voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland Korea. De kwestie Nieuw-Guinea. WERKENDAM UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6829 Dinsdag 12 December 1950 UNO VAN ALTENA Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, f 1. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Donderdagmiddag werd door de Indonesische delegatie in den Haag, een voorstel ingediend om de kwes tie op te lossen. Dit voorstel hield in, dat als basis voor de oplossing van het probleem, door beide Voorzitters van de de legatie een verklaring zou worden afgelegd, dat de souvereiniteit over West-Nieuw-Guinea aan Indonesië zal worden overgedragen. Vrijdag heeft de Nederlandse dele gatie haar schriftelijk antwoord over handigd, waarin het Indonesisch voor stel werd verworpen. Nederland is niet bereid de sou vereiniteit aan Indonesië over te dra gen. In de motivering werd gewezen op de zorgwekkende internationale situatie. Voorts werd gezegd, dat Ne derland zich verantwoordelijk voelt voor het tot ontwikkeling brengen van West Nieuw-Guinea en zijn au tochtone bevolking. Wanneer deze be volking voldoende tot ontwikkeling zal zijn gebracht, zal zij zelfstandig over haar toekomstig staatkundig lot moeten kunnen beslissen. De 'Nederlandse regering is echter bereid Indonesische medewerking in de ontwikkeling van het gebied te aanvaarden. Gisteren werd een nieuwe bijeen komst der delegaties gehouden. De Indonesische regering heeft haar delegatie gemachtigd de on derhandelingen voort te zetten. Nieuwe klerkofrde aanvaard De Generale Synode der Ned. Her vormde Kerk' in vergadering op Woudschoten'bij Zeist bijeen, heeft het ontwerp Nieuwe kerkorde im eindstemimiingi met 76 tegen 14 steur- men aanvaard. De stemming oveir het ontwerp kerkorde geschiedde bij een verdub beld ledental. Ontwerp bescherming van slaatsge- Iheimlen aanvaard1 De Tweede Kamer heeft het wets ontwerp „bescherming staatsgehei men" aanvaard, slechts de commu nisten bleken daartegen gekant te zijn- Het wetsontwerp maakt het moge lijk, elke plaats in gebruik bij jie staat of bij een staatsbedrijf, ter be scherming van de gegevens, waarvan de geheimhouding door het belnag van de veiligheid van de staat wordt geboden, als „verboden plaats" aan te wijzen. Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn zich op zulk een plaats bevindt, wórdt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maan- men. of een boete. Met zware straffen bedreigt het voorts degenen, die staatsgeheimen verraden of pogen te bemachtigen, dan wel veroorzaken, diat zulke gege vens openbaar worden gemaakt. Dodelijk ongeluk met lift De 38-jarige Cor Molenaar uit De Rijp is bekneld geraakt tussen de lift en de liftvloer bij de papierfa briek Van. Gelder en Zoon te Wor- mer. Hij werd zo zwaar gewond, dat hij vrijwel onmiddellijk overleed. Aangereden en gedood. Te Simpelvelid is de 43-jarigemijn werker F. Wacbelder, die per rijwiel terugkeerde van zijn werk, door een in een bocht slippende autobuis aan gereden en zo zwaar gewond, dat hij .even later overleed. Dodelijk ongeluk in mijn In het ondergrondse bedrijf van de staatsmijn Emma te Treebeek is de 21-jarige hulphouwer J. H. Her veil le uit Heerlen bij zijn werk zo zwaar gewond geraakt, dat hij tijdens het vervoer naar de schacht overleed. Hij was gehuwd en vader van een kind. Boek van Prinses Wilhelmina Er verschijnt binnenkort bij aein Parijs© uitgever een boiek, dat door Prinses Wilhelmina werd geschreven en tot titel draagt „De grand Incon- nu" (het grote ombekende). Het werk, dat .reeds in Amsterdam is versche nen, is een philosophisclie essay van een idlertigtal bladzijden en tevens een oproep aan de wereld om tot de traditionele deugden terug te keren. Nederlandse