voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard l*ND VAN ALTENA UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6828 Vrijdag 8 December 1950 Onverklaarde oorlog in het Verre Oosten Somber oorlogsbeeld in Korea. EETHEN Een kou, een griep Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, f 1. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Buitenlands Overzicht Crisis in Atlantische wereld... Mac Arthur heeft gesproken van een onverklaarde oorlog tussen Chi na en de Ver. Naties, en zo wias in derdaad de situatie in het begin van deze week. De inval van die Chima- nezen moge dan zijn aangekondigd via India, en op; 1 October moge Tsjou En-lai met repressailles heb ben gedreigd bij overschrijding door MacArthur van de 38ste breedtegraad, de V.N. hebben dit risico blijkbaar genomen, want zij hebben vastge steld, dat geheel Korea onder haar gezag moest komen. Nu verweet de Britse minister Shinwwell aan MacArthur, dat die te ver was gegaan, en óf de 38ste breed tegraad niet had moeten overschrij den óf ver van de girens van Maint- sjoerije had moeten blijven. Maar waarom is dat nooit duidelijk ge zegd einde September? Die V.N. heb ben toen hun wantrouwen niet uit gesproken in de Amerikaanse genie- raai. Dat deze stuitte op honderd duizenden Chinezen en moest terug trekken, kan niet zijn schuld zijin. Misschien kan men hem verwijten, dat zijn inlichtingendienst heeft ge faald en dat hij is verrast, zodat de terugtocht onverwijld moest geschie den. Doch de V.N. kunnen iniet ach teraf de schuld werpen op een ge neraal, die toch gebonden moet zijn aan zijn bevelen. Engeland en Frankrijk protesteer den nu, omdat zij begrijpelijkerwijze niet in oorlog met China willen ko men. Maar deze kans was eerder te voorzien geweest. En dus had men óf MacArthur moeten dwingen tij dig te stoppen, óf zich solidair moe ten tomen ook bij tegenslag en ge vaar. Onverwacht kwam de gehele Atlantische eenheid in gevaar, want in Amerika vroeg men zich af, in hoeverre men op West-Europa kon rekenen. Men liet de leiding aan de V.S. die ook de grootste offers brengen juichte toe dat agressie wordt gestraft, maai* week voor de consequenties. Het systeem zelf, dat men slechts vrede kan verzekeren door zich sterk te tonen, werd er problema tisch door. Wilde China oorlog? Het is aannemelijk en Tsjou En-lai heeft het ook gezegd dat het er de Chinezen om te doen was druk te oefenen op de V.S. en hun kracht evenzeer te tonen als de V. S. Zij hadden nu materiaal om te onderhandelen: „Wij verlaten Korea, indien die Amerikaanse zevende vloot de waberen van Formosa verlaat, ons erkent als enige Chinese rege ring, steun onthoudt aan Tsjiang Kai- sjek en ons kent in een regeling over Korea". Maar het ging de Ame rikanen in de eerste plaats om het redden van hun troepen in Korea. Alleen indien de Chinezen hun of fensief staakten ware een linie te stabiliseren en zou ar kunnen wor den gepraat. Zo was de situatie, toen Attlee naar Truman ging om hem te bezweren, zich niet in een oor log in het Verre Oosten te laten verwikkelen, omdat West-Europa met Zijn zware industrie en mijnen en geschoolde millioenan voor Rusland de lachende derde veel belang rijker was dan China, waarheen zij dé Amerikanen willen lokken. Truman kon er op wijzen, dat verdeeldheid in de Atlantische we reld juist een succes voor de Russen zou zijn. Alles hing dus af van de houding der Chinezen: zouden zij een oorlog riskeren, waarbij Jiun op komende industrie zou worden ge bombardeerd en him steden en zij zelfs gevaar liepen met de atoombom te worden bestookt? Misschien weet de lezer meer over het antwoord op deze vraag, dat in het begin dezer week nog niet bekend was. Peking heeft waarschijnlijk alleen druk wil len uitoefenen, maar het kon even moeilijk terug zonder iets te hebben gewonnen als de Amerikanen, die hun prestige moesten