voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6830 Vrijdag 15 December 1950 Chinese Monroeleer voor Azië Ernstige ongeregeld heden rond de zaak Bertha Hertogh KOREA. GRATIS UNd VAH AI.TEHA Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, f 1 Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Buitenlands Overzicht De Chinese interventie in Konev hoeft het oorlogsgevaar zo nabij ge bracht, dat verleden week Attlee'naar Washington toog, oan de Amerikanen te bezweren geen oorlog tegen Chi na te beginnen. Natuurlijk kon de eerste reactie der Amerikanen geen andere zijn dan die van terug slaan. Hun troepen (miet die der V.Nwer den in Noord-Konea plotseling dooi de Chinese overmacht teruggedreven, .met moeite konden vijftienduizend man in het Noond-Oosten naar de kust trekken om daar te worden geëvacueerd en de rest moest op de 38ste breedtegraad terugvallen. Na de agressie der Noord-Korea- nen volgde een tweede agressie: die der Chinezen. Maar de Britten be toogden, dat Moskou geen ander doel had, dan een oorlog tussen Peking en de Verenigde Staten uit te lokken, om deze te verzwakken. Liepen de Amerikanen in die val, zo betoogden zij, dan zouden honderdduizenden Amerikanen in een eindeloze oorlog moeten strijden op een front zonder betekenis, en wend de defensie van Europa verwaarloosd. Nu is na het onderhoud tussen Truman en Attlee gebleken, dat de V.S. niet van plan zijn, in zulk een landoorlog te worden betrokken, Maar zij willen dat alle betrekkingen met Peking worden afgebroken, een blokkade wordt ingesteld, en dat Tsjiaug K ai-sjeik1 de burgeroorlog te gen Pieking met Amerikaanse steun zou kunnen hervatten. Peking zou dit alleen kunnen voorkomen, door zijn „vijwilligers" terug te trekken uit Korea. Toen sloeg het Gemene best voor, om een wapenstilstand te bevorderen aan de 38ste breedtegraad en dan te gaan praten. Maai* Peking eiste dan overleg met Rusland, Enge land en Amerika op voet van gelijk heid, over Korea, Formosa (dat het als Chinees gebied wil zien erkend) en Japan, met toelating tot de V N De moeilijkheid is, dat zulks dan ware afgedwongen met geweld. De Amerikanen bleven het oneens niet de Britten, die zowel toelating van Peking tot de V.N. als erkenning dat Formosa Chinees is, voorstaan. Mo gelijk schijnt dus een „staakt het vuren" aan de 38ste breedtegraad, maar dan komen de moeilijkheden nog. Chinese aanspraken Men kan intussen wel aannemen, dat de Chinezen strijden voor eigen nationalistische aanspraken. Zij wjj- len Oost-Azië beheersen en dat be looft nog velerlei spanningen. Korea is inderdaad een Japanse invalspoort geweest naar Mantsjoerije, en Peking schijnt dus een Monroeleer voor het Verre Oosten voojr te staan: geen interventie van. andere werelddelen in zijn zaken. Maar het kan zich evenzeer gaan bezighouden met het Franse Iindo-China en liet Britse Hongkong, indien het in Korea geen toekomstige aanvallen van een her steld Japan meer vreest Engeland en Frankrijk zouden niet gaarne zien, dat een oorlog met Pe king aaiii de rode Chinezen het voor wendsel zou geven, Indo-China en Hongkong aan te vallen, maar cje Amerikanen menen, dat die gebie den juist gevaar lopen, indien Chi na, zijn zin krijgt in Korea. Boven dien: Peking moge dan geen vazal zjjn van Moskou, het bindt zich steeds sterker aan de Russen door conflicten miet het Westen te ver wekken. Want terwijl het strijdt aan de kusten, bevestigen de Russen hun heerschappij over Buiten-Mongolië en hun toenemende invloed in Mant sjoerije en Chinees Toerkestan. Het is natuurlijk nog een meeval ler, indien MacArthur zich in Zuid- Konea zal kunnen handhaven door diplomatiek ingrijpen, maar een ne derlaag blijft het. Men