TWEEDE BLAD NIEUWSBLAD Plaatselijk Nieuws £)ula£ isetufr/ Binnenland Toekomstplannen van de Biesbosch. De Verloren Zoon Ons nieuwe Feuilleton. VRIJDAG 8 DECEMBER 1950 No. 6828 behorende bij het voor het Land v. Heusden en Altena, de Langstraat en Bommelerwaard HEUSDEN Er werden bij de damclub V.D. Maandag j.l. in hotel „Central" voor de onderlinge competitie weer enke le partijen gespeeld. De belangrijke ontmoeting Schaap-Jonker eindigde in een puntenverdeling, hoewel eerst genoemde veel voordeel bereikte. De partij Bax-Klaren, moest worden afge broken in een stand waarin nogal spel mogelijk is. de Graag won van Nelis in een agressief partijtje in wel ke partij laatstgenoemde de toege worpen handschoen dapper opnam, terwijl Nieuwkoop won van Fitters, hoewel deze de voorgegeven schijf lang behield, maar toen een grote fout maakte. Na deze uitslagen zijn we weer wat dichter bij het beëindigen van de eerste helft. De stand is nu: concert van G. F. Handel, alsmede werken van Guilmant. Een vertegenwoordiger van het Ac tie-Comité uit Willemstad zal een kort woord spreken. De toegang tot het concert is vrij. Programma's wor den verstrekt tegen vrije gift. Aan vang 8 uur. Toegang van 7.30 uur af. WERKENDAM Vrijdagavond komt de raad de zer gemeente om 8 uur in vergade ring bijeen. Tot leden van het kiescollege der Ned. Herv. Kerk alhier zijn her kozen de heer K. C. de Boon, P. Ka merman, D. Pruisen, B. Klop en J. A. Zevenbergen. De Chr. Besturenbond afd. Werkendam hoopt Vrijdag 8 Dec. in de Nutszaal alhier een propaganda- vergadering te houden. Als sprekers zullen optreden de heren H. v. d. Lin den en H. Leusink met de onderwer pen: „De vijand wederstaan" en „In de aanval". Heden av ond 7 uur zal in de Chr. Geref. Kerk alhier voorgaan Ds. N. de Jong van Middelharnis. Voor de Chr. Ger. Gem. zal in 't Gebouw voor Chr. Belangen 's avonds half 8 optreden Ds. H. v. Kooten. Naar men verneemt zal de door de Duitsers opgeblazen Ned. Herv. Kerk alhier begin 1951 wor den herbouwd. In onze gemeente heeft een ernstig ongeluk een dode geëist. De heer A. Ruitenberg liep met zijn echtgenote op de Sasdijk. Plotseling werden zij opgeschrikt door een signaal van de auto, bestuurd door Mej. de Jager uit de Biesbosch. De beide echtelieden liepen de Sasdijk over en werden door de auto gegre pen. De heer Ruitenberg bekwam 'n neusbreuk, doch zijn echtgenote was er erger aan toe, en werd zodanig gewond, dat overbrenging naar het ziekenhuis te Dordrecht noodzakelijk bleek, alwaar zij is overleden. De fa. Gebr. Visser alhier was de laagste inschrijver voor het onderhoudswerk aan de Zuidholland se eilanden gedurende 19 51 voor f 23400—. A. de Graag 6 .5 0 1 Ger. Jonker 6 3 3 0 9 A. Nieuwkoop 7 3 3 1 9 J. lKaren •7 4 1 9 C. de Joode 3 3 C. Schaap 7 3 1 0 7 C. Bax 6 •1 3 5 W. Nelis 1 3 Ant. Fitters 5 0 0 .5 0 A.s. Maandag staat er weer een be langrijke wedstrijd voor de hoofdklas se competitie Ned. Dambond, dan komt Tilburg op bezoek, welke over een sterk tiental beschikt. O.i. is de Heusdense damclub niet kansloos. Ge speeld wordt in „Central". Aanvang half acht. LAND VAN ALTENA De laatste dagen is er meer vraag naar goede consumptie aard appelen. Men besteedde 10 gld. per 100 kg af boerderij. POEDEROIJEN Donderdagavond 1.1. hield Ds. Steenbeek van Everdingen, voor de Meisjesvereniging „Esther" zijn aan gekondigde lezing over: „Mijn reis naar Palestina". Velen waren opge komen deze begaafde spreker te be luisteren, zodat het kerkje geheel be zet was. Met een kort woord leidde de heer Asmus genoemde