Plaatselijk Nieuws Italiano Roofoverval te Hank. NA-PIJN De heer Couperus is als militair in Indië geweest en niet voornemens bij het onderwijs terug te keren. In overleg met de Inspecteur stellen B, en W. voor hem niet te verplichten nog enige tijd in dienst te komen en met ingang van heden ontslag te verlenen. De 'heer Donken vraagt, als hiertoe niet 'besloten wordt wat dan de ge volgen zullen zijn. De Voorzitter antwoordt dat men de onderwijzer hoogstens zou kunnen verplichten toog ongeveer iy2 maand in dienst te komen. Met algemene stemmen worclt hier op het ontslag verleend. De Voorzitter deelt vervolgens me de dat in overleg met het Hoofd der School en de Inspecteur voor het L. O. wordt voorgesteld de tij delijke onderwijzeres Mej. Hermani- des met ingang van i Januari a.s. in vasten dienst te benoemen. De neer v. Andel vraagt of ge noemde juffrouw goed voldoet. De Voorzitter antwoordt van zeer goed, zij valt bij leerlingen en ou ders ook zeer in de smaak. Mejuffrouw Hermanides wordt hier op met algemene stemmen tot on derwij zeres benoemd De heer Prinse vraagt hoe het in Babyloniënbroek staat. Qe Voorzitter antwoordt dat zeer waarschijnlijk ten opzichte van de school te B.-Broek eenzelfde voorstel is te verwachten als met Drongelen thans net geval is. Er wordt in deze nog overleg gepleegd met de In specteur. Verkoop stukje grond te Meeuwen. De Voorzitter deelt mede dat in dertijd van de lieer Ockers een stuk je grond voor de bouw van een kerk voor de Ger. Gem, is ge kocht. B. en W. stellen voor 625 m2 hier voor te verkopen a f 1,25 per m2. n Mee algem. stemmen wordt hier toe besloten. Aanbieding gemèenteneikieniing 1949. De Voorzitter zegt, dat hierbij het zelfde verhaal verteld kan worden als bij de rekening 1948 het geval, is geweest. Alleen zijn B. en Wi. bij deze rèkening er zelf toe over gegaan om de nadelige saldo's van vorige jaren onder de gewone uit gaven te brengen. De rekening geeft een ontvangst aan van f 530.359 49 en een uitgaaf van f 563.311.J23, een nadelig saldo dus vain f 32.95174. Ook dit nadelige saldo is niet zo ongun stig als het zich laat aanzien. In deze rekening zijn nj. f13.500.ach terstallige posben van 1947 verwerkt. Van het rijk is nog een bedrag van pita. 125(000.te vorderen. Alle raadsleden worden uitgeno digd deze rekening te onderzoeken. Begroting 1951. Deze geeft een ont vangst en uitgaaf aan tot een be drag van f458.542197 en een post onvoorzien groot f 9769.80. Ook deze zal door alle raadsleden wonden on derzocht. Benoeming leden comm. Woon, ruimtewet. Voor de commissie Ee- then, Gender en, Doeveren en Hees- been zijn aftredend de heren L. W.» Gouda, J. Hieter, C. H. Klein.loog, H. v. d. Heuvel en H. NieuWkoope Naast deze worden ter benoeming aanbevolen de heren P. W. Arendse, M. Spoor, C. Haspels, M. Splinters en J. H. Boll. De aftredienden wor den allen met algemene Stemmen herbenoemd. Voor Drongelen, Meeuwen Bab- broek zijn aan de beurt van aftre ding de heren C. M. Donken, A. de Graaff, A. D. v. Buuren, C Vos en C. Th. Prinse. Naast deze worden ter t-enoeming aanbevolen, de heren M. de Graaff, G. v. Mersbergen, Jac. de Haan, H. W. Redeker en D. Golijft De aftredenden worden allen met algemene stemmen herbenoemd. De Voorzitter wenst de benoem den geluk met het in hen gestelde vertrouwen, de commissie's hebben in het afgelopen jaar heel goed ge werkt. hij hoopt dat zulks p.ok in 1951 het geval zal mogen zijn en zich niet te veel moeilijkbeden zullen voordoen. De woonruimbecommissie is niet een van de prettigste baan tjes. t De Voorzitter deelt mede dat de wegverbetering in Drongelen door de weersomstandigheden wordt ver traagd en thans stop staat, zodra de weersomstandigheden beter worden, zullen de werkzaamheden worden her vat. Het tweede geval betreft bet terrein achter de in '46. en '47 gebouwde urgentiewpningen te 'Eethen. Vpor het stuk grond daar is door de DUW een plan gemaakt. Als van de pro vincie toestemming is verkregen om een spoor over de weg te. leggen zal de grond van de verhoging, die daar ligt worden weggehaald en gebracht worden op het terrein bij het gemeen tehuis alhier; al naar de behoefte zal grond genomen worden achter de andere woningen. Verder is er nog de bestrating in B.