voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Ernstige toestand in Korea Buitenland Plaatselijk Nieuws UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6827 Dinsdag 5 December 1950 UMD vm ALTEHA Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J, H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, f 1. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag «en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur In zijn rede tot hot Amerikaanse volk, zei president Truman, dut mien het gebruik van de atoombom in Korea steeds overwogen beeft en dat het ©en kwestie is voor de Ameri kaanse militaire leiders te velde. Tru man zeide persoonlijk te hopen, dat het wapen niet behoefde te worden gebruikt. De bom kan volgens Truman zon der goedkeuring van de Verenigde Naties worden gebruikt. De atoom bom is een van Amerika's vele wa pens en de Verenigd© Staten waren vrij hun wapens te gebruiken. Verder deelde hij mede, dat hij het Congres grote aanvullende bij dragen voor de strijdkrachten en voor de commissie van atoomenergie zou verzoeken. HiJ waarschuwde, dat als de agres sie in Korea succes zou oogsten, men kan verwachten dat zij zich door Azië en Europa zal verspreiden tót in Amerika. De Verenigde Staten zullen de nieuwe toestand in Korea en de hui dige crisis tegemoet treden op drie manieren 1. Door in de Verenigde Naties te streven naar ieen gezamenlijke ac tie om agressie tot staan te brengen. 2. Door de andere vrije landen te helpen hij het versterken van hun verdediging. 3. Door de Amerikaanse militaire macht te vergroten. Reeds daags na zijn radiorede heeft president Truman het congres 16.8 milliard dollar verzocht om de Ame rikaanse strijdkrachten tie versterken en 1,05 milliard voor de commissie voor de atoomenergie. De ernst van de toestand blijkt ook uit liet drukke diplomatieke ver keer tussen de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk. Zondagavond is de Engelse pre mier Attlee met een staf van mede werkers per vliegtuig naar Washing ton. vertrokken om de Koreaanse cri sis te bespreken. Er was aanvanke lijk sprake, dat de Franse premier Attlee naar Amerika zou vergezellen, doch nadat deze in Londen samen hadden, geconfereerd, is daarvan af gezien.. Frankrijk is het geheel ©ens met de zienswijze van Engeland, van daar dat Attlee in Washington ook namens Frankrijk zal spreken. Door zes mogendheden is Donder dag in. de Veiligheidsraad een reso lutie ingediend, waarin terugtrekking van de Chinezen uit Korea wordt ge- eist. De Sovjet-Unie heeft haar veto over deze eis uitgesproken. De Veiligheids raad kan zich hier over thans niet meer uitspreken. De Algemene Vergadering moet zich nu met het vraagstuk bezig houden. Wordt dan geen vergelijk gevonden, dan zou deze Vergadering zich voor de noodzaak geplaatst kunnen zien, om China als aanvaller de oorlog te verklaren. Mén begrijpt, dat alles wordt gedaan om het niet zover te laten komen, want dat zou waar schijnlijk het begin zijn van ©ein der de wereldoorlog. In Lake Success hieerst achter de schermen grote activiteit. Er wórdt daar verteld, dat Communistisch Chi na tot een vergelijk bereid zou zijn, onder de volgende voorwaarden: Herstel van het bestuur in Noord- Korea. j Verkiezingen in geheel Korea. Terugtrekking van de Amerikaanse vloot uit Formosa. Van Amerikaanse zijde wondt in verband hiermede verklaard, dat men er niet aan denkt „onder druk" te onderh andelen. In Kórea worden de verbonden troepen nóg steeds, ondanks hun hef tige tegenstand, gedwongen om terug