VAN LOON-SCHRAUWERS HEEFT HET! „Jteover" UITSLAG HET WAPEN VAN AMSTERDAM De laatste stormloop De Fa. Gh. Schreuder Zn. Koknschoppcn Radio Apparaten „De Goederenschuur" I B. Boekhandel F\ L. J. VEERMAN - t*i. 19 - Heusden De Ivoorkust. W aalstenen Electrische Wasmachine. ADRI VAN WIJNEN Firma B. VAN ANDEL Zn. JUNGERIUS Pluimveebedrij f PRIMA EENDAGSKUIKENS vloerbedekking ADR. VERWIJS Regelmatig ontvangen wij dn nieuwste PHILIPS en N.S.F. Technisch Bureau „ELGO" Telef. 12 Eethen NEEN, maar dat is goedkoop Een mooie collectie Chr. Dagbloc, A. V. R. O, N. C. R. V., Princesse Gereedschappen De zaak voor betere Textiels! W entelploegen 1 Melotte J. A. MONSTER N.V Kuikens Jonge Hennen J. G. N. Schreuders Hallo I Hallo I Sint Nicolaas-aetie A. K. en W. V. GORINCHEM W. P. v. d. Zalm GROTESTRAAT 282 - WAALWIJK! Kom kijken vergelijkt l JAP OjN S T O F F EJN zo'n collectie vindt U nergens Geen CelwolGeen verhoogde prijzen Pullovers - Damesvesten - Hoofddoeken - Shawls - Handschoenen - Wanten - Nylons - Zakdoekjes Attractieve verpakkingDit moet voor de feestdagen wegDaarom extra lage prijzen! Bij VAN LOON-SCHRAUWERS kopen, is vertrouwd kopen. Let op het adresGROTESTRAAT 282, WAALWIJK, Telef. 367 De Ivoorkust, het gebied tussen Li beria, Frans Guinee, Frans Soedan, Haute-Volta en de Goudkust, is één der rijkste van Frans West-Afrika. Het heeft twee millioen inwoners over een oppervlakte van 300.000 vier kante kilometers en een zeer grote verschiedenheid aan voortbrengselen. De exploitatie hiervan geeft echter heel wat problemen, die alleen door de machine volkomen zouden kunnen worden opgelost. Want het klimaat met een bijna constant vochtige at mosfeer, een temperatuur die steeds tussen 23 en 31 gr. blijft, is inderdaad niet direct gunstig voor de Europe anen te noemen. Op de smalle zandstrook met de rij lagunen langs de kust volgt on middellijk het gebied van de wouden, dat zich honderd vijftig a twee 'hon derd kilometer diep het land in uit strekt. Meer naar het Noorden gaan deze bossen over in randen bomen langs de rivier en de rest van het land bestaat uit savannen. Hier is weer veeteelt, men ziet er velden met maïs, maniok, gerst en katoenplanta ges. Maar toch is het grootste deel van het land bedekt met oerwouden met hun enorme variaties van boom soorten, die de kostbare houtsoorten leveren voor de ververijen, industrie van schrijnwerk en ingelegd hout. Men heeft overigens de kostbare schatten van deze wouden wel moe ten beschermen, want tropische bos sen zijn zeer vergankelijk, zij herstel len zich langzaam en de boomsoor ten zijn dan veel zwakker en dus min der waard. Op vijf en twintig kilometer van Abidjan (bij Bimbresso) is juist een papierpap-fabriek gekomen. Met de aanwezige zagerijen is dit ai de eerste stap naar een doeltreffende exploi tatie op eigen terrein van het oer woud, dat, op deze manier, de door de oorlog getroffen noordelijke en gematigde landen zou kunnen ver vangen. Naast het hout was ook de olie- palm lange tijd één der traditionele bases van de economie der Ivoorkust. Maar ook deze oliepalm vraagt een intensieve bewerking van de industrie, waardoor zeker een beter rendement verkregen zal worden dan door de primitieve van de bevolkingdaar toe zijn er nu proefstations die door selectie de beste soorten uitzoeken. Wat koffie en cacao betreft, is de Ivoorkust de voornaamste produ- oent van Frans West-Afrika gewor den, niettegenstaande deze cultures pas sinds kort tot ontwikkeling zijn