spreker in. Met gespannen aandacht werd door de vele aanwezigen geluisterd. Het was een zeer goede avond, en met voldoening kan de Meisjesvereniging op deze avond terugzien. Ook de collecte tot bestrijding der kosten was zeer bevredigend. Het ligt in de bedoeling van de kerkeraad der Herv. Gem. alhier, een dankstond te houden, als ook J. v. d. Werken uit Indonesië zal zijn teruggekeerd. Met hem zijn dan alle jongens uit de Herv. Gem. wederge keerd. RAAMSDONKSVEER. De bekende Delftse orgelist Dirk Jansz. Zwart komt in het kader van zijn derde serie orgelconcerten ten bate van de herbouw van Neer- lands eerste Protestantse kerkgebouw te Willemstad alhier spelen op Maan dag 11 December in de Hervormde Kerk. Zijn programma vermeldt Psalm en liedbewerkingen van Jan Zwart, oe toccata en fuga in d-moll van J. S. Bach, bet Koekoek- en Nachtegaal Radiovoordracht, uitgespraken door de heer W. G. de Waard, te Werkendam, Voorzitter der N.-Br. Mij. v. Landbouw, op Dinsdag 28 Nov. 1950, vanuit de Studio van de AVRO te Hilversum. De Biesbosch één van de meest merkwaardige delta-gebieden van Eu ropa is ontstaan, toen door de grote storm van 16 Nov. 1421, bekend onder de naam van St. Elisabeths- vloed, de Grote of Zuidhollandse Waard, welke een oppervlakte be sloeg van ongeveer 42,500 ha, ten gevolge van dijkdoorbraken werd overstroomd en voor een groot ge deelte van de aardbodem verdween. Duizenden personen kwamen hierbij om het leven en 72 dorpen werden vernietigd. Het Biesboschgebied wordt be grensd ten Noorden door de Nieuwe Mierwede ten Zuiden door de Amer ten Westen door het Hollandsch Diep en ten Oosten door het mooie en nog te weinig bij toeristen be kende „Land v. Heusden en Altena". In de 16op der jaren kwamen de verdronken gronden door opslibbing weer ooven water en door het aanleg gen van nieuwe dijken werd de Bies bosch moeizaam en met grote finan ciële offers weer op de waterwolf heroverd. Thans bestaat de Bies bosch uit zeer vele uitermate vrucht bare rivierkleipolders, vooral in het Zuiden zeer geïsoleerd gelegen en daar alleen per vaartuig bereikbaar. Tussen deze polders stromen de vele killen en bevinden zich de kreken, waarlangs gelegen zijn de grienden en de rietgorzen. De getijbeweging heeft in de Bies bosch vrij spel en het verschil tus sen eb en vloed bedraagt nor maal 1 a 1V2 meter, terwijl bij storm vloeden deze verschillen zeer aanzien lijk groter zijn. Men treft overwegend groot-grond- bezlt aan, waarvan de eigenaren voor het merendeel uitwonend zijn. 70 pCt. van de Biesbosch is in handen van eigenaren, die meer dan 40 ha bezit ten. De risico's aan het grondbezit verbonden in dit gebied zijn zeer groot, doordat iedere eigenaar het volledige onderhoud heeft van de bedijking van zijn polder. Als men bedenkt, dat bij diverse stormvloeden in deze bedijkingen grote doorbraken kunnen ontstaan, waarvan b.v. in 1944 het herstel vorderde een bedrag yan ongeveer f 270,000, is het ver klaarbaar, dat het groot-grond bezit hier domineert. Geen wonder dan ook, dat reeds vele jaren een actie werd gevoerd, niet alleen door de eigenaren,, maar ook door de pachters, om door uit voering van waterstaatkundige wer ken, het Biesbosch-gebied vloedvrij te maken. Hieraan zit echter vastge koppeld de afsluiting van de Donge en het Oude Maasje ten Zuiden van de Amer. Om met meer effect de actie te voeren, werd in 1936 het waterschap „de Brabantsche Bies bosch" opgericht omvattende onge veer 9000 ha. Thans is men zover onvoorziene omstandigheden voorbe houden dat men de