beschuldigt *u MacArthur ervan, dat hij iu de ▼al is gelopen. Inderdaad heeft zijn inlichtingeridlenst gefaald: hij geloof de dat de Chinezen pochten. Maar de diplomaten hadden hem dan moe- ton waarschuwen, dat er gevaar dr.eigde en dat hebben zij nagelaten. De 42 leden der Verenigde Naties die op 7 October bezetting van ge heel Konea voorstonden hebben de risico's toen genomen, in liét. begin van deze week was men het er al over eens, geen grotere legers der V.N. naar het Aziatische vasteland te zenden, doch te pogen aan de 38ste parallel stand te houden. Wal de Verenigde Naties verder zouden doen. was nog geheel onzeker. Europese dei'elnsie Gelukkig bleek wel eenstemmig heid ten aanzien van de noodzaak. Europa te versterken. Doch hoewel de herbewapening voortgang vindt, wachten de strategische plannen op de oplossing der Duitse kwestie. Mien zal de Elbe verdedigen, als de Duit sers meedoen; de Rijn, als ze wei genen, zo zou men het kunnen om schrijven. Het Wiesten is het nu daarover eejis, dat Duitse eenheden van niet meer 'dan 5000 man kunmeu worden opgenomen in divisies der geallieer den. Wies t-D uitsland mag geen gene rale staf, geen minister van defiensie en geien opperbevelhebber bezitten, Van Nederlandse zijde wend voor geslagen eern commissaris te benoe men, idie geen Duitser zou zijn, maar feitelijk de rol zou spelen van Duit se minis ter van def ensie. De Duit sers wanen over dat voorstel zeer boos en het is nu van de baan. Bonn wil gel ij kgerech tigheidop neming als lid dier Atlantische unie voordat het meedoet. De moeilijk heid is, dat er dan vrede zou móe ten worden geslóten alleen met West- Duits land, waardoor de verhouding tot de Sovjet-staten zeer zou ver slechteren en een conflict zou kun nen uitbreken, voordat West-Europa verdedigbaar zou zijn. Vooral de Fransen vrezen dat. Zodat voorlopig herbewapening zonder Duitsers die op de hüidige voorwaarden ook niet willen meedoen op het pro gramma staat. drs A. CL Fa. v. h. M.NORT Vakopticien Gaslhuisstr. 13 Gorinchem Niet Maandag, doch eerst Dinsdag sprak het Hof van Appél te Singa- >one zich uit over het vertrek van Bertha naar Nederland en besliste hierpver gunstig. Inmiddels hadden de Moslims de „heilige oorlog' 'uitgeroepen. Al roe pend „Alah is groot" en „wij jyillen Naidra (de Maleise naam voor Ber tha) bood de menigte Maandag voor het gerechtsgebouw te Singapore weerstand tegen de met gummistok ken bewapende politie. De politie had opdracht zo mogelijk geweld te vermijden, doch plotseling werd met een steen eien ruit van eein passeren- die auto verbrijzeld. Hierna ging de menigte tot die aanval over en bekogelde de politie met stenen, zodat deze die' wij k moest nemen. Er werden vijf Europeanen vermoord en vele andere gewond. Dinsdag zetten de onlusten zich voort, doch inmiddels was ook de poli lie vers terk t met militairen. Van beidie zijden werden schoten gelost. Het aantal doden steeg Dinsdag tot 20 en het aantal gewonden tot 200. De autoriteiten berichtten Dinsdag avond, dat men de toestand meester was. Onder de namen van Miss en Mrs Jones hebben mevrouw Hertogh en Bertha Dinsdagmiddag met het KLM- vliegtuig „Maastricht" Singapore ver laten. Maandag waren zij uit het klooster naar een onbekende veili ger plaats overgebracht. Het vertrek vond iin alle stilte en in het geheim plaats. De algemene verwachting was, dat eerst Woensdag een KLM-vliiegtuig Singapore zou aandoen, doch op ver zoek van die Nederlandse consul, maakte die „Maas tricht" met een aan tal repatriërenden uit Indonesië, een tussenlanding en waren mevr. Her- iogh eri haar dochter vertrokken, eer men er erg in had. Gisterenavond werd het vliegtuig tegen. 