NIEUWSBLAD jtalicmo TWEEDE BLAD VRIW>AO Plaatselijk Nieuws Raadsvergadering 's-Gravenmoer. Aan boord lllllP^^ van de Atlanta De winter nadertNü voor het Land v. Heusden en Altena, de Langstraat en Bommelerwaard HEUSDEN De damclub V.D. heeft Maan dag j.l. het stoute stukje uitgehaald, de competitiewedstrijd hoofdklasse Ned. Dambond tegen ADA uit Am- merzoden met 137 te winnen, on danks dat met 9 spelers werd deel genomen. Zondag had A. Nieuwkoop zijn voor uitgespeelde partij tegen Merkx reeds gewonnen en zijn club daarmede een nuttige voorsprong ge geven, maar A. de Rooij liet Maan dag verstek gaan en zo stonden bij de aanvang der wedstrijd de kansen wieer gelijk. Het was aanvankelijk een spannende wedstrijd, maar na ruim 3 uur spelen, raakte ADA achterop en de achterstand die ze verkregen door overwinningen van Kramer (deze won reeds driemaal achtereen) en Nelis (welke er steeds beter in komt), kon den ze onmogelijk meer inhalen. Overwinningen van Bax en Klaren en een remise van Schaap en Jon ker brachten de genadeslag en de mooie partij tussen de Graag en J. Verlouw was slechts een waardig be sluit van deze wedstrijd. Alleen de de Joode stond eenzaam in de rij der nullen.. Jammer. De volledige uitslag was: V.D. A.D.A. A. de GraagJ. Verlouw 1 1 Ger. JonkerM. Verlouw 11 J. KlarenH. Vogelaar 2o C. de Joodev. Helvoirt o2 A. NieuwkoopMerkx 2o C. SchaapTh. Dekkers 11 C. BaxBouman 2o (N. O.)Verhoeven o2 W. Nelisv. Mil 2o H. KramerHöskam 2o 13—7 Maandag a.s. voortzetting der on derlinge competitie om half 8 in het clublokaal Hotel Gentral, waar ook bovengenoemde wedstrijd werd gespeeld. 'sGRAVENMOER Teneinde de financiële moei lijkheden van het bestuur der Chr. Kleuterschool alhier op te lossen, werd destijds besloten een bazar te organiseren, waartoe een commissie in het leven werd geroepen. Deze commissie heeft hiervoor vele werk zaamheden moeten verrichten, maar thans is het toch zo ver gekomen, dat! Zaterdag 25 Nov. j.l. de bazar werd geopend, waarbij in de middaguren 'n verkoping werd gehouden, terwijl des avonds aan verschillende attractie's kon worden deelgenomen, zoals b.v. spijkers slaan, bussen werpen, schie ten, sjoelen, enz. Ook a.s. Zaterdag 2 Dec. zal de bazar weer worden opengesteld om half 3 n.m.,, terwijl dezelfde attractie's zullen worden ge boden in de oude O. L. school. Bij de Boerenleenbank alhier kunnen nog worden na-ingeleverd, doch echter zo spoedig mogelijk op haar bank alhier, de destijds uit de omloop genomen halve guldens, halve stuivers en halve centen; de bankbil jetten van f 100 en f 10 model 194 5- Voor de pas uit de circulatie geno men kwartjes en stuivers is nog geen regeling getroffen. Betreffende bank biljetten van vóór de geld-sanering kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen ten kantore van de Boe renleenbank alhier. GIESSEN Aan Mevr. v. Eethen-Lake- man is met ingang van 1 Jan. a.s1. eervol ontslag verleend als onderwij zeres aan de O. L. school alhier. LAND v. HEUSDEN EN ALTENA De Plaatselijk Bureauhouder te Andel, brengt ter kennis, dat op on derstaande plaatsen, dagen en uren belanghebbenden tegen betaling van 4 cent per kuiken, bestelbonnen kun nen afhalen voor óngesexte hoender- kuikens. De aandacht wordt er op geves tigd, dat desgewenst een toewijzing kan worden gegeven, die lager is dan ide vastgestelde. Wanneer men geen genoegen kan nemen met het vastgestelde aantal, dan kan men vóór 31 December, onder betaling van f 2,50 een schrif telijk beroep indienen bij de Plaatselijk Bureauhouder. Indien dit beroep ge heel of