zwarte bessenstruiken een Electrische Motor Boekhandel Fa. L. J. VEERMAN - *.l 19 - Heusden net R.K. Meisje JUNGERIUS Pluimveebedrijf PRTMA EENDAGSKUIKEN S Princesse A.s. Donderdag namiddag Gevonden en verloren voorwerpen Een flinke dienstbode Coöp. Boerenleenbank Coöp. Boerenleenbank Gem. Zang». „EXCELSIOR" KABELJAUW zonder graat. nieuwe Spekkuip, W entelploegen 1 Melotte Adverteren en verkopen, Zijn er twee die samen lopen HITST Air I December a.s. weer haar jaarlijkse uitvoering zal geven. Voor zanglief- verloting St. Nicolaasactie 1950 hebbers dus weer een 'buitenkansje HFTIsnFN het is echter niet alleen zang wat het publiek zal worden geboden, Gez. Middenstandsverenigingen doch men zal tevens kunnen genieten van schetsjes, duetten ienz., terwijl de Bij de etalagewedstrijd vielen de Gebrs. van Rijswijk uit Sleeuwijk •prijzen als volgt: eveneens hun medewerking zullen je prijs: Adri Boeren, Hoogstraat verlenen. een beer. 2e prijs: Tj. Jonker, Burchtstraat, een taart. 3e prijs: Annie fjaase, Heesbeen een paar kinderschoenen. Voor nadere bijzonderheden ver wijzen. wij naar de advertentie, wel ke op Vrijdag 15 Dec. in dit blad ver schijnt. A.s. Woensdag ,13 Dec., des namiddags om 3 uur, zal in de Ger Vrijdagavond werd in hotel Con- I Gemeente huwelijksbevestiging plaats cordia de trekking gehouden der gra- hebben, waarbij hoopt voor te gaan tis verloting. De Voorzitter, de heer Ds- van Dam van Werkendam A. Verschuur, sprak na de opening NEDERHEMERT een woord van dank en wees op Voor het bouwen van iaën het succes, dat deze actie heeft mo- woonhuis aan de Molenstraat voor gen ondervinden. cte heer P. van Wijk alhier, was de Hierna volgde de trekking onder fa. G. v. d. Werken, aannemersbe- toezicht der Rijkspolitie. De heren drijil1 te Aalst, laagste inschrijf stel den Ouden en Kasteleijn verrichtten niet 1' 10.350, aan wie de bouw is de trekking ragen. De officiële trekWst luidt I volgt op hij gedurende 45 jaren de functie re prijs lot No. 25606, hoofdprijs J van voorzanger der Ned. Herv. kerk alhier vervuld liad. honderd gulden aan waardebonnen. 2e prijs lot 3302, 2 Edammerkaasjes bij Wed. Baaijens-Clement. 3e prijs lot 2170, 3 worsten bij Wed. Baaijens-Neef. In «Je namiddaggodsdienstoefening aan de Zuidzijde van Zondag j.l., werd Hobo 11a de predikatie door de consulent der gemeente, Ds. de Graaff uit Well, op hartelijke wijze waarna het kleine aan- V' 0 tal kerkgangers hem de bekende ze- 5e prijs lot 22894, Advocaat, doos j geiibede uit Ps. 134 toezong. bonbons en beschuit bij Th. Cou- wenberg. 6e prijs lot 26507, 6vorken en 6 lepels bij J. Crijns. 7e prijs lot 6430, Kookboek en foto album, bij G. v. Eeuwijk 8e prijs lot 1365, 1 spier rookvlees bij A. den Engelse. 9e prijs lot 19795, 5 fl. slaolie bij J. van Laarhoven. Met enkele toepasselijke woorden werd door Hobo zowel predikant als gemeente hiervoor dank gezegd. Moge het hem nog lang gegeven worden zijn krachten in dienst te stellen van de samenzang der ge meente. Vrijdagmiddag 8 Dec. bracht Sint Nicolaas zijn traditioneel bezoek aan de kleuterschool. Vele ouders en belangstellenden waren in de gele- zal de Kapperszaak van G. DEN ADEL te Wijk GESLOTEN ZIJN 10e prijs lot 19586, 1 scheeretui bij gienliteicf gesteld om dit feest van de P. A. Ley ten. kleuters mede te maken 1 ie prijs lot 23945, dozen bonbons Na een Sinterklaas vertelling! trad bij A. P. Nieuwkoop. de Sint met Zwarte Piet, luid toege- 12e "prijs lot 20264, 1 paar dames- zongen door de kleintjes, binnen, schoenen bij A. Nooten. L^fïr- ^ind moest persoonlijk bij 13e prijs lot 7676, dozen bonbons Smt Nicolaas komen, die zich op op- bij A. Poddewijn. 