7 uur op Schiphol verwacht. Het Ned. Roode Kruis verstrekte de voorschotten voor de overtocht. De laatste dagen komen weinig berichten over activiteit der troepen. In. de haven Hoengnam in het Noord oosten van Korea, wordt de insche ping van 60.(XX) Amerikanen en Zuid- Koreanen voortgezet. De druk op dit bruggenhoofd is gering. Amerikaanse, Britse en Zuid-KoJ reaaiise manisch appen, die dieper in Noond-Korea warien doorgedrongen dan. alle andere strijdkrachten der V.N., begaven zich uit kleinere sche pen aan boord van transportschepen De evacuatie wordt gedekt door krui sers en torpedobootj agers. Van of ficiële zijde zijn over de evacuatie geen mededelingen gedaan. Nu het voorstel van de 13 mogend heden. in een impasse is geraakt, is door de Israëlische delegatie hij de Verenigde Naties een nieuw plan voor een „staakt het vuren" ingediend, dat is gekoppeld aan 'n „opschorting van politieke pressie" en een gelei delijke regeling van de brandende Aziatische kwesties stuk voor stuk beoogd. De Chinezen hebben een „voor waardelijke' staking van het vuren" voorgesteld, terwijl de Ver. Staten vasthouden aan „een onvoorwaarde lijke staking van het vuren". Rusi- land is tegen de dertien mogiendhe- den-resolutie. Vli egt uigwrak ken gevonden De Familie Brokx te Waspik, ver neemt uit Indonesië, aldus „de Stem" dat de bevolking in Pakan-Baruse de wrakken heeft gevonden van een tweetal vliegtuigen van het type F 51 Mustangs. De mogelijkheid is zeer groot, dat deze vliegtuigwrakken afkomstig zijn van de twee Mustangs, die in 1949 op een route van Medan naar Ban doeng vlogen en waarmee plotseling alle contact werd verloren en waar nimmer meer iets van werd verno men. Zoals bekend was een der be stuurders van de Mustangs de luite nant-vlieger Brokx uit Waspik, die sindsdien werd vermist. Arbeid in bepaalde bedrijven De Minister van sociale zaken heeft een beschikking uitgevaardigd over de arbeid in broodbakkerijen, ban ketbakkerijen, rijwiel- en automobiel- herstelplaatsen, bierbottelarijen, limo- nadefab riekenslagerijen en vlees- warenfabrieken. Wanneer in die ondernemingen op Maandag 25 December 1950 en Maandag 1 Januari 1951 geen arbeid wordt verricht, kan onder voorwaar den, in het tijdvak van Dinsdag 26 December 1950 tot en met Zaterdag 6 Januari 1951 arbeid worden ver richt op de op de arbeidslijst of de rooster aangegeven vrije middag, in dien deze niet op Maandag is gesteld. 15000 emigranten per jaar De commissie voor de landbouw- emigratie heeft in haar rapport aan de Minister van Sociale Zaken de wenselijkheid uitgesproken, dat er naar wordt gestreefd, dat jaarlijks 15.000 landbouwers met hun gezinnen zullen emigreren. MIJNHARDTfES: DE CACHET. die pijn verdrijft en kou afzet.40 en 75cB De diensttijd van dienstplichtigen Dat er omstandigheden kunnen ont staan, die een langer verblijf onder de wapenen dan tot 1 April 1951 noodzakelijk zouden maken, kan moei lijk worden weersproken, dit neemt niet weg, dat het op het ogenblik niet in het voornemen ligt de lich ting 1,949 II na 1 April 1951 onder de wapenen te houden, dit heeft de Minister van Defensie meegedeeld naar aanleiding van het Verslag der Tweede Kamer over het ontwerp tot het onder de wapenen blijven van dienstplichtigen. Die erfenis van bel M G De Tweede Kamer beeft een wets ontwerp aangenomen tot vaststelling van de niet ten laste van de rijksbe groting gebrachte uitgaven en de ontvangsten van het „Militair Gezag", 't Nadelige saldo ad f 64.254.016.90 zal als nadelig saldo van de Buiten gewone Dienst worden opgenomen. Zij, die zich vanaf heden op het „NIEUWSBLAD" abonneren, ontvangen de nummers tot 1 Jan. a.s. Algemene verhoging van courantenabonnementsprijzen per 1 Januari a.s. De