redden en... het beginsel om niet te wijken te genover agressie. Die atoombom In een persconferentie van ver leden week Donderdag heeft Truïnan gezegd, dat het bombarderen van Mantsjoerije niet zondier overleg met Engeland en Frankrijk zou geschie den én dat hij zelf zou beslissen of ide atoombom zou worden ge bruikt. Die woorden verwekten veel consternatie, maar de V.S. maken zulke bommen niet om ze nooit te gebruiken. Nu zou de psychologische indruk verschrikkelijk zijn in heel Azië' en omdat Korea tenslotte een secundair front is, gaven de Europeanen Tru man de raad, dit wapen niet te ge bruiken. Er werd druk onderhan deld, pok via India, dat overigens verklaarde geen breuk mét Peking te wensen. In het Britse Lagerhuis achtte Churchill een oorlog in Eu ropa onwaarschijnlijk, en hij waar schuwde tegen het zich laten meesle pen in een oorlog in het Verre Oos ten. Japan blijkt óok al schuw te zijn geworden: Josjida verklaarde dat geen Japanse vrijwilligers toestem ming zouden krijgen, mee te vechten. Aches on wekte op tot eenheid. Een Amerikaanse resolutie om van Pe king te eisen zijn troepen terug te trekken, werd door het Russische veto getroffen. De situatie bleef ui terst verward, terwijl de troepen van Mac Arthur snel moesten terugtrek ken. Van Pieking hing het af, of er oorlog óf wede zou zijn in het Vérre Oosten... Daartegenover was de Franse ka binetscrisis snel opgelost, onbelang rijk. Ze ontstond doordat de minis ter van defensie, Moch, in de kamer in het ongelijk werd gesteld in zake zijn behaihdeling van een oud schan daal: het in handen komen van ge heime militaire stukkien van Ho Tsji. minh in Indo-China. De verkiezing in Berlijn deed daar de volstrekte socialistische meerder heid verloren gaan: die coalitie van socialisten, katholieken en liberalen blijft echter. Drommen van duizenden vluchte lingen vormen een somber oorlogs beeld. Deze drommen trekken uit het Noorden naar het Zuiden, met medeneming van hun schamele be zittingen. Aan de 38e breedtegraad worden zij door de Amerikanen te gengehouden. De 15000 man der Verenigde troe pen die waren omsingeld zijn er in geslaagd zich uit deze omsingeling te breken, bij het Tsjosinbekken. De communisten dringen steeds meer op in de richting van de Zuid- Koreaanse hoofdstad Seoel en de ver bonden troepen worden steeds meer gedwongen terrein prijs te geven. De Zuid-Koreaanse regering beeft voor geheel Korea weer de staat van beleg afgekondigd en de bewoners van Seoel wordt aangeraden reeds thans de plaats té verlaten. De besprekingen tussen President Truman en de Britse Minister-Pre sident Attlee duren nog steeds voort. Er kan thans wel worden aangeno men, dat getracht zal worden de communistische regering op de een of andere wijze te bewegen, dat haar troepen de 38e breedtegraad niet zul len overschrijden. Daarna zou ge tracht kunnen worden een oplossing van het conflict in het Verre Oosten te vinden, om op deze manier een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Dertien staten, lid der Verenigde Na tie 's in Azië en het midden Oosten hebben een officiéél beroep gedaan op communistisch China en Noord- Korea, om te verklaren, dat zij de 38ste breedtegraad niet zullen over schrijden. De raadgevers van Truman en Attiee op diplomatiek en mili tair ge bied bestuderen thans o.m. de vol gende mogelijkheden 1Een door beide partijen te aanvaarden order om het vuren te staken, waarbij de 38e breedtegraad als wapenstilstandslinie zou worden aangenomen. 2. Het terugtrekken van alle Ver bonden troepen uit Korea, evenwel met voortzetting van aanvallen door vliegtuigen en oorlogsschepen op de Chinezen. Raadsvergadering gehouden Woensdag 6 Dec., n.m. 3 uur. Voorzitter: EdelAchtb. Heer p. A. v. d. Schans. