Voor de Vrouw Op kantoor of op reis.. Veilingberichten Land- en Tuinbouw De Kettinghond. Herfst 1950 was te nat! NIET SLANK, TOCH ELECAN". Burgerlijken Stand Een waarschuwing KANS OP KOUDEWINTER ZEGGEN AMATEURS. (Van onze weerkundige medewerker) Vrijdag i December, is de winter begonnen, tenminste in de meteoro logie worden de maanden December, Januari en Februari tot de winter gerekend, al heeft de seizoenwisseling eerst op 21 December plaats. Tijdens liet opstellen van dit ar tikel waren de officiële weercijfers van temperatuur, neerslag enz. van de Novembermaand nog niet bekend, maar tot en met de 28e berekenden wij al vrij wiel voor alle stations een aanmerkelijk te grote neerslagsom. De Bilt kwam al boven de 120 mm en Den Helder zelfs al bij de 140 mm, terwijl er normaal 65 mm valt. Alleen in het posten, zuiden en noorden van ons land varieerden de hoeveelheden tussen de 65 en 90 mm. Vooral in Noordholland, Zuid- holland, Utrecht en Zeeland viel de ze maand veel regen. De herfst van 1950 is dan ook gemiddeld over het gehele land meer dan 50 mm te nat, plaatselijk zelfs meer dan 80 mm. Vooral de maanden September en November brachten veel regen. Octo ber was over het gehele land gemid deld 50 pCt. te droog. Tot de 28ste berekenden wij voor de gemiddelde etmaal temperatuur pver November in De Bilt een afwij king van -f- 0,4 gr. C. Gemiddeld was de afgelopen herfst dan ook iets te koud, als gevolg van de te koele, onstuimige en natte Septem bermaand. Opvallend klein was het aantal te De Bilt waargenomen vorst- dagen, n.l. 4 tegen 12 normaal. In October 3 vorstdagen, terwijl in No vember alleen in de morgenuren van 17 November het kwik in De Bilt tot 1.2 gr. C. onder het vriespunt daal de. Als gevolg van de record-arme zcMiriescnljn maand September le verde de herfst in zijn geheel ook te weinig uren zonneschijn op. Tot zeer zware herfststormen kwam het niet. De grootste afwijking bracht deze herfst de regenval, zoals wij reeds vermeldden. Nu de winter weer voor de deur staat, zullen zeer velen zich al eens hebben afgevraagd wat ons de ko mende winter zal brengen. In enkele dagbladen lazen wij dat een aantal weeramateurs het eenparig eens zou zijn over een voor de deur staand gemiddeld te koude winter. Men meent dit te mogen afleiden uit het gedrag van de afgelopen zomer en herfst en de geringe activiteit van de hogedrukgebieden boven Scandinavië. Ook zouden de zuidelijke banen, die de depressies de laatste tijd volgen,, met zware regens in west-, midden- en zuid-Europa, een aanwijzing zijn. De opgesomde feiten mogen dan juist zijn,, maar... of dit al voldoende is om hierin een aanwijzing voor een koude winter te zien, is voor ons de vraag. Het KNMI houdt zich al ve le jaren met weersverwachtingen op langere termijn bezig, maar het heeft nu blijkbaar nog geen aanwijzingen gevonden, die een enigszins betrouw bare verwachting toelaten. Het KNMI heeft tot op heden dan ook nog geen verwachting voor de komende winter of één der wintermaanden uitgespro ken, terwijl het verleden jaar om deze tijd, met succes een te koude Januari-maand aankondigde. Dat de weer-amateurs een koude winter ver wachten, is dan ook buiten verant woordelijkheid van het KNMI, 'het geen erbij werd gezegd. Schaatslief hebbers zullen ongetwijfeld hopen dat zij gelijk krijgen. Ook wij hebben wel een mening, maar deze is lang niet voldoende gemotiveerd om er een voorspelling van te maken. Het eerste artikel in de maand Maart zal U op één tiende van