te trekken. Zondag1 zijn zij begonnen met de ontruiming' van Pjongjang, de hoofdstad van Noord-K orea. Volgens berichten uit Tokio trék ken deze troepen terug op ©en linie, die slechts 50 km van de 38ste breed tegraad is gelegen. Tankboot geëxploidéerd Een 10,576 ton metende 'Noorse tankboot is in de haven van Durban ontploft, nadat brand aan boord was uitgebroken. De laaiende vuurgloed was tot op een afstand yan 40 km te zien en de ontploffing werd in ver re 'omtrek gehoord. De gezagvoerder en zijn vrouw) benevens de meeste leden der be manning waren aan de wal. Het vier jarig dochtertje van de kapitein kon worden gered. Er zijn 4 doden te betreuren. Brand iin Warenhuis In een warenhuis te Halifax (Nova Scotia) zijn tien bezoekers en leden van het personeel om het leven ge komen tengevolge van een brand, die ontstond, toen de étaleur de laatste hand legde aan een Kerstgroet in lichtletters. Dertig personen werden op de der de verdieping in de speelgoedafdeling door de brand verrast. Zes dezer volgden een 16-jarige jongen naar een noodtrap en ontkwamen over het dak. 46 moorden op ihaair ge wie ten Ilse Koch, de sadistische „mees ter esse" van het concentratiekamp Bu- chenwald, wier zaak thans door een Duits Hof wordt behandeld, is be schuldigd van 46 moorden en mede plichtigheid aan 135 andere moor den. Deze weerzinwekkende vrouw bleef ook thans bij de verhoren alles ont kennen. Tijdens de jongste zitting ver klaarde de openbare aanklager, dat hij een getuige zou oproepen, die zou verklaren, dat zij een gevangene, met wie zij omgang had, en van wie zij zich wilde ontdoen, vergiftigde. Het slachtoffer stierf echter niet, maar wend blind. De verdediging staat op het stand punt, dat Ilse niet veroordeeld kan worden, omdat zij reeds eerder voor een Amerikaans Hof is veroordeeld, toe levenslang, welke straf later is gewijzigd in vier jaar. De aanklager daarentegen is van mening, dat zij alleen veroordeeld is wegens misda den tegen geallieerde onderdanen en thans nog behoort te worden be recht wegens misdaden tegen Duit sers. OvfirstromingiQii in Frankrijk Doordat de Saone buiten haar oe vers getreden is, zijn huizen onderge lopen en bruggen en wegen wegge spoeld. Rondom Macon en Chalon staan duizenden hectaren onder water. Ver wacht werd, dat het peil van de ri vier nog zou stijgen. In Chalon zijn tientallen gezinnen uit hun huizen gevlucht. Vele arbeiders zijn tot niets doen gedoemd, omdat fabrieken on der water staan. Onderh0ud mét Britse ambassadeur te Moskou Sedert enige tijd heb ik geen bij zondere verandering in de stemming in Rusland kunnen waarnemen. Men kan er onmogelijk de mening zijn toegedaan, dat oorlog onvermijdelijk is, zei David Kelly, Brits ambassa deur te Moskou, tijdens een onder houd in West-Berlijn. De ambassa deur was op weg naar Londen. Vuurgevecht in dé Negeb In de Negeb hebben Zondagmor gen Jordaanse troepen van Eilath het vuur geopend op een patrouille van Israël. De patrouille beantwoordde het vuur en plaatste een treffer op twee Jordaanse pantserwagens. De Jordaanse troepen trokken zich te rug. De troepen van Israël in dat ge bied hadden bevel onmiddellijk als er op hen werd geschoten het vuur te beantwoorden. Intussen heeft de commissie voor Palestina van de UNO te Jeruzalem Israël en Jordanië gelast hun troepen uit het gebied ten Noorden van Ei lath in de Negeb terug te trekken. De waarnemende stafchef der Ver. Naties heeft een bevel tot staken van het vuren afgekondigd. De Jordaanse regering heeft Zon dagavond ontslag