14e prijs lot 6017, borstelhanger bij C. Sagt. 15e prijs lot 8586, doos sigaren bij A. Schell ekens. 16e prijs lot 12570, boterhammen- spek bij Jac. Groen. 17e prijs lot 20029, verbandetui bij Hagenaar Speciaalzaak. 18e prijs lot 2918, Sigaren, Sigaret ten, Koek bij D. v. Herwaarden. 1,9 e prijs lot 2037, grote Taai- Taai-pop bij M. Janson. 20e prijs lot 4)993, 1 Tafellaken bij G. Kasteleyn'. 21e prijs lot 25967, worst bij J. de Kok. 22e prijs lot 10581 D.R.U.-pan bij M. Kops. 23e prijs lot 19929, 1 Wekker bij -C. Kuysten. 24e prijs lot 1416, blikken groen ten en kersen bij fa. Oh. Schreu- ders. 25e prijs lot 11038, dozen bonbons bij M. Smits. 26e prijs lot 11647, dozen sigaren bij Verschure-Baert. gewekte toon met de kleuters onder hield, waarvan er sommigen een ver maning kregen en anderen een goed keuring. Met kloppende hartjes hoor den en zagen de kleintjes dit alles aan ien ontvingen ieder een aardig cadeautje. De Sint was zeer voldaan over de zang' <en prestaties der kinderen en dankte miej. Schulz voor hét werk, dat zij onder de kinderen verricht, en waarmede zij zulke goede resul taten behaalt en gaf haar een tinnen servies als geschenk, waarvoor juffr. Schulz hartelijk dankte. Na het strooien van pepiernoten ving de Sint met zijn knecht, nog maals luide toegezongen, de terugreis nagr Spanje aan, belovend het vol gend aar hen weer te komen be zoeken. NIEUWENDIJK Uitslag aanbesteding van één dubbele duplexwoning alhier, voor de gemeente Almkerk: Fa. d. Kooter en Zn, W'dam 25,995 Fa. J. v. Wendel de Joode en Zn. te Sleeuwijk 25,915 N. C. Struik, Nieuwendijk 25,333 C. v. Andel, Nieuwendijk 25,160 Fa. A. v. Andel, Nieuwendijk 25,113 Fa. J. v. d. Stelt, Hardinx- veld 24,732 G. Pruissen, Nieuwendijk 24,585 A. Tankens, Andel 24,550 Fa. T. Tankens en Zn., Andel 24,500 Fa. Groeneveld en Westerhoff, hoff, Nieuwendijk 23,877 FI. de Bok, Nieuwendijk 23,683 W. Duizer en Zn., Sleeuwijk 23,643 VEEN Door de leden van de J. V. zal deze week een collecte langs de huizen gehouden worden voor het Protestants Militair Tehuis te 's-Her- togenbosch. Na gehouden lidmatenverga- dering is besloten de zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk niet meer pu bliek te verhuren. WOUDRICHEM De heer C. v. d. Giessen al hier slaagde voor het diploma vakbe kwaamheid ingevolge de Vestigings wet Kleinbedrijf 1937 gehouden aan de Eerste Ned. Slagersvakschool te Utrecht voor runder-, varkens- en lamslager. Op Donderdag 14 Dec. a.s. zal in liet Verenigingsgebouw aan de Vissersdijk alhier, een jeugdavond van de door de Ned. Herv. Kerk opge richte jeugdraad worden gehouden. De stemming voor het kies college der N. H. Kerk zal worden gehouden op Woensdag 20 Dec. a.s. van 5.30 tot 7.30 uur in de consistorie der kerk. Aftredend zijn de heren J. P. Spronk, J. H. Kant, P. de Joode en W. G. v. d. Heetcamp., Tengevolge van de hoge wa terstand waren de vangsten van ri- viervis in de afgelopen week niet groot. De prijzen blijven zeer laag, zodat grote vangsten moeten worden gemaakt door de vissers om iets te kunnen verdienen. De