Achter een DAF-truek een PAF aanhangwagen! Boekbespreking oAr I Foto VISSER Zn. nmoon 95 Werkendam j ACCOUNTANTSKANTOOR A, KANT DAMES- EN HERENHORLOGES VERLOVINGSRINGEN PUROL GENEEST Burgerlijken Stand [Tl GEBR. VOORSLUIJS C. VAN WIJK PH.zn. Verkeer s ongeluk k en Hoewel de KNAC had voorgesteld, om op 5 December zodanig te rij den, dat zich geen ongelukken zouden voordoen, is dit voornemen niet ver wezenlijkt. Te Doetinchem reed n.l. een motorrijder tegen een melkwa gen met verkeerde verlichting, waarbij de motorrijder werd gedood. Op een onbewaakte overweg bij Barneveld, werd een treiler door een trein verbrijzeld. De chauffeur wist zich bijtijds te redden. Onder Waarland werd een auto door een trein gegrepen, waarbij de bestuurder werd gedood. By misl en sneeuwval De KNAC geeft de raad om bij mist en sneeuwval niet met ontsto ken stadslichten, doch met ontsto ken koplichten te rijden. Hoog water Tengevolge van de was op de bo venrivier, zijn de waalkaden te Nij megen ondergelopen en staan veel weilanden onder water. Nederianidlse vrijwilligers in Korea aan (het flromt Het Nederlandse detachement 'van. de strijdkrachten der V.N. in Korea is in een infanteide-eenheid opgeno men en bevindt zich ten Noorden van Taegoe om aan die strijid deel te nemen, aldus heeft een Nederlandse officiële woordvoerder te Tokio ver klaard. Onveiligheid in Wiest-Java Rondzwervende benden in het ge bied van de Wijnkoopsbaai, aan Ja va's Zuidkust bij Sukabumi, veroor zaken in de laatste tijd een zodanige onveiligheid, dat de Europese em ploy é's van de ondernemingen in, de )uurt de nachten doorbrengen opliet ihoofdemplacenuent van de onderne ming „Wilhelmina", waar een. ster ke politiepost is gevestigd. De vrou wen van de employé's zijn naar Su kabumi en Bandung gevacueerdë. In donesische opzichters "beheren de on dernemingen zo goed en zo kwaad als het gaat ,doch tegenover de tal rijke rubberdiefstallen in de tuinen is men practisch machteloos. Nederlands voorstel iirizialké vorming Atlantisch leger De plaatsvervangers van het Atlan tisch Pact hebben Maandag jeen Ne derlands voorstel om de geïntegreer de strijdkrachten van hiet Atlantisch Pact onder een zekere, op Atlanti sche basis georganiseerde, politieke controle te stellen, besproken. AFP verneemt van welingelichte Engelse zijde, dat het Nederlandse voorstel zou uitgaan van het Ameri kaanse plain betreffende de oprich ting v;an een Atlantisch leger met deelneming van Duitse gevechts troe pen. In het Nederlandse voorstel zou bovendien de Franse gedachte van de instelling van ieen functie van hoge commissaris een soort mi nister van defensie van de Atlan tische gemeenschap behouden zij n. „Echtgenoot" van Bertha Hertogh te Breda gedagvaard De officier van Justitie te Breda heeft twee dagvaardingen uitgebracht tegen Mansoer Adibi, die getracht heeft met Bertha Hertogh te trou wen. Deze dagvaardingen, de eerste ambtelijk, de tweede in verband met een klacht van Biertha's ouders, ge last Adihi op 9 Januari voor de rechtbank te Breda te verschijnen. Gearresteerde Nederlanders in Indonesië Bij de veiligheids actie van 19 Nov. j.l zijn, zoals thans bekend wordt, meer dan 20 Nederlanders gearres teerd. Onder deze Nederlanders be vinden zich de volgende personen: T>. A. Kan, F. T Mous, J. J. Bes nout, N. J. van Houten, C. H. A. van Sittrop, J. A. E. Joannes, H. van Geuns en twee zoons en mevrouw E. Joner. t Benelux-conferentie uitgesteld Van gezaghebbende zijde te Brus sel wordt bevestigd;, dat de Bene- lux-oonferentie, die op 14 December in Den JHaag