-Bioek. Het plan daarvoor is in een vergevorderd stadium. Binnen kort hoopt spr. met deze plannen ÏTBBIjTT"- TWBfh mm - Dinsdagmorgen 10 uur vonden een paar veekooplui de 78-jarige alleen wonende J. v. Mol te Hank, aan de Pereboom döod in de schuur met een ernstige wond aan het hoofd. He vig ontsteld waarschuwden deze koop lui een buurman, die de plaatselijke politie waarschuwde, die op haar beurt de rijkspolitie te Heusden hier mede in kennis stelde. Opperwachtmeester J. v. Elderen nam persoonlijk het onderzoek ter hand. Men wist de veekooplui die de moord het eerst hadden ontdekt, op te sporen en deze legden een ver klaring af. Er werd verondersteld dat v. Mol vrij veel geld bezat. Bij het ingestelde onderzoek bleek, dat, als dit werkelijk zo is geweest, het was verdwenen. Er wordt dus gedacht aan een roofmoord, temeer wijl over bestaande onenigheid met een ander niets bekend is en v. Mol een stille figuur was die niet veel omgang met anderen had en de om standigheden bovendien ook niet naar een ongeval wijzen. Zeer waarschijnlijk is de overval reeds Maandagavond gepleegd. De ontdekking op Dinsdagmorgen 10 uur pas werkt er ook niet toe mede dit geval op te helderen. Het is evenwel te hopen, dat het de politie zal mogen gelukken, deze laffe overval op een oude man, tot klaarheid te brengen. HEUSDEN Zondag 10 December geeft de R.K. toneelvereniging „Het Forum", beschermheer de Edel Ach tb. Heer A. van Delft, haar eerste grote win- teruitvoering in het verenigingsge bouw in de Putterstraat. Opgevoerd zal worden: „Moeder Antje", greep uit een familieleven, in 3 bedrjjven ein daarna „De witte vrouw", een spookgeschiedenis in 1 bedrijf, door Piet Mössinkoff. Op de dag der uitvoering kimmen van 12 tot 1 uur plaatsen worden bespro ken. i In verband met de inwijding van het nieuwe orgel in de R.K. Kerk alhier zal de trekking der gra tis verloting Vrijdagavond 8 Dec. niet om 8 uur, maar om ruim half negen plaats hebben. AALBURG Ds. D. J. v. d. Graaff te Leeroroek, heeft voor het beroep naai de Ned. Herv. Kerk alhier bedankt. ANDEL In de Ned. Herv. Kerk is in de plaats van wijlen burgemeester A. D. v. d. Schans gekozen tot ou derling de heer H. A. v. d. Werken. De kerstfeestviering door de afd. van de Chr. Vrouwenbond al hier zal niet op 20, doch op 21 Dec. a.s. plaats hebben in het Gem. Veren igingsgebouw. ALMKERK Zaterdag 16 Dec. a.s. hoopt liet Herv. Kerkkoor, met medewer king van het Hérv. Kinderkoor, on der leiding van de heer J. Bonefaas in de Geref. Kerk alhier, een zang avond te houden. BRAKEL In de vacature Ds. van Ga len, heeft de kerkeraatd der Herv. gemeente een beroep uitgebracht op Ds. Wijnmalen be Oldehroek Dit is de derdie maal, dat door de kerkcraad een beroep op deze predikant is uitgebracht. EETHEN De veehandelaar M. Spoor al hier was Woensdag de gelukkige, die in dit jaar het 100.000ste stuks vee aanvoerde op de veemarkt te 's Herbogenböisch. Met muziek en onder veel belang stelling werd met het dier naar het stadhuis gemarcheerd,, waar burge meester Loeff het woord voerde en wees op dit buitengewone succes van de Bossche markt, dat in Nederland nog nooit 'en misschien ook in het buitenland nergens is voorgekomen. De heer