HALLO! HierVan Wijlen'sHandelsbedrijf HALLO! Gereedschappen Radio Apparaten Binnenland Buitenland Reparaties - Kunstgebitten ACCOUNTANTSKANTOOR A. KANT Oc I***'" VAN WIJLEN's HANDELSBEDRIJF HET ADRES Goedgekeurde Pootaardappelen C. J. VERDOORN J. A. MONSTER n.v. Regelmatig ontvangen wij de nieuwste PHILIPS en N.S.F. Technisch Bureau „ELGQ" Telef. 12 Eethen Correspondentie. Burgerlijken Stand Edele wassoorten mm* ÜM KOOPT BU ONS IETS, WAAR U HET MEEST BIJ BEBAAT ZULT ZIJN Telef. 2841 Gorinchem Ook voor Reparatie staan wij steeds voor II klaar VOOR ALLES OP HET GEBIED VAN ELECTRICITEIT EN RADIO Official PHILIPS en N.S.F, Service. J. VAN STRATEN Inrichten, bijhouden en contro leren van boekhoudingen. Behandeling van belastingzaken. Hoogstraat O 119 HEUSDEN Telef. 64 En hij is niet de enige die „wegloopt" met Erdal. Millioenen paren schoenen worden dagelijks met Erdal gepoetst. Want Erdal is niet voor niets zo beroemd door zijn glansBoven dien „voeden" de edele wassoorten het leer, dat hierdoor soepel blijft, barstvrij en als nieuw. Ons feuilleton over „Nyenrode" heeft blijkbaar die belangstelling ge trokken die wij ons er van hadden voorgesteld. Een lezer uit Amsterdam „Oud-Doeverennaar" schreef ons dat hij roet grote interesse het feuilleton had gelezen en deelde ons tevens me de dat de dichter van deze romance was D,s. Pape, toondertijd Luthers predikant te Heus den. Verder berichtte hij ons dat de grond waar de burcht „Nyenrode" eens stond al jarenlang „de Singel" heet en al meer dan een eeuw lang aan de familie Boll te Doeveren be hoort. Voor het oprichten van „wijJen" het fort te Doeveren moest een groot stuk grond van de Singel worden uitgegraven, waarbij heel wat antieke voorwerpen voor de dag kwamen, o.a. een ridderdegen, die onze lezer tot 1940 in zijn bezit heeft gehad, doch die toen bij een huiszoeking door de moffen in beslag werd genomen. Ondanks zijn nasporingen heeft hij hem niet "kunnen achterhalen. Wij zijn onze lezer dankbaar voor de verstrekte inlichtingen aangezien de door hem gemelde feiten ons niet bekend waren. DE REDACTIE. Pirilns Berinhard opi Malta. Prins Bern hard is op Malta aan gekomen om leiein bezoek te brengen aan Nederlandse vlooteenhiedien, die oefeningen houden in de Middelland se Zee. Worden sigaren een luxe? „Wanneer die grondstoffen nog méér zouden stijgen", zei Minister Lieftinck in de Eerste Kamer bij die behandeling wijziging omzetbelasting, „zal men de sigaar als een luxe ar tikel moeten gaan beschouwen". De Minister betwijfelde het' of het op de weg der Regering ligt, de sigaren- industrie nog meer bestaanszeker heid te verschaffen. Het wetsonl- werp wend aangenomen. Bekeuringen aan die lopende band Enige weken geleden hield de ver eniging voor Veilig Verkeer in Bus- sum een ver keens tentoonstelling om opvoeding' te geven aan weggebrui kers. 1 In dezelfde, week reed die politie rond om verkeerszomdaars op hun fouten te wijzen, waarbij alleen waar schuw end wend opgetreden. Niet min der dan 1700 personen kregen een waarschuwing. Daarna is de politie verbaliserend gaan op treden met het resultaat, dat de eerste week 210 be keuringen en dé afgelopen weiek232 processen-verbaal wegens verkeers- Overtredingëm werden opgemaakt. Levielnslaing wegens moord De Rechtbank te Dien Haag heeft de 26-jarige tuinder J. B. uit Den Haag wegens moord op zijn 25-jarig,e vrouw tot levenslange .gevangenis straf veroordeeld. De veroordeelde heeft zijn echtgenote, van wie hij reeds enigle tijd gescheiden leefde, gedood en in eièn leegstaand huisje in de Haagse binnenstad onder de vloer van de gang begraven. Het slachtof fer was moeder van twee jeugdige kinderen. B. heeft getracht de moord •verder te bemantelen door de fiets van zijin vrouw met enige kleren daar overheen gehangen, bij het wa ter aa,n de Viaduct weg achter Ie la ten. De kwestie-Irian „Wij houden ons aan ons op de Rondetafel-confier. gegeven woord, nl. dat het vraagstuk-Irian door onder handelingen uiterlijk 27 December 1950 zal zijn opgelost en daarom' heeft de regering de omdierihandelings- delegatie voor Irian samengesteld", aldus verklaarde de minister-presi dent der R.I. Verduistering vam slaat