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent met het for muliergebed en zegt: Een paar da gen geleden ontvingen wij het be richt, dat C. J. Braniderhorst, oud- ontv. der. v m. gem- denderen, op 7.4- jarige leeftijd is overleden. De germ Gendierèn was hem dierbaar, morgen zal dan ook zijn stoffelijk overschot aldaar worden ter aarde'besteld. Met dankbaarheid herdenkt die gemeente, wat de heer Braniderhorst in het belang der gemeente heeft gedaan. Spr. hoopt, dat hem de eeuwige rust zal mogen worden geschonken. De raadsleden hoorden deze woor den staande aan. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vast gesteld. Ingekomen stukken: Verzoek van het Bestuur van de School m.d. Bijbel te denderen, om beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van meubilair in ver hand met de uitbreiding van het aantal leerlingen en voor materiaal voor het onderwijs in lichamelijke oefeningen. Aangezien dit verzoek nog niet om advies aan de Inspecteur voor het Lager Onderwijs is voorgelegd, wordt het aan B. en W. teruggewezen, om later hierover advies uit te brengm. Verzoek van het Bestuur voor de Stichting van Kleuterscholen te Go- rinchem, welke stichting onderwijs krachten voor dit onderwijs wil op leiden, om een subsidie van f30. per leerling, die uit de gemeente de inrichting bezoekt. B. en W. zijn van het nut dezer stichting overtuigd én stellen dan ook voor het verzoek in te willigen, aan gezien 2 leerlingen Uit de gemeente de inrichting bezoeken, komt dit op f60.Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. Verzoek van J. H. Boll te. Doeve ren om een bijdrage in de kosten die hij moet maken voor het doen bezoeken van zijn zoontje van de Nuts ULO te Waalwijk. Op voorstel van B. en W. wordt besloten een bijdrage van fl.per week te verlenen, als het nog in te stellen onderzoek zou uitmaken, dat de afstand werkelijk 4 km bedraagt, zoals de wet voorschrijft. Aanbod van de Bank van de Ver eniging van Nederl. gemeenten om de rekening-courant overeenkomst, die de gemeente bij haar heeft en die per 1 Januari afloopt, te ver lengen en dan het bedrag van f 75000 te verhogen tot f125000. Op voorstel van B. en W. wordt besloten dit aanbod té accepteren. Verzoek van de Bond tegen het vloeken en misbruiken van Gods heilige Naam, om subsidie. Op voorstel van B. en W. wordt besloten een subsidie van f 10 toe te kennen. Verzoek en voorstel van het Mi nisterie van Binnenl. Zaken om aan 3 ingezetenen een subsidie te verle nen voor 3het beschikbaar maken hunner woningen inplaats van voor één, voor twee gezinnen. Deze sub sidie bedraagt f 400 pek aanvrage, waarvan het rijk 75 pet. en de ge meente 25 pet.' beeft bij te dragen.; De Cientr. Techn. Dienst in deze ge hoord!, adviseert hierop in te gaan en H. Thur en J. Oerlemans te Gen- deren en J. Dekker te B Broek deze subsidie te verlenön. Op voorstel van B. en W. wordt hiertoe miet algemene stemlmiein be sloten. Verzoek van het Bestuur van de school m.d. Bijbel te Genderen, om te willen overgaan tot de bouw van een 5ie lokaal aan hare school, in verband met de toename van het aantal leerlingen. Dit aantal bedraagt thans 173. Als het aantal gedurende een jaar 166 heeft bedragen heeft men recht op een 5e lokaal. Naar het zich laat aanzien zal het getal leerlingen in 1952 zieker 190 bedra gen en zal er dus zeker gebouwd moeten worden. Op 't ogenblik kan niet gebouwd worden, aangezien er geen bouwvolume voor is. B. en W. vragen de raad echter in prin cipe tot de bouw te willen besluiten, opdat plannen hiervoor kuninien wor den uitgewerkt en deze gereed zijn als eventueel bouwvolume beschik baar is. De raad zal als definitief tot bouwen wordt besloten, altijd nog worden gehoord. De raad gaat ook met dit voor stel van B. eii W. acooord. Verzoek van de caféhouders v. Wijk te Genderen en Korevaar te Meeuwen om verlenging van het sluitingsuur voor hun café, welk verzoek in de vorige vergadering reeds aan de ordie is geweest, doch toen