Spoor ontving de plaquet te der Veemarkt, benevens verschil lende geschenken. HOOFDPUNT GENDEREN Op 22 Dec. zal vanwege de N.CE.B. een agrarische film worden vertoond. MEEUWEN Op Maandagavond 27 Nov. j.l. kwam de Tuinbouwvereiniging Meeu wen in vergadering bijeen. De ver gadering werd bijgewoond door de lieren D. A. v. d. Schans, burgemees ter der gemeente Eethen, A. D. van Buuren, voorzitter N.FJO., J. Noor denneer, tuinbouwassistént en A. van Tilburg, voorzitter centrale tuin bouw vereniging in het Land v. Heus den en Albena. Nadat de voorzitter de vergadering geopend had, weixlen de notulen van de vorige vergadering1 voorgelezen. Hieruit werd vernomen, dat op de vorige vergadering een nieuw be stuur gekozen was, dat als volgt is samengesteld: J. Blankers, voorzitter; H. Ravelli, secretaris; P. Burghout, penningmeester. Allen te Meeuwen. Tot bestuursleden werden gekozen de heren L. in 'tVelld en W. Schil ders, beiden te Drongelen. Verder werd de heer J. Oerlemans te Gende- ren gekozen tot 2e voorzitter en 2e secretaris. Als afgevaardigden werden be noemd de heren J. Blankers en H.i Ravelli en tot reserve-bestuurslid J. Oerlemans. De contributie wierd vas tgesteld op f2.50 per jaar per lid. Ook bleek uit de notulen, dat op deze vergadering besloten was om ter gelegenheid van het 4-jarig bestaan een jaarvergade ring' te organiseren met daaraan te verbinden een tentoonstelling inet di verse attracties. Naar aanleiding van de notulen zette de voorzitter uitvoerig uiteen, wat ide bedoeling van deze jaarver gadering is. Daar dë vorige vergade ring wegens slechte weersomstandig heden sljecht bezocht was, werden op die vergadering geen verdere heslui ten genomen en werd een volgen de bijeenkomst uitgeschreven, waar tevens de bovengenoemde heren wier- den uitgenodigd de vergadering bij •të willen wonen. Door verschillende leden werd op dejze vergadering het woord gevoerd over de te houden jaarvergadering. Alle waren zich wel bewust van het werk en de vele moeilijkbeden hier aan verbonden. Tenslotte werd mét algemene stem men besloten over te gaan tot het houden van een algemene vergade ring met daaraan te verbinden ten toonstelling, waar vele dingen op het gebied van de tuinbouw te bezichti gen zullen zijn o.a. verse groenten en fruit, conserven, diepvriesgroien- ten, gereedschappen, bemostingsstof- fen, lectuur, etc. Ook zullen op de tentoonstelling diverse attracties aanwezig zijn. Als voorlopige datum werd vastge steld Vrijdagavond 19 en Zatëndag>- middag en -avond 20 Jan. 1951. Als ereleden voor deze avonden werden aangezocht Burgemeestér v. d. Schans, A. D. van Buuren en Ji. Noordermeer, die zich bereid ver klaarden deze benoeming aan te ne men. Verder weid nog besloten dat de geldelijke opbrengst 'van deze avon den besteed zal worden voor de aan leg van selectievieilden en het nemen van proeven op groenten- en fruit teeltgebied. Nadat nog enkele pun ten waren besproken, sloot de voor zitter de vergadering. NEDERHEMERT De leidsters van de Zondags school zijn voornemens in de loop van deze maand bil de ouders der leerlingen en begunstigers een bij drage te vragen voor de jaarlijkse Kers Lfeest viering. Tot correspondent van hetT. B.C-fonds van het Nederlands Vak verbond (N.VjV.) is benoemd: H. v. d. Werken, B 14 alhier. Zaterdag 9 December a.s., des avonds 7 uur, hoopt de Bond voor Staatsppnsiomiiering afd. Niederhe- mert in de „Naaischool" haar alge mene ledenvergadering, tevens jaar vergadering te houden. Het bestuur zal weer trachten, f il DAAR NIET HIER WEL het lekkerste middel tegen verkoudheid ffllTALIANO jjjö mÉÏ L~^\ Slijmen van cTymen Nu heeft elke tandarts, Het drukker dan ooit. Want Sint heeft geweldig, Met snoepgoed gestrooid. De tong is geduldig,, En trekt maar steeds weer, Die hevigste snoepers, Gaan 't ergste te keer. Nu zijn veler beurzen, Nog platter dan plat! Want ieder heeft immers, Het zijne gehad! Nu moppert Papa van Het leven is duur! 