mmmmmrnr ZWITSAL Binnenland ZAKAGENDA'S KANTOORAGENDA'S Vsilingbericliten Buitenland Vulpenhouders EEN NET MEISJE, KUIKENS! HENNEN! 3 A.v.H." Kuikenbonnen FIRMA CH. SCHRËUDER ZN. Bescherm Uw huid.. Boekhandel Firma L. J. VEERMAN Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijken Stand PRIJSVRAAG Algemene Ledenvergadering Coip. Gofip. CLAZ. VAN VUGT Fa. L. J. VEERMAN Til. 19 - HEUSDEN Philips Autoradio TE KP°J; plattebuis- kachel een prettige middag, want Sinterklaas werd a.d. veerboot afgehaald, waarna men in optocht naar de school ging. Hier werd de goede Sint verwelkomd door het Hoofd der school, de 'heer A. T. Vos, terwijl Sinterklaas vertelde dat hij zich voorgenomen had zeer zeker de school van de heer Vos bij zijn bezoek aan Nederland niet te zul len vergeten en de kinderen verzocht enige liedjes voor hem te willen zin gen. Hij dankte de Burgemeester en het Gemeentebestuur voor de inwil liging van de door hem het vorig jaar uitgesproken wens om de school te veroeteren en roemde de plaats gehad hebbende verbouwing. Ver schillende Leerlingen verzocht hij bij hem te komen, waarvan er sommigen een vermaning kregen en anderen een pluimpje. Na een zeer gezellige middag dankte de heer Vos Sinter klaas voor zijn bezoek, terwijl tevens de Burgemeester een woord van dank aan de Bisschop deed toekomen. De kinderen werden vervolgens nog op royale wijze getracteerd, terwijl te vens nog enkele £ilms werden ver toond. De door de fa. P,. v. Straten ten en Zn. alhier gebouwde wonin gen aan de Burg. v. d. Lelystraat voor deze gemeente zijn opgeleverd en zul len thans spoedig worden bewoond, waardoor weder een 6-tal nieuwe wo ningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Zoals elk jaar het geval is werd Zaterdagavond door de Buurt vereniging aan het Laag Eind te Ou dendijk in deze gemeente een Sinter klaasavond gehouden, waarbij St. Ni- oolaas werd verwelkomd door de voor- jdtfcer der vereniging, de heer Troost. Alle kinderen die in de buurt wo nen, werden rijkelijk onthaald. De vereniging kan met voldoening op deze avond terugzien. Vóór het ver trek werd Sinterklaas door de Bur gemeester bedankt voor zijn bezoek aan dit deel der gemeente. WERKENDAM. Tot voorzitter van de kerke- raad der Chr. Geref. gem. is be noemd de heer H. van Kooten, voor- ganger der gemeente en als scriba de heer A. Vos Sr. Zaterdagmiddag van 35 uur zal in de consistorie der Ned. Herv kerk de herstemming plaats hebben voor een notabel tussen de heren A. L. van Donkelaar en D. Pruisen. Vopr het graven van wa,ter- werken te Zoelen waren /ie laagste inschrijvers Gebrs. Wijnands en Cor net alhier met f48.889. Met ingang van 1 Januari a.s is aan de heer C. de Groot eervol! ontslag verleend als gem.-opzichter. VEERDIENST GORIN CHEM-SLEEU WIJR Wegens herstelwerkzaamheden zal de veerboot Gorinch«em V van bor van 916 December, of zovéél kor ter of langer als voor deze herstel- vengenoemde veerdienst in Jdie week lingen nodig is, uit de vaart wor den genomen. tijdens 't slechte jaargetijde met 2-61-5 Zoute haring naar Rusland Op 'bas'is van het handelsverdrag met Rusland !is men er ïn geslaagd 40000 vaten gezouten haring aan genoemd land te verkopen. De par tij zal nog deze maand en in Janu ari naar de Sowjet-Unie worden ver scheept. Aan Polen