gedeeltelijk wordt ingewil ligd, wordt dit bedrag terugbetaald. Plaats, dag en uur, waar de uitrei king plaats vindt: Voor de gemeenten Andel, Giessen, Rijswijk en Veen ten kantore van de PI. Bureauhouder te Andel, op Maan dag 4 Dec. van 912 uur v.m.. Voor de gemeente Wijk en Aalburg in café Duisterwinkel te Wijk op Dinsdag 5 December van 9 tot 11.30 uur v.m. Voor 'de gemeente Eethen op het gemeentehuis te Eethen van 2 tot 4 uur n.m. Tevens verzoeken wij alle geregi- streerden hun registratiekaarten op bovenvermelde uren en plaatsen in te leveren. Naar wij van de Centrale Sui ker Mij „Statendam" uit Geertruiden- berg vernemen, is het bericht in ons nummer van 24 November j.l. als zou bovenvermelde Mij. de door haar gestelde leveringsdata's vervallen heb ben verklaard, onjuist. Het is dus nog zo, dat de gecon tracteerde kwanturns nog niet ach tereen geleverd kunnen worden. Red. MEEUWEN De Kon. en PI .vee Vereniging „Nut en Sport" voor Meeuwen en Omstreken, hoopt op 8 en 9 Dec. a.s. weer haar jaarlijkse tentoonstel ling te organiseren. Er zullen weer vele rassen zijn en nieuwtjes op 't gebied van kleinveeteelt. Dierenlief hebbers verzuimt niet dit bij te wo nen en pleegt eens overleg met het Bestuur om ook nog als lid te wor den ingeschreven. Kortom Bestuur en leden met als ere-voorzitter Burge meester D. A. v. d. Schans zullen wederom laten zien wat 1950 hen bracht. Zie advertentie in volgend num mer. RIJSWIJK -Op Zaterdag 2 Dec. hoopt de Chr. Gem. Zangvereniging „De Lof- stem" alhier, haar eerste winteruit- voering te geven en heden Vrijdag voor 'de kinderen. Na enkele zang nummers zal worden opgevoerd, het spannend toneelstuk „De Antieke klok. Het geheel staat onder leiding van directeur M. Wigmans. WERKENDAM Vorige week Vrijdag had op de polder Japesloot een ernstig on geval plaats. Het ruim 4-jarig zoontje van de landbouwer H. Groeneveld was gezeten op een tractor en zat op de schoot van de bestuurder Van Oversteeg. Doordat het kind hier af schoof en de chauffeur er naar greep verloor hij de macht over 'het stuur, waardoor de tractor in de sloot te recht kwam en beiden er onder ge raakten. Die kleine was er het ergst aan toe en met ingedrukte schedel werd hij opgenomen. Plm. een uur later is hij overleden. De bes turn der is naar het ziekenhuis te Dordrecht overgebracht en bekwam een bles sure aan zijn been en enige verwon dingen. Zijn toestand is bevredigend1. In de Biesbosch met zijn ver afgelegen polders, waar men soms ver van berk en school verwijderd is, verrijst thans een kerkje voor de Herv. Gem. Dit kerkje is van hout opgetrokken en heeft noik een to rentje, wat met het landelijke karak ter van de Biesbosch een aardig ef fect geeft. Vermoedelijk zal dit kerkje over 3 a 4 weken in gebruik worden genomen. Het bevat .150 zitplaatsen. Candidaat H. N. Roos van Naarden heeft voor het beroep naar de Ghr. Geref. Kerk alhier bedankt. De collecte tijdens het dank- uur voor 't gewas in de Geref. Kerk alhier heeft opgebracht f2918,34. WOUDRICHEM Het Stuiversfonds van de Ned. Herv. Kerk alhier heeft in het eerste jaar van zijn bestaan in to taal een bedrag van f2535,90 opge bracht. Die bodewagen van L. G. van Hou welingen kwam Donderdagavond in de Landpoortstraat te kantelen, met het gevolg dat de bode er on der kwam en een zijner benen brak. Hij moest naar lnet ziekenhuis te Go- rinchem worden overgebracht. In het gymnastieklokaal der openbare school alhier worden van wege de Rijksinspectie van hetL.O. cursussen in lichamelijke oefening ge geven voor het onderwijzend perso