Adverten tiën Hulp in de huishouding;, z.g.a.n. Kinderwagen BEZOEKT Ghr. Landbouwhuishoudschool - Almkerk Geionden en verloren voorwerpen 2 JONGENS D. NOORLOOS Loonbedrijf GROTE PROPAGANDA-AVOND BEKENDMAKING GOED BOEK Kuikens Jonge Hennen J. G. N. Schreuders A. N. L. B. KOMT ALLEN! Aardige Attractie's Wilde zwijmen op idie weg Die laatste weken worden in ge heel Noord-Limburg in toenemende mate wilde zwijnen waargenomen, niet alleen in de bosrijke streken langs de grens van Mook tot Arcen, maar ook «zien de dieren blijkbaar kans over de sterk gezwollen Maas te ko men. Er zijn althans bij Wanssum en Venray eveneens wilde zwijnen geschoten. Te Lomm bij Arcen wer den twee evers geveld. Een automo bilist beleefde op de rijksweg Venlo- Nijmegen een ongewoon avontuur, toen bij Well plotseling ©en kleine kudde evers vlak voor de wielen, van z'n wagen de weg overstak. Deze dieren werden op dat moment door jagers achtervolgd. De automobilist reed hevig geschrokken tegen een boom, maar kwam verder met de schrik en wat averij vrij. Wener een moord op d'e P. en T- landen Naar Zondag te Djakarta bekend werd, is op de Pamanoekan- en Tjia- semlanden wederom gen moord ge pleegd, thans op. de Britse admini strateur Norman B. Winning. Hij werd doodgeschoten toen hij zich in een auto van de ondememings- tuinen naar Soebang begaf. Ganaidiesie mojejdier inaar ons land Een Canadese moeder zal namens alle Canadese moeders de eregraven der gesneuvelden in ons land bezoe ken. De omvang idler Vakbeweging Blijkens een onlangs verschenen pu blicatie over de omvang van de vak beweging in Nederland op i Jan. '50 waren op die datum 1,160,300 per sonen aangesloten. De vakcentralen verstevigen voort durend hun positie, 87 procent van het totaal aantal georganiseerden was op meer genoemde datum bij één of andere vakcentrale aangesloten, ter wijl de drie samenwerkende vakoen- trales, NW, CNV en KAB, teza men 72 procent der georganiseerden omvatten. Het aantal georganiseer den bij de EVC bedroeg 14 pro cent van het totaal. De Waal buitien ihaar oevers De Waal is ook bij Tiel buiten de oevers getreden, waardoor de gier- pont uit de vaart moest worden ge nomen. De veerdienst Tiel-Wamel wordt met een stoomboot en een motorboot ieder met aangekoppelde pont, on derhouden. De dienstregeling wordt als normaal uitgevoerd. Bouw van eiriemiomumlenl te Margratetn Met de bouw van het ere-monu- rnent op het Amerikaanse militaire kerkhof te Margraten zal in het be gin van het volgend jaar een aan vang worden gemaakt. Bouwerij bijna overbelast Het aantal in uitvoering zijnde wo ningen is in de laatste maanden zo opgelopen, dat overbelasting van het productie-apparaat in de bouwsector dreigt. Daarom is bepaald, dat van 4 De cember tot 1 Januari geen rijksgoed keuringen voor het bouwen van wo ningen mogen worden verstrekt. Sinterklaas iin brand gjevlogen Een Sinterklaas, die Zondagmiddag op de II aarlemmibrweg te Amsterdam zijn jeugdige vriendjes had begroet, wilde, toen hij wegging, een sigaret opsteken. Een hulpvaardige bo old hem vuur met een sigarenaansteker. Tot schrik van het gezelschap, en niet het minst van Sinterklaas zelf, vatte de baard van de goiedheiligman vlam. De G.GJL moest er bij té pas ko men en die goede Sint