De roofmoord te Hank tot klaarheid gebracht. Plaatselijk Nieuws Visitekaartjes FIRMA L. J. VEERMAN Verzoek van de Bond tegen vloe ken om subsidie. B. en W. stellen voor f 5 toe te kennen voor het jaar 1950. De lieer G. Ippel vraagt of dit be drag niet kan worden verdubbeld; wat kan men nu met f 5 doen. De Voorzitter zegt -dat men het voorstel van B. en W. meer alseen geste van instemming met het stre- van van de Bond moet zien. Ook met f 10 is niet veel te beginnen. De heer Kornet meent dat het niet moest nodig zijn, dat propaganda gemaakt moet worden tegen het mis bruiken van Gods Heilige Naam. Niet dat hij tegen het voorstel van B. en W. is, doch hij verwacht ook niet veel van dergelijke propaganda. Bovendien is er toch de wet, die dit misbruik strafbaar stelt. Als dus de politie daartegen optreedt, ver wacht hij daarvan meer succes. De lieer C. Ippel geeft de heer Kornet gelijk, als deze zegt dat't niet nodig moest zijn, doch als hij in de Biesbosch werkzaam zou zijn en hij bleef dan met zijn laars in de modder steken dan zou hij misschien ook wel eens een krachtterm gebruiken. De Voorzitter en ook de heer Kor net merken op dat de laars daarmede niet vrij komt. Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. hierop aange nomen. Verzoek van het Nutsdeparlement te Werkendam om over het jaar '49 alsnog een subsidie van f 200 te mo gen ontvangen in het tekort van f 259 dat het badhuis over dat jaar 'heefitj geleden. Gezien het grote nut van het bad huis tem men ziet dat een ont vangst is geboekt van f 3600, dan blijkt wel het grote belang van het badhuis en daarom stellen B. en W. dan ook voor het verzoek in te wil ligen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel be sloten. De Stichting: Kleuterscholen te Go- rincbem, die meisjes bekwaam maakt om aan het hoofd van een Kleuter school te staan, vraagt een subsidie van f 50 te willen verlenen voor elke leerlinge die uit de gemeente de school bezoekt. Het aantal leerlingen uit de gemeente, dat de school be zoek bedraagt 4, zodat B. en W. voorstellen een subsidie van 4 maai f 50 te verlenen in verband met het grote belang der Stichting. Ook dit voorstel wordt met algemene stem men aangenomen. Verzoek van de Stichting voor de Welvaart voor het Land v. Heusden en Altena om voor het jaar 19,50- 1.951 een subsidie te mogen ontvan gen van 4 cent per inwoner. B. en W. hebben uit de bijgevoegde toe lichting gezien, dat ook aan particu lieren subsidie wordt gevraagd en daarom een bedrag van f 7 50 wordt geraamd. B. en W. stellen voor door de gemeente- een subsidie te doen verlenen tot hetzelfde bedrag dat van particuliere zijde wordt verleend, evenwel tot een maximum van 332 gulden. De lieer v. 'tSant heeft zijn licht over dit verzoek eens opgestoken. Het is voor het eerst dat een ver zoek tot particuliere instellingen is gericht, er dient dus te worden afge wacht of deze aan het verzoek zullen voldoen. Aanvankelijk heeft spr. wel eens een minder gunstige mening over de Stichting gehad, doch nu hij er nader kennis mede heeft gemaakt en inlichtingen heeft verkregen,'heeft hij gemerkt dat ze wel goed en nut tig werk verricht, daarom zou, hij dan ook willen voorstellen voor het jaar 1950 de gevraagde subsidie te verlenen zoals bijna alle gemeenten in het Land v. Heusden en Altena reeds hebben gedaan. De heer C. Ippel merkt op, dat het voorstel van B. en W. hierop toch neerkomt. De Voorzitter begrijpt niet dat men, als men niet zeker van de uit komst .is dan een bedrag van 750 gulden aan particuliere giften op de begroting heeft geplaatst. B. en W. zijn van de mening uitgegaan, dat in de allereerste plaats particulier initiatief de Stichting behoort te steunen, daarop dient men dus aYie propaganda te richten, daarna dient eerst een beroep be worden gedaan op de overheid. De heer Vermeulen wil het voor sbei van de heer v. 