neel van de diverse scholen in het Land van Altena. Geen goede Sint voor een vrouw of meisje wan neer ze als geschenk niet een tube Hamea Gelei heeft ontvangen. ZUILICHEM Zaterdag 2 Dec. a.s. des mid dags om 12 uur precies zal de brand weersirene worden geprobeerd. Naar wij vernemen zal op 6 Dec. a.s. het gebouw voor de Chr. Kleuterschool officiéél in gebruik worden genomen. De leerlingen de zer school zijn thans gehuisvest in het koetshuis der Ned. Herv. Pastorie. cföjjmen van cTgmen Zou 'twaar zijn? Als je daaglijks in de bladen Al de ongelukken leest, Komen droevige tafrelen, Als 'tware voor de geest. Nu eens lees je van drie doden, Laatst zelf vijf bij Harderwijk. Dan weer slipt een auto „even", Daardoor vliegt ze van de dijk. Of, het is de onbewaakte, Die de oorzaak is van pech Plet is waar, al is het droevig, Dat de dood. loert langs de weg. Daarom heeft de KNAC voor heden, Wiel een o zo schone wens, Namelijk: Op vijf December Treffe eens geen enkel mens 't Een of ander ongeluk, door 't Sneller wordend snelverkeer. Iedere chauffeur zij heden, Achter 't stuur een echte heer. Verder: Elke weggebruiker. Kijke nu eens extra uit, Als dat waar was, dan werd heden, Er een tijdperk ingeluid, Waarin wij meer dan tevoren, Veilig reden door ons land. En de ziekenhuizen waren Stellig niet zo druk beklant. TIJMEN. klein geschieden omdat de ambitie niet zo bijster gtroot is. De deelname is echter wiel van die omvang, dat begonnen kon worden. Wellicht ko men er sitraks, als het geval eenmaal draaiende is, mieer aanmeldingen. De vergoeding is vastgesteld op fO.10 per week. Hierna kómt ter sprake de ruilver kaveling van het Eendeninest. Breed voerig wordt hierover gediscusseerd. De Voorzitter begint met de mede deling, diat B. en W. hierover met geen voorstel kunnen komen, omdat in het ooilege hierover verschil van mening heerste en men mistende, dat het noodzakelijk was, de raadsleden de gelegenheid te geven hierover liun zienswijze naar voren te brengen. De heer Versteeg begint dan met zijn belangen, waaruit blijkt, dat al les tegen en niets voor ruilverkave ling is. t Wethouder van de Dussen laat een heel ander geluid' horen, terwijl de heer Mouthaan het eveneens zijet als een algemeen belang. Wethouder Geus keert zich even eens tegen de ruilverkaveling, die in zijn ogen geen genade kan vinden. 'Van alle kanten wordt het voor en t^ten afgewogen, doch op deze wijze blijkt men niet tot een resul taat te kunnen geraken, zodat de Voorzitter tot stemming Jaat over gaan, waaruit blijkt, dat de gemeente met 3 voor en 4 tegen, bij de stem ming! op 15 December a.s. zal tegen stemmen. In de rondvraag vraagt de hear Dekkers wat B. en Wi. denken te doen met die woning van de wed. Louwiet in de Wielstraat, die in staat van verval gaat verkeren als er niet ten spoedigste maatregelen worden genomen. De Voorzitter zegt toe, deze aan gelegenheid najder te zullen bezien, waarna de vergadering wordt geslo ten. t Nadat de notulen van die vorige vergadering longewijzigd waren goed gekeurd ,wierd overgegaan tot behan deling van de agenda. Afwijzend werd beschikt op een verzoekschrift van de Bond van Openbare Leeszalen en Boekerijen te Eindhoven en van de Stichting Lager Nijverheidsonderwijs te' Tilburg, om subsidie voor het jaar 1951. :- De besluiten en verordeningen, die tijdens de bezetting door de burge meester zijn vastgesteld, worden op nieuw vastgesteld, aangezien deze op 1 December a.s. komen te vervallen; In verband met de hinder die on dervonden wordt besluit de raad het verbindingsvoetpaid