bracht een onvrijwillig bezoek aan het Wiilhel- minagasthuis. Auto met textiel gestolen In de garage bij de koffiebranderij van v. H. te Vlijmen, waar de tex tielhandelaar A. v. Vugt-de Laat zijn auto met een hoeveelheid textiel stal de, werd Woensdagnacht gestolen. Dit is wel een zeer brutale inbraak waardoor genoemde handelaar ern stig gedupeerd werd. Politie heeft de auto te Tilburg achterhaald, doch de inhoud bleek verdwenen te zijn. Met f5000 er vandoor In een tijdvak van slechts enkele maanden n.l. van Jan. tot Mei 1950, verduisterde de 22-jarige administra teur J. v. d. H. uit Tilburg een be drag van f 5000 toebehorende aan de B.B.A. Het geld werd opgemaakt aan ver teringen en vermaak, terwijl een reis je naar Zwitserland en Italië het sluitstuk vormde van het „mooie" avontuur. De actie te Bandung 4 In het kader van de veiligheidsactie te Bandung zijn 126 personen gear resteerd, namelijk 8 Nederlanders, eni ge Chinezen en verder Indonesiërs. Onder de gearresteerden bevindt zich de hoofdredacteur van het A.I.D. de Preangerbode, mr. J. L. A. Visser. Bij een gewapende botsing te Tji- teureup werden nog 37 bendeleden gevangen genomen en 1 stengun en jü revolvers in beslag genomen. Reeds eerder werden 9 Nederlan ders in Bandung en omstreken aan gehouden, zodat thans 17 Nederlan ders zich in arrest bevinden. MOEILIJKHEDEN? Abonné's kunnen gratis vragen stellen. Wiemdt u tot de redactie van ons blad en het antwoord verschijnt t.zt. DENKT U ER OM? 1. Elke vraag op ©en afzonderlijk vel. 2. Gegevens zo uitvoerig mo gelijk. 3. Gewenste herkeuningslet- tërs aangeven, naam en adres ver melden. 4. De vragen worden in de kopy zo kort mogelijk weerge geven. Elk antwoord geldt dus één bepaald geval. 5. Bij kwesties in zake arbeidsverhoudingen, sociale verzekering e.d. moeten branche en adres van tiet bedrijf worden opgegeven. G. J. Mijn glacé handschoenen zijn per ongeluk in zeepsop terechtgeko men. Ik heb ze toen in water uitge spoeld, maar nu zijn ze hard eh droog geworden. Wat is daar nog aan te doen Antwoord: Houdt u de handschoe nen boven de stoom en rekt U ze dan voorzichtig op. Ze zullen dan weer soepel en goed worden. C. A. de B. In de afgelopen week vertelde men. ons, dat voor perso nen boven de 37 jaar, de vestigings wet niet van toepassing was. Hét zou dan n.l. mogelijk zijn, om zonder middenstandsdiploma en een diplo ma van vakbekwaamheid een zaak te gaan beginnen. Is dit juist? 2. On der welke vakgroep valt de handel in land- en tuinbouwgereedschappen, werktuigen en aanverwante artikelen 3. Hoe is het adres van die vakgroep Antwoord: 1. Wanneer men op het tijdstip van de inwerking treding van de Vestigingswet" 32 jaar was, is dat inderdaad juist. Het kan dan ge beuren dat men vrijstelling kan ver krijgen van de vereiste diploma's. IJ doet het beste, U tot de Kamer Weer ©en planter in Indonesië vermoord De administrateur van de onderne ming Pasir Bungur van de Pamanoe kan- en Tjiasemlanden, de heer Koolhaas Revers, is vermoord. Dit is de achtste moordaanslag op stafper soneel van de P.- en T-landen. Een bende, die ©en roofoverval pleegde op de theeonderneming Me- dini, in de omgeving van Bodja, heeft een Indonesisch employé uit een hin derlaag doodgeschoten en 8.4,000 ru- piah of wel ruim 66.000 gulden. van Koophandel te wenden, afd. Ves tigingsvergunning. 