Wegens verduistering van staat, een in ons lanid weinig voorkomend misdrijf, zijn zekere P. en B. te Amsterdam,' ieder tot twee maanden gevangeniss traf veroordeeld Het echtpaar P., dat zich wilde ontdoen van een baby, had reeds voor de geboorte een advertentie ge plaatst waarin ouders voor het kind werden gevraagd1. B. ging hierop in en gaf het jongetje na de geboorte als zijn. eigen kind aan bij die bur gerlijke stand. f13.000 in twee jampotten De Rijkspolitie te Grotebroek lieeft een diefstal in het dorpje Hem (gem. Venhuizen) tot klaarheid gebracht. Bij de fruitkweker Boots werd een beid rag van f 13.00(0 on tvreemd De politie arresteerde dei 21-jarige J. M. uit Venhuizen. Het geld had hij ech ter in de polder diep iin de grond in. twee jamppttein begraven. Ontploffing te Botterdam In een gloeilampenfabriek aan de Oude Dijk te Rotterdam lieefl zich een ontploffing voorgedaan, die tot ver in de omtrek was te horen. Men vermoedt dat een gasapparaat is ont ploft. Een muur werd weggeslagen en in de straat veel ruiten vernield. De brand, die op de ontploffing volg de, kon. spoedig worden geblust. Gelukkig was niemand in de be trokken af dieting aanwezig. Slechts twee personen werden licht gewond. Verhoging pensioenen Afgekondigd i,s de wet van 9 No vember 1950 tot verhoging van pen sioenen met een bijzondere toiesliag. Prijsstijgingen voor het gezin De prijsindexcijfers van het gezins- verbruik, per 15 October samenge steld, vertoonden over het algemeen weer een, prijsstijging. De prijzen voor koffie, witbrood yan patentbloem, peulvruchten, fruit, paardenvlees en eieren stegen. Die prijsstijging voor kleding en schoei sel zette zich, zij het in geringere mate dan de vorige maand, voort. Ook de zeepprijs steeg, evenals die prijs voor dekens en matrassen. Prijs dalingen kwamen voor bij runld- én varkensvlees en, in geringe mate, bij groente. C. J. Siiijdeirsniiedaillie voor die Prins Het bestuur van het generaal Siiij- dersfonds heeft besloten, de oude C. J. Snijders-médaille toe te ken nen aan. Z.KJI. Prins Beririharid deir Nederlanden „voor zijn meeslepends, veelzijdige medewerking aan de ont wikkeling der Nederlandse. lucht vaart". Dr. if. M. H. Darome, voor zitter van. het bestuur der stichting generaal Snijders-fonds, zal die me daille op Maandag 4 December a.s. aan de Prins uitreiken. T Kabinetscrisis iin Frankrijk De leden van de Franse regering- Pleven hebben Dinsdag hun ontslag aangeboden aan de president Vincent Auriol. De socialisten hadden het Kabinet verlaten. Dit geschiedde, nadat een communistische motie om de minis ter van Defensie, Jules Moch, te doen vervolgen, werd aangenomen met 235 tegen 203 stemmen. Dit is niet de volstrekte meerderheid, om Moch. voor het Hoge Hof te dagen. Die ondergrond van deze crisis vormt de geruchtmakende „Zaak der Generaals" en is een wraakneming der communisten tegen de socialis tische minister Moch, die connecties zou hebben gehad niet de aarts-in trigant Payré, die aan het opstan dige Viet Minh een rapport van Fran se generaals zou hebben uitgeleverd. Een duur grapje Die bezetting in Duitsland is voor de Belgische belastingbetalers een duur grapje. Het kost 100 millioen francs per jaar. Coiiirts-Mahleir over léden Mevr. Hedwig Courts-Mahler, be- kefid schrijfster van honderden popu laire romans, is op 83-jarigen** leef tijd te Tegernsee (Beieren) overle den. Tijdens haar leven werden 27 millioen exemplaren van haar boe ken over de gehele wereld gedrukt. Haar romans, spelen grotendeels in adellijke Duitse kring van vóór de eerste wereldoorlog. Mysterieuze ijsklompen Te Wandsworth, een voorstad van Londen, is vorige week een bruinkleu- rige ijsklomp van 30 kub. centimeter uit de lucht gevallen en heeft een gat door het dak van een autogarage geboord. Eerst dacht men te doen te hebben met een ijsklomp, die van een vliegtuig was gevallen, doch de hoeken waren afgerond. De klomp ijs is 'door een weerkundige onder zocht en deze heeft verklaard dat het veel te groot is om door een nor maal luchtphcnomeen te zijn voort gebracht. Enkele ogenblikken tevoren had den twee vliegers, naar hun zeggen, boven de kust van Sussex een „zil verblauwe schijf" waargenomen, die in Zuidelijke richting vloog, wente lend om haar eigen as, en in de wolken verdween. 