gra den nauwkeurig vertellen of de win ter inderdaad te koud, normaal of te zacht is geweest en... of de ama teurs een pluim op de hoed hebben verdiend. De deugd, die de mens in de hond het hoogst waardeert, is ongetwijfeld zijn trouw aan de mens, die' het dier niet alleen bewijst door de mens te volgen, waar hij-gaat, doch in het bijzonder door de diensten, die de hond ter wille van de mens ver richt. De mens kient allé goede kwa liteiten van de hondi en weet dieze soms op wonderlijke wijze dienst baar aan zijn belang te maken. Een voorbeeld daarvan is wel de hond als leider van de bljnde. Spreek de blinde over zijn hond en hij j-aakt in zijn lof tuigingen niet uitgeput. En is het voor de niet-blinde niet altijd weer ontroerend als hij opmerkt de weloverdachte zorg, die het dier voor de blinde méns 'heeft? De trouw van de hond aan de mens blijkt ook uit de waakzaam heid van het dier, wanneer het er om gaat de mens tegen naderend gevaar te waarschuwen. Deze edele eigenschap weet de mens te gebrui ken door de hond als waakhond dienst te laten doen, doch welk ver schrikkelijk lot wordt de hond als waakhond toebedeeld, wanneer zijn houder het nuttig of nodig acht liet dier ben behoeve van zijn waakdienst aan de ketting te leggen, en dat nog wel dag en nacht, zonder enige rustpoos, zonder een ogenblik van zijn dienst ontslagen te worden. Al tijd aan de ketting, altijd gevangene, en dat als gevolg van e'en deugd, die de miens vaak als voorbeeld wordt voorgehouden. Ontaardt nu de hond als gevolg van de gevangenschap, waardoor zijn natuur gewéld wordt aangedaan, dan heet het dier vals en moet het worden geschuwd, doch men vergeet dan gaarne, dat pet de mens is die hier sc'huld heeft en niet het dier. Vaak wordt het vastleggen van de waakhond gemotiveerd door aan te voeren, dat de hond voor de heffing' van de belasting alleen dan als waak hond' wordt aangemerkt, als hij vast ligt, doch dit is ten enenmale on juist, daar het niet in overeenstem ming is met de rechtspraak. Vol gens de Hoge Raad toch is een be paling in de verordening op de hef fing van de Hondenbelasting, welke inhoudt dat een hond vast moet lig gen om iri aanmerking te komen voor verminderde belasting, in strijd met de wet en derhalve niet verbindend. Of een hond al of niet als een waak hond moet worden aangemerkt, hangt af van de omstandigheid, waar onder het dier wordt gehouden, dus niet van het vastleggen van de hond. Het allereerste en zeker het aller beste middel dat kan leiden tot af schaffing van de waakhond aan de ketting is, voor de vaak grote waak- kettinghond, ©en klein keffertje in de plaats te stellen. Het voornaamste doel van de waakhond toch is aan te slaan als een vreemde het erf of de woning betreedt. Dan is een grote loslopende hond voor de vreemde een bedreiging, doch een klein hondje weert men gemakkelijk af. In vele gevallen heeft hiet kleine keffer tje de ellende van de kettinghond weten op te heffen. In sommige gevallen zal hét moge lijk blijken de waakhond aan de ketting te vervangen door een alarm- inrichting;, waarover een deskundige moet wonden geraadpleegd. Het is ondoenlijk daarover algemene voor schriften te geven, aangezien elk ge val op zichzelf moet worden be- De voeding van de a.s. moeder. Is het van speciaal belang, hoe een aanstaande moeder zich voedt? Ja, dat is zelfs van zeer grootbelang en niet alleen voor het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Ook de gezondheidstoestand van de pasgeboren baby en de