Korea-vrljiwilligers in Mokpositiies Generaal MacArthur heeft Vrijdag bekenid gemaakt, dat het Nederlandse contingent in Korea inaar het Noor den is gebracht, om daar blokposi- ties in te nemen. Blokpositi.es zijn stellingen hcliter de voorste linies om belangrijke stra tegische punten te blokkeren. Nederlanders vrij gel alen Enige dagen geleden zijn te Ma kassar de resterende vier Nederlan ders van de groep die indertijd in Ternate werd aangehouden, thans in vrijheid gesteld. Het zijn de heren mr, E. J. v. d. Laan (gewezen ass. resident), J. H. de Bruyn, J. H. v. Renesse van Dui- venbode en D. H. Krijgsman, laatst genoemde voorwaardelijk. Zeepost voor Oost en West Met de volgende schepen kan zee post worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moiet zijn bezorgd slaan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeid Indonesië s.s. „Ascanius" (15 Dec.) N.-Guinea m.s. „Borneo" (4 Jan.) Ned. Antillen s,s. „Boskoop" (14 Dec. Suriname m.s. „Hersilia" (21 Dec.) De kerkbrand te Willemstad De Kantonrechter te Zevenbergen veroordeelde J. S. uit Willemstad tot f100 boete en diens knecht A. L., uit den Bosch tot f50.in verband niet de brand vafn de klerk te Wil lemstad op 29 Augustus. De Kantonrechter noemde het on verantwoordelijk dat G. het werk had aangenomen, terwijl hij geen lood gieter was en dat de knecht, die het wel was, niet op de hoogte bleek te zijn met het loodgietersbesluit. Er werd geen opzet, doch slechts schuldige domheid als oorzaak aan genomen. Zies mannen verdr onken Vrijdagavond om 8 uur is bij Bei- len een auto door de brugleuning van de brug over het Linthorst-Hol mankanaal gereden. Berst om 10 uur werd de auto boven water gehaald. De zes mannen, die werk hadden in de N oord-Oostp older, waren op weg paar hun woningen in de gen mieiente Bmimern. Vijf der slachtoffers waren gehuwd. Gladheid van de weg is vermoedelijke oorzaak. Niemand heeft het ongeluk zien gebeuren, om wonenden hoorden een hevige klap en snelden toe. Het gedeelte van hiet kanaal moest wondipn afgedregd om de auto te zoe ken. Men had anderhalf uur moid om de auto te lichten. Pogingen om de levensgeesten nog op te wekken, hadlden geen succes. Employé vermoord De transportchef van de suikeron derneming Tjiepiring in het Sema- rangse, de hieer F. G. F. Mohlbaum, is met 3 kogels doodgeschoten. Twaalf personen, die bij de actie op 19 November wierden gearres teerd, zijn vrijgelaten. Ondier ben be vinden zich ide Nederlanders F. T, Ma us, Julius Beier, De Fretes en D. A. Kan. Arbeidsvoorziening en werkgelegen heid in bet 3e 'kwart. 1950 In de eerste maanden van dit jaar lag de werkloosheid ruim 20.000 ho ger dan in 1949. Men kan echter van. een gunstig verder verloop spre ken, want ondanks het feit, dat tien duizenden gedemobiliseerden in het arbeidsproces moesten worden inge schakeld, daalde dit verschil geleide lijk tot minder dan 10.000 aan het einde van September j.l. Eind September 1949 stonden 41.243 mannelijke werklozen gere gistreerd en eiind September 1950: 49.122. Gemeenie-secrelaris geschorst De gemeenteraad van 's Gravelanjd heeft met algemene stemman beslo ten de gemeente-siecrietaris-omtvanger. de heer G. M. B., in zijn functie te schorsen. Het betrof hier geen fraude, maar een slordig' beheer van de gemeente zaken. Raadsvergadering gehouden op Vrijdag 8 Dec., des nam. 8 uur. Voorzitter: Edel ach tb. Heer J. de Bruyne. SecretarisWielEd'. Heer J. Tim mermans. I f i Ii i Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent met het for muliergebed en zegt daarna, dat hij alvorens met die afwikkeling van de agenda te beginnen, de raad een droe ve mededeling heeft te doen. Ben der ingezetenen der gemeente heeft zich vergrepen aan zijn medemens. Hij heeft