gekomen. Ook zijn er bananenplan tages over een oppervlakte van en kele duizenden hectaren land. Er bleef echter een groot probleem, n.l, dat van het binnenkomen van de handelsschepen. Door de zandkust en zijn hoge golven konden de schepen niet tot aan de kust komen en moes ten op een zeer ingewikkelde onkost bare wijze hun goederen aan het eind van wrakke kaaien uitladen. Ér bleef maar een goede oplos sing voor deze kwestie: er moest eed kanaal gegraven worden door de rij lagunen, zodat de schepen vanuit zee in de lagunen konden varen, waar zij een rustige plaats vonden om te los sen. Dit is gebeurd en sinds 1950 worden er in de haven van Abidjan langs de kade hout in de schors, zak ken koffie en cacao, bananen en ana nassen verladen. Deze haven zal te vens afzetgebied voor het achterland, Frans Soedan, zijn, één der rijkste en dichtstbevolkte streken van de Niger-mond. Gezien het verkeer van de laatste jaren (1949 plm. 500.000 ton) en de ontwikkelingsmogelijkhe den, zal met het oog op eventuele top-perioden, de haveninrichting wor den uitgebreid voor een verkeer van 800.000 ton. Om de prijscrisis die langen tijd de economie van de Ivoorkust be heerste, te verzachten, stelt de Fran se Regering alles in het werk om de kostprijzen zo laag mogelijk te stellen door het verbeteren van de exploitatie voorwaarden. TE KOOP: plm. 20000 ongebikte Weer zo juist aangekregen 2 zo goed als nieuwe één-schaars W. A. KAMERMAN Wij kunnen U uit voorraad leveren: Radio Technisch Bureau „ALTENA" Telef. 2841 Gorinchem Telef. 13, VEEN (bij Heusden) Waardhuizen (Gem. Almkerk) WITTE LEGHORN, R. I. R. of KRUISING De uitslag van deze actie luidt als volgt: 101.001 een Rijwiel-Solex 203.618 een Dames- of Herenrijwiel 231.814 een Gero-Cassette 151.220 een prachtige Deken De overige prijzen werden door de volgende nummers gewonnen ZATERDAG 9DECEMBER De kleurenfilm 183 lil. 12,60 200 br. f 2,80 TE KOOP: V oederaardappelexx Mooie tomen Schrammen jonge Biggen. KUIKENBON Ook voor Reparatie staan wij steeds voor U klaar VOOR ALLES OP HET GEBIED VAN ELECTRICITEIT EN RADIO Official PHILIPS en N.S.F. Service. T DORPSSTRAAT 29 DUSSEN Te bereiken per A.L.A.D.-bus WAARONDER EN VELE ANDERE SOORTEN VINDT U IN 011 zo mogelijk franco thuis. Te bevragen bij W, VAN STRATEN Zn., Telef. 27 te Almkerk. en Deze ploegen worden op prime gaan afgeleverd. C 71 Drongelen (N.-Br.) de nieuwste Vraagt, geheel vrijblijvend, demon stratie aan huis bij Kerkstraat B 124, BENDEREN, Tel. 31. Steek- en Hakbeitels Schaven Booromslagen Klauwhamers Verstelbare Moersleutels „KLEON" en „ROLLUX" Rijwielen Agent voor Wijk en Aalburg „REX" Rijwiel Hulpmotoren Agent voor Wijk en Omstreken M. G. BLANKERS, Rijwielhandel Wijk en Aalburg Tel. no. 51 Ruime Opfokgelegenheid tot elke ge wenste leeftijd. Levering van alle soorten kulkans in de leeftijd van een tot veertien dagen. Tevens Kalkoenkuikens in elke leeftijd. Gaarne Uw kuikenbon zo spoedig mogelijk. Hebt U kapotte jute zakken in Uw schuur? Bodonktl Nieuwo zijn nog altijd duurl Laat ze déérom vakkundig en tegen billijke prijs repareren door Rijksweg 96. Slosuwljk (N.-Br.) Tel. 56 Tevens Vertegenw. T. SPAAN, Zakkenhandel Brede Hilledijk 64, R.'dam Z. levert U ook in het komende seizoen weer en/of jonge hennen op Uw kuikentoewijzing LEVERBARE RASSEN: Desgewenst gesext. en/of gelewiekt Levert Uw kuikentoewijzing ZO spoedig mogelijk in bij het boven genoemd adres of bij een van onze navolgende adressen A. NIEUWENHUIZEN, Dorpstraat te Almkerk C. M, v. d. BEEK, Den Hill te Dussen A. WESTERLAKEN, Hoge Maasdijk. Rijswijk (N.