2. Dit is de on dervakgroep voor gereedschappen, Wassenaarseweg 41, Den Haag. C. v. T. Ik heb van mijn advo caat gehoord dat alleen een echt scheiding na 5 jarige scheiding van tafel en bed kan worden uitgespro ken. Is dat advies juist? Antwoord: Waarom wantrouwt u dit u door een deskundige gegeven advies Natuurlijk is dit juist. Het berichtje dat u in de krant las be trof hiet engelse scheidingsrecht. T. Wordt na overlijden van een moeder over haar kind een voogd en toeziend voogd benoemd, die ge kozen worden uit de familie van man en vrouw beiden Antwoord: De kantonrechter be noemt de voogd; doch als een van de ouders nog in leven is, dan is deze van rechtswege voogd. De toe ziende voogd wordt dan benoemd uit een der familieleden. De kanton rechter is in zijn keuze te dien aan zien vrij. J. v. O. Ik vond in uw rubriek een advies van J. de J. waarin u de mo gelijkheid van een uitkering ineens aan oorlogsweduwen bij hertrouwen vermeldt, de z.g. bruidschatregeling. Kunt u me hierover nog iets naders mededelen Antwoord: Een weduwe van ie mand, die tengevolge van zijn deel neming aan het verzet om het leven is gekomen, kan bij hertrouwen een z.g. afkoopsom van het buitengewoon pensioen ontvangen. De weduwie ont vangt dat buitengewoon pensioen krachtens de Wet Buitengewoon Pen sioen 1940-1945, Staatsblad H 313. Deze buitengewone pensioenen wor den steeds toegekend met ingang van 1 Oct. 1947, de datum waarop deze wet in werking treedt. Nu verstrekt de Stichting 1940-1945 uitkeringen,, welke in feite voorschotten zijn op deze buitengewone pensioenen, lenin nodige gevallen worden suppleties op cleze buitengewone pensioenen ver strekt. Hertrouwt de weduwe, dan wordt haar krachtens art. 28, lid 1 van de bovenbedoelde wet een z.g. afkoopsom, ook wel bruidschat ge noemd, toegekend. Het bedrag is ge lijk aan 2 maal bet haar toegekende jaarpensioen. Tevens ontvangt zij nog het baar toegekende pensioen tot aan bet einde van bet kwartaal, waarin zij is hertrouwd. Denkt u er echter wel aan, dat een en ander bedoeld is voor de nagelaten betrekkingen van de categorie verzets slachtoffers. De grotere groep van oorlogsslachtoffers kunnen een uitkering genieten ikrach- tens de algemene bepalingen van de Dienst voor Maatschappelijke Zorg. Die instantie kan u dus, zo nodig, verder helpen. F. v. R. Wieet u de betekenis van ringen, die aan de Duitse vliegtuigen bevestigd waren Antwoord: Deze ringen, die op romp en vleugels waren bevestigd, dienden als afweer tegen magnetische mijnen. J. J. Heb ik recht om inzage van bet testament van mijn vader te vra gen? Antwoord: Alleen als uw vader is overleden, heeft u als erfgenaam recht op inzage van het testament. Zolang uw vader nog leeft, kunt u geen in zage verlangen. Vader kan bovendien zijn testament nog te allen tijde wij zigen. J. J. Moeder is overleden. Aan va der is het vruchtgebruik van haar nalatenschap gelegateerd. Mag vader bij testament bepalen dat enige zij- nier zoons de onroerende goederen zul len erven en aan de andere kinderen hun aandeel in de geldswaarde zal toekomen Antwoord: Vader mag over zijn bezit in zoverre vrij beschikken, dat hij aan bepaalde kinderen iets