Buitenland ZAKAGENDA'S KANTOORAGENDA'S OPENING en INGEBRUIKNEMING Coöp. Pootaardappelenbewaarplaats te Zuilichem. EENVOUD TROEF De Verloren Zoon 1951 Boekhandel Firma L. J. VEERMAN Donidierdag 7 December 1950 had teerste plaats dank bracht aan de de opening en ingebruikname plaats van die Coop. Piootaardappelienbe- wanrplaats te Zuilichem1. De samen komst der genodigden had plaats in café van Tomgierlo, des namiddags 2 uur. De voorzitter opende dezie bijeen komst met woobden van welkom aan de aanwezigen en gaf vervolgens een overzicht van de moeilijkheden die overwonnen moesten wórden, alvo rens het resultaat bereikt was, dat thans te zien is. Spr ziedde, dat reeds lang in onze gemeente die behoefte bestond aan teen poterbewaarplaats. De eerste stoot vóór die stichting hiervan werd gegeven op de liquida- tievergadering van de veilingver. Zui lichem en Omstr. op 15 Febr. 1946. Vervolgens bij de stichting van de Coop. Poter be w. vereniging op 10 Mei 1946. Op deze vergadering, die druk bezocht was, bleek dat de kwe kers in de gemeente er van door drongen waren dat wij aides in het werk moesten stellen om tot te bouw van zp'n bewaarplaats te geraken. Dat dit echter niet zo vlot zou gaan, bleek toen het bestuur een voorlopige begroting liet maken en zag, dat bij' de hedendaagse bouw prijzen een steun van het rijk in de vorm van een subsidie noodzakelijk zou zijn. Aan Ir. Gerritsen te Geldermal- sen werd dientengevolge verzocht om hiervoor zijn bemiddeling te verleneh. Deze zegde onmiddellijk zijn medewerking toe. De verschil lende pogingen voor het verkrijgen van rijkssubsidie hadden echter geen resultaat. Inmiddels had het bestuur ,aan de heer Verkuil opdracht gegeven tot het imaken van een definitieve te kening met bestek. In het voorjaar van 1950 scheen het idat de kansen voor het verkrijgen van rijkssubsi die gunstiger wierden. Na overleg met Ir. Gerritsen, werd aan de heren Hartman en Neima van het departement van landbouw, afd. tuinbouw, een onderhoud ver zocht. Dit onderhoud had plaats op 28 Maart 1950 en had een vlot ver loop en later zou blijken, dat deze bespreking van groot belang is ge weest. Tengevolge van deze gehou den bespreking had op 29 April 1950 weer een onderhoud plaats met Ir. van Hiele en Dr. de Jong te Wiage- mingen. Besproken werden de tech nische problemen van de te bouwen bewaarplaats. Bij deze bespreking was de architect Verkuil mede aan wezig'. Al meer bleek, dat de kansen voor het verkrijgen van de rijkssubsidie steeds gunstiger wierden. Ir. van Hie le zou op het departement tekening, begroting en exploitatierekening in dienen. 2 Juni 1950 werd een algemene ledenvergadering belegd. Op deze ver gadering werd machtiging gevraagd en verkregen voor het bouwen en het aangaan van 'een geldlening. 29 Juni 1950 werd de subsidie toege kend van fl3.OQ0.<welke 23 Augl. Jd.a.v. werd ontvangen. De bouw der bewaarplaats werd, na gehouden on derhandse aanbesteding, 15 Sept. 1950 gegund aan A. v. Horssen alhier. Spr. dankte allen hartelijk voor de medewerking in deze verleend. In het bijzonder Ir. Gerritsen, Iri Hiele, Dr. de Jong, de henen Hart man ien Neima, architect Verkuil, de aannemer en verder allen die de bouw imede tot stand hebben ge bracht. Spr. bracht tevens nog pen woord van dank aan het ouid-be- stuurslid P. J. v. d Bogend, welke inmiddels naar Canada is geëmigreerd. Spr. eindigde met de wens, dat de bewaarplaats moge bijdragen tot meerdere welvaart der leden. Nadat de genodigden een verver sing was aangeboden, verkreeg Ir. Gerritsen het woord, welke in de voorzitter, de heer G. van Vugt, voor zijn welgemeende woorden en ver klaarde, dat niet alle dank aan spr. toekwam, maar dat ook de heer Gr oene veld hierin moet delen. Gr oe- Gneveld, aldus Ir. Gerritsen, heeft altijd maar weer bij mij aangeklopt over ide subsidieverlening. Vervolgens feliciteerde spr. bestuur en leden miet ide ingebruikname van deze bewaar plaats. Spr. beschou wde deze als een grote vooruitgang voor