genomen. Filmapparaat op zaklantaarnbatterij 'n Speelgoed-filmprojectie-apparaat van Brits fabrikaat kan op ©en zak lantaarn-batterijtje lopen. De films, die met dit minia tuur-toestelletje worden vertoond, du ren zes minuten. Het apparaat zal te zien zijn op de Britse speelgoed-in dustrie-tentoonstelling, die van 8 tot 15 Januari in Harrogate plaats vindt. Vlldgtemfdie schotels Door een Britse vliegtuigfabriek worden binnenkort vliegende scho tels met straalmotor op de markt gebracht. Duitse 0orlogsmisdaldigér s krijgen vermindering! va® straf Generaal Thomas Handy, opper bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, beeft Za- cierdag zijn goedkeuring gehecht aan een vermindering van de straffen van 14 Duitse oorlogsmisdadigers, die al len hebben behoord tot het personeel van de concentratiekampen Buchen- walcl en Dachau. Twee hunner, prins Josias zu Wal deck en Arthur Dietzsch, komen door de vermindering onmiddellijk op vrije voeten. Van acht gevangenen is de straf van levenslang verminderd tot 25 jaar. De overigen, die straffen onder de 25 jaar hadden, kregen deze verminderd tot 10 a 18 jaar. Tibet doet beroep op die V N Tibet heeft Zaterdag de V. N. ver zocht „spoedig een vreedzame rege ling" te bewerkstelligen van het pro bleem, dat door de Chinese invasie geschapen is. Trygve Lie heeft een telegram van deze inhoud ontvangen van de Tibe taanse regeringsdelegatie die thans i'n India verblijft. Dé Etna weer in werking Zaterdag begon de Etna weer met een nieuwe uitbarsting. Tonnen ge smolten rotssteen werden de lucht in geslingerd en de lava stroomt weer overvloedig. Het was- toen 24 uur betrekkelijk rustig geweest. De nieu we eruptie begon Zaterdag om 2 uur en duurde tot de duisternis viel. Amerika controleert uitvoer De Amerikaanse regering heeft be vel gegeven strenge controle uit te oefenen op de verscheping van alle goederen bestemd voor commtunis- tisch China, Hongkong en Macao. Dezelfde controle zal gelden voor alle leveranties van strategisch be langrijke goederen uit het buitenland afkomstig en via Amerikaanse havens onderweg naar Rusland, zijn sateliet- landen, China, Hongkong en Macao. Chinese communisten aan grens van Indo-China Naar verluidt zouden de Chinese communisten gereed zijn, om op het eerste teken Indo-China binnen te trekken. Drie divisies van hun vierde veldleger zouden bij Nanning in Zuid-Kwangsi zijn aangekomen. 700 Amerikaanse Atoombommen Volgens bet Amerikaanse tijdschrift „Lock" zouden de Verenigde Staten 700 atoombommen in Voorraad heb ben. De schrijver van het artikel, waarin 1 dit is vermeld, is Stephen White, medewerker op wetenschap pelijk gebied, die de proef met ide ontploffing van een atoombom on der de zeespiegel bij Bikini beeft meegemaakt. Iriaanse boy col? Er rijst thans in Indonesië ernstig verzet tegen de pogingen van som mige kringen om de Nederlandse belangen te boycotten, totdat Irian (Nieuw-Guinea) bij Indonesië ge voegd zou zijn. Een blad schrijft in dit verband over de „Iriaanse hyste rie" en waarschuwt voor de gevolgen, die een dergelijk optreden ook voor de Indonesische bevolking zou heb ben. Bij bralnid 5 ménsen omjgékomen Bij ©en brand in een houten huis in Osceola (Arkansas) zijn 5 mensen, onder wie drie kleine kinderen omge komen. De brand werd veroorzaakt door ©en ontploffing, mogelijk ver oorzaakt door ©en hikkende „gas- mijn". Amlerika roept 50.000 man op De Amerikaanse legerleiding heeft voor Februari 50.000 man onder de wapenen geroepen. 