toestand van de moeder na de geboorte (men dén- ke hierbij ook aan het voeden van bet kindje) worden er door beïn vloed. Tijdens de zwangerschap im mers wordt het lichaam van het kind gevormd uit de stoffen, die het bloed van de moeder aanvoert. Dit zijn in de eerste plaats opbouwende stoffen, o.a. eiwit voor de spieren en organen, kalk voor het gebit en de beenderen en ijzer voor de vorming van rode bloedlichaampjes. Verder zijn vita mines nodig voor de groei en de weer stand van die zuigeling. Tekort aan vitamines kan afwijkingen tengevolge hebbenEngelse ziekte bijv. komt voort uit een gebrek aan vitamine D. Al deze stoffen moet de a.s. moe der door middel van haar voedsel aanvullen, anders zou de baby groei en ten koste van haar eigen lichaam. Zij kan dan ook o.m. bloedarmoede en afbraak van het gebit voorkomen door ©en goed samengestelde voe ding. Voldoende bouwstoffen (eiwit, voe- dingszouten en water) en bescher mende stoffen (vitamines) krijgt de a.s. moeder alleen, wanneer zij da gelijks D/J liter melk gebruikt en geregeld rauwe en gekookte groen ten en vruchten (vooral sinaasappe len, tomaten, of tomatensap, citroen en grapefruit), bruinbrood, kaas en gevitamineerde margarine of boter leet. Daarbij is het innemen van le vertraan vanwege haar hoog gehalte aan vitamine A en D zeker aan te bevelen. (Vitamine-preparaten mogen alleen gebruikt worden op advies van de dokter. Ook laxeermiddelen neme men niet op eigen initiatief in). Groenten zijn zeer rijk aan vitami nes en voedingzouten. Is het kopen van fruit soms bezwaarlijk, dan ge- bruike men wat extra groente, liefst rauw (als 'een slaatje). Belangrijk is ook, de groenten steeds op de juiste manier te bereiden, duszo kort mogelijk vóór het eten wassen en snijden en slechts korte tijd en in weinig water koken. Zo blijven de vi tamines en voedingszouten het best behouden. Veel bouwstoffen bevatten verder nog vlees (vooral lever), vis, eieren en peulvruchten. Bij de dagelijkse maaltijd dient men zeker één van deze vier levensmiddelen te gebrui ken. Van de dranken noemen wij vooral melk (en yoghurt), karnemelk en vruchtensappen. Af te raden is het gebruik .van alcohol en sterke koffie; verder is een ruim gebruik van zoetigheden en gebak (die geen houw- of bescher mende stoffen bevatten) al evenmin aan te bevelen, men wordt daar al leen maar dik van. Beter is het", als tractatie eens wat extra fruit te 'ge bruiken. Als broodbeleg is fruit, een groenteslaatje, appelstroop, gistex- tract verre te verkiezen boven zoete belegging zoals jam, suiker en ha gelslag. Nog één raad: eet U niet „voor twee". Een afwisselende voeding vol gens h ovens taande richtlijnen en pas in de tweede helft van de zwanger schap iets grotere hoeveelheden dan gewoonlijk, dat is hetgeen U nodig hebt. Ook lichaamsbeweging en veel "buitenlucht zijn van groot nut. De bovenstaande adviezen gelden ook voor de moeder, die zelf haar kindje voedt. In het vouwblad „De voeding van de a.s. moeder", verkrijgbaar bij het Voorlichtingsbureau van de Voe dingsraad, Koninginnegracht 42, te 's-Gravenhage, vindt U meer uitge breide wenken en recepten. De kos ten zijn met een extra postzegel van 5 cent, geplakt op de adreszijde van een briefkaart, te voldoen. MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE FIRMA L. J. VEERMAN oordeeld. Als de goede wil er is, zal zeker de goede weg worden gevon den. Kan de hond worden gemist, dan bespaart de houder de kosten van onderhoud van het dier, plus jaarlijks de