algehele be dijking van de Biesbosch kan tege moet zien. Men heeft geprojecteerd een doorgaande bedijking vanaf Wer kendam langs de Nieuwe Merwede tot en met de Hoge Hofpolder, om ver volgens naar bet zuid-oosten om te buigen en op enige afstand de Amer te volgen tot Spijkerboor om tenslot te de kade langs de Bergsche Maas te volgen tot Keizersveer. Binnen deze dijk vallen ongeveer 8500 na. De dijk heeft een hoogte van 6.50 plus NAP en een lengte van on geveer 30 km. In het Gat van de Visschen is een spuisluis ontworpen, terwijl schut sluizen zijn gedacht bij Spieringsluis- Werkendam. (deze is reeds gedeelte lijk klaar) en Spijkerboor. Een drie tal hoofdvaarwegen voor schepen tot 500 ton zullen het gebied doorkrui sen, terwijl een aantal kleine killen tot afwateringskanalen zal worden om gezet. De Biesbosch zal dan een na tuurlijke lozing krijgen, en het peil op de circa 800 ha grote boezem is gedacht op 50 a 60 cm min NAP. Een kerndorp zal warden gesticht, waardoor de bewoning, welke thans 6 h 7 personen per vierkante km be draagt, aanzienlijk dichter kan wor den, terwijl de landarbeiders, die vooral in het Zuidelijke gedeelte na genoeg de gehele week in beten moe ten verblijven, een meer menswaar dig onderdak zullen kunnen verkrij gen. De waterstaatkundige toestand en de ongunstige verkeersmogelijkheden zijn oorzaak van de thans geringe bevolkingsdichtheid, en deze beide vraagstukken roepen om een oplos sing, vooral ook omdat Eet over schot van agrarische bevolking in Nederland een nijpend tekort aan grond heeft. Een natuurreservaat van ongeveer 300 ba zal worden uitgespaard, om de Biesbosch fauna en flora zoveel mogelijk te bewaren. Een aantal secondaire en tertiaire wegen zullen worden geprojecteerd naast de primaire snelverkeersweg Keizersveer-Veer Kop van 't Land, waardoor het gebied zal worden ont sloten en tot grotere ontplooiing zal kunnen komen. Aan de uitermate be kwame en deskundige ir. Roebroek is opgedragen deze ontsluiting met eventuele nodige Ruilverkaveling tot stand te brengen, en kan dus worden geprofiteerd van de grote ervaringen op dat gebied door ir. Roebroek, in de Wiéringermeer reeds opgedaan. Doordat een groot aantal partiele bekadingen kan vervallen^ en mede door het feit, dat de grienden (dit is tegenwoordig een verliesgevende exploitatie) en rietgorzen kunnen wor den omgezet in vruchtbare bouw- en weilanden, heeft een aanzienlijke aan winst van cultuurland plaats. De Enorme kosten van eventuele doorbraken gaan tot het verleden be horen. Het Biesbosch gebied waar zeer vele bekwame en deskundige boeren wonen, uitgerust met de meest moderne outilage voor hun bedrijf, gaat dan een rustigere en meer ze kere toekomst tegemoet. Nationaal gezien zijn de tientallen millicenen gijldens, welke voor deze werken nodig zijn, alleszins financi eel en economisch verantwoord. Overval in Rotterdam Een late klant kwam een winkel te Rotterdam binnen met een revol ver in de hand. De verkoopster ging aan de haal. De klant verdween met f 60. Had er echter niet veel ple zier van, want de politie had hem spoedig te pakken. Het gezin Spaans, dat in Amster dam woont, is wel erg door werk loosheid getroffen: Vader Spaans al meer dan acht jaar, de oudste zoon Aart ruim vier jaar en de 19-jarige Bert al een jaar. Behalve de 16-ja- rige Ap werkt alleen Wim als schil de rsknecht. Jarenlang zit Wim al in deze el lende, hoewel hij zelf nog behoorlijk verdiend. Maar in de loop der jaren is in hem een ideaal gegroeid: spa ren om later eigen baas te kunnen worden. Niet