'tSant steunen. De heer Groeneveld meent dat het voorsbei van B. en f/. toch op een subsidie van 4 ets. per 'inwoner neer komt. De Voorzitter merkt op dat dit niet helemaal juist is. Als het par ticulier initiatief in de gemeenteniet tot dit bedrag komt doet ook de ge meente dit niet. De heer C. Ippel begrijpt nu het voorstel van B. en W. ook beter en is het er nu niet mede eens en wil der halve het voorstel van de heer v. 'tSant steunen. De Voorzitter brengt dit voorstel dat dus voor 1950 een subsidie van 4 ets. per inwoner wenst te verlenen, in omvraag. Het wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. Alleen de beide wethouders en de heer Kor net stemden tegen, de andere 'heren voor. Voorstel van B. en W. tot vast stelling van een regeling voor de ge neeskundige verzorging van het ge- meenteperisoineiel op dezelfde wijze zoals dit voor rijks- en provinciaal personeel plaats vindt. De regeling zal gelden van 1 Juli 1950 lot 1 Jat nuari 1952 en houdt in, dat de helft dei* kosten tot een maximum van i' 50.zal worden vergoed. De heer C. Ippel vraagt of lied maximum van f50.door de minis ter wordt gesteld, waarop de Voor zitter bevestigend antwoordt. Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen en de ontwerp regeling vast gesteld. Voorstel van B. ein W. tot wijzi ging der Algemene Politieverordening voor de' gemeente Werkendam en de Werken en Sleeuwijk. De Voorzitter licht toe, dat enige aanvullingen der verordening in die lijd van de bezetting hebben plaats gehad en daardoor per 1 December zijn vervallen. Het is daarom nodig ze opnieuw vast te stellen. Hiertoe wordt met algemene stem men besloten. (Wordt vervolgd). HEUSDEN Voor het gehouden examen te 's Bosch slaagde voor machineschrij- vien, mejAnneke Gijswij t. Zij ge noot haar opleiding bij de Eerw. Zusters alhier, Onder zeer grote belangstel ling vond Vrijdagavond in Parochie kerk van de H. Catharina alhier, de plechtige inwijding plaats van het orgel. Dit orgel is gebouwd door de Firma L. Verschueren, orgelbou wers te Heijthuijsen (L.), terwijl de orgelkast is vervaardigd naar een ontwerp van de architect Ir. v. d. Laan te 's-Hertogenbosch. De plechtige inzegening werd ver richt door Pastoor F. H. A. M. Mom- mers. Het orgel werd bespeeld dooi de heer Hub. Houët, organist aan de St.-Catliarinakerk te Eindhoven en oud-ingezetene van Haarsteeg. Onder het plechtig lof werd door het Parochiaal Zangkoor onder lei ding van de heer C. J. M. Merkx alhier, o.rn. gezongen: O, Salutaris Hostia en Memorare, beiden com- positie's van de heer Merkx zelf. Bovendien bracht de heer Hub. Baaij- ens met zijn mooie stem een solo ten gehore. De heer Houët toonde zich met zijn mooi orgelspel een bekwaam or ganist. Ook vele niet-katholiéken woon den deze dienst bij en genoten daar door mede van de prachtige muziek en zang. Het orgel is gebouwd naar het electr. pneum. systeem en omvat 2 klavieren en vrij pedaal en is op het koor geplaatst. Het