vandaag een bekentenis af gelegd van zijin schandelijke en laf hartige daad. Spr. gedenkt bet slacht offer, doch ook de dader. Moge de ze belijdenis doen van zijn daad en daarvoor vergeving zoeken. En moge, aldus spr., voor ons allen en voor alle ingezetenen, dezie afschuwwek kende daad tot waarschuwing strek ken. i De notulen van de twee vorige vergaderingen worden met een kleine bemerking door de heer C. Ippel vastgesteld. Ingekomen s'tukken Diversie goedkeuringen door Ged. Stalen van raadsbesluiten, genomen door de vroegere raden van de ge meente Werkendam en van de Wer ken en Sleeuwijk. Verzoek van de Boud van Zuivel- beneiders om adhaesie te willen, be tuigen aan hun adres tot de regering in verband met de wijziging der bij slagnormen. Öp voorstel van B. en W. wordt dit verzoek met alle vorige stukken voor kennisgeving aangenomen. Van Ged. Staten een schrijven, waarin wordt aangedrongen om hét raadsbesluit van de gemeente de Wer ken. em Sleeuwijk, waarbij wénd goed gevonden om de aflossing van f2000 die het bestuur van het Zwembad „Bijtelskil" jaarlijks aan de gemeente heeft te doen, terug te brengen op f1000 per jaar en dus het aanvanke lijke bedrag te handhaven. B. en W. stellen voor hieraan te voldoen. De beer G. Ippel vraagt of dit; wel juist is. Het besluit is door de raad van Sleeuwijk na rijp beraad genomen, waarom moet nu direct aan het verlangen van Ged. Staten worden voldaan? Kan niet een tus sen voor,stiel worden gedaan? Als de raad alsmaar goedkeurt wat Ged. Stalen voorstellen, yvaordt hij een paskwil en toch feitelijk geheel1 aan de kant gezet. Bijtelskil is niet bij machte aan de eis te voldoen, dus, meent spr., dient de raad een ander voorstel te doen. De Voorzitter verklaart misschien in. zijn toelichting iets te sober te zijn geweest. B. en W. komen niet met hun voorstel met de bedoeling er zich bij neer te leggen. Ze zijn ook niet van plan van het bestuur van Bijtelskil te eisen dat dit nu met f 2000 op tafel komt. Handhaving van het raadsbesluit is niet zo een voudig. Als Ged. St. op hun stand punt blijven staan, dan kan de raad bij de Kroon tenslotte in beroep gaan. Het veroorzaakt heel wat moeite en rompslomp, terwijl men op een andere manier tenslotte zijn zin toch wel zal kunnen krijgen. De heer Groeneveid meent, dat later toch altijd nog met een an der voorstel kan worden gekomen. De Voorzitter beantwoordt dit be vestigend. De heer v. 'tSant vraagt of B. en W. thans nog niet met een ander voorstel kunnen komen. Mogelijk moet het college zich daarop even wel nog beraden. Spr. heeft ver trouwen in B. en W. dat deze de juiste weg zullen volgen. De Voorzitter zegt dat B. en W. nog niet zo ver zijn, dat zij thans reeds met èen voorstel kunnen ko men. Ze zullen 'tevenwel Bijtelskil niet lastig maken. De heer C. Ippel is met de situ atie niet goed op de hoogte, was de gemeente Sleeuwijk garant gebleven voor deze aflossing en was de ge meente Sleeuwijk- noodlijdend De Voorzitter antwoordt dat de gemeente Sleeuwijk het benodigde bedrag renteloos heeft voorgescho ten met de verplichting dat ieder jaar f 2000 zou worden afgelost. Met algem. stemmen wordt hierop besloten het bewuste raadsbesluit van Sleeuwijk in te trekken. Verzoek van de Stichting Opbouw Orgaan Noordbrabant om een sub sidie van 1 ]/2 cent per inwoner. Aan gezien nog geen enkel ingezetene uit deze gemeente met de stich ting in contact is geweest, wordt op voorstel van B. en W. besloten ook dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. Schrijven van de fractie van de P.v.d.A. uit de raad, eigenlijk gericht aan B. en W., doch dat het college meent dit thans reeds ter kennis van de gehele raad te moeten bren gen, opdat deze zich over de in dit schrijven vervatte gedachte