lean vermaken, mits hij 'daardoor aan de onaantastbare rechten van de andere kinderen maar niet komt. Tast hij hun z.g. legitieme portie niet aan, clan is hij vrij in zijn beschikkingsrecht. W. v. E. Is er in Nederland een wet, die verbiedt, dat een auto in zijn versnelling geparkeerd mag staan. AntwoordNeen, maar er is wel een wet, die verbiedt, dat men de veiligheid van het verkeer in gevaar brengt. J. J. Ik ben oorlogsslachtoffer en wif graag gaan bouwen. Welke sub sidie kan ilc k'rijgen? Antwoord: Wij raden u aan u in verbinding te stéllen met de Dienst van Wederopbouw in uw gemeente. Men zal u daar de gehele regeling met alle daaraan verbonden bijzon dere voorwaarden kunnen geven. Ans. 1. Welk diploma heeft men nodig voor technisch ambtenaar bij de P.T.T. 2. Welk diploma voor electro-technisch tekenaar. 3. Welk diploma voor constructie-tekenaar. Antwoord: Voor het eerste is een diploma van een Middelbaar Techni sche School vereist. Wat uw vraag sub 2 betreft: Strikte eisen gelden hier niet voor. Een diploma Ambachtschool is hier al uitermate geschikt, doch ook iemand met Mulo diploma en tekencapaciteiten kan in aanmerking komen. 3. Gonstructiete- kenaars worden bij de P.T.T. niet in dienst genomen, daarvoor leent bet bedrijf zich niet. Fabrieken, zullen hiervoor hun eigen eisen stellen. Fr. A. Hoe staat dat met dat pro fessionalisme toch eigenlijk wel AntwoordEen beroepsvoetballer kan, evenals in het normale leven, zijn arbeidskracht ter beschikking stellen van een werkgever. Die werk gever is dan in dit geval een vere niging, een voetbalclub. De beroeps voetballer verbindt zich op contract tegenover die vereniging voor haar alle of bepaalde wedstrijden te spe len tegen een bëpaalde vergoeding, arbeidsloon of salaris, of hoe men bet wil noemen, aangevuld met bij voorbeeld een „tantième" voor elke speciale verrichting, bijv. het maken van een doelpunt. Wanneer een an dere vereniging de speler wil contrac teren, zal zij zoveel geld op tafel moeten leggen, dat de eerste vere niging de speler van zijn contractu ele verplichtingen wil ontslaan. Dat is wat men noemt het „kopen" van een speler. De te betalen „koopsom" komt ten goede aan de vereniging. Uiteraard zijn vele variaties mogelijk. Ben en ander hangt af van de ver plichtingen en rechten die in het con tract zijn opgenomen. Of men nu een voetballer „wegkoopt" of een ingenieur uit een bedrijf, het komt allemaal op hetzelfde neer. Voor al Uw Druk- en Bindwerk naar F? L. J. VEERMAN, Heusden GEVONDEN: een oliejas. Terug te bekomen bij D. v. Herwijnen, machi nist Polder den Duil, Almkerk. GEVONDEN: een donkerblauwe ias. Terug te bekomen bij C. Verwijs, Burg. v. d. Schansstraat A 163 te And el. GEVONDEN: een blauwe werk broek. Terug te bekomen bij A. de Waal, C 38, Heesbeen. EI xrxxxxxxxxx Cornells van Vuuren Johanna Maria van Vuuren-Kant GEVRAAGD: - snoeien en om-enten van vruchtbomen. Er kan GEVRAAGD, TE KOOP: e- I W SIGAREN Speciaalzaak Engelse cigaretten Telef. 13, VEEN (bij Heusden) Afdeling Genderen INLEVERING VAN VACANTIEBONNEN H.H. Landbouwers van Drongelen en Omstreken. Veerweg E 22 DRONGELEN - Telef. 