Visitekaartjes Binnenland FIRMA L. J. VEERMAN De Verloren Zoon AMMERZODEN Het verminkte stoffelijk over schot van de ,50-jarige v. L., die op 8 November in Den Bosch werd ver mist en op de Diezebrug door ©en crein was gegrepen, is Zaterdagmor gen alhier uit de Maas opgehaald. DESSEN De opbrengst van de Klap roos, Ned. Oorlogsgraven Comité heeft in deze gemeente opgebracht f 56,14. Tot onderwijzeres aan de O. L. school te Hank is benoemd mevr. van Eethen-Lakerman te Giessen,, thans aldaar als zodanig werkzaam. VGRAVENMOER Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de Chr. Gemengde Zangvereniging „Halleluja" en het Chr. Mannenkoor „Sursum Corda" om op Hemelvaartsdag en 2e Pink sterdag 1951, alhier een groot inter nationaal muziek- en zangconcours te organiseren. Toen de heer S. Verduijn al hier dezer dagen naar zijn werk ging, zag hij in 'de Vaart een wonderlijk grote rat zwemmen. Met een put haak wist hij het dier te doden. Bij nader inzien bleek het een bever te zijn, die op 1 ons na, 10 pond woog. Van de zijde der inwoners bestond zeer veelbelangstelling voor deze wonderlijke vangst. HERPT Donderdagavond zal in. de zaal van Th. van Horen een propagainda- avond worden gehouden voor het instituut Steun Wettig Gezag. Wij weten hoe ernstig de wereldtoestaind is. Het is daarom ook noodzakelijk dat wij klaar zijn als een eventuele vijand weer het .oog op ons land laat vallen om het te bezetten. Wij zijn dit verplicht aan hen, die gevallen zijn voor onze vrijheid. Laat ons dan de door hen duur gekochte vrijheid met alle ons ten dienste staande mid delen verdedigen. Toont allen uw belangstelling, gii mannen en vróuwen, jongens en meisjes. (Zie de advertentie in dit blad). LAND VAN ALTENA Op 21 Nov. j.l. liield de N. Brab. Mij. van Landbouw in café „De Beurs" te Breda, haar Hoofd bestuursvergadering. In zijn ope ningswoord heette de voorzitter, de beer W. G. de Waard allen hartelijk •welkom en besprak voorts, zoals hij dit noemde „de dingen van de dag". Hoewel, deze voor de leden van groot belang zijn, ontbreekt in som mige afdelingen de activiteit om deze tijdig te behandelen. Hierin hoopte men thans verandering te brengen. De kring Oost-Brabant protesteer de tegen de verplichte inname van de gerst, om daardoor de uitzaai van tarwe te bevorderen. Dit achtte men onrechtvaardig voor de zandbedrij- ven, omdat de tarwe teelt daar van geen betekenis is. Met op een en kele uitzondering na, werden de zit ting hebbende leden in de Soc. Verz. Commissie's", weder voor herbenoe ming voorgedragen. De aftredende H.B. leden werden bij acclamatie her kozen. De Voorzitter deelde nog me de dat op 16 Dec. 1951 het hon derdjarig bestaan der Maatschappij met de leden en hunne dames, enigs zins feestelijk zal worden herdacht, waarbij men de revue „Honderd jaar N.Br. Mij. van Landbouw" hoopt op te voeren. De agenda werd daarna onderbro ken om Ir. Smale, Rijkscultuur consu lent, de gelegenheid te geven, mede in verband met de plannen tot ont- shdting van het Land van Heu;sden en Altena ©en rede te houden over ruilverkaveling Spr. zegt met genoegen dit onder wierp te willen behandelen, niet alleen ten algemene nutte, maar meer in 't bizonder voor 'tLand van Heus- den en Altena. Ruilverkaveling beoogt het samen voegen van ©en bepaald gebied, en het daarna opnieuw te verdelen, met 'aanleg van wegen en waterlopen, het landbouwbelang te dienen. Ook in 't Land v. Heusden en Altena is bet bepaald droeivig gesteld, de sprei ding van de bedrijven maakt de ex ploitatie duur. Een uitgevoerd plan in de Langstraat, waarbij de per celen van 1800 m lang en 30 meter breed, thans 400 bij 400 m zijn, toonde ons een enorme verbetering. Voorts beoordeelde spr. de voor bereidende werkzaamheden om tot ruilverkaveling te kopien. Gezien de vele vragen 'die nog werden gesteld, bracht ons de overtuiging, dat ruil verkaveling de belangstelling van de boeren heeft. De begroting 1951 werd met al gemene stemmen goedgekeurd. Voorts werd het Dag. Bestuur ge machtigd tot 