uitgaan, geen meisjes, maar sparen. Niet zijn hele leven in dezelfde CIRKELGANG doordraaien, maar er uit, vóóruit in cle wereld. De toekomst is voor een knecht somber en hij heeft iedere week de kans om ook werkloos te worden. In Wim's leven komt opeens veran dering, als hij met een oudere col lega op karwei moet in de Beemster. Daar, op die boerderij leert hij de jongste dochter kénnen en al spoedig komt hij tot de conclusie, dat hij van het meisje houdt en zij van hem. En dat hij met haar wil trouwen. Maax dan moet hij zijn ideaal: zelf baas worden, laten varen en zal hij in de oude cirkelgang blijven ronddraaien. Maar de liefde heeft hem te pak ken. Daar is geen strijden tegen. Zal hij nu blijven, wat hij isz'n 'hele leven schildersknecht In dit mooie, boeiende feuilleton wordt de strijd van Wim Spaans om vooruit te komen in de wereld een strijd door de eeuwen heen door men sen van allerlei slag gevoerd, zo dik wijls met weinig of geen succes op ontroerende wijze beschreven. En de moraal, die als een gouden draad in dit verhaal is geweven, is tevens een aansporing voor de hedendaagse jongeman en jonge vrouw, op wier leven de achter ons liggende oorlog een stempel heeft gezet, om met een gezonde blik in de toekomst te kij ken, omdat die toekomst voor ieder, die vooruit wil in de wereld, tal van kansen heeft. „Cirkelgang" laat U het leven van alle dag zien: Uw eigen leven. Maar- tje Zeldenrijk, die dit Westfriese streekverhaal geschreven heeft, is een goede vertelster. Zij zal U weten te boeien en wij zijn ervan overtuigd, dat u vele genoeglijke uren zult heb ben met het lezen van „Cirkelgang", met welk feuilleton we in ons num mer van 15 Dec. a.s. een begin ma ken. De Redactie. Amioalh in ber oep Dinsdag' heeft die raadsman van Aminah, de pleegmoeder vam Bertha Iiertogh, beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Hoog Gerechts hof te Singapore, £lat Bertha weer onder het ondierlijk gezag stelde. Het Hof van Appèl zal waar schijnlijk Maandag a.is. beslissen, of Mevrouw Hertogh haar dochter nu mee naar Nederland mag terugne men. !'fI Mocht het Hof het Appèl aanvaar den ,Üam zal de zaak eerst in Maart 1951 opnieuw in behandeling komen De mariniers bestaan 285 jaar Ter ere van dit feit wordt door de Rotterdamse burgerij aan de Mari niers op 11 December een ereboek geschonken. Ons Feuilleton 2) Het gelaat van de fabrikant veran derde zichtbaar. Een diepe toornige rimpel vertoonde zich tussen zijn zwa re, grijze wenkbrauwen en met na druk zei hij„Ik ontsloeg juffrouw Clammington, omdat ik zeer gegron de redenen heb, om te veronderstel len, dat haar verblijf hier voor meer dan één persoon noodlottig zou kun nen worden." „Mag ik die redenen weten, va der?" De vraag werd met ingehou den toorn gedaan. „Die redenen weet jij zo goed als ik, jongen", vervolgde de oude heer zachter, „bedenk toch hoeveel er van afhangt, dat je een beschaafde, ont wikkelde vrouw naast je zult hebben, later." „Vader, als dat uw bezwaar is, Carry is ontwikkeld en beschaafd ge noeg, meer dan veel meisjes, dit moet u toch weten, daar ze..." Ongeduldig viel de fabrikant zijn zoon in de rede: „Ze is niet van jou stand en beeft geen cent." Toorn flikkerde in de ogen van Frits. „Vader", vroeg hij nog eens, „hield u van moeder, toen u trouw de?" Even stond Goldberg verbluft. Waar ging de jongen nu op af. „Na tuurlijk", zei hij. „Maar vergeet niet, dat je moeder rijk was en van zeer goede stand. Ik mocht dus van haar houden." Frits lachte schamper. „Zo," riep hij, „dat is prachtig. Dus