aal- en paling- visserij is geheel afgelopen. WERKENDAM. Uitslag aanbesteding voor het bouwen van 2 blokjes van 2 wonin gen waarvan 2 woningen in te rich ten als duplexwoningen in de Uit breiding te Werkendam, namens de Woningbouwvereniging „Werkendam Vooruit": Fa. J. v. d. Stelt, Hardinxveld 51,107 A. Tankens, Andel 49,490 T. Tankens en Zn., Andel 49,400 C. H. v. d. Heuvel, W'dam 48,985 J. v. Wendel de Joode, Sleeuwijk 48,014 Fa. D. de Kooter en Zn., Werkendam 47,945 Gebr. Verdoorn, W'dam 46,390 Gunning aangehouden. ZUILICHEM Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Dec. a.s. zal de Chr. Zangvereniging „Sursum Corda" alhier haar jaar lijkse uitvoering houden in de Chr. School. Vrijdagavond verleent mede werking het kinderkoor „Jonge Kracht" en Zaterdagavond de beken de declamator Peter Ruif. Voielbahvédstrijd Frankirijlk-Neideirl. De voetbalwedstrijd Frankrijk-Ne derland, Zondag in Parijs gespeeld, eindigde in een 5 voor 'Frankrijk. Bolksien In de vierde ronde werd Luc van Dam uit Rotterdam knock out in de wedstrijd, die Zaterdag in het Sport paleis te Brussel werd gehouden te gen de Amerikaan „Sugar". GEVONDEN: een huissleutel. Te rug te bekomen bij J. Thur, B 150, G enderen. GEVONDEN: een grijze want met blauwe rand. Terug te bekomen bij M. Splinters te Genderen. GEVONDEN: op de weg Gende- ren-Doeveren op 1 Nov. 1 paar blau we wanten. Terug te bekomen bij T. Colijn te Doeveren, D 12. GEVONDEN: een rood met gele stippen wantje en een groenachtige want. Terug te bekomen bij de Post- commandant der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. VERLORENvan Veen naar Els- hout, een koperen dop van patentas. Tegen beloning terug te bezorgen bij A. v. Wijk, Dijk 27, Veen. Auto te water De 40-jarige aannemer H. J. Wol- ting uit Dalen (Dr.) is vermoedelijk door de gladheid van de weg in de Hoogeveense Vaart gereden. De heer Wol ting, alsmede zijn boekhouder, de 20-jarige A. Plas, eveneens afkomstig uit Dalen, werden levenloos uit de wagen gehaald. De heer Wol ting was gehuwd en vader van vijf kinderen. GEVRAAGD: TE KOOP Engeland" vertoond. Op duidelijke wijze liet deze film ons zien, waartoe een instituut als S.W G, in staat is, I yg KOOP als ieder zijn steun hieraan gééft. Na deze film gaf maj. Chappin een uiteenzetting van de Nationale Re serve, van de plichten, maar ook van de rechten van ide vrijwilliger. Hierna gaf nuaj. Ruigriok een uit eenzetting van de Res. Rijkspolitie^ Sprekeir liet uitkomen, dat het hier niet moet g'aain om gelid te verdienen, want dan was mm op het verkeerde pfc Van de gelegenheid om zich op te 11 VEEN (N.-Br.) geven als lid van S. W G. werd geen gebruik gemaakt. De Eerw. Heer Pastoor Timmer mans stak zijn parochianen nog, een hart onder de riem en hoopte dat zij hem niet beschaamd zouden la teil staajn, daar het hiér Voor alles toch gaat om de vrijheid van het geloof. I Er kwam toen toch nog een aan melding binnen. Burgemeester van Delft dankte al len voor hun aanwezigheid enhoewt?! de oogst hem deze .avond tegenviel, vertrouwde hij toch, dat dit gedeelte van zijn gemeente hem niet in die steek zou laten. Het mooie zaaltje van v. Horen wa§ matigi bezet, terwijl wij onder de aanwezigen beide wethouders en de reeds in uniform gestoken leden van de Nationale Reserve opmerkten. Aanmelding kan steeds geschieden bij' de voorzitter Ds. W. Anker, J>ij