'de aankoop van een pand te Zevenbergen, dat tot Land- bouwhuis voor de Maatschappij zal worden bestemd. Aan het slotdeel- de de voorzitter mede, dat de heer Ir. Knoterius, adv. lid van het Dag. Best. per 1 Jan. a.s. de heer Louwes zal vervangen als voorzitter van het Kon. Nederl. Landb. Comité. Hij wenste hem hiermede namens de Mij geluk en achtte het '©en grote ©er voor Brabant en voor de Maatschappij in het bijzonder, dat juist Ir. Knoterius hiervoor was aangezocht. Na de heer Smale dank te hebben gebracht voor zijn rede en de aan wezigen voor hun tegenwoordigheid, sloot hij deze vergadering. NEDERHEMERT Vrijdagmiddag 8 Dec. van 2 tot 3.45 uur, hoopt de kleuterschool onder leiding van Mej. Schulz het St. Nicolaasfeest te vieren met ou ders en belangstellenden. Sinterklaas en Zwarte Piet hopen deze middag de kleuters met een bezoek te ver eren. De collecte, die gehouden werd voor het Bouwfonds van de Ned. Herv. Kerk aan de Noordzijde, heeft f 20,45 opgebracht. De Dode Maas in onze ge meente is een van de rijkste zandaders in ons land. Vroeger werd hier met de handbagger beugel gevist, later met de tredmolen, maar tegenwoordig met baggermolens en zandzuigers. Enkele baggermolens zijn hier werkzaam en twee zandzuigers van de fa. Heuff en de fa. Boele en Oos- terwijk mergelen de zandplaten in steeds sneller tempo' uit. Het opgezogen vuile zand passeert 'een zeef en wordt automatisch in de oude landingsvaartuigen gestort. Het overladen in schepen geschiedt per elevator, die resp. 1600 en 6000 ton per week verwerken. Het fijne zand wordt gebruikt voor metselzand, terwijl bet andere dient tot ophoging van de terreinen in de steden voor huizenbouw en industrie terreinen, tevens als fundament voor straataanleg. Omdat het zand al wat schaars begint te worden in onze ri vieren en rivierarmen, is er door de Rijkswaterstaat een studiecommissie ingesteld om dit vraagstuk nader on der de ogen te zien en te onderzoe ken, of in de naaste toekomst aan de stijgende behoefte van dit artikel kan worden voldaan. In de Komgrondenoommissie voor de Betuwe is benoemd de Wel- Ed.Geb. Heer J. Roseboom te Neder- hemert, Dijkgraaf van het Polderdi strict Bommelerwaard boven de Mei- ZOALS ALTIJD HEBBEN WIJ OOK NU WEER EEN PRACHTCOLLECTIE A. van Puffelen DRUKKERIJ HEUSDEN dijk, terwijl hij tevens is aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de werkgroep. OUDENDIJK Zaterdagavond werd door die buurtver. „Juliana" het Sint Nico laasfeest gevierd,. hetwelk werd bij gewoond door de Edelachtb. Heer Chr. van Rijswijk en diens dochter tje. Nadat Sint Nioolaas, geholpen door Zwarte Piet, alle pakj'es aan de kinderen had uitgedeeld, werd door «de Burgemeester een woord van dank gesproken tot, die Sint, waarbij spreker tevens de wens ken baar maakte, dat bij 'n vólgende ge legenheid over een betere lokaliteit zal kunnen worden "beschikt. OUDHEUSDEN. Bij Kon. Besluit is verleend de ene-miedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassaü, in brons, aan L. van der Wiel te Drunen, sluiswachter-bode bij het waterschap Oudheusdien en Elshout. VLIJMEN. De 24-jarige wielrijder Van Schijndel alhier, die te Tilburg aan een trainingsraad deelnam en in een groepje van drie renners reed, kwam op de markt te Oirschot in botsing' met een auto uit de richting' Eind hoven, die (die markt passeerde. Die slag kwam zo hevig aan, dat Van Schijndel door de voorruit vloog, achterover sloeg- en met een zware hersenschudding en schedelbasisfrac- tuur bleef liggen. Kort daarop over leed hii zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. WAALWIJK Onze stadgenoot Kees de Ruy- ter wist Zondag, zonder ook maar ©en partij te verliezen biljart-kampi oen van Nederland te worden. Hij veroverde deze titel de hoogste in de N.B.B. te behalen met een extra prestatie bovendien, n.l. door het op naam van v. d. Pol staande record omlaag te halen. Samenwerking burgemeesters en rijkspolitie Teneinde binnen de sfeer van de interne organisatie der Rijkspolitie de waarborgen