'k Hou voortaan ook boek hoor! Dan weet je 't secuur. Nu leggen de Sinten, Hun baard kalmpjes weg. Hun tocht ging voorspoedig, Haast nergens pech! En Piet lacht tevreden, Hij stond vaak versteld, Dat 't brood-arme Holland, Zo dik zat in 'tgeld! TIJMEN. evenals vorige jaren, deze vergade ring ziO' gezellig mogelijk te maken. Naast de huishoudelijke zaken zul len er oog enkele samenspraken ge houden worden, waarbij de aanwe zigen. ook getracteerd worden. De afdeling Nederhemert telt ruim 100 leden, zodat verwacht wordt, dat de ze vergadering druk zal worden be zocht. Het bericht he treffende de te rugkeer uit Indonesië v„an soldaat le klasse van de „Huzaren van Bo- reiel" J. Groeneveld, behoeft een aan vulling. Daar de Kaïde, waar de gerepa trieerde woont, behoort tot de ge meente Well-Ammerzoden, kwam1 die burgemeester dezer jilaats, die Edel- Achtb. Heer van Erp, persoonlijk de teruggekeerde de hand drukken en hem gelukwensen met zijn behou den aankomst. NIEUWENDIJK De heer C. Weed;a, onderwij zer aan de Chr. school1, slaagde te Utrecht voor de akte aardrijkskun de M.O. Zaterdagavond hield die Chr. Schoolvereniging haar najaarslöden- vergadering in de consistorie der Geref. Kierk. De heer B. Koekoek, Inspecteur L.O. te Gorijncbem, sprak over: „De toekomst van onze kinder ren", waarop een aangename gedach ten wisseling volgde. De aftredende bestuursleden: J. Bakker, J. Visset- en W. v. d. Zouwien weriden herko zen. Zaterdagavond' houd de A.R Kiesvereniging „Vreest God, eert den Koning", een ledenvergadering inTa- venu. Als spreker hoopt op te tre den. ,de lieer B. Koekoek, Inspecteur L.O. te Gorinchem. Tot ouderling en diaken in de Geref. Kerk werden gekozen, de heren Joh. v. d. Stelt Gzn., A, van Ilaaflen en H. Hoteke. OUDENDIJK Door de gladheid van het erf, kwam mej. Swart zo ongelukkig te vallen, dat zij haar pols brak. WOUDRICHEM Dinsdagmiddag was liet voor de leerlingen der Openbare school bij de raad te komen. Wat de kwestie van de afgraving van de dijk te Drongelen betreft, hierover worden nog onderhandelin gen gevoerd. De heer Donken heeft hierover geruchten gehoord, maar het is toch wel zo, dat het in orde komt Spr. is voorstander om deze dijk af te doen graven en hij zou het betreuren als dit om de een of an dere reden achterwege zou 'blijven. Het is wel mogelijk dat het voor B. en W. moeilijk is, doch hij zou hen willen adviseren alles te doen om tot (een vergelijk te komen. D;e Voorzitter deelt mede dat door de CTD een plan is ontworpen, dat cite volle instemming van B. en W. had. Nu zijn echter moeilijkheden over de uitvoering gerezen met het Bestuur van de Herv. Kerk. De ge meente is gebonden aan bet vastge steld 'uitbreidingsplan en is verplicht zich daaraan te bquden, zodat on mogelijk aan de verlangens van het kerkbestuur kan worden voldaan. Er is 'één mogelijkheid, dat de boerde: rij 'van de kerk op een andere plaats wprdt 'herbouwd. Voor het door de kerk af te stane terrein, wordt een ander van groter oppervlakte 'in de plaats aangeboden, terwijl haar ver der terrein belangrijk wordt verbeterd. Het kerkbestuur blijft echter opzijn standpunt staan en' wil, nu de kerk niet op de oude plaats kan worden gebouwd een vergoeding van de ge meente hebben, omdat een gedeelte van de oude fundamenten niet is te gebruiken. Door dit standpunt wordt de gehele afgraving van de dijk, dus ook over het verdere gedeelte tegen gehouden en in gevaar gebracht. Spr. vindt de eis voor een vergoeding ab surd. Niet de gemeente