zijn op compensatie basis 25000 vaten haring verkocht. Zendelingen trekken terug op Java De zendelingen van Halmahei ra, Sengi en Makassar hebben zich voor lopig van hun arbeidsveld terugge trokken terwjlle van de belangen van de kerken ,in de gespannen toestand op die plaatsen. Zij gaan nu naar Java. Melkprijs voor boeren blijft 17,5ceint De melkprijs vóór de veehouders zal onveranderd 171/2 cent per liter blijven. Dit is het resultaat van lang durige besprekingen die minister-pre sident Droes en de ministers van economische zaken, financiëen en landbouw met een delegatie van de Stichting voor de Landbouw hebben gevoerd .over de onlangs van 18 tot 171/, cent verlaagde melkprijs. Dit overleg was een uitvloeisel van de toezegging van vorige week van mi nister Mansholt, dat hij bereid was om met deskundigen nog eens te praten over de mogelijkheid de ou de prijs "van 18 cent 'weer te her stellen. Vrouw gevonden met schotwond De 54-jarige woonwagenbewoonster T. is Dinsdagavond om ongeveer zes uur gewond op een landweggetje in de buurt van Maastricht aangétrof- efn. De vrouw, die een schotwond bleek te hebben opgelopen, is naar het ziekenhuis Stt. Anrtadal overge bracht. De recherche van de Maastrichtse politici heeft in samenwerking met de Rijkspolitie ieen zekere R. gearres teerd. Men vermoedt, dat een oude vete de aanleiding tot de aanslag is geweest. Drie Nederlanders op Sumatra ver moord. Drie Nederlandse employé's van van de H.VA. zijn Zaterdagmiddag op de thee-onderneming Sidamaniik ten Zuiden van Pematang-Siantar (Su matra) door een bende overvallen en gedood. De planters H. Middel kamp en W. Westendorp werden ter plaatse doodgeschoten. De opzichter van de autowerkplaats, H. F. G. Ost- Wald is in het hospitaal te Siantar aan zware verwondingen overleden. De bendie wachtte de slachtoffers, die met ongeveer 43.000 rupiahs aan loongelden onderweg waren, in een hinderlaag op. Aan de Nederlandse commissaris, de heer Stuurman, is namens kolonel Simbolon deelneming betuigd met de ze voor de Nederlandse gemeenschap en de Oostkust zo zware slag. Liefldie voor Oranje Een inbreker forceerde Woensdag een raam van de woning vajn B. Kappel te Paramaribo en ging er vandoor met twee portretten een van Prins Bemhard en een van Ko ningin Juliana. Protest tegen terugzenden Ambonese militairen Het hoofdbestuur van de stichting „Door de Eeuwen Trouw" heeft zich telegrafisch gewend tot dé minister raad met een protest tegen het te rugzenden van Ambonese militairen van het voormalige KNIL „naar het door de APRI bezette deel van Am- bon". MARKTBERICHTEN DEN BOSCH. Op de markt van Woensdag wer den aangevoerd 5607 stuks vee, zijn de: 2243 runderen, 128 vétte kalve ren, 740 nuchtere kalveren, 48 zeu- 4ge:n, 504 lopers, 1693 biggen, 214 schapen én 37 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van f 650 f 950guiste koeien van f 475f 675 kalfvaarzen van f 600f 900, extra kwaliteiten boven notering; klam- vaarzen van f525625; guiste vaar zen. van 'f500f600; pinken van f350 —f475; graskalveren van f175f300: nuchtere fokkalveren van f95f135: nuchtere slachtkalveren van 'f 45 f65; zware nuchtere slachtkalveren ran f70f90; lopers van f50f70: biggen van f23f36; drachtige zen gen van f175f 225; schapen van f60f80; vétte schapten flOO; vette