Zuilichem en ho opt id at de leden hierdoor hun producten van het aardappelglewas op hoger peil zullen kunnen bren gen. Nadat Ir. Gerritsen nog de ver schillende mogelijkheden had toege licht om de productie van de klei ne bedrijven op te voeren, waarbij hij1 io.m. de teelt van fruit onder glas als eerste mogelijkheid noiemde en als ko udegrondteedten witlof, aard beien en frambozen, besloot spr. met de beste wensen voor de Coop. Boot- aard appelbewaarplaats W.A. te Zui lichem. De EidielAchtb. Heer Pos, burge meester van Brake! en Poederoijen, en Voorzitter van de Pootaardappe lenbewaarplaats te Brakèt, kon zich met de woorden van Ir. Gerritsen geheel verenigen. Het verheugde spr. dat de verhouding tussen de bewaar plaatsen te Zuilichem en Brak el gloed is, hetgeen blijkt uit de samenwer king1, zodat van concurrentie geen sprake is. Spr. hoopte, dat de nieu we methode van bewaring, koeling en vier warming goede resultaten, zal geven. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de heer Neima, verte genwoordiger van de Directeur van de Tuinbouw, door de heer Ophuis, als vertegenwoordiger van Dr. de Jong', te Wagieiningen. Deze gaf een uitvoerige uiteenzetting omtrent de bewaring van pootaardappelen, hij vergeleek hierbij de verschillende methodes, zoals die worden toege past in Kerkwijk en in Zuilichem. Nadat nog een verversing was aan geboden, werd de genodigden ver zocht het nieuwe gebouw te gaan bezichtigen. Ir. Gerritsen was verzocht de of ficiële opening te verrichten, welke zich hiertoe bereid had verklaard. Vol belangstelling werd alles in ogen schouw genomen. Die heer Ophuis gaf nog een toelichting omtrent de inrichting' en werking van de be waarplaats. De heer Teeuwen stelde de venti latoren in werking, welke ieder 7.5 M3 verse lucht per minuut in de bewaarplaats brengen. Deze capaci teit dier ventilatoren is voldoende om de temperatuur in de bewaarplaats op die hoogte te houden, welke de geschiktste is voor pootaardappeien. Ook de verwarmingsiinstallatie, wel ke in werking werd gesteld, trok veel belangstelling. Door verschillende aanwezigen warden vragen gesteld, die door Ir. Gerritsen en de beer Ophuis werden beantwoord. Zeer voldaan over de gegeven de monstratie en voorlichting, keenden allen huiswaarts. Door de ongunstige weersomstan digheden was de belangstelling van de leden niet groot. Ongetwijfeld is deze dag 'een zeer belangrijke geweest voor de Coop. Pootaanclappelbewaairplaats. Door het tot standkomen van deze bewaar plaats is in een grote behoefte voor zien van de kwekers van vroege aardappelen. Voorlichting aan boeren in Amerika. De Nederlandse boerinnen zouden in hoge mate profijt kunnen trekken van onderzoekingen en voorlichting op het gebied van huishoudkunde voor boerenbedrijven, zoals dat voor Amerikaanse boeren geschiedt. Aldus verklaarde de heer J. M. A. Ponders, de Nederlandse landbouwdeskundige, die op het ogenblik met dertien an dere deskundigen uit de Marshall- landen een studiereis door Amerika maakt. De vooraanstaande plaats, zo ging de lieer Benders verder, welke de Amerikaanse boerin in de samenle ving inneemt en het feit, dat wat be treft de voorlichting grote aandacht aan haar wordt geschonken, zijn za ken, die in de Europese landen ze ker de aandacht verdienen. De heer Penders verwacht, dat de Nederlandse voorlichting op het ge bied van voorlichting mogelijk kan worden verbeterd als gevolg van de studie van de Amerikaanse metho den. In de V.S. is de lanidbouwvoorlich ter- niet alleen gespecialiseerd op land bouw aangelegenheden, maar hij geeft pok adviezen op andere gebie den, zoals bijvoorbeeld op het terrein van huishoudkunde. Zijn salaris hangt af van het aantal adviezen, dat hij aan ide boeren geeft. Dit heeft o.ia. Hoe eenvoudiger ons daagse toiletje is, hoe beter we er ons in thuis voelen, en dat is nodig bij onze gewone bezigheden. Natuurlijk moeten we wel voor een smaakvol geheel zorgen, voor al als het toilet uit twee of meer delen