te vermeerderen, dat de Rijkspolitie haar verplichtingen jegens de burgemeesters op die juiste wijze vervult, is door de Minister van Justitie een nieuwe regeling vast gesteld. Op verzoek van de burgemeester wordt voortaan ©en gegradueerd po litic-ambtenaar ter beschikking ge steld, die het contact onderhoudt met betrekking tol de juiste uitvoering van de politiedienst in de gemeente waar hij is gestationueerd. Deze re geling heeft enkel de strekking om wensen te vervullen, welke de prac- tijk bij de burgemeesters heeft doen rijzen ,maar geenszins om voor luen de Groepscommandant moeilijker be reikbaar te maken. Voorts is aan de DistricLseomiman- idantem der Rijkspolitie opgedragen minstens éénmaal per kwartaal met de burgemeesters in hun ambtsge bied overleg be plegen nopens de uitvoering van de politiedienst in de betrokken gemeente. Van. alle door (die Rijkspolitie op gemaakte processen-verbaal behoort tenslotte onverwijld iaën afschrift ter kennisneming aan de burgemeester te worden gezonden, voor zover dooi de burgermeester niet wordt beslist, dat zulks ten aanzien van bepaalde strafbare feiten achterwege kan blij ven. Uitnodiging aan Prinses Wilhelmina De afdeling Tzaneen (Noord-Trans vaal) van de herenigde nasiohale par tij in Zuid-Afrika heeft een motie aangenomen, waarin de minister-pre sident dr. Malan wordt verzocht Prin ses Wilhelmina der Nederlanden als eregast uit le nodigen ter gelegenheid van de Van Riebeeck-feesten in 1952 „om aan Nederland te tonen dat die Unie mie hul gulhartige ontvangs van president Kruger vergeet hel nie". Regering komt aardappelen tekort Aanvnakelijk konden tot 28 No vember j.l. aan die stichting' in- en verkoop van aardappelen, ^consump tie-aardappelen worden aapgeboden, bestemd voor de voorraad die de overheid in het belang van de aard appelvoorziening in het voorjaar 1951 wil vormen. Daar de gewenste hoe veelheid nog niet geheel is bereikt, is de termijn van aanbieding tot na dere aankondiging verlengd. Zuid-Molukken tegen KPM In het proces tussen de Republiek der Zuid-Molukken en de K.PjM. (Kon. Paketvaart Maatschappij) zal voor het Amsterdamse Hof op 14 December conclusie worden geno men. Op 29 December hebben die pleidooien plaats, waarna die uit spraak acht of veertien dagen later volgen kan. Bertha Hiertogh aan haar oudiers toe gewezen Door det Hoog Gerechtshof te Sin gapore is uitspraak gedaan in de zaak Bertha Hertogh. In de uitspraak wordt bepaald, dat BerLha onder de hoede komt van haar ouders. Nederland zou Nieuw-Guiinea nog enige jaren „mogen" besturen Volgens een bericht van de cor respondent van de „Christian Scien ce Monitor" in Den Haag Inebbeu informele Nederlands-Indonesische besprekingen op hoog niveau in de afgelopen week het eerste concrete voorstel voor een compromis tol be ëindiging van de impasse inzake de toekomstige slatus van westelijk N.- Guinea 'Opgeleverd. De Indonesische minister van bui tenlandse zaken, de heer Moh. Roem, heeft verklaard, dat Indonesië op de Nieuw-Guinea-conferentie een voorstel moet doen, dal „volledig re kening houdt met de Nederlandse fi nanciële en economische belangen". Hij noemde geen bijzonderheden. Naar evenwel wordt vernomen, zou het voorstel ongeveer hierop neerkomen: Nederland zou de Indo nesische souvereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea erkennen. Daartegen over zou Indonesië een overeenkomst tekenen, volgens welke de ontwikke ling op het gebied van bestuur ©n. economie voor een •bepaald aantal jaren in Nederlandse handen blijft. In deze periode zou Indonesië bij dragen in de kosten van het bestuur en. zou voor Indonesiërs gelegenheid worden opengesteld deel te nemen in de investering en. de ontwikkeling van. het gebied. Van Indonesische zijde wordt ech ter verzekerd, dat dit bericht geheel uit de lucht is gegrepen. Een buitenkansje De 62-jarige werkman Evers uit Schijndel, die de laatste tijd werk zaam was in de DUW en thans al enige maanden in de ziektewet is, had de rebus opgelost voor het