lammeren van f70flOO; weilanime ren van f45f60; geiten van f20 —f50. Alles per stok. EN 1951 VEILING VEEN Veiling van 6 December. Div. Stoofperen 24—30; Winter- louwtjes 28; Bellefleur 13—-30; Goud- reinette 1430; Lax ton's Superbe (fab.) 1019; Div. soorten appelen 1220; Div. zoetappelen 725; Kro ten 6; Savoye kool 1112; Peen 4; Prei 1014; Uien 9; Rapen II 5ct. De aanvoerders worden er op at tent gemaakt dat in de week van 11 t.m. 16. Dec. slechts éénmaal wordt geveild en wel op Woensdag 13 Dec. (Kerstveiling). GEVONDEN: een armbandhorloge en een portemonnaie. Inl. Rijkspolitie- Kazerne te Heusden. GEVONDEN: een grote schroeven draaier. Terug te bekomen bij J. W. v. Drunen, Prov. weg Zuid, Alm- berk. GEVONDEN: een kinderwantje en een kinder-portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen bij Wed. A. v. Rijswijk, Aalburgsestraat, B 140 te Wijk. VERLOREN: een paar kinderwant jes. Terug te bezorgen bij A. J. v. Bergeijk, Hoge Maasdijk A 15, Wijk en Aalburg. VERLORENeen rechter lage schoen, vanaf de Rijp te Andel naar het boveneind boven de Zwaan. Te rug te bezorgen bij Knaaij te An del. VERLOREN: een donkerblauw kin derwantje. Terug te bezorgen bij v. d. Kevie, N 142, 'Heusden. POEDEROIJEN Over de maand November. Geboren: Johannes z. van C. H. Bok en G. P. v. d. Ven; Matinus, z- van D. v. Os en G. J. C. Blom; Lena d. van H. v. Dalen en J. A. v. Rijs wijk; Heleendert J., z. van J. G. N., v. d. Ven en H. v. d. Werken. Getrouwd: J. M. A. Vos, 23 'j. en H. Vernooij 18 j. Vissers verdronken en vermist Een Frans vissersvaartuig met 16 man aan boord is bij Boulogne op de rosten gelopen en gezonken, na dat de stuurinrichting onklaar was geraakt. Zeven mensen hebben bij de ramp het leven verloren. 5 zijn in ernstige toestand in een ziekenhuis opgenomen. Vier opvarenden worden nog vermist. Zij zijn .vermoedelijk verdronken. Amnestie iin Frankrijk De Franse Nationale Vergadering heeft een wetsontwerp aangenomen, waarbij een 40.000 collaborateurs uit de laatste oorlog weer in het genotj van hun volledige burgerrechten wor den gesteld. Het betreft lichtere ge vallen, waarin geen gevangenisstraf werd opgelegd. Het ontwerp gaat nu naar de Senaat. Enkele honderden collaborateurs die nog gevangen zitten, zullen ook op vrije voeten komen. In de positie van Pétain komt geen verandering. Socialisten en communisten heb ben tegen het wetsontwerp gestemd. De La tinne idle Tassigny naar Indochina Naar wordt vernomen zou Generaal De Lattre de Tassigny benoemd wor den als opperbevelhebber en Hoge Commissaris in Indo-China, waar door hij ontheven zou worden van zijn functie als bevelhebber van de Landstrijdkrachten der Westelijke Unie. Het Engelse leger Engeland heeft op het ogenblik 685,300 man onder de wapenen. opgenomen in ons extra Sint-Nicolaasnummer De uitslag van deze prijsvraag la ten wij hier onder volgen. De oplos sing luidde: „Sint Nicolaas kijkt in onze krant en koopt bij* de eigen middenstand. Daardoor verstevigt hij de band tussen de zakenman en klant!" De gevonden woorden waren Str ooiavond, mijter, schimmel, baard, kinderen, ouderen, speculaas pop, vrijer, vrijster, gard, zak, zie de maan schijnt door de bomen, stra ten, etalages, Nederlands, groot, klein. Een derde gedeelte van de inge zonden oplossingen waren foutief. On der de vele goede oplossers werden de beschikbaar gestelde jprijzen on der toezicht van de rijkspolitie ver loot. De prijswinnaars zijn reeds schriftelijk in kennis gtesteld, het waren ie prijsRina de Rijke, Provinciale Weg Noord No. 5, Almkerk. 