15 Eethen voor Meeuwen en Omstreken, op Vrijdag 8 en Zaterdag 9 December a. s. Op DONDERDAG 7 DECEMBER 1950, zal te Herpt een Propaganda-avond gehouden worden in café „De Ploeg" van Th. van Horen, voor het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag Er zal een spreker optreden en een film vertoond worden Aanvang 7,45 uur Toegang vrij Op Zondag 10 December a.s. rj hopen onze lieve Ouders, X en de dag te gedenken, dat zij voor 12l/2 jaar in de echt zijn ver bonden. Hunne dankbare kinderen Dingena. Pieter. Corrie. Gelegenheid tot feliciteren op Maandag 11 December a.s. Woudrichem, B 72, Dec. 1950. GXXXXXXLXLXXX leeftijd 15—18 jaar, voor lichte magazijn werkzaamheden. Aanmelding bij A. VAN W IJ K, Eierhandel, Witboomstraat 219. Veen. Ondergetekenden bevelen zich beleefd aan voor het C. SCHREUDERS (Dijkkuilen) WIJK A 127 G. SCHREUDERS - VEEN 74 bij VERBEEK, A 53, Wijk en Aalburg Adres te bevr. a. h. Bur. v. d. Blad. Voor een naar de Boekhandel Fa. L. J. Veerman, Heusden nog net 'n doos lekkere droge uit de HEUSDEM in 50, 20 en 10 stuks verpakking Ruime Opfokgelegenheid tot elke ge wenste leeftijd. Levering van alle soorten kuikens in de leeftijd van een tot veertien dagen. Tevens Kalkoenkuikens in elke leeftijd. Gaarne Uw kuikenbon z o spoedig mogelijk, voor de Kerstdagen op Woensdag 6 December a.s., 's avonds tussen 8 en 9 uur, bij de Penningmeester J, VAN OS, Doeverensesteeg B 168 te Genderen. Aanvankelijk was het eerst mijn bedoeling, de grote achterstand bij het ploegen in te halen, alvorens ik begon met greppels uit te ploegen. Door het aanhoudende natte weer is dat echter niet gelukt, wat voor mij een grote teleurstelling en schade betekent, terwijl het voor mij ook zeer on- pleizierig is, dat ik de afgesproken tijd niet kon nakomen. Knoeien ligt niet op mijn weg. Ik ben weer in het bezit van een tractor op ijzer, terwijl ik deze week de rupstractor weer hoop in te schakelen. Deze week hoop ik te beginnen met de nieuwste en beste greppelploeg die er is, Deze heeft dit bewezen door het vele goede werk op alle grond en bij alle soorten van greppels, daarbij een prachtige en goed afgewerkte grep pel oplevert, hetgeen de afvoer van water zeer ten goede komt. Da prijs zal f 1,50 par 100 Meter bedragen. Voor grote percelen prijzen op aanvraag. Er wordt gewérkt met 40 P.K. tractor en uitgerust met speciale antislip- wielen. Alle werk mag onder toezicht gebeuren en zal voor de volle 100 procent af zijn. Hat is da bedoeling, op vela plaatsen aan demonstratie ta gaven. Beleefd aanbevelend: de Grote Clubtentoonstelling van K. en P. eil Sport" HET BESTUUR. De tentoonstelling is geopend Vrijdag van 7 tot 9 uur 's avonds Zaterdag van 2 tot 9 uur nam. De leerlingen, die D.V. Sept. '51 de school willen bezoeken, wor den, in verband met de uitbreiding en verbouwing der school, ver zocht zich te willen opgeven vtyir 8 December a.S. bij de Directrice der school te-Almkerk of bij de leden der commissie van toezicht. Voor NieuwendijkMevr. Ottevanger, Prinses Julianaweg 4. Voor Werkendam Mevr. Hakkers, Uitbreiding en Mej. Bogers, Hoogstraat 81. Belanghebbenden voor het onderwijs van da Huishoudschool kunnen Woensdag 13 December van 2—6 uur de tentoonstelling van bat werk der leerlingen bezichtigen. De DirectriceE. ZIJLSTRA. De plaatselijke commissie S. W. G,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3