de secretaris de héér Chr. v. Herpt of bij een der 'andere led/en van de plaatselijke commissie. V MEEUWEN Naar wij vernemen ligt hét in de bedoeling, dat het dameskoor O. en 0- alhier, op Zaterdag 16 MEEUWEN Spaarbank gesloten zijn GENDEREN Spaarbank gesloten zijn Te koop gevraagd: Weer zo juist aangekregen 2 zo goed als nieuwe één-schaars Deze ploegen worden op prima geen afgeleverd. W. A. KAMERMAN TE KOOP: Zware Boonstaken en zware en lichte Slieten, UITVOERING TE GIESSEN „IK HEB GEZONDIGD" geen agent meer is voor Turkenburg's Zaadhand el. C. VAN MERSBERGEN. agent is voor Turkenburg's Zaadhandel. D. VAN HOFWEGEN H.H. LANDBOUWERS De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting organiseert op Donderdag 14 Dec. a.s. een demon stratie met een moderne greppelploeg. Er zal gedemonstreerd worden te ALMKERK op het be drijf van de Heer C. Koekkoek, op een perceel grasland gelegen aan de Provincialeweg, 's morgens 10 uur. Verder wordt gedemonstreerd op het bedrijf van de Heer C. M. Schaap [te WOUDRICHEM op een perceel gras land gelegen aan de Middelvaartsesteeg, 's middags 1.30 uur. HET BESTUUR. Waardhuizen (Gem. Almkerk) N WITTE LEGHORN, R. I. R. of KRUISING 4e prijs lot 13346, 1 kaasstolp bij toeoesoroken fUt-na C Rmiman loegespi OJ4.cn, 27e prijs lot 1375, 5 p. natuurboter bij fa. L. J. Veerman. 2 overwinning B. Z. A. 17 jaar. Brieven onder No. 69 aan het Bureau van dit Blad. voor d. of d. en n. Aanmelden bij W. VAN DRUNEN Electr. Rund- en Varkensslagerij Telefoon 4 - Meeuwen Op bestelling verkrijgbaar H. KLINK - WIJK. bij W. v. d. MAADEN A 4, Wijk en Aalburg. een partij zeer goed vertakte en zwaar bewortelde (2-jarig), afkomstig van N. A. K. gekeurde struiken. Rassen Rood- knop en Wellingston XXX. Billijke prijs. In verband met Balans- en afsluitings werkzaamheden zal de van 15 December t/m 31 December a.s. De Rekening-Courant en andere werkzaamheden gaan gewoon door. HET BESTUUR, In verband met Balans- en afsluitings werkzaamheden zal de van 15 December t/m 31 December a.s. De Rekening-Courant en andere werkzaamheden gaan gewoon door. HET BESTUUR. van 1 tot 4 p.k., met schakelaar. Firma J. B. BRANGER, Telefoon 7 Almkerk. en C 71 Drongelen (N.-Br.) bij W. SCHEFFERS, C 52, Hoge Maasdijk te Wijk en Aalburg» te geven door op 13 en 16 Dec. a.s., in de garage van A. P. Elshout. Na de pauze opvoering van het Toneelspel Aanvangbeide avonden 7 uur. Ondergetekende deelt hierbij mede, dat hij Hij betuigt zijn afnemers zijn harte lijke dank voor het vertrouwen ge durende zijn 25-jarig agentschap be toond. Thans treedt voor hem in de plaats de Heer D. VAN HOFWEGEN, wien hij gaarne bij U aanbeveelt. B 77 GENDEREN. In aansluiting op bovenstaand bericht, deelt ondergetekende mede, dat hij thans Hij hoopt, dat hem hetzelfde vertrou wen zal ten deel vallen als zijn voor ganger en zal trachten, tot ieders te vredenheid werkzaam te zijn. Schoolstraat GENDEREN. levert U ook in het komende seizoen weer en/of jonge hennen op Uw kuikentoewijzing LEVERBARE RASSEN: Desgewenst gesext. en/of gelewiekt Levert Uw kuikentoewijzing ZO spoedi| mogelijk in bij het boven genoemd adres of bij een van onze navolgende adressen A. NIEUWENHUIZEN, Dorpstraat te Almkerk C> M» v. d. BEEK, Den Hill te Dussen A, WESTERLAKEN, Hoge Maasdijk, Rijswijk (N.-Br.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3