2e prijs: A. van Geffen, Heust C 3, Well '(gem. Ammerzoden). 3e prijs: Mej. Drea Scheij, Burcht straat 56, Heusden. Gratis abonnementen op het Nieuwsblad, voor het tijdvak 1 Jan. tot 31 Maart 1951 vielen ten deel aan: D. Bleijenberg-Bouman, Hoge Maasdijk A 57, Wijk. J. v. Rijswijk, Wielstraat O 21c, Heusden. Fr. te Vruchte, Noordersingel Z 89a, Heusden. W. Vcrwoerdt, Schoolstraat 293, Woudrichem. Mej. M. Meiresonne Ld., B 47, Genderen. De verkiezingen in Berlijn Ondanks de dreigementen uit de Oostelijke zone hebben zeer vele kie zers in de drie Westelijke zones van Berlijn deelgenomen aan de verkie zingen voor de gemeenteraad. De so ciaal-democraten behaalden 61 zetels en vormen dus nog de grootste par tij, ofschoon zij de volstrekte meer derheid niet meer hebben. De Chris ten-Democraten haalden 34 en de Vrije Democraten 32 zetels. 2 bussen op elkaar gereden In Santiago (Chili) botsten twee autobussen tegen elkaar. De gevolgen waren 14 doden en 50 gewonden. Hittegolf In Zuid-Australia heerst op het ogenblik een buitengewone hittegolf. Prima 2-daags kuikens CORNELIS JOHANNES BRANDERHORST, snoeien en om-enten van vruchtbomen. WIJKSESTRAAT 128—130 JACOB VOS. FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN GEVRAAGD: MEEUWEN Spaarbank gesloten zijn GENDEREN Spaarbank gesloten zijn PRIMA KUIKENS, 21 .Geurig, Pittig en toch niet zwaar SI TAS Shag, heuaom ZONDAG 10 DECEMBER HEUSDEN, 10 u. en 6 u. Ds. W. Anker Geref Kerk, 10 u Ieesdienst, 2.30 u. Ds. Lindeboom uit Zwijndrecht AALBURG, 9.30 u. en 6.30 u. de heer G. J. Datnen uit Schelluinen Geref. Gem., 9.30 u. en 6 u. Ieesdienst AALST, 9.30 u. en 2 u. Ds Warmoltz Geref. Kerk, 9.30 u. Ieesdienst 4 u. Ds. Hoek Geref. Gem. 9 30 en 2.30 u. Ieesdienst AMMERZODEN, 10 u Ds. de Graaff ALMKERK, 11 u. Ds. Henkei 6 u Geref. Kerk, 9 u. Ds. v. d. Meulen uit 's-Bosch Bevestiging, 2 u. Ds. de Graaf Intrede ANDEL, 9.30 u. Ieesdienst, 6 u. Ds. Batelaan uit Utrecht B.-BROEK, 9.30 u. Ds. den Besten, 6 u. leesd. BESOIJEN, 10 u. dhr. van Teylingen uit Leiden, 2.30 u. Ds. Streefkerk BRUCHEM, 9 30 u. Ds. v. d. Bosch CAPELLE, 9.30 u. en 230 u. Ds. Gerssen uit Putten DOEVEREN, 10 u. Ds. Steenbeek. DRONGELEN, 2 u. Ds. Boezer DUSSEN, 6.30 u. Ds. Boezer DUSSEN (Hank), 2 u. Ds. Haverkamp EETHEN, 9.30 uur Ds. Boezer GENDEREN, 9 u. Ds. Smit, 6 u. Ieesdienst Geref. Kerk, 10 45 u. en 2.30 u. Cand, Riemers uit Amsterdam - GAMEREN, 930 u. en 6.30 u. Ds. van"Dijk 's-GRAVENMOER, 10 u. en 6.30 u. Ds. Kolkert MEESBEEN, 6 u. Ds. Smit KERKWIJK, 2 u. Ds. v. d. Bosch MEEUWEN, 1030 u. en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen Geref. Kerk, 9 u. Ieesdienst, 2 u, Ds. Poelman uit Andel NEDERHEMERT, Z.z. 2 u. Ds. de Graaff uit Well NIEUWENDIJK, Ger. Kerk, 2 en 4 u. Ds. Bos uit 's-Bosch POEDEROIJEN, 9.30 u. en 6.30 u. dhr. Asmus SPRANG, 9 30 u. Ds. Streefkerk en 2.30 u. dhr. van Teijlingen uit Leiden UITWIJK, 9.30 u en 2 u. Ds. Woldinga VEEN, 9.30 u. en 6 u. Ds. Haverkamp Geref. Gem., 9.30 u. en 3 u. Ieesdienst. WASPIK, 9 30 u. Ds. v. Griethuysen WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, 9.30 u. en 6.30 u. dhr. Dalmaijer Geref. Kerk, (Art. 31), 9 30 en 2 u Ds. Algra WELL, 7 u. Ds. de Graaff Geref. Kerk, 10 u. Ieesdienst, 6.30 u. Ds. van Hoek uit Zuilichem WIJK, 9.30 u. dhr. v. d. Ent nit Aalst 6.30 u. Ds. den Besten WERKENDAM, 11 en 6 u. Ds. de Bruin Geref. Kerk, 9,30 en 3 u. Dr. Huijser Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 u. Ieesdienst Geref. Gem10 en 6 u. Ds. van Dam Chr. Geref. Gem., 11 u. en 7 u. dhr. V. Kooten Herv. Evang. 9 en 5 uur dhr. Matze uit Hazerswoude WOUDRICHEM, 10 u. en 6 u. Ds. Groeneveld ZUILICHEM, 9 30 u. Ieesdienst 2 u. Ds. v. d Kooij Bed. H. Doop Geref. Kerk, 10 u. en 2.30 u. Ds. van Hoek in verschillende uitvoeringen en diverse prijzen, vindt U bij kan U inleveren bij J. v. Voorthuizen, Korn 56, Dassen Agentschap van Ant. Michaël, hoenderpark „Altena" te Aalburg of ouder, naar keuze gesext. of gelewiekt Heden ontsliep, in het vertrouwen van vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus, onze geliefde Broeder, Zwager en Oom, Oud-Gemeente-Ontvanger van Eethen, in de ouderdom van bijna 74 jaren. Psalm 123:1 (berijmd). Genderen, H. P, v. d. Beek- Branderhorst. E. v. d. Beek en Kinderen. M. W. Ruyssenaers- Branderhorst. J. W. G. Ruyssenaers. L. P. Branderhorst. G. D. C. Branderhorst- Bok en Zoon. Pella Jowa (Amerika), G. P. Branderhorst. A, Branderhorst- Garstman en Kinderen. Genderen, December 1950. De teraardebestelling heeft plaats gehad te Genderen (N.-Br.) op Donderdag 7 Dec. vanaf Hoeve „Dank en Hoop". Ondergetekenden bevelen zich beleefd aan voor het C. SCHREUDERS (Dijkkuilen) WIJK A 127 G. SCHREUDERS - VEEN 74 HEUSDEN TELEFOON 49 Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid brengen wij onze dank aan Dr. v. d. Loo voor de verleende medische hulp en Zuster de Vries voor de zorgvolle verpleging, tijdens zijne langdurige ziekte bewezen. Uit aller naam: Wed. J. VOS-VOS. Aalburg, 8 December 1950. Ruime sortering op Maandag 11 December van da IJsclub Juliana bij Jac. Heijmans te Babyloniënbroek HET BESTUUR. P. G., voor dag en nacht, Chris telijke beginselen, in gezin van 2 personen, met huiselijk verkeer. Zeer goede behandeling. Was buitenshuis, Mevr. Wed. SLUIJMERS- BLEIJENBERG. Wijk en Aalburg, In verband met Balans- en afsluitings werkzaamheden zal de van 15 December t/m 31 December a.s. De Rekening-Courant en andere werkzaamheden gaan gewoon door, HET BESTUUR. In verband met Balans- en afsluitings- werkzaamheden zal de van 15 December t/m 31 December a.s. De Rekening-Courant en andere werkzaamheden gaan gewoon door. HET BESTUUR. „blauwe draak "-servies, 6 kop en sch. 14,25 - 12 k. en s, 19,85, <de potteman» gr, markt, gorcum. Evenals vorige jaren leveren wij weer van alle gewenste rassen. Tevens ruime gelegenheid om ze voor U op te fokken tot 6 of 8 weekse hennen. ZENDT ONS Uw kuikenbon en U zult tevreden zijn. Beleefd aanbevelend. Eng 162 GIESSEN (N. Br.) 50, 65 en 75 cent, uitzonderlijk goed Prijs per advertentie van hoogstens 20 m.m., enkele kolom, fl,— p. pl. Erkend Philips Inbouw- en Servicestation DE GRAAFF 6 Co.. Telef, 194 Waalwijk in goede staat A. Richters Heusden Voor DRUK- en BINDWERKEN is Uw adrts Tel. 19 Heusden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3