2000 jaar Parijs Parijs bestaat het volgende jaar 2000 jaar. Dit feit zal door de Licht stad op grootse wijze worden ge vierd. Franse Regering treedt niet af Die Franse premier, René Pleven, beeft Vrijdagavond het vertrouwen der Nationale Vergadering gekregen. Vergadering vain Atlantische militaire leiders Er is 'n vergadering van de Noord- Atlantische militaire leiders gearran geerd om te komen tot een onmid dellijke overeenstemming over de vorming van een gecombineerde ver dedigingsmacht in West-Europa, zo wordt van gewoonlijk wélingelichte zijde te Washington verklaard. cftijmen van cFijmen DECEMBER. Nu korten de dagen, Nog sneller dan ooit. Nu gaat in vervulling: Het vriest of het dooit. Nu kijken we telkens, Maar weer naar de lucht. Voor sneeuw en voor ijs, Zijn we ietwat beducht. Nu wordt door de slager, Het varken gekeeld. Nu is 't dat de Sint weer Z'n spelletje speelt. Ze kruipen des avonds, Heel dicht bij de haard, De bedkruik is heden Voor opoe veel waard. De wei ligt verlaten, Maar vol is de stal Ook nu weer problemen, Alom zonder tal. We lezen de kranten, Met angst en met vrees, Elk kijkt naar Korea, Wat doet de Chinees? We draaien maar weer eens, Een knal-sigaret, En liggen we 's avonds, Heel rustig in bed, Dan denken we telkens De zomer is fijn: Want 's winters dan doet het Je overal pijn! TIJMEN. heusden Vrijdag en. Zaterdag was het water in de rivier die Maas, tengevol ge van de stormachtige wind en de vele regens, zo hoog opgelopen, dat d© aanlegsteigers aan de Prins Hen drikkade onder water stonden. Tal van schepen hadden voor het ruwe weer ©en toevlucht gezocht in de havien. Ook in d© stad zelf werd overlast van het hoge water ondervonden. Met geweld stroomde het n.l. vanuit de Wiel in de Demert. Deze ié aan de Burchtstraat afgedamd in verband met de riolering van het Burchtplein en demping van hiet gedeelte Demert aldaar, zodat het water geen uitweg had én in minder dan geen tijd op de zijkanten stond. Door het afslui ten van de Wiel en doorsteken van de afdamming wist mm het water gelegenheid te geven tot wegvloeien, zodat zij die van deze hoge water stand overlast ondervonden, weer spoiedig van die overlast waren be vrijd. Door het rustiger weer van Zon dag kreeg ook het water in de Maas gelegenheid om weg te vloeien, zodat de steigers weer gebruikt kunnen worden ©n de schippers hun reis vervólgden. ANDEL In de Ger. Kerk alhier is ge kozen als ouderling de heer A. J. Schouten en als diaken de heer A. v. d. Vliet Azn. Die alhier gehouden Uniecol lecte voor de scholen met den Bijbel bracht ruim f 500 op. De naaikrans „Persis" alhier hield Donderdag j.l. een verkoop- avond ten bate van de zending. Er werd heel wat verhandeld. De avond slaagde uitnemend en leverde ©en flink batig slot op. Dinsdag 5 Dec. a.is. om 2.30 uur zal St. Nicolaas een bezoek bren gen aan deze gemeente. ALMKEBK Uitslag aanbesteding voor de verbouw van het Arbeidsbureau te A/mkerk P. W. Straver, Almkerk 7650 Gebr. M. en B. Straver, Almkerk 7100 G. den Besten, Almkerk 6770 Groeneveld en Westerhof, N ieuwendij k 6570 W. v. Straten en Zn., Almkerk 6520 C. v. Andel, Nieuwen dijk 6425 Het werk is gegund aan de laagste inschrijver. Tot notabel der Herv. Gem. is gekozen, de heer J. C. de Rijken. NIEUWSBLAD INTOCHT VAN ST. NIC0LAAS IN AMSTERDAM. Voorafgegaan door Zwarte Pieten op motorfietsen en omringd doorhellebaar diers, trok de Sint op zijn schimmel door de binnenstad van Amsterdam, toege juicht door tienduizenden kinderen en duizenden vaders en moeders.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1