doch het rijk heeft het wederopbouwplan vast gesteld en iedereen zal het er toch mede eens zijn, dat herbouw der kerk op de oude plaats niet gewenst is. De heer Gouda betreurt de moei lijkheden die zijn gerezen met het kerkbestuur. Men heeft in Genderen gezien waartoe deze kunnen leiden. Spr. noemt het afkeuringswaardig dat het kerkbestuur op haar standpunt blijft staan, bovendien ook dom, om dat men meer en beter terrein te rugontvangt dan wordt afgestaan. Wethouder v. d. Beek geeft nog een toelichting en verzoekt de heer Donken zijn bemiddeling te willen verlenen om tot overeenstemming te geraken. De Voorzitter merkt op, dat door het kerkbestuur gevochten wordt om iets «vat niet te bereiken is. De heer Donken betreurt dit en zal gaarne trachten het kerkbestuur tot andere gedachten te brengen. Rondvraag. De heer v. Andel informeert naar het bouwen in B.-Broek. De Voorzitter antwoordt dat thans gewacht wordt op de financierings regeling. Bovendien staat de bouw tot Januari a.s. stop. De heer Prinse vestigt de aan dacht op <le slechte toestand van de weg van Meeuwen naar B.-Bróek, in onderhoud bij de gemeente. De Voorzitter belooft hieraan aan dacht te zullen schenken. De rieer Gouda heeft het in de vorige vergadering gehad over een maximumsnelheid in de gemeente, hij beeft hierover nog niets vernomen. De Voorzitter zegt dat met Janu ari de nieuwe verkeerswet in werking zal treden, waarin de maximumsnel heid wordt opgeheven. Er zal in het vervolg meer gelet worden op het in gevaar brengen v^n het verkeer. Plaatsing van borden zal aan de hand van deze nieuwe wet onder de ogen worden gezien. Wethouder v. d. Beek acht het wel - wenseLjk dat hieraan de nodige aan dacht «vordt geschonken. De Voorzitter merkt op, dat nog niet bekend is, wat de regering in deze zal doen, er dient dus nog even een afwachtende houding te worden aangenomen. De heer Gouda komt nog eens te rug op een ophaaldienst van vuilnis die hij voor de gemeente noodzake lijk acht. Wethouder v. d. Beek acht het een moeilijke zaak, aangezien ér tot he den niet veel belangstelling voor be staat. De heer Gouda gelooft, dat als de ingezetenen precies wordt verteldj wat zij er voor zullen moeten beta len, er dan zeker wel meer belang stelling voor zal komen. De Voorzitter belooft ook hieraan aandaent te zullen schenken. De heer Gouda zegt dat Splinters, op de Doeverensesteeg beeft gevraagd qf hij niet aan het electrisch net kan. worden aangesloten. De Voorzitter antwoordt dat door de PNEM een berekening wordt ge maakt voor nog diverse aan te slui ten percelen. Ook die voor Splinters komt daarbij aan de orde. De Aeer Donken zegt dat de Waal uit Heesbeen beweert bij de toewij zing van een woning te zijn achter gesteld. De Voorzitter antwoordt dat B. en W. in deze het advies van de com missie hebben gevolgd. De heer Donken wijst op. slechte gedeelten in de weg tussen Eethen en Drongelen, als daar geen verbe tering wordt aangebracht, gebeuren er nog ongelukken. De Voorzitter wijst er op dat dit een kwestie is die het polderbestuur aangaat. Die beste oplossing was dat de weg werd overgegeven aan de Provincie. De heer Donken informeert naar een vergaderlokaal voor Drongelen. De Voorzitter zegt dat daaraan ge werkt wordt. De Voorzitter deelt nog mede, dat thans spoedig de plannen en bereke ningen tegemoet gezien kunnen wor den voor het aanleggen van water ter leiding in Heésbeen en Doeveren. Er zijn nieuwe woningen gebouwd, de leiding is er in aangelegd en er is geen water. De vergadering wordt hierop ge sloten. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 ct. Mijnharde Hoofdpijntablenen. Koker 75 ct. T O N N EMA - SNEEK MHMMBB

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2