Molendijk-Emma- laan op te heffen en af te sluiten Onder dank wordt aanvaard het plantrecht van het peroeed, kadas traal bekend gemeente 's Graven moer sectie B no. 368, eigendom van K. van Eersel alhier. Zoals gebruikelijk moet jaarlijks de rekening-courant overeenkomst met idle N.VT Bank voor Nederlandse Gemeenten worden vernieuwd. Voor 1951 zal het crediet bedragen in de gewone dienst f 16000.en in de ka- pitaaldienst f 55000. Voor de openbare lagere school worden 22 nieuwe schoolbanken aan gekocht. Nu kom't ter sprake het langver wachte punt „ontginning gronden in de Wielstraat'Aanvankelijk was men over het algemeen de mening toegedaan, dat ontginning danig nood- zakelijk was, omdat van de plm. 2 ha slechts 1 ha geschikt is om te verpachten. Aangezien het bij die op zet van de begroting reeds vaststaat dat minstens f22100.voor rekening' der gemeente overblijft, wil miein al vorens een definitief besluit te ne men, eerst nogmaals bij de N.H.M.: informeren of in elk geval niet bo ven de begroting wordt uitgegaan, aangezien in het tegenovergestelde geval ide rentabiliteit niet kón wor den ingezien. Zonder slag of stoot werd liet voorstel van B. en W. 0111 de ge dempte zwaaikoni van de haven te beplanten overeenkomstig het opge maakte pi,ail door de Nied. Had. Mij aangenomen. Dit plantsoen zal van aanleg minstens, vólgens begroting, een bedrag vorderen van f 1600. Hierna werd aan de orde gesteld de begroting voor 1950. Die com missie van onderzoek had geen op- of aanmerkingen gemaakt, alleen vér- zocht zij het presentiegeld vajn de raad te verhogen tot f4.waartoe werd besloten. Hiernja werden viastgjesteld de be groting voor het woningbedrijf en de gemeentebegroting, die wederom sluitend werd gemaakt, met een post onvoorzien groot f4400. De rekening van het Algemeen Burgerlijk Armfonds werd vastge steld met ieén batig .slot van f 1405.67 in de gewone dienst en f4312.14 in de kapitaaldienst. Tot op heden heeft het Armbestuur zich zelf kunnen be druipen en nog geen subsidie van de gemeente nodig gehad, hetgeen ongetwijfeld tot een unicum kan wor den gerekend. Ook voor het belastingjaar 1951 '52 werd besloten wederom 150 op centen te heffen op de hoofdsom' der personele belasting. Met de Bank voor Nederlandse Gemeenten wordt een kasgeldlening aangegaan van f43500.voor de fi nanciering1 van de thans in aanbouw zijnde woningen. Sinds die woning bouw zijn thans gelden opgenomen tot een bedrag van f 222.000. Om tegemoet te komen aan de wens van verscheidene inwoners uit de gemeente wordt overgegaan tot het instellen van een vuilnisophaal dienst. Voorshands zal deze in het het lekkerste middel tegen hoe si en verkoudheid. 30 cent per 100 gram. Ons Feuilleton Slot. De kleine man boog beleefd, en wendde zich nu tot Lord Spencer, die aan de andere kant van het dek stond met de vraag: Is u Lord Spencer? Ja, wat verlangt u van mij Een gesprek onder vier ogen in uw hut, betreffende privé aangelegen heden. Welnu, wat heeft u mij mede te delen? vroeg de Lord, toen hij met 'de kleine man alleen was. Een zeer noodlottige zaak die spoedeisend is. Ik ben ambtenaar bij de geheime politie en heb zoéven een vrouw in arrest genomen, die met 'de ze boot meegekomen is, en door een mijner agenten bewaakt wordt. Ik heb alle reden be veronderstellen, dat gij relaties met de vrouw hebt aange knoopt blijf bedaard Mylord ik behoef voor een schandaal 'hier aan boord niet bang fce zijn, maar u mis schien wel, gij hebt 10.000 dollars aan valse bankbiljetten bij u, komaan, voor de 'dag er mee. Mijn beste