Plaatselijk Nieuws Jtaliano 's-Lands wijs's-Lanils eer DRUKKERIJ VEERMAN Met RAAD en DAAD IVOROL-tandpasta: het neusje van de zalm Ruwe handen? PUROL HEUSDEN - Op 18 Dec. hoopt D.V. de Chr. Besturen Bond afd. Heusden een grote openbare propagandavergadering te houden in hotel Concordia". Als spreker hoopt op te treden de heer B. Roelvink, hoofdbestuurder Chr. Metaalbewerkersbond, met het onderwerp: het C.N.V. en de toe komst. Verder wordt nog medewer king verleend door de heer J. Deur- lo te Heusden, declamator. Zij, die iets willen horen over de Chr. Vakbeweging komen naar deze vergadering. Wie éénmaal de heer Roelvink gehoord heeft, blijft zeker niet thuis. -Zondag wordt in het Vereni gingsgebouw in de Putterstraat een tweetal films vertoond door de Kath. Blindenzorgvereniging „St. Antonius van Padua" en wel de film „Levens vreugd" en „Het worde Licht". Des middags wordt een kindervoorstelling gegeven. Prachtige en gezellige .mu ziek zullen het geheel afwisselen/ter wijl na de 3e acte de blinde Pater An dreas zal spreken. Op Donderdag 21 Dec. zal door de Chr. Gem. Zangvereniging „Sur- sum Corda" alhier, in samenwerking met verschillende solisten een Kerst cantate worden uitgevoerd in de Ned. Herv. Kerk. Men verzulme niet deze wijdings avond bij te wonen, waarin veel kunst genot en tevens een waardige voor bereiding op het Kerstfeest wordt aangeboden. De toegang is voor een ieder vrij. Nadere bijzonderheden volgen in het volgend nummer van dit blad. Zie verder advertentie in dit blad. „Road to Zanzibar" is de ti tel van de film, welke a.s. Zaterdag en Zondag in de bioscoop het Wa pen van Amsterdam draait. Dit is een vrolijke film van Bing Crosby en Dorothy Lamour, welke een reis maken dwars door Afrika en daar tie vreemdste avonturen me i- maken. AALST Zaterdagmiddag tti Dec. van 1 2 uur zal in de consistorie hij de Ned. Herv. kerk een stemming gehouden worden ter verkiezing van een kerkvoogd en ©en notabel bij de Ned. Herv. gemeente, wegens pe riodieke aftreding van de heren G. Maas en G. Koolhaas. De door de leidsters van de Ned. Herv. Zondagsschool bij de ou tliers der leerlingen en begunstigers gehouden geldinzameling, bestemd voor de jaarlijkse Kerstfeestviering, heeft hel prachtige bedrag van 1' 370.60 tot resultaat gehad'. Het Oorlogs-Herinineringis- kruis werd toegekend aan E. D u'four- ne, J. A. van der Meijden en G., J. Verboom alhier en aan T. J. de Regt te Poederoijien. ANDEL De Uniecollecte langs de hui zen voor de scholen met de Bijbel, heeft hier opgebracht f614,80. De heer H. A. v. d. Werken heeft zijn benoeming tot ouderling alhier aangenomen. ALMKERK Maandag 18 Diec. zal alhier in de zaal van de heer C. G. van Dijk een gecombineerde vergadering worden gehouden van de afdelingen der Chr. Boeren en Tuinders en de Chr. Jonge Boeren en Tuindiersorga- nisatie, alsmede van de Chr. Boeren- en PI a t tel and s vrou wenhond. Als spreker zal dan optreden Ir. G. Wans ink te 's Gravenhage, secr' van de Chr. Boeren- en Tuinders,h bond, met het onderwerp „De taak van de boerenstand in deze tijd". A.s. Zaterdag 16 dezer, $es v.ni. qm 9 uur, lioopt de raad dezer gemeente in een openbare zitting bij een te komen. In verband met de Kerstda gen zal de Nooduitkering en de ou derdomsrente, alhier in die week van 19 Lm. 23 Dec. worden uitgekeerd. BABILONIëNBROEK Donderdag 7 dezer, vierde het echtpaar W. O. v. d. Beek-In 'tVeld zijn 50-jarige echtvereniging. Zeer velen kwamen dien