zou worden gehouden, uitgesteld zal moeten worden, otmidat de leden van de Belgische regering onder deze omstandigheden Brussel niet kunnen verlaten. Het desertie-geval te Vaals De Maastrichtse Rechtbank heeft uitspraak gedaan in het desertiegeyal Vaals. Zoals bekend verdween op 30 Aug. van dit jaar de dienstplich tige soldaat A. R. uit Amsterdam als deserteur naar België, daarbij ge holpen door vijf personen, vier uit Vaals en een persoon uit Kerkrade. Het communistisch Twebde Ka merlid Hermans, werd veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, de overige verdachten kregen gevange nisstraffen opgelegd variërend van zes maanden tot drie dagen. TA s ilill*. j mi jfsssgssps jKvSS»; HU De zware motoren in de DAF-trucks, in combinatie met de' juiste verhoudingen in versnellingsbak en achteras, makendeDAF-trucksbijuitstekgeschiktvoorgebruikmetaanhangwagen f 19.615. - Agent voor Uw rayon 2 AUTOMOBIELBEDRIJF j Alles op fotografle's gebied - Vergrotingen naar elk portret j •eeee*ee**e*eoeeeeeeeee*e**e«o*eee«eeoe#< eooeeeee Inrichten, bijhouden en contro leren van boekhoudingen. Behandeling van belastingzaken. Hoogstraat O 119 HEUSDEN Telef. 64 WEER VOORRADIG is uniek Door auto gegrepen en gedood1 Bij het oversteken van de rijweg te Delft is de 75-jarige H. G. Brügge- mans door een auto uit Wassenaar gegrepen en ongeveer 12 meter weg geslingerd. De main was vrijwel op slag dood. Koelhuisbotrr Ten aanzien van de door de Re gering voor binnenlandse consumptie ter beschikking gestelde koelhuisbo- ter aan gereduceerde prijs is het van belang aan de huismoeders mee te delen, dat deze boter, geprodu ceerd in de zomermaanden alle na tuurlijke vitaminen van grasboter be vat en dus een prima voedsel is, maar tevens, dat deze bóteir niet zo lang goed blijft als vers-geprodu ceerde boter. Koelhuisboter moet na de uitslag uit het koelhuis binnen 10 dagen geconsumeerd worden. Win keliers en huismoeders moeten dus niet méér voorraad ervan nemen, dan in korte tijd verkocht nesp. ge consumeerd kan worden. Koud en droog bewaren verlengt de houdbaarheid van de kwaliteit. Zijn kiinld tegen die grjwid gegooid Een vader, de 28-jarige opperman W. van D., had op een middag zijn driejarig zoontje uit zijn bedje ge nomen, omdat hij boos werd, dat het kind huilde en had het met op zet tegen de grond gegooid, zodat het een beentje brak. De mishandeling geschiedde in af wezigheid van de moeder, die juist de was binnenhaalde. Blijkbaar huil de het kind om zijn móeder. Toen zij pp het geschreeuw van het jon getje naar de slaapkamer rende, trof zij haar man aan, die op het kind op de grond wijzende zeide: „Dat janken om jou moet hij maar eens afleren".. Door hét Amsterdamse Hof weid tegen de man drie maanden gevan genisstraf geëist. Loonnormen overbruggingsregeling Onder intrekking van zijn circu laire vian 22 December 1949 heeft de Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen nieuwe loonnor men doen toekomen, welke bij de uitvoering van de Overbruggingsrege ling1 en de Sociale Bijstandsregeling ten hoogste mogen worden aange houden voor arbeiders in het tuin bouw-, bloembollen, bloemkwekers- en boomkwekersbédrijf. Deze normen dienen nog te wor den verhoogd met de onlangs toege kende 5 pet. duurtietoeslag, met dien verstande, dat voor de bepaling van de minimumverhoging kan worden uitgegaan van een arbeidsweek van 50 uur, uitgezonderd voor het tuin bouwbedrijf in rayon Gouda e.o. MOEILIJKHEDEN? Abonné's kunnen gratis vragen stellen. Wendt u tot de redactie van ons blad en het antwoord verschijnt t.z t. DENKT U ER OM? 1. Elke vraag op een afzonderlijk vel. 2. Gegevens zo uitvoerig mo gelijk. 