Kath. militair tehuis te 'Ede. Dezer dagen kreeg hij bericht, dat de hoofdprijs door hem gewonnen was. Deze hoofd prijs bestaat uit een jaar lang f25,: per dag, zijnde een totaal van f9125. Dat er vreugde heerste in de nood woning aan de St. Servatiusstraat, te Schijndel, laat zich begrijpen. Nederlandse Korea-vrij willigers maar Taegoie Over de aankomst van hiet Lroe- pentransportschip „Zuiderkruis" in de haven van Poesan, worden thans de volgende bijzonderheden verno men Het Nederlandse detachement Ver enigde Naties wend ontvangen door vertegenwoordigers van het achtste Amerikaanse leger. Deze ontvangst lcreeg een hartelijk karakter door hiet optreden van 'een muziekcorps en id oor aanbieding van bloemen na mens de bevolking van Zuijd-Konea. Nadat aan het detachement zijn be wapening en transportmateriaal was overgedragen, vertrok het op 24 Noy. naar Taegoe. De stemming in het onderdeel is hieel goed, Wellicht mede doordat de weersomstandigheden on danks de koude, zieer gunstig zijn. De zee eist weer offers Op de Scheveningen 95, pen logger die op de uitreis naar het Kanaal was, zijn ter hoogte van Goereedoor een stortzee vijf opvarenden gewond. Het schip is Zaterdagmiddag Hoek van Holland binnengelopen. Twee van de vijf man waren ernstig gewond. De een had een gebroken dijbeen, de ander een beschadigde rugwervelko lom. De Vlaardingen 142 kreeg in het stormweer schade aan het roer. Aan vankelijk werd het schip door de Martha Maria van dezelfde maat schappij op sleeptouw genomen, doch later bleek sleepboothulp nodig. Za terdagmiddag is het eveneens te Hoek van Holland binnengebracht. Het Deense kolenschip I P Suhr is ten Oosten van de vuurtoren Sand- hammeren in de Oostzee gezonken. Een lid van de bemanning kon wor den gered. De overige 20 zijn ver moedelijk verdronken. Het ruim 4300 ton metende Griek se stoomschip „Metamorphosis" is Za terdagochtend vroeg, bij vliegende storm, ten Noorden van de Noorder- pier van IJmuiden gestrand. De reddingsboot „Neeltje Jacoba" beeft de; uit 28 koppen bestaande be manning, behouden de haven van IJmuiden binnengebracht. Hieron der bevonden zich twee vrouwen en 'de Nederlandse loods. Het met pyriet geladen schip kwam uit Zweden en was bestemd voor Amsterdam. Het schip is in twee ën gebroken. Het achterschip is reeds gedeeltelijk in de golven verdwenen. De strijd op Ambon Het Bureau Zuid-Molukken meWt: „De regiering van de Republiek Zuid-Molukken deelt in haar week overzicht over de strijd in de Moluk- ken mede, dat de Indonesiërs aan het front bij de stad Ambon thans ge bruik maken van vlammenwerpers en fosforkogels. De Indonesiërs maken o.a. gebruik van Japanse pantser officieren, waar van enige gevangen werden genomen. De manilarang-troepen lieten 800 do den achter. Aan het Hitoefroint liep een ba taljon Apri-soldaten volledig bewa pend over. Op Ceram, Haroekoe, Saparoea en Noesa Laoet is alles rustig. Ons Feuilleton 0 „En dus, juffrouw CLamimington, zijn uwe werkzaamheden hier ge ëindigd". Met deze woorden schoof de fa brikant Goldberg twee briefjes van vijf en twintig gulden over de la- fel naar het jonge meisje, dat met neergeslagen ogen en trillende lippen voor hem stond. Zij hief even haar hoofd op en zag naar de fabrikant, die doorging met schrijven, waarmee hij even was opgehouden. Hij scheen verder geen woord meer te willen zeggen ein deed of het meisje niet meer in het vertrek was. Op haar gezicht was ©en heftige tweestrijd le lezen. Verontwaardiging, verdriet en angst wisseldien elkaar af en even scheen het, oï ze toch nog wat zeggen wilde, maar ze be dacht zich, nam met ©en lichte zucht de twee briefjes op en verliet toen zonder ©en groet het kanloor. Zo gauw de deur achter haar was dichtgevallen, legde de heer Goldberg zijn pen neer en leunde achterover zijn pen neer en leunde achterover in zijn stoel. „Zie zo", mompelde hij, „dat is van de baan; nu zal die kwajongen zijn kuren wel afleren, 'tSpijt me van luet meisje, want ze werkte flink en had het nog een heel eind