80 pCt. voor oen Europiese Unie Gelijktijdig met de Beierse parle mentsverkiezingen is onder de stem gerechtigden te München een refe rendum gehouden over de vorming van »een Europese Unie. 80.2 pCt. stemde voor, 11.8 pCt. tegen de een wording van Europa. De Etna wierkt Plet tempo van de voortkruipende lavastroom van de Etna, die Zater dag tot uitbarsting kwam, is langza mer geworden. In de dorpen Milo en Fornazzo, die met een laag as en gesteente zijn bedekt, heerst nog die noodtoestand, doch zij zullen waar schijnlijk gespaard blijven, wanneer er geen nieuwe uitbarsting komt. De lavastroom, 200 meter breed en vijf meter dik, bevond zich Maan dagmorgen op enige kilometers af stand van het dal, dat zich bescher mend voor Milo uitstrekt. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM. Op die markt van Dinsdag 28 No vember waren in totaal aangevoerd 4411 stuks vee en welvette koeien en ossen 750, gebruiksvee 1253, vejt- te kalveren 50, 'graskalveren 204, nuchtere kalveren 834, varkens 110, biggen 542, paarden 159, veulens 6, schapen of lammeren 453, bokken of geiten 50. Prijzen: vette koeien 2.302.50, 22.50, 1.852; vette kalveren 2.90 3.10, 2.50—2.70, 22.30; graskal veren 320220170; nuchtere kal veren 55—50—45, biggen 45—40— 30, slachtpaarden 1.701.601.50, schapen 1008055, lamineren 90 7560, kalf- en melkkoeien 940 800700, vare koeien 575525 475, vaarzen 650600500, pinken 450—400325. WERKENDAM. Geboren: Arie P., z. van B. L. P. Verheij en C. Verdoorn; Wouterina H., d. van W. G. v. Kooij en G. Vis ser; Nicolaas F., z. van J. v. Vuuren en A. Baks; Hendrika D. A., d. van A. C. Heystek en G. Branderhorst. Ondertrouwd: Gijsbert Kant 39 j. en Maria de Keijzer 34 j.; Maarten Rocus Walraven 26 j. en Maaike J. v. d. Nat 22 j. Getrouwd: Aart Last 22 j. en Ger- dina A. Vink 19 j. Overleden: Lieuwe Jan Groene- veld, oud 4 jaar. Nou, ik weet gelukkig al Wat ik pappa geven zal, Want ik maak een heel groot pak Van een pijp en rooktabak. mm Ik geef de vrouwen deze raad: Als het om „zijn" cadeautje gaat, Dan zult U dankbaarheid beleven Door hem tabak en pijp te geven l Elke tram krijgt altijd dassen En pantoffels, vilt of trijp; 'k Ga hem nu dit jaar verrassen Meb;<wat beters, Tc geef een pijpl Ik geef dit jaar de oude baas Een mooie pijp met Sinterklaas, Daar heeft hij jarenlang wat aan k.En ...7c vind het zo gezellig staan. [k weet-dat ik nietmopp'ren mag Je krijgt veel aardigs op zó'n dagA Maar weet U, wat ik niet begrijp, Waarom krijg ik geen nieuwe pijp Rijwielen Hulpmotoren Motoren Kinder rijwielen Banden Haarden Kachels Was- en Naaimachines Stofzuigers Radio's Electriciteit Gehoorapparaten Weideafras- tering-apparaten Emaille Porcelein en Aardewerk Kinder- en Wandel wagens Landbouw- en Huishoudelijke artikelen. P.S. Wij hebben momenteel een zeer grote voorraad inKookhaarden Haardkachels Haarden en alle mogelijke andere kachels. Ook hebben wij de meeste keus in Radiotoestellen. Momenteel hebben wij ook TELEVISIE-TOESTELLEN in voorraad Komt dit zien!! DusSpreek met VAN WIJLEN en't komt in orde GELUIDSINSTALLATIE TE HUUR. "«I Prov.weg B 85 b, Tel. 18 GENDEREN GIRO 337170 Bosstraat 12, Tel. 507 ZALTBOMMEL voor is en blijft Kerkstr. 128 c - GENDEREN Telef. 6 (doorl. bereikbaar). Steek- en Hakbeitels Schaven Booromslagen Klauwhamers Verstelbare Moersleutels Wendt U tot ons en wij leveren U uit voorraad of op de kortst mogelijke termijn een toestel van een der bovenstaande wereldmerken. Wij laten U deze toestellen graag eens rustig bij U thuis beluisteren zonder enige verplichting uwerzijds. Wij beschikken over de meest moderne meet-instrumenten, waardoor wij Uw toestel vakkundig en vlug kunnen repareren. „KLEON" en „ROLLUX" Rijwielen Agent voor Wijk en Aalburg „REX" Rijwiel Hulpmotoren Agent voor Wijk en Omstreken M. G. BLANKERS, Rijwielhandel Wijk en Aalburg Tel. no. 51 Sneller, beter en goedkoper Hoogstraat 348 Woudrichem Spreekuren: Maandag t/m Vrijdag van 6—7 uur. ~k Verkrijgbaar in de kleuren zwart, bruin, wit en oxblood. 436

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 6