man, zeide de Lord, ik weet precies, wat ik bij mij draag, en gij zult het mij niet afnemen zeg dit aan uw chef, met de compli menten van Lord Spencer. Goed Mylord, antwoordde de klei ne man bedaard, maar wees zo goed een kleine opening te maken in zekier pakket, dat ge bij u hebt, en ge zult merken, dat de inhoud daarvan uit valse bankbiljetten bestaat. Eerst moet ik Mrs. Loveland spre ken, verklaarde de Lord. Maar u kunt haar niet spreken niemand mag met haar spreken vóór dat ze door de rechter van instructie verhoord is. Wilt u het pakket nu openen Aarzelend voldeed de Lord aan de ze eis, en werkelijk bestond de inhoud uit niet anders dan bankbiljetten van 100 dollars. De beleefde detective toonde hem het verschil aan, dat tus sen deze en de echte bestond. Gij zult mij toch zeker niet verden ken? vroeg de Lord op hogen toon. Dat zeg ik ook niet, zeide de detec tive, maar het is een lelijk geval, en uw naam staat op bet pakket, door u zelf geschreven, niet waar dat is zo goed als een handtekening. Ja, ja, gaf de Lord toe, maar ik werd daartoe op de infaamste manier door dat vervloekte... Blijf kalm, Mylord, zeide de detec tive op bevelenden toon, maar ik moet u in hechtenis nemen, dan kunt ge u morgen voor de rechter verant woorden. Ja, ja, het is iets ellen digs voor een man als gij, zij is een sluwe vogel, u is er lelijk ingelopen. Heeft u ook een sigaar voor mij Lord Spencer wierp hem een si gaar en bet pak bankbiljetten toe, en nam plaats om op zijn gemak over de zaak na te denken. Gij mijnheer, zei. hij toen, zijt dus overtuigd, dat ik onbekend was met die inhoud van het pakket. Persoonlijk wel, maar in mijne kwa liteit van ambtenaar bij de politie geenszins; de zaak staat slecht voor u Mylord, maar het komt mij hard voor u te moeten arresteren. Lord Spencer haalde zijn porte feuille te voorschijn, nam er een bankbiljet van 100 Pond Sterling uit en vroeg: Zou dit genoeg zijn als schadeloos stelling voor de verantwóórdelijkheid, die gij op u neemt, door iemand, van, wiens onschuld gij overtuigd zijt, vrij te laten en verder niet lastig te val len Die verantwoordelijkheid is groot, zei de detective. Als ik u nog zulk een bankbiljet geef, belooft gij mij dan, dat mijn naam in deze zaak niet genoemd zal worden Aangenomen Mylord, omdat ik niet aan uwe onschuld twijfel en gij door die vrouw bedrogen zijt. Nu moet ik weg, en geef u de raad met nie mand over de zaak te spreken, en onverwijld de boot te verlaten. Lord Spencer deed wat die detecti ve verlangde. De kleine man had daarna een on derhoud met Harrison, en daarna met Manor, die beiden in het bezit waren van 'een dergelijk pakket, waarop ze hun naam geschreven hadden. Harri son betaalde 300 Pond Sterling en Manor 100, om niet in de zaak ge moeid te worden. Zodra de drie heren die boot verla ten hadden, kwam Mrs. Loveland uit haar hut te voorschijn, en de detective bracht haar naar een gereedstaand politiewagentje, doch zonder haar de handboeien aan te leggen. Ze reden naar een klein, stil hotel, ver van de haven gelegen. De schóne vrouw verscheen nooit voor de rechtbank; klaarblijkelijk was het een slim op touw gezet komplat tussen de mooie vrouw en een sluwe bedrieger. De historie van de pretentie op de V. S. was natuurlijk een verzinsel. De drie heren zwegen over hun er varingen aan boord van de Atlanta, maar toch dachten zij er nog later wel eens aan, Lord Spencer met een zucht, Mr. Harrison met een vloek en Mr. Manor met een kreet van woede. behorende bij het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 5