als ze niets had gehad, zou u uw gevoel geweld hebben aangedaan en met een ander getrouwd zijn, waarvan u uit de aard der zaak niet houden kon, daar u uw liefde had weggeschonken. Nu, ik doe dat niet, nooit. Ik houd van Carry ,ik heb haar zeer lief en ik trouw haar, zo gauw ik met mijn stu die klaar ben, over twee jaar. Dan zal ik als dokter genoeg verdienen voor ons beiden." De oude heer had zich in zijn volle lengte opgericht en stond voor zijn zoon. „Dat zal je niet!" riep hij uit. „Nooit krijg je mijn toestemming, aap van een jongen. Het meisje gaat weg en jij gaat door met je studie. Later kun je trouwen, met wie je wilt, als ze maar geschikt voor je is." „Geen ander dan Carry is voor me geschikt", zei de jonge man, terwijl er een kleur kwam op zijn bleek ge zicht. „Haar trouw ik en niemand anders." „Dan", zei de vader, hees van kwaadheid, „ga je het 'huis uit en ik bekommer me niet meer om je. Ik erken je niet meer als mijn zoon, bedenk je wel." „Er is niets te bedenken,, vader". „Ga dan uit mijn ogen en kom hier niet weer, ellendige kerel, die je va der zo'n verdriet doet. Ga heen en laat 'ik je niet méér zien." Als koor den waren de aderen gezwollen op het hoofd van de fabrikant. Hevige toorn lichtte uit zijn ogen. Frits wist, dat zijn vader voet bij stuk zou hou den en. droevig gestemd, doch vast besloten verliet hij het kantoor. Even ging hij zijn vaders huis bin nen, waar juffrouw Haks onder tranen afscheid van hem nam en voor hem inpakte, wat hij nodig had. Hij keek om zich heen en verliet toen het ou derlijk huis om er nimmer weer te rug te keren. Dien nacht sliep hij in ieen hotel en de volgende morgen ging hij vroeg naar Carry's kosthuis. De ze schrok van alles wat hij 'tiaar ver telde, maar hun liefde ging hun bo ven alles; ze wilden elkaar behouden ten koste van wat ook. Dienzelfden dag nog konden ze plaats krijgen op een boot naar Engeland; waar ze zich lieten trouwen. Tien jaren zijn voorbijgegaan. De oude heer Goldberg zit in zijn kan toor. 'Zijn haar is in deze jaren wit geworden en de lijnen om zijn mond getuigen van lijden en droefheid. Hoe graag had hij zijn woorden jegens zijn zoon herroepen. Maar daar voor was het nu te laat. Zien zou hij hem denkelijk nooit meer. Met een diepe zucht stond de fabrikant op en ging naar zijn woonhuis. Juffrouw Haks had de thee klaar en zette een kop voor hem neer. Haar goedig ge zicht zag er zorgelijk en bedroefd uit, wanneer ze af en toe een blik wierp op de stille man tegenover haar. „J af f rouw Haks", begon hij, „mor gen moet ik weer eens naar Engeland. Ik blijf niet lang. Hoogstens blijf ik een week te Londen; ik doe izo gauw mogelijk mijn zaken af. U moest maar vragen of uw nichtje Lize u weer gezelschap wil komen houden, als ik weg ben. Twee jaar geleden deed ze dit ook." „Best, mijnheer." Juffrouw Haks keek verschrikt. Die grote reizen kwa men altijd zo onverwacht en ze moest nog alles in orde maken. Mijnheer Goldberg stond op en liep de kamer op en neer. Toen nam hij zijn hoed en liep de straat op; thuis werd het hem te benauwd. In de Victoria Street te Londen was een ongeluk gebeurd. De mensen stonden op een hoopje, zoals in een kleine plaats. Het is of iets naars de mensen altijd tot zich trekt. Een auto was met snelle vaart om de hoek gekomen en had niet tijdig kunnen stoppen om een oude heer te laten passeren. Deze werd aangereden en wel zodanig, dat hij in" een zieken huis moest worden opgenomen. (Slot volgt). 10 2 8 2 "8 j 2 8 2 6

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 5