belasting, wat in dit ge val niet alleen voordeel oplevert voor het dier, doéh ook voor de mens. Is men van oordeel, dat men niet buiten ©en vastliggende hond kan, dan blijft liet een gebiedende eis volle aandacht te besteden aan, het welzijn van het dier, als tegenpresta tie vooir de dienst, die van het dier wordt geëist. Men vergete toch nooit dat de hond aan de mens „overgele verd "is, dat het dier medeschepsel is, al is het dan niet een zo verhe ven. schepsel als de mens. Het meer dere, waardoor de mens zich van het dier onderscheidt, moet het dier ten goede komen. Gebeurt dit. niet. dan gaal die meerderheid van de mens niet alleen verloren, doch zij getuigt tegen hem. Er zijn gemeenten, die omtrent liet houden van waakhonden uitvoe rige voorschriften hebben gegeven. Deze betreffen de vrijheidsbeperking, alsmede de algehele verzorging van de waakhond, wat aangaat beschut ting tegen weer en wind, huisvesting, voeding enz. De Nederl. Vereniging tot Bescher ming van Dieren, Prinses Mariestr. 40, Den Haag, is bereid hieromtrent uitvoerige inlichtingen té verschaffen. D. A. v. d. POEL, Voorzitter Commissie G I in zake de Kettinghond (Nèderl. Ver. tot Besch. van Dieren). VEILING VEEN Veiling prijzen van 1 December: B rederode 1534; Zwijndrechtse Wijnperen (fab.) 24'26; Belléfleur 1030; Bramley's Seedling (fab.) ïo12; Goudreinette (fab.) 1427; Kroetappelen 212; Andijvie (afw.) li; Savoye kool 1012; Prei 810; Kapen 6; diverse stoofperen 1424. Die aanvoerders worden nogmaals verzocht, het fruit bestemd voor de Kerstveiling, vóór of op 9 Dec. aan te voeren. HEUSDEN Over de maand November. Geboren: Martinus Joannes Marius Hubertus, z. van Th. A. van den Broek en H. H. Verhoeven; Petronel- la, d. van S. C. Vos en G. v. Varos- sieau; Adrianus Martinus Gerardus, z. van A. J. de Kort en A. J. van Beers; Maria Anna Cornelia, d. van N. M. de Jong en C. M. v. Asseldonk; Giuditta Christina, d. van G. C. M. Massaro; Petrus Hendrikus Maria, z. van P. v. Haren en J. A. Denissen. Getrouwd: Adrianus C. van Kor ven, 27 j. en Johanna A. de Wilt, Overleden: Josephus Willem Maria van der Heijden, echtgenoot van Kat© Eichler, 61 j.; Gerrit Biesheuvel 79 j. ALMKERK Geboren: Sijbrand Willem, z. van W. S. v. d. Zouwen en A. J. Vermeu len; Marius, z. van J. Bakker en (J. Groeneveld; Hendrika, d. van D. v. d. Koppel en A. v. Oudheusden; Ma ria Pieternella, d. van D. Kraaiveld en J. G. Dolislager; Gerrit, z. van P. Nieuwenhuizen en E. de Fijter. Getrouwd: P. A. v. Hemert 23 j. en W. Heiblom 23 j.; W. Timmer mans 21 j. en W. v. d. Wel 24 j-; H. G. Crielaard 46 j. en J. E. Els- hout 48 j.; Z. v. d. Stelt 23 j. en A. de Leng 23 j. Overleden: A. J. v. Breugel 7 j.; Dirkje van Maastricht 86 j. In de vakpers is al zeer veel ge schreven over de giftigheid van één. onzer nieuwste bestrijdingsmiddelen, n.l. Parathion. Het inmiddels overal bekende middel Parathion, heeft op (Je bestrijding van verschillende in secten, vooral dit jaar een goede beurt gemaakt. Nu zijn de resultaten van één jaar niet altijd even betrouwbaar, en ver dere proefneming zal noodzakelijk blijken. Maar waar wij met klem op willen wijzen en waarschuwen is de grote giftigheid van genoemd middel voor de mens. Dit wordt zelfs in vakkringen nog steeds onderschat. Parathion is zo giftig, dat één druppel in onverdunde toestand een mens reeds kan doden. Het is duidelijk, dat het inademen van paratbionhoudende nevel of stof het leven reeds ernstig kan bedreigen. Bovendien kan bet vergif