bestaat, maar dat zal voor de moderne vrouw met haar vernuft en haar practische kijk geen be zwaar zijn. Vooral als huisjapon is een japon met een los jasje zeer handig, want als we het door het harde werken te warm krijgen, kunnen we het jasje nog eens een poosje uittrekken. Bij on verwacht bezoek zien we er dan in weinig tijd weer „behoorlijk" uit. Deze simpele jurkjes kunnen het beste worden voorzien van een betrekkelijk wijde rok, hetzij door plooien of gerimpelde gedeelten, hetzij door de rok klokkend te knippen. Hier zijn twee van die geschikte daagse toilet jes afgebeeld. K 5296/18. Vlot en aardig is dit modelletje van soepele wollen stof. Op verschillende plaatsen zijn groepjes smal ingestikte plooitjes aange bracht, die tevens een leuke garnering vormen. Benodigd voor 92 cm. bovenwijdte circa 4.50 m. stof van 90 cm. breedte. K 5297/18. Een leuke combinatie wordt hier gevormd door een mouw loos japonnetje, waarover een buitengewoon aardige bolero wordt ge dragen. Benodigd voor 90 cm. bovenwijdte ongeveer 3 m. stof voor het jurkje en 1.75 m. stof voor de bolero van 90 cm. breedte. Van deze modellen zijn knippatronen verkrijgbaar a f 0.95 uitslui tend per postwissel te betalen bij „Bella"-Patronen-Service, Krom me Nieuwe Gracht 66, Utrecht. K 5296/18 is verkrijgbaar in 92, 98 en 104 cm. bovenwijdte en K 5297/18 voor 84, 90 en 96 cm. bovenwijdte. D* modellen zijn overgenomen uit „Bella" Het Nieuwe Modeblad. Ons Feuilleton (Slot). De gewonde was er slecht aan toe. Bewusteloos werd hij naar binnen gebracht met de brancard en gelegd op een bed in een stille kamer van het gasthuis. Men wist niet, wie de ongelukkige was. Geen brieven, noch enig bewijs werd bij hem gevonden. De doktoren onderzochten de won den en schudden het hoofd. Een verpleegster zette zich bij de lijder om bij de minste verandering te kunnen waarschuwen. De doktoren verlieten het vertrek en een der as sistenten haalde de eerste genees heer van het ziekenhuis, een nog jonge man met een intelligent, ernstig gezicht, die dadelijk toen hij van 't gevaj! hoorde met de assistent mee ging. In de kamer gekomen, zag hij de zuster over de patiënt gebogen, welke haar iets scheen te vragen. Maar ze scheen hem niet te begrij pen. Ze keerde zich om, toen zij bin nenkwamen en zei verlegen„dok ter, de patiënt is nu bij kennis, maar hij spreekt geen Engels, ik versta hem niet." De zieke had zijn ogen gesloten en het leek wel, of hij weer was weggezonken in zijn bewusteloos- beid. De eerste geneesheer kwam dichterbij en vatte de pols van de patiënt. Doch ineens kwam er een vreemde trek op zijn gezicht en werd hij zo bleek als de gewonde. Even stond hij stilzwijgend en scherp het gelaat van de ongelukkige te bekij ken, toen gaf hij zijn assistent en de zuster een wenk om de kamer te verlaten. Spreken kon hij niet. Toen de deur gesloten was, nam hij een stoel en zette zich bij het bed, de 'hand van de zieke in de zijne houdend. Na enige ogenblikken opende deze de ogen en keek om zich heen. Zijn blik vestigde zich even strak op de man m de witte jas vóór zijn bed. Toen sloot hij weer zijn ogen met een diepe zucht. Maar de dokter had genoeg gezien. Ook wist hij, dat de arme man die daar lag, stervende was, en er geen tijd verloren mocht gaan. Zacht nam hij weer de slap pe hand in de zijne en met een stem, die enigszins trilde zei hij zacht in het Hollands: „Er staat een goed vriend bij u, mijnheer Goldberg, kijkt u me eens aan." Bij het geluid van die stem opende Goldberg zijn ogen wijd en er kwam een lichte kleur op zijn wangen. Hij lichtte zijn hoofd uit het kussen, maar vermoeid viel het weer neer en hij fluisterde: „Wie is dat, zijt ge... ach neen, dat kan niet.'1 „Ja, ik ben het wel, vader, ik ben het. Frits!" Een snik kwam uit de keel van de oude man en over I'rits' wangen rolden twee grote tra nen. Maar het gezicht van de vader kreeg zulk een bij de, rustige glans dat Frits er verbaasd naar moest kijken en met geweld zijn aandoe tot gevolg, 