kunnen brengen, mhar enfin, van twee kwaden moet je het beste kiezen" en met deze woorden stak hij een sigaar op en ging door met zij n co r respomdentie Toen het jonge meisje in de gang kwam, verliet haar even haar zelf beheersing' en een paar Tranen rolden over haar gezichtje. Maar ze ver mande zich; al de kantoorlui gingen juist naar huis en ze wilde niet, dat ze haar zó zouden zien. Sommi gen, die langs haar heen gingen, ke ken haar nieuwsgierig aan en had den haar wel willen vragen, wat mijnheer Goldberg toch wel van haar had moeten hebben, toen ze op zo'n ongewoon uur op zijn kantoor was geroepen. Maar ze keek strak voor zich en stapte de deur uit en de de straat op. Ze was een van de laatsten. Bij. de hoek van de straat kwam een jonge man ,die blijkbaar op haar gewacht had, naar haar toe. Zijn vrolijk, open gelaat betrok, toen hij haar zag. „Carry", zei hij, haar hand vat tend, „wat heb je?" „Frits!" Het kwam er hakkelend uit en de blauwe ogen vulden zich weer met tranen. Hij schrok. „Wat is er gebeurd, vertel het me toch," zei hij gejaagd. Ze wilde zeggen, dat het hïelswas, maar ze kon niet jokken, zelfs om bestwil niet, tegenover zijn eerlijke, vragende ogen. Ze barstte in tra nen uit. „Stil", zei hij zacht, „kom mee en vertel het straks, als we buiten zijn". Vlug liepen ze de stad door' en sloegen de Parkweg in. Hier wandel den orn deze tijd weinig mensen, het was de tijd van het diner. Toen ze in een laantje waren gekomen waar het heel stil was, zette hij zich neer op een bank en trok Car ry dicht tegen zich aan. „En kindje, zeg nu maar eens wat er is, zeide hij, nam haar handen in de zijne en keek haar in de ogein. Toen vertelde ze hem alles. Hoe zijn vader haar had ontslagen, omdat hij niet wilde dat zie het hoofd van zijn zoon F"rits op hol zou brengen. „Haal iu geen illussies in 't hoofd", had hij gezegd. „U begrijpt wel dat ik niet kan dulden, dat mijn enige zoon een huwelijk zou sluiten bene den zijn stand, daarvoor zal ik nooit mijn toestemming geven. Zoekt udus een andere betrekking, goede getuig schriften staan u ten dienste, maar gaat u een eind uit de 'buurl, u is aan geen vaste plaats gebonden, u bent zelfstandig. Ik ben overtuigd, dat het een voorbijgaande gril van mijn zoon is geweest en hij u zal vergeten, als hij u in enige tijid niet zien zal. Bovendien studeert hn nog en u belemmert hem in zijn studie door hier te blijven. Er kan nooit iets van komen, zolang ik wat te zeggen heb, gebeurt het niet. Zet dus deze dwaasheid uit het hoofd". Stil had Frits haar laten uitspre ken, maar zijn gezicht werd bleker eh zijn ogen schoten vonken. Nu sprong hij op. „Lieveling", zei hij, „wees kalm. Ik zal met vader spre ken. Helpt het niet, dan moeten we er iets anders op verzinnen. Ik kan je niet missen, dat weet je". „Ik jou ook niet", zei het meisje zacht en keek naar hem op. Hij j^uste haar op de ogen en sa men gingen ze terug. Carry woonde op kamers in de Beekstraat, een kwartier van de wo ning van Frits. Hij bracht haar naai' huis en ze namen afscheid, waar na Frits met haastige stap doorliep. Hij wist, dat hij zijn vader op hef kantoor zou vinden; hier bleef déze meestal de hele avond, daar er na de dood van zijn vrouw, volgens hem, toch geen gezelligheid was. Dit was niet waar, want de oude juf- frouww Haks maakte alles zo gezel lig mogelijk en zat elke avond ver geefs op hem te wachten, maar Gold berg zag de gezelligheid niet en voel de zich het meest tevreden op zijn kantoor. Toen Frits binnenkwam, stond zijn vader op en kwam naar hem toe. „Zo jongen", zei hij vriendelijk1, „ik wist al niet, waar je bleef, toen ik je niet aan 't diner vond. Zeker weer uit ge\veest met vrienden of vriendinnen. Het moest schertsend bedoeld zijn, maar Frits sloeg er geen acht op en koek zijn vader recht in het gelaat. „Vader, waarom hebt u Carry Clammington ontslagen?" barstte hij uit. (Wordt vervolgd). Pretorialaan 200 Hilversum BESTEL TIJDIB LEVERING FRANCO HUIS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2