door de onbeschadigde huid heen in het li chaam worden opgenomen. Daarom moet de huid tegen contact met: deze stof worden beschermd en is het gevaarlijk de door de spuit- vJoeistof nat geworden kledingstuk ken aan te houden. Er zijn reeds verschillende ernsti ge ziektegevallen, zelfs met dode lijke afloop voorgekomen in de land en tuinbouw. Het beste middel tegen het inade men van nevel en stof zou wel zijn het dragen van een goed masker. Voorts moet men oppassen, de stof fen niet naar binnen te krijgen bij bet gebruik van voedsel en dranken. Waar wij tenslotte vooral op willen wijzen, is het gebruik van water dichte ondoordringbare rubberkleding: in 't bijzonder rubberhandschoenen en -laarzen. Deze kledingstukken zijn bij het verwerken van Parathion beslist nood zakelijk. Onderschat toch het gevaar niet, neem altijd de voorschriften, die gelden voor het gebruik van dit giftige bestrijdingsmiddel, in acht. Men zij gewaarschuwdVoorkomen is beter dan genezen. Kiruillhuis in Idle luehl glevlegen Bij de militaire 'basis Cartagfena (Spanje) is een kruithuis in de lucht gevlogen. Twee soldaten werden ge wond. De schade zou niet zo groot zijn als aanvankelijk werd gedacht. Vooral als we niet al te slank zijn, kan de keuze voor een gekleed toiletje ons soms hoofdbrekens kosten. We willen graag met de mode meedoen, en onze slanke vriendinnen niet het best gekleed laten zijn, maar hoe we dit moeten be reiken komt ons soms als een probleem voor. Om goed gekleed te zijn, behoeven we heus geen extra opvallende toiletten te kiezen! Integendeel vaak ziet een vrouw in een eenvoudig, goed-zittend deux-piéces er oneindig veel beter uit dan iemand, die een opzichtige, zeer aparte japon draagt. Willen we dan ook eens een wat bijzonder toilet hebben, laten we dan vooral de stof niet al te opvallend kiezen. Een goed model blijft het belang rijkste! Natuurlijk wil dit helemaal niet zeggen, dat een slank figuur geen deux-pièces of een donkere japon kan kiezen; ook hier is het tegendeel waar: deze toiletjes flat teren ook de „volslanken" zeer goed. K 5298/18. Een gekleed deux-pièces, dat een vierbaanse rechte rok heeft. Het jasje heeft korte, aan het schouderstukje geknipte mouwen. In het gladde schootje zijn twee zakken aangebracht. Benodigd voor 98 cm. bovenwijdte circa 2.80 m. stof van 140 cm. breedte. K 5299/18. Erg mooi is dit toiletje voor wat zwaardere figuren, die toch modieus willen zijn. De rok is van achteren tweebaans en wordt van voren gedrapeerd. Het smalle ceintuurtje sluit met een mooie siergesp. Benodigd voor 108 cm. bovenwijdte circa 4.50 m. stof van 90 cm. breedte. Van deze modellen zijn a f 0.95 uitsluitend per postwissel patro nen verkrijgbaar bij „Bella"-Patronen-Service, Kromme Nieuwe Gracht 66, Utrecht. i?' K 5298/18 is verkrijgbaar voor 98, 104 en 110 cm^bovenwfjdte; K 5299/18 voor 100, 108 en 116 cm. bovenwijdte. De modellen zyn overgenomen uit „Bella", Het Nieuwe Modeblad. overal zult U mannen en vrouwen vinden, die ver knocht zijn aan hun O s m I a. De vulpen, die wijd en zijd beroemd is wegens het soepele, zachte schrift. de vulpen, die nooit lekt en voorzien is van een 14-karaats gouden pen, die een mensenleven lang meegaat .=RS •<KERS ■IKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKERS RIKKER' RIKKER RIKKEfj RIKKE RIKKfj RIKK RIKfj RIK RIK Rl Ri R R VI^^^XERS R.WJ R W A.-RIKKERS R W R.W.A.-RIKKERS P W A.-RIKKr' BOEKHANDEL TELEF. 19§ HEUSDEN 27 J-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4