'dat er een veel nauwer contact bestaat tussen idie voorlich tingsdiensten en de boeren. Bovendien wordt de voorlichtings- man gesteund door een staf van spe cialisten. Voorts verdienen ook de 4-H clubs de aandacht. De 4-H clubs zijn orga nisaties van boerenzoons enboeren dochters, die onder leiding van ou deren streven naar betere levens standaard, betere arbeidsmiethoden ien gezondheidstoestandien. Een vergelijking tussen de Neder landse en Amerikaanse boer, zo be sloot de heer Penders, is niet te trek ken. De laatste namelijk kan net zo veel land kopen als hij wil, terwijl in ons land vocSr tienduizenden jon ge boerèn geen land is. In Nederland is dé productie pier acre echter gro ter dan die in Amerika. Daartegen over staat echter, dat de Amerikaan se boer meer produceert per arbeids- eenheid. Dit laatste is nu een van de punten, waardoor de Amerikaanse boer een hogere levensstandaard heeft bereikt en meer tijd voor zich zelf heeft. LANDBOUWSCHADE DOOR TAMME DUIVEN Pos td ui Venho uder s zeggen medewerking tóe. Het aangekondigde overleg tussen vertegenwoordigers van de Ministe ries van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening en van Oorlog, de Stichting voor de Landbouw en van de diverse poistduivenhóudersiorgani- saties over de maatregelen' welke die nen te worden getroffen teneinde de schade tegen te gaan, welke door lamme duiven aan landbouwgewas sen wordt aangebracht, heeft thans geleid tot voorlopige overeenstem ming omtrent een regeling welke ber rust op de vrijwillige medewerking van de zijde dér postduivenhouders- organisaties. Overeengekomen is, dat de Stich ting voor de Landbouw en de post- duivenboudersorgianisatiies, zonodig met medewerking van de Plantien- ziekteiikundijge Dienst, voor ieder ge bied in Nederland zullen vaststellen in welke periode van het jaar de duiven dienen te worden opgehokt. Vastgesteld is, dat deze periode in het algemeen miet langer dan twee maanden behoeft te duren, en dat liet opbokken in grote delen van het land in het geheel niet noodzakelijk zal zijn. Tijdens het opbokken zal zóveel mogelijk gelegenheid worden gegeven tot trainen, africhten en uit- wennen van de joinge duiven. Ook zullen ide wedvluchten tijdens het opbokken inormaal doorgang vinden. De poistduivenhoubersoirganisaties hebben de medewerking van hun leden aan deze- Vrijwillige ophok- pliclit toegezegd. In liet koutende jaar zal worden nagegaan of deze vorm van samenwerking bevredigen de resultaten heeft opgeleverd. Blijkt deze vrijwillige overeenkomst (met aan de gestelde verwachtingen te: vol doen, dan zullen Idé desbetreffende instanties zich over een jaar opnieuw beraden over de ïte treffen maatre gelen. Aan het voorkomen van schade aan landbouwgewassen door verwil derde duiven en duiven van pakhui zen, kerktorens en andere grote ge bouwen, zal de nodige aandacht wor den besteed. Algemene mobilisatie iin Amerika? Generaal Eisemhouwcr heeft in een toespraak tot 20.0(00 manschappen van de 43ste Amerikaanse infanterie divisie en andere leeriheden, die in een kamp te Pickett (Virginia) in op leiding zijn, verklaard, dat de V.S. het misschien, noodzakelijk zullen, achten „al onze weerbare manschap pen weer onder de wapenen be bren gen". i ning bedwong om die kalmte niet te verstoren. „Zo is dan toch mijn gebed ver hoord," mompelde de stervende. „Frits, mijn jongen, vergeef je ou de vader. Ik kan nu nog wat aan je goedmaken. Ben je gelukkig?" „O, ja vader, we zijn zo geluk kig", antwoordde Erits terwijl de tra nen weer in zijn ogen kwamen. „Ik zal Carry laten halen met onze twee jongens en de kleine Annie, u moet zie zien, lieve vader." Met deze woor den drukte hij op een elctrische schel en de verpleegster verscheen weer. Hij vroeg haar zijn vrouw en kin deren bij hem te laten komen, ze moest maar even telefoneren. Weini ge ogenblikken later kwam Carry met üe jongens naast haar en 't klei ne meisje op de arm in 't ziekenhuis. Ze woonde dichtbij en begreep uit de