is voor 3e kerk een zeer mooie aanwinst, al zal om het geheel een fraai aan zien te geven, de achtergrond nog een wijziging moeten ondergaan. Winkelier P. alhier verkocht aan een andere winkelier enige arti kelen, waardoor deze in verband met de St. Nicolaas Winkelweek recht had op enige loten. De voorraad aan loten van winkelier P. was op dat ogenblik uitgeput en hij kon ook niet terstond nieuwe voorraad krijgen. Hij bediende zijn klant daar- bm met bonnen, die hij zelf van een andere winkelier had ontvangen. Laat nu juist op een dezer loten een prijs van f 100 vallen. Men moet maar pech hebben! Zondagavond werd in liet R.K. Verenigingsgebouw, de eerste grote winter uitvoering geven door de R.K. Toneelvereniging „Het Forum" al hier. De belangstelling was zeer goed te noemen. Opgevoerd werd „Moeder Anlje", greep uit het familieleven in drie bedrijven door Ed. Lauwalt en „Die witte vrouw", eein spookge schiedenis in een bedrijf door Piet Mossinkof. Na verwelkoming door die regis seur, werd door de dames en heren van liet gezelschap op zeer verdien stelijke wijze de twee stukken ten tonele gevoerd. Het eerste is een zeer aangrijpend familieleven, het tweede wekt de lachspieren op. De rolverdeling was zeer goad op zijn plaats en alle verloksters en vertolkers hadden eer van hun werk. Vooral als men weet, dat de mieèstein voor het eerst op het toneel versche nen. De Beschermheer, Burgemeesterv. Delft, dankte de toneel ver. en dames en heren spelers voor die genotvolle avond en sprak de hoop uit. dat nog Dank zij het kranige speurders- werk van de rijkspolitie en de voor beeldige samenwerking der gehele po litiemacht in het Land van Heusden en Altena, is die laffe roofmoord, want daarvan moet thans helaas ge sproken worden, tot klaarheid ge bracht. 1 De landbouwer J. W. v. Mol, die geheel alleen in een noodwoning aan de „Pereboom" woonde was Maan dagavond met een lantaarn, ver moedelijk tussen half acht en half negen, in de stal met de verzorging van zijn vee bezig. Niettegenstaande v. Mol binnen kort 79 jaar zou zijn ge word'in, was hij niettemin toch nog een ste vige krasse baas, alleen was hij \yal doof. Of hij tengevolge daarvan zijn moordenaar niet heeft honen naderen of dat deze hem onverwachts heeft overvallen, is nog niet bekend. Geble ken is echter, dat. de ongelukkige man niet eein zwaar voorwerp enige 111 ale ti op het hoofd is geslagen en daardoor is neergevallen. Hoewel v. Mol gewoon was, vroeg naar bed te gaan, zag een zoon van een buurman om 10 uur nog' licht bij hem branden, doch deze schonk daar vender geen aandacht aan. Ook een andere buurman, die Dinsdagmorgen reeds bijtijds licht zag branden, dacht alleen „buurman 'is reeds vroeg op". Toen d'e politie Dinsdagmorgen kwam, brandde de stallantaarn en het licht in de woning ook nog. Dinsdagmorgen wilden de veehan delaars Nieuwienhuizen en de Graaf uit Alim'kerk, zoals zij dat wel meer deden, een bezoek aan v. Mol bren gen. Ze zagen dezie nergens, en be gaven zich naar de schuur om daar te gaan zien, al roepende: „Hannes, Hannes". Aanvankelijk zagen zij hem ook daar niet, doch eindelijk vonden zij het lichaam in een gan getje liggen. Een der kooplui snelde naar een buurman, de andere bleef b,ij het lichaam. De buurman belde de politie, dokter en geestelijke op, die reeds spoedig en haast gelijktijdig ter plaatse waren, de dokter kon he laas slechts de dood