3. Gewenste herkenningslet- ters aangeven, naam en adres ver melden. 4. De vragen worden in de kdpy zo kort mogelijk weerge geven. Elk antwoord geldt dus één bepaald geval. 5. Bij jewesties in zake arbeidsverhoudingen, sociale verzekering e.d. moéten branche en adres van' het bédrijf worden opgegeven. H. B. Hoeveel successierechten moeten een vrouw met 7 kinderen be talen, die tezamen van hun man en vader plm. f 3800 erven Antwoord: In dit geval behoeft geen successierecht te worden be taald, daar de verkrijging van ieder minder bedraagt dan f 1000. Knalpot. Ik heb als berijder van een motor een aanrijding gehad met een chauffeur van een auto. Mijn mo tor was zwaar beschadigd (300 gld. Onkosten). Nu is de chauffeur deze week door de kantonrechter te Til burg als de schuldige aangewezen. De chauffeur is ook verzekerd. Wat kan ik nu doen om mijn f 300 als schadevergoeding van hem te ont vangen of op te eisen? Antwoord: de nummerbewijshou- der van de auto is aansprakelijk en bij hem moet u zich dus om schade vergoeding vervoegen. U kunt dat eerst doen per aangetekend schrij ven en daarna de vordering in han den van een deurwaarder geven. G. G. Ligt er een telefoonkabel van Nederland naar Indonesië of krijgt men een telefoongesprek via Radio Scheveningen Antwoord: Niee, dit gaat niet door een telefoonkabel maar via radio Noordwijk. H. S. Een weduwe met 4 kinderen is medegerechtigd in de nalatenschap van haar ouders. Hoe kan zij aan haar aandeel komen Antwoord: Wanneer de andereme- degerechtigde erfgenamen niet tot een minnelijke boedelscheiding willen medewerken, zal zij langs gerechte lijke weg scheiding en deling van de nalatenschap kunnen vorderen. Petro. Wanneer men in 1951 als particulier een woonhuis bouwt, komt men dan voor rijkssubsidie in aan merking? Tot welk bedrag dan on geveer? Indien men boven een volu me van 375 m3 bouwt ontvangt men dan alleen subsidie tot 375 m3 of in het geheel geen subsidie? Antwoord: Wij kunnen u niet zeg gen of u voor 1951 nog in aanmer king kunt komen voor rijkssubsidie. Dat hangt n.l. geheel van de gemeen te af of die u hierin nog steunen kan, of zij het haar toegestane bouw volume nog niet overschreden heeft. Eveneens kunnen wij niet opgeven voor hoeveel subsidie u in aanmer king kunt komen. Dat hangt n.l. niet van het aantal m3 af, zoals u dat op geeft, maar van de indeling van uw huis. Daar het al zo dicht bij Jan. 1951 is, raden wij u welaan, u spoe dig in verbinding te stellen met de gemeente. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen Jo. Ik ben 20 jaar geleden van ta fel en bed gescheiden. Ik ben thans gepensioneerd. Krijgt mijn vrouw na mijn overlijden weduwepensioen? Antwoord: Dat zal zij inderdaad krijgen. \J kunt daaraan niet ontko men. Leergraag. Waar kan ik mijn aan vraag indienen om deel te kunnen nemen aan de Engelse les, die ge geven wordt door James Brother hood over Hilversum Antwoord: Dat kunt u doen bij de radio-vereniging, waarvoor hij les geeft. L. v. L. 'Welke vliegtuigindustrieën bestaan er in België en wat zijn de adressen Antwoord: Er is er maar één en wel Société Anonyme des Avionis Fairey, Gosselies Ley, Charleroi. Weetgraag. Hoe kan men in het bezit komen van een Amerikaanse of Engelse onderscheiding als men meent daarvoor in aanmerking te ko men Antwoord. U kunt zich voor in lichtingen hieromtrent wenden tot de Amerikaanse en Engelse ambassade te Den Haag. Adoptie. 