-Br.) 1530 48392 103683 157301 209107 261723 307124 382207 2843 50000 105555 159159 211111 263631 311008 385460 5001 52418 107642 161312 213778 264107 315246 389542 6814 57536 109336 161686 215893 265683 319972 391793 9887 59748 110177 162623 216643 267910 321321 394385 11077 60489 113113 165691 219219 269222 324987 399612 12088 62842 115883 169783 221344 271712 327249 401869 15136 65281 116291 171455 223107 272822 331123 402386 16443 66490 119108 172817 225224 273446 333687 402902 19854 69632 121400 175333 227679 275151 3361-81 406906 20151 71895 123231 177561 229321 277773 339272 411671 23896 72222 125392 179763 233735 279109 341632 417498 25000 75475 127315 181897 235300 281312 345756 419896 25555 76315 129563 183200 236666 283888 347193 422112 26333 79102 131364 184899 239985 285513 353724 426134 29281 81605 135110 186261 241316 287719 354659 426674 31243 82306 136792 189612 243613 289569 358221 430829 32896 83708 139400 191853 245972 291451 360981 433555 35220 87526 141633 193725 247717 293423 362671 436661 36628 89763 142882 195612 249349 295718 365562 438981 39240 91679 145981 197197 251379 297731 371333 441274 41382 93933 147771 199896 253816 299992 374892 442349 42369 95461 148619 201344 257973 301897 379771 442450 44507 97841 153910 204444 259646 304631 380809 443980 47116 99999 155892 207871 De waardebonnen, recht gevende op de prijzen, kunnen tegen inlevering van bovenstaande nummers in ontvangst genomen worden bij het bureau van het Nieuwsblad voor Gorinchem, Burgstraat 35, Gorinchem. Deze waardebonnen moeten op 16 December afgehaald zijn. Openstelling van het bureau dagelijks van 8—12.30 en 14—17.30 uur, 's Zaterdags van 812.30 uur. HEUSDEN - Tel. 23 Slechts één voorstelling Aanvang 8 uur (North West Mounted Police) met CARY GOOPER. Madeleine Carroll. „North West Mounted Police" behandeld een poging tot opstand, die mislukt door het optreden van een kleine groep dappere berg- politiemannen, die terzijde wordt gestaan door een boer uit Texas. TOEGANG 14 JAAR Wijksostraat 128-130, Heusdan, Tol. 49 ANDEL (N.Br.) Giro 260943 Tel. 23 d./n. gestoomd of rauw en Denkt eraan, tijdig Uw aan te vragen en aan ons op te zenden 50 CENT Voorradig bij Bergstraat Wijk Wendt U tot ons en wij leveren U uit voorraad of op de kortst mogelijke termijn, een toestel van een der bovenstaande wereldmerken. Wij laten U deze toestellen graag eens rustig bij U thuis beluisteren zonder enige verplichting uwerzijds. Wij beschikken over de meest moderne meet-instrumenten, waardoor wij Uw toestel vakkundig en vlug kunnen repareren. Vier stoelen, twee arrnfauteuils, nieuw, losse zitting f 75.00 Modern dressoir, nieuw f 67.50 Een-persoons ledikant met spiraal, vanaf f 17.50 Pracht keukenstoelen, nieuw, oersterk, per stuk f 12.00 Naaimachines, prima steek, vanaf. f 35.00 Eiken wastafel met marmeren opstand met spiegel, vanaf f 12.00 Slaapkamerstoelen, vanaff 6.00 Divans, twee-persoons ledikanten mat en zonder spiralen Pendules onder garantie, vanaf, f 27.50 Hangklok met gewicht/Boekenkasten Eiken nachtkastjes, vanaf. f 5.00 Prima huisorgel, eiken Amerikaanse bureaustoelen Theekastjes, vanaf f 5.00 Massief koperen Pendulastal, groot formaat enz. enz. enz. te veel om op te noemen LEVERING OOK OP SCHADËBOEKJE Bij aankoop van f 50.wordt Uw reisgeld betaald KALENDERS rHVwrwiTT—aw nmHmauMRi

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4