constateren. De politie stelde de commandant der rijkspolitie in Heusden op de hoogte, die eveneens spoedig ter plaatse was en deze zette het gehele politiecorps van de streek in actie. Door deze actie en medewerking van de zijde der burgerijviel al spoedig de aandacht op dé 23-jarige W. v. d. St., enigste zoon ener we duwe in Werkendam, een jongmens dat minder gunstig bekend staat e.11 iu de bezettingsjaren aan die verkeer de kant stond e.11 bovendien reeds enige jaren gevangenisstraf achter de rug had. Deze jonge man, die pp trouwen stond, niet van werken hie id en slechts weinig uitvoerde, ging na die moord met zijn verloofde naar Dordt, deed daar flinke inkopen ten was zeer roijaal. Donderdagavond was hij met zijn verloofde bij Juinen op iee,u fuifje. Des nachts kwam de politie, riep hen naar buiten, arresteerden beiden en bracht hen over naar Heusden. Hoewel hij .aanvankelijk ontkende, stapelden* de bewijzen zich spoedig zodanig op, dat ontkennen niet meer hielp en hij een volledige bekentenis aflegde. De verloofde werd na ver hoord te zijn weer op vrije voeten gesteld. Inmiddels waren ook gearresteerd de 61 -jarige F. v. d. A. uit Sleeu wijk en de 66-jarige J. v. d. G. op de Wilhelminapolder, die mede in het complot bleken te zijn. Heden Dinsdagmorgen zijn deze <3 personen naar 's Bosch o/ergebracht en voor de Officier van Justitie ge leid. Zij werden in het huis van be waring ingesloten en zullen dit ver moedelijk niet zo spoedig verlaten. Hulde aan de Rijkspolitie in het gehele Land van Heusden en Altena, voor het prachtige werk dat zij heb ben geleverd, door deze lafhartige daad zo spoedig tot klaarheid te bren gen. meerdere jonge krachten zullen toe treden tof de vereniging. Wij hopen dat „Het Forum" oins nog me'endere malen zal vergasten op zo'n schitterend geslaagde avond. ANDEL De wed. Sterrenburg aan het Boveneind had het ongeluk zodanig le vallen, dat zij in het ziekenhuis te Gorkum moest' worden opgeno men. De Chr. Besturenbond alhier hielld Maandag 4 Dec. j.l. in luet Verenigingsgebouw een propaganda- vergadering, ointieir leiding van tie lieer G. Crielaard alhier De zaal was goed bezet. Door de heer H. Kikkert, bestuur der van de Nieid. Chr Landarbeiders- bond, werd een rede uitgesproken, over „De vijand wiederstaan. In de aanval". Deze rede werd in stille aandacht beluisterd ein viel zeer in de smaak van de aanwezigen. Medewerking! ,a an deze avond werd verleend dóór de gem. zangver „On derling Genoegen" alhier, onder lei ding' van de lieer P. van Rijswijk van Sleeuwijk, welke vereniging op verdienstelijke wijze een 6-tal num mers ten gehore bracht en door de bekende declamator J. B. Oosterwel- ler van Amsterdam. Het was een zeer mooie en leer zame avond. De heier A. J. Schouten heeft zijn. benoeming tot ouderling jn die Ger. Kerk alhier aangenomen De lieer A. v. d. Vliet beeft voor zijn benoeming als diaken bedankt. Woensdagavond a.s. van 7— 8 uur zal in de Ned. Herv. kerk een herstemming plaats hebben voor een lid van het college; van toezicht:, tussen de heren Hendr. van Rijs wijk Jzn. an G. Vos. De in de Ger. Kerk alhier gehouden, collecte bij de' dankstond voor het gewas bracht pip !de som van f831.19. De collecte voor de ge scheurde kerken f 178.74. ALMKERK Na dies morgens bevestigd te zijn door Ds. Verniieueln uit Den Bosch, met een predikatie over Jas. 52 710, deed j.l. Zondagmiddag 10 dezer Ds. W. de Graaf