1. Is adoptie mogelijk van een kind, geboren uit een huwelijk, waarvan de moeder het kind onver zorgd beeft achtergelaten 2. En kan men een onecht kind adopteren, wanneer de moeder bij de geboorte afstand van het kind heeft gedaan Antwoord: Ons Burgerlijk Wetboek kent de adoptie niet en de ouders behouden altijd het recht, hun reeds „afgestane" kinderen weer op te eisen. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM. Op de veemarkt van Dinsdag 5 December werden aangevoerd 4773 stuks vee en welvette koeien en ossen 850; gebruiksvee 1425; vette kalveren 22; graskalveren 206' nuch tere kalveren 815; varkens 167; big gen 524; paarden 176; veulens 8; schapen of lammeren 544; bokken of geiten 38. Prijzen: vette koeien 2.302.50, 22.20, 1.802; vette kalveren 2.90 3.10, 2.502.70, 22.30, graskal veren 320220170; nuchtere kal veren 585348; biggen 4843 33; slachtpaarden 1.70, 1.60, 1.55; schapen 1008055; lammeren 90 7560; kalfkoeien 960800700; melkkoeien 960800700; vare koeien 575525475; vaarzen 650 600500; pinken 450400325. Bij Scheffers drukkerij te Dord recht is een boeiend geschreven boek je verschenen, dat de lezer in staat stelt om de schrijnende problemen en ae gevaren, waarvoor de Indische Nederlander zich thans gesteld ziet, in het ware licht te zien. Het heeft tot doel de wereld en vooral Nederland er mede bekend te maken dat in Indonesië, altijd nog 300,000 mensen wonen, die de Ne derlandse Nationaliteit bezitten en dus Nederlanders zijn. Hoe deze men sen door het feit dat zij wat kennis en intelligentie betreft, verre boven de Indonesiërs uitsteken, daarom door de tegenwoordige machthebbers wor den gevreesd, gehaat en vervolgd. De brochure heeft verder tot doel een dringend beroep te doen op de wereld om deze mensen de gelegen heid te geven zich in Nieuw-Guinea te vestigen om daar een bolwerk te stichten voor de Nederlandse stam. Een der „Indisch Nederlandse Jon geren" roept uit: Geef ons Nieuw- Guinea ter exploitatie en we redden het gehele Nederlandse volk van een gewisse degeneratie. In de brochure „De Indische Ne derlanders van K. C. Snijtsheuvel wor den de Nederlanders harde feiten ge toond en aan hun adres meermalen harde woorden gezegd. Feiten en woorden, het spijt ons het te moeten zeggen, die een grote kern van waar heid bevatten. De Redactie. NEDERHEMERT Over de maand November. Geboren: Jantje, d. van P. Smits en P. Kleij; Maria, d. van C. Kant en A. Smits; Metje, d. van J. Oo- men en H. v. Veen. Overleden: J. v. d. Oever, 73 j., echtgen. van C. Biesheuvel; M. L. v. Gen de ren 79 j., wedn. van H. v. d. Linden; J. Boumati 78 j. WERKENDAM GeborenLeentje C., d. van W. M. Mouthaan en L. Visser; Teuntje A., d. van M. Hovestadt en M. J. Klop; Gijsje J., d. van G. Vink en N. M. Klop; Jan W., z. van P. van Drunen en Chr. v. Helden. Ondertrouwd: Krijn v. Houwelin- gen 27 j. en Elizabeth A. de Haas, 28 j. Getrouwd: Frederik Hardeman, 30 j. en Jannigje v. d. Heuvel, 26 j. Een ideale combinatie voor 10 ton nuttige lasti DAF dieieltruck-chassis, type D-50, 5 ton nuttig14.375.— DAF 5 tons aanhangwagen-chassis, type VW. 51 4.690.— 2-speed achterasi 550.— Melkstraat 9 A Tel. 2747 Gorinchem HET NEDERLANDSE VERTROUWENSMERK Service door geheel Nederland Op aanvraag ook foto's bij U aan huis Spreekuren: Maandag t/m Vrijdag van 6—7 uur. een prachtsortering KLOKKEN met Bim-Bam slagwerk PENDULES met Gong- en Bim-Bam slag WEKKERS en een grote keuze Heren Zakhorloges reeds vanaf f 13.50 Onze sortering Gouden H. D. Z. HOOGSTRAAT 16 JUWELIER sedert 1880 GORINCHEM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 6