zou kun- beraden. Deze gedachte houdt n.l. in, om, nu de gemeente is uitge groeid tot de grootste gemeente in het Land van Heusden en Altena en 8500 zielen telt, te trachten een ei gen Technische Dienst in bet leven De toestand aan liet front begint er voor de troepen der Verenigde Natie's hoopvoller uit te zien. De in gesloten troepen hebben zich weten te 'bevrijden en met andere troepen te verenigen. Ook op politiek terrein begint er meer hoop op een gunstige oplossing te komen. De dertien Aziatische en midden- oostelijke landen, die een beroep op de Chinese regering hebben gedaan om de 38ste breedtegraad in Korea niet te overschrijden, zijn Zondag avond voor een spoedzitting bijeen geroepen om de laatste hand te leg gen aan een resolutie waarin, naar men aanneemt, tot een onmiddellijk staken van het vuren aan de 38ste breedtegraad en de vestiging van een gedemilitariseerde zone langs de breedtegraad, hangende de on derhandelingen, zal worden opgeroe pen. In de kringen van de Verenigde Naties werd meegedeeld dat Peking bereidheid zou tonen tot het bijwo nen van een Ronde-Tafel conferentie met de Ver. Staten, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië voor een alge mene regeling van de kwesties in het Verre Oosten. Peking zou er echter op staan, deel te nemen op voet van algehele gelijkheid. Niettemin wil men in de Verenigde Staten tonen, dat men op alle eventu aliteiten voorbereid zal zijn. De Pre sident zou ernstig overwegen de na tionale noodtoestand af te kondigen. te roepen. Met deze gedachte wil de fractie niet haar afkeuring over de Centr. Techn. Dienst te kennen geven, doch zij meent dat een eigen dergelijke dienst in het belang der gemeente moet worden geacht. De Voorzitter merkt op, dat het aantal ingezetenen niet 8500 doch 8300 bedraagt. De gedachte is van zodanige strekking dat B. en W. niet direct met bepaalde voorstellen kun nen komen en dit dus eerst in een volgende vergadering zullen kunnen doen. Spr. heeft in dit verband al wel reeds enkele gegevens laten op zoeken, die hij na afloop der verga dering aan de raad zal voorleggen. De heer C. Ippel zegt dat zijn fractie zeer goed begrijpt, dat B. en W. in deze maar niet aanstonds met ieen advies kunnen komen, verschil lende factoren zullen daarbij bekeken en onderzocht moeten worden. Hij' en zijn fractie kunnen dus volkomen accoórd gaan met hetgeen B. en W. in deze voorstellen. Van Ged. St. is terugontvangen de ter goedkeuring ingezonden ver ordening op de keurlonen met ver zoek hierin een paar redactiewijzi gingen te willen aanbrengen. Op voor stel van. B. en W. wordt besloten hieraan te voldoen. Van Ged. St. is ook 'tter goedkeu ring toegezonden garantiebesluit voor de bouw ener woning door de heer Heystek, terugontvangen, aangezien deze aangevuld dient te worden met bet rentepercentage. Op voorstel van B. en W. zal ook aan dit verlangen van Ged. St. wor den voldaan. De heer G. Ippel vraagt of er ook geen ingekomen stuk is over de vuil nis aan de Zandwei. De Voorzitter antwoordt dat dit adres tot de competetentie van B. en W. behoort. Deze. wisten niet dat daar vuilnis weird gestort. Ze heb ben daarom de vuilnisman ter ver antwoording geroepen, deze zei daar voor opdracht te hebben van de Groot die niet meer in dienst van de ge meente is. De vuilnisman treft dus evenmin schuld als B. en W. Er is opdracht gegeven de gestorte vuilnis weg te halen. Wat er verder instaat daarover zijn B. en W. van piening dat poch zij, noch de raad zich in burenruzie's moet mengen. NIEUWSBLAD Het Nederlandse detache ment Ver. Naties in Poesan in Korea gearriveerd. De eerste manschappen zijn aan de wal en in de loods worden de lunchpakketten klaar gezet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1