uit Pernis, intrede bij de Geref. Kerk alhier. Als tekstwoord had Z.Eerw. gekozen: Efeze 6 1024. Thema: „Paulus ver zoek om voorbede". Ie Noodzakelijk heid der voorbede; 2e. Strekking (Ier voorbede. Na de dienst richtte Ds. de Graaf zich allereerst tot zijn bevestiger Ds. Vermeulen, hem dankend® voor zijn bereidwilligheid om hom hedenmor gen tof deze schone dienst in te leiden. Hierna richtte Z.Eerw. zich tot de Kerkeraad en gemeente, hopende met de kerkeraad in nauw contact voor liet heil der gemeente samen te wer ken. Spr. richtte zich vervolgens tot Ds. Hamming als afgevaardigde der Classis, alsmede tot Dis. v. Noort deze kon door bijzondere omstandig heden niet aanwezig zijn hém dan kende voor zijn consilientschap tij dens de vacature dezer gemeente. Na de Edelachtb. Heer II. Blok. Burgemeester der gemeente Ahnkerk en die afgevaardigden van de Ned. Herv. Kerkeraad te hebben toege sproken, hun daarbij de verzekering geveilde, de goede samenwerking tus sen beide gemeenten in. stand te zul len 'houden, richtte Z.Eerw. zich nogmaals tot de gemeente en ver klaarde, dat de deur der pastorie ten allen tijde en voor ee.11 ieder open zal staan en eindigde met de woor den: maar geef gij gemeente ook :voor mij een gloeide plaats in uw liarl; en gedenk mij in uw voorbede. Na deze woorden trad als eerste spreker op, de Weled. Heer C. G. de Jong', .namens kerkeraad en gemeen te en verzocht de gemeen te te zingen Psalm 75 vers 1. Namens de Classis voerde het woord Ds. Hamming van Nieuwea- dijk, die ook namens Ds. v. Noort aan alle catechisanten een woord van dank bracht voor liun trouwe opkomst, orde en regel tijdens zijn co lis u lents ch ap Hierna wenste D,s. Vermeulen de gemeente geluk met haar nieuwe herder en leraar en verheugde zich met Ds. de Graaf in het Prov. be stuur straks samen te mogen arbei den. t Daarna, sprak de heer Willemse en dankte namens de kerkeraad der Ne;l, Herv. gem. voor de hun toege zonden uitnodiging en hoopte op een blijvende goede samenwerking tussen beide kerken, die al eerder zo spon taan tot uiting kwam op een eenmaal geh o uden gecombinee rde ker kei aads - vergadering. Nadat Burggemaester Blok als bur gerlijke overheid nog enkele woorden had gesproken, sloot Ds. de Graaf, 11a alle spreker dank gebracht te hebben, dieze zeer druk bezochte dienst met dankgebed, waarna de gemeente, zong Giez. 29. ZOALS ALTIJD HEBBEN WIJ OOK NU WEER EEN PRACHTCOLLECTIE DRUKKERIJ HEUSDEN DUSSEN Op Zaterdag 9 Dec. werd al hier in hotel Leemans, een vergade ring gehouden van 'liet districts be stuur van de Ned. Chr. Landarbei- dersbond.Voorzitter v. d. Zouwen opende door te laten zingen Ps. 84 vers 3 en ging voor in gebed, waarna hij las Psalm 145. Als spreker trad op de lieer v. d» Schelde, hoofdbestuurslid van de Bond, met het onderwerp „De juiste Keuze". Breedvoerig zette hij uiteen hoe nuttig het was georganiseerd te zijn in deze veel bewogen tijd. Op liet onderwerp volgde een clurkke be spreking. De heer v. d. Schelde sloot met dankgebed. EETHEN Voor het tijdvak 220 Januari 1951 zijn voor Eêthen vastgesteld de keuringsdata 2, 4, 10, 12, 16, 18 ein 20 Januari en voor Doeveren, en Pleesbeen 6, 8 en 15 Januari. Het maximum aantal keuringen be draagt voor Eethen 25 en voor Doe veren en Heesbeen 5. De afdeling Eethen van de Vereniging tot Bevordering der Bij enteelt in Nederland, die haar jaar vergadering zou houden op Woens dag 13 