werd aange houden. B. en W. hebben het verzoek in overweging genomen, doch menen de raad te moeten voorstellen niet tot inwilliging over te gaan. Die heer Donken vraagt welke be zwaren er tegen bestaan? De Voorzitter zegt dat voor bij zondere gelegenheden tot heden door de Burgemeester altijd verlenging is verleend en dit ook in de toekomst zal blijven gebeuren, bovendien acht het college een sluitingsuur van io uur laat genoeg. Bovendien zit er ook een paedagogische kant aan n.l. deze, dat naar het oordeel van B. en W. het cafébezoek niet te zeer moet worden bevorderd. De heer Prinse zou voor de Zater dagavond een verlenging van een half uur willen toestaan. De heer Donken is het daarmede eens en maakt er een voorstel van. Wetnouder Vos merkt op, dat in dertijd met het oog op de sluiting op io uur de straatverlichting ver lengd is, opdat iedereen met licht thuis zou kunnen komen. De heer Prinse acht het geen be zwaar dat zulks in het donker zou moeten plaats vinden. De heer Gouda acht verlenging voor bepaalde avonden zoals wordt gevraagd moeilijk met het oog op de controle. Wethouder G. v. d. Beek acht io uur laat genoeg, men moet cafébe zoek njet te zeer aanmoedigen, de mensen behoren in het gezin en niet in café's te verkeren. Bovendien is bet voor bijzondere gelegenheden no dig, wordt toch altijd verlenging ge geven. De Voorzitter brengt het voorstel van de heren Donken en Prinse hier op in omvraag, het wordt verworpen met 5 tegen 2 stemmen. Alleen de beide voorstellers stemden voor, zo dat het verzoek hiermede is afge wezen. Verzoek van de beer Kuijpers te Heesbeen, om een bijdrage in de kosten voor het doen bezoeken door zijn kinderen van de school m. d. Bijbel te Genderen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten voor elk kind dat de school bezoekt f i,per week toe te staan. Eenzelfde verzoek van een ander ingezetene, voor diens zoontje dat de Ulo-school aan de Tol te Sleeuwijk bezoekt. Als de leerling per ALAD de reis maakt, wordt f 2,en als hij 's zomers per fiets gaat, f i per week toegekend. Uw bril verongelukt of ziek Naar onze heelkliniek Fa. v. h. M. NORT Vakopticien Brief van Ged. St.betrekking heb bende op de ter goedkeuring toege zonden gemeenterekening voor 1948. Er waren enige kleine aanmerkingen die door B. en W. in orde zijn ge bracht. Er is echter ook een grote wijziging waarop Ged. St. aandringen. Voorheen werd het nadelig saldo van een vorig dienstjaar overgebracht op de Kapitaaldienst, doch thans schrij ven Ged. St. voor dat deze op de gewone dienst wordt gebracht. Hier door wordt het voordelig saldo van f4124 gewijzigd in een nadelig groot f20384,16. Dit nadelig saldo heeft betrekking op nadelige bedragen uit de jaren van de bezettingstijd. Een groot gedeelte zal door het rijk wor den cerugbetaald, mocht dit niet ge beuren, dan zal er iets anders op ge vonden dienen te worden. Het gaat slechts over een administratieve maat regel, in de verdere posten komen geen veranderingen. B. en W. stellen voor aan het ver langen van Ged. "St. te voldoen. In de achterstand is ook begrepen ach terstand in schoolgelden en straat belasting waarvan een groot gedeel te in 1950 reeds is ingehaald. Het nadelig bedrag is dus niet zo groot als het lijkt. Met algemene stemmen wordt be sloten aan het verlangen van Ged. St. te voldoen. Verzoek van de heer Couperus, on derwijzer te Drongelen, om ontslag. NIEUWSBLAD De Engelse Minister Attlee naar Washington voor een onderhoud met Truman in verband met de internationale situatie. Attlee wordt vergezeld door veldmaarschalk Sir William Slim. FotoAttlee overlegt met Sir William Slim. koorts en pijnen, drijft U uit door de kracht der genezing van SANAPIRIN Buisje 25 tabl. 40 ct; 50 tabl. 75 ct. Reparatle's vlug en goed 'Gasthuisslr. 13 Goiinchem OPGERICHT 1876

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1