organisatie van de hier te lan de verschijnende nieuwsbladen, „De N e der lands che Nieuwsbladpers"heeft zich in verband met de zeer belangrij ke stijging van de aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden kos ten genoodzaakt ge tien haar leden dringend te adviseren per 1 Januari 1951 een algemene abonnementsprijs verhoging toe te passen. De directe aanleiding tot dit in overleg met de organisatie der dag bladen opgestelde en op de abonne mentsprijsverhogingen der dagbladen afgestemde advies was een nieuwe zeer ingrijpende verhoging van de prijs van het courantenpapierdie daardoor meer dan zeven maal zo hoog komt te liggen als de vooroor logse. Deze papierprijsverhoging en de stijging van diverse andere aan het uitgeven van een nieuwsblad ver bonden bedrijfsonkosten zijn oorzaak, dat het vasthouden aan de bestaande, zo tang mogelijk gehandhaafde abon nementsprijzen in geen geval verant woord is. Overeenkomstig het advies van „De Nederlandsche Nieuwsbladpers Is de verhoging van de abonnements prijs van het „Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard tot het uiterste minimum beperkt. De abonnementsprijs wordt per 1 Januari a.s. met slechts f0,2.0 per kwartaal verhoogd. De nieuwe abon nementsprijs bedraagt derhalve f2,15 per kwartaal. \Neekabonné's 17 ct. per week. Hoewel de verhoging niet toerei kend is om de stijging der kosten te dekken, kunnen de lezers er op ver trouwen, "dat de inhoud en het uiter lijk van 'de courant daar niet onder zullen lijden. Stad1 Ambon geheel vernield Een Australisch ooggetuige van de acties tegen Ambon beeft verklaard, dat de stad, op enige gebouwen na, geheel verwoest is. Onder de bur gerij bedroeg het aantal doden en gewonden volgens schatting ongeveer 5000. Tachtig prooent der bevolking lijdt aan ondervoeding. 13963 Nederlanders emigreerden Canada blijkt, aldus het jaarver slag 1949 van de Stichting Landver huizing Nederland, onder de emi granten nog steeds in het brandpunt der belangstelling te staan. Van de 13963 Nederlanders, die gedurende het jaar 1949 naar elders vertrokken, kozen 6856 Canada tot hun nieuwe vaderland. Het wordt opvallend genoemd hoe weinig inwoners van de Zuidelijke provincies naar het buitenland emi greerden. Reserve-officieren opgferoepem In verband met de oefeningen in de organieke verbanden van de lich ting 1949 II in het laatste gedeelte van de opleidingsperiode, zal een klein aantal met groot verlof zijnde, oudere reserve-officieren, die sinds 1945 uitsluitend hier te lande heb ben dienst gedaan, in werkelijke dienst worden opgeroepen van me dio Februari tot einde Maart 1951, teneinde deel uit te maken van de oorlogs-encadrering van de genoem de lichting. Knaapje dronken gemaakt Vier borrels gaf een landarbeider in het Drentse plaatsje Valtherblok- ken te drinken aan een 7-jarigknaap- je, dat daardoor dronken werd. Voor de rechtbank werd negen maanden tegen de man geëist. De Benelux-cotnf eren tie Van deskundige zijde in den Haag heeft men aan het A.N.P. medege deeld, dat het verzoek tot uitstel van de Benelux-conf erende van de Nederlanders is uitgegaan. Als moeilijkheid noemde men ook onze betalingsbalans. De handel iin Ballpoints Vele Ballpoints, die in ons land worden verkocht, vallen onder een Uruguees octrooirecht. De Rotterdamse Rechtbank heeft uitgemaakt, dat deze kogelvulpenhou ders zomaar niet zonder pieer mogen worden verkocht. NIEUWSBLAD KIEST EEN MODERN MONTUUR NEEM EEN BRIL VAN OPGERICHT 1876 De bekende acteur JAN MUSCH viert op 22 December a.s. zijn 75ste verjaardag. De fotograaf maakte een foto ln zijn woning te Laren, die de aardige naam heeft van „Musschennest".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1