Dec. in het Gemeentehuis te Eethen, hoopt deze te houden op Vrijdag 15 Dec. des avonds 0111 7 uur. Op deze vergadering hoopt de heer J. A. v. cl. Zwaard uit Breda, hoofd bestuurslid van bovengenoemde ver eniging, een lezing met lichtbeelden te houden. Ook belangstellenden, niet-leden, zijn op deze vergadering hartelijk wel kom. Op het gehouden consulta tiebureau waren 6 zuigelingen aanwe zig, en wel: 4 uit Eethen en 2 uit Genderen. Volgende zitting 9 Jan. 1951- HERPT Door de Boerenleenbank al hier werd een kleur en wedstrijd uit geschreven onder kinderen van 614 jaar. 'De uitslag van deze wedstrijd was voor de klasse: 67 jaar Dina Dreesen; 8 jaar Plans Danklof; 9 jaar Jomartje Buys; 101,1 jaar Ma ria Kolff; 1214 jaar Isabella Buys. De prijzen, elk f 5,zullen op de Spaarboekjes dezer kinderen worden bijgeschreven. De kleurplaten, ook van hen die geen prijs hebben be haald, kunnen 's Woensdags van 12.301.30 worden afgehaald. Verder heeft de Boerenleenbank, zolang de voorraad strekt, prachtige spaarpotjes ter beschikking voorkin deren tot 14 jaar, die 'n Spaarboek je hebben of nemen. Deze spaarpot jes moeten door de ouders zelf wor den afgehaald. De op Donderdag 7 Dec. 1950 in café „De Ploeg" gehouden pro- pagundavergadering van Steun Wet tig Gezag, werd om even over acht, geopend idoor de Edelachtb. Heer Burgemeester A. van Delft. De voorzitter van die plaatselijke commissie, Ds. W. Aauker, was dóór een belangrijke vergadering elders, verhinderd aanwezig te zijn. De Burgemeester heette allen har telijk welkom, in het bijzonder de spreker van dieze avond de Edel achtb. heer B urge mees ter Raaynva- kers van R ijsbergen, verder die com mandant van de Nationale Rerserve Gewest Brabant kapt. Chap pin, de districts-commandant van de Rijks politie, imaj. Ruiglriok, waarna liij het woord gaf aan burgemeester Raay- makers. Deze begon met te zeggen dat het weer niet bepaald gunstig was om en grote reis te maken, doch dat wjj niet de nadruk moesten leggen op liet weer of dei toestand van de wie gen, maar op de toestand van de wereld om zodoende te bepalen, wat wij te doen hebben. Als men de toe stand in Korea beziet, vraagt men. zich wel eens af, wat is communis tisch China van plan en handelen, zij iu opdracht van Moskou. Zou het niet mogelijk zijn dat Europa, door de Koreaanse kwestie, nog een kans krijgt om wakker te wordien en zich te wapenen voor de opgedrongen strijd. Spreker gaf als voorbeeld, dat het 10 fanatiekelingen met wapens mogelijk zoju zijn om een stad als Tilburg rustig te houden en het feit, dat verschillende Balkanstateh door een 5e colonne van binnen uit zijin ondergeschikt gemaakt aan het com munisme. Is het in Nederland niet zo, dat terwijl het communisme het huis ot> zókler in brand probeert té ste ken,. wij beneden doorgaan met het uitvechten van onze ruzietjes en klei ne veten, en terwijl er begin van brand is, hier nog mee doorgaan, zonder aan blussen te denken. S,Wi. G. vraagt van. 11 alleen maar om pal te staan voor eigen vrouw en kinde ren, gezin en vrijheid' van geloof. Hiermede hoopte spreker de nood zaak uiteengezet te hebben van leen dergelijk thuisfront als S.W.p. wil zijn. 1 Burgemeester van Delft dankte zijn collega vóór de gloedvolle rede. Hierna werd de film „De shag pin A. H. van Puffelen Pretorialaan 200 Hilversum BESTEL TIJDIG LEVERING FRANCO HUIS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2