boodschap, dat er iets bijzonders was. Dokter Goldberg hoorde haar ko men en ging even op de gang, waar hij haar alles vertelde. EN Hoofdelijk' inkomen in die V S etx» in 21 anderie landen hoger dan in ide Sowjet-Unie Het hoofdelijk inkomien in die Ver enigde Statein is bijna 5 maal zo hoog als in de Sow jet Unie, welk land het laagste inkomen per hoofd van .die bevolking heeft van alle ge- industrialiseerde ien ten dele gein dus trialiseende landen van de wereld, met uitzondering van Polen, volgens een idioor het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek voor publicatie vrijgegeven overzicht. Uit het Amerikaanse rapport, waar in een overzicht van 70 landen wordt gegeven, blijkt dat de Verenigde Sta ten in 1949 met 1453 dollar het hoog1- ste inkomen per hoofd van de be volking van alle landen hadden. Plet geschatte inkomen in de Sowjet-Unie per hoofd van de be volking ging een bedrag van 308 dol lar per jaar op basis van de dollar waarde in 1949 niet te boven, waar door dit land de 23ste plaats innam ondier de 70 lamdien, waarvoor een ruwe vergelijkbare schatting kon worden gemaakt. Behalve de Verenigde Staten ble ken. ook de volgende landen een hoog inkomen per hoofd van de bevolking te hebben, n.l. Australië, Canada, De nemarken, Nieuw Zeeland, Zweden, Zwitserland m Engeland. Verder had den de volgende landen een hoger hoofdelijk inkomen dan de Sowjet Unie: Noorwegen, België, Luxem burg, Nederland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Israël, Tsjecho-iSlowakije, Finland, Argentinië, Urugay Vene zuela en West-Duitsland. In idit rapport werden voor de eer ste keer gegevens op een hoofdelijke basis bekend gemaakt over het natio nale inkomen van 90 pet. van. de wereld. Er werd evenwel op gewezen, id at de gepubliceerde cijfers slechts een globaal overzicht gaven, gezien ide vele moeilijkheden bij het maken van juiste vergelijkingen. De 'herbewapening van Duitsland De platsvervngers der ministers van buitenlandse zaken van de lan den van het Atlantisch Pact hebben. Donderdag in beginsel overeenstem ming bereikt over het opnemen van Duitse gevachtseenhedian. in het At lantisch leger. „Geen ontruiming van Korea" Shinwell, de Britse minister van Defensie, heeft Donderdag in hiet Lagerhuis „met grote nadruk" ver klaard, dat „wij, noch de Amerikaan se autoriteiten ook maar denken aan een ontruiming van Korea". Het conservatieve lid Baxter deel de mee, dat hij en velen van zijh vrienden in geval van een keuze tus sen vernietiging van de Britse troe pen in Korea of het wierpen van de atoombom, het laatste zouden voor staan. Shinwell zeidie hierop liever geen antwoord te willen geven. Na Korea Imdo-Chiiiia? Franse militaire autoriteiten zou den Amerikaanse üefensiedeskuuidi- glen hebben medegedeeld, dat zij voor 15 Februari 1951 een grootscheepse actie van de Chinese communisten in Indo-China verwachten, aldus ver neemt Reuter uit gewoonlijk be trouwbare bronnen te Washington. Carry schrok hevig, doch herstel de zich spoedig en beiden gingen naar binnen. De oude Goldberg druk te Carry's handen en zag haar sme kend aan. Ze begreep hem, gaf hem. een zoen en liet toen de kinderen ko men. De fabrikant keek alle drie lang aan en de tranen stroomden over zijn wangen. Toen was het beter, dat ze maar weggingen. Carry bleef nog wat bij haar schoonvader zitten, terwijl Frits even was weggeroepen en met een de kinderen naar huis liet bren gen. Toen ging ook zij en liet vader en zoon alleen. Veel spraken die twee niet, maar dit was ook niet nodig. De oude man werd van uur tot uur zwakker en Frits wist, dat het niet lang meer duren kon. s Nachts om één uur stierf de ou de fabrikant kalm en zonder bitter heid. De zoon, die hij zelf zo lang; uit zijn leven had gebannen was hem teruggegevenhij voelde dat zija schuld hem vergeven was, zo kon hij rustig sterven. Tel. 19 - HEUSDEN yASl in verschillende uitvoeringen en diverse prijzen, vindt U bij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4