dag het geluk kige paar feliciteren. De buurtver eniging had een prachtige ereboog geplaatst en bood hen tevens een radio-toestel aan. ÜUSSEN Naar wij vernemen heeft het Aannemers- en Beeldhouwersbedrijf v. d. Sluys en v. Dijk, Giessendam- Leersum, het schilderwerk van het „Kasteel van Dussen" opgedragen aan de Joode's schildersbedrijf alhier, on der architect v. Essen te Voorburg. EETHEN Voor hel bouwen, van een leerniiddielenkattiieir aan die Opent». Lagere school te Eelhien was laagste inschrijver J. E. Haspels te Babilo- niëin broek imiet f3.200 Voor het bouwen van een berg plaats bij de Bij'z. Lagere school te Meeuwen, was laagste inschrijver C. Vos te Meeuwen met f2935 GENDEREN In id© Genef. Kerk zijn ge kozen tot ouderling A. MCiresonnie en K. Roodenburg. NIEUWENDIJK De heer Barth heeft wegens aanstaand vertrek naar den Haag, bedankt als secretaris van het Groe ne Kruis. A.s. Zaterdag geeft de mond- accordeonvereniging „D.V.O," van Sleeuw ijk, een uitvoering in gebouw Ta'venu. Door de kerkeeaad der Gerief. Kerk, is een beroep uitgebracht op Ds. (Streefkerk van OMiebroek De echtelieden. Kamp-lppeJ, herdachten onder grote belangstelling hun 10-jarige echtvereniging. De heer PI. Dubbeldam heeft bedankt als bestuurslid van de Chr. Bond van Overheidspersoneel afd. Nieuwendijk. - Woensdagavond 20 December zal in Tavemi de jaarlijkse ouder avond der Chr. school worden ge houden. NEDERHEMERT Bij besluit van 9 ,Dec. j.l. is door de Minister van Oorlog aan de heer A. Mol, onderwijzer aan de Chr. school alhier, uitstel van eerste oefening verleend. Op Zaterdag 9 Dec. j.l. hield de afd. van de Bond van Staatspen- sionnering alhier haar algemene, te vens jaarvergadering in de Naaischool welke door een niet te groot aantal leden werd bezocht. Na opening om 7 uur door de Voorzitter C. v. d. Werken, volgde liet verslag van secre taris G. v. d. Werken en penning meester M. Verbeij Johzn., welke zon der op- of aanmerkingen onder dank zegging werden goedgekeurd. De aftredende bestuursleden C. v. d. Werken en W. v. Wijk Wzn., wer den herkozen. Vervolgens hield Mej. Schulz een lezing betreffende het Con gres, dat onlangs te 's-Gravenhage was gehouden, die afgewisseld werd met zang en declamatie. Plierna volgde pauze, waarin rijke lijk op koffie en gebak werd getrac- teerd, hetgeen bij de aanwezigen goed in de smaak viel. Vervolgens wer den enkele stukjes opgevoerd o.a. „Bij Cisje in de scheerwinkel" en „De Erfenis van Oom Klaas", welke door de spelers zeer goed werden ver tolkt, waarop een langdurig applaus volgde. Om half 11 sloot de voor zitter deze interessante en leerzame avond, zich in zijn dankwoord rich tende tot hen. die hadden medege werkt aan het welslagen van deze avond. Maandagavond n Dec. j.l. hielden de afdelingen van Land-,, Bouwvak- en Fabrieksarbeidersbon den van Brakel, Zuilichem, Poede- roijen, Aalst, Nederhemert en Well in café Gij be aan de Rietschoof al hier een vergadering van gezamen lijke Besturen met het doel de op richting van een Bestuurdersbond voor de WestBommelerwaard. Na be spreking en discussie bleek hiervan de noodzakelijkheid, waarna tot be stuursverkiezing werd overgegaan. Tot bestuursleden werden gekozen: B. A. Wijnstekers, Aalst, voorzitter; J. Spiering, Brakel, secretaris; W. de Gier te Poederoijen, penningmeester; A. Meijdam, Brakel, 2e voorzitter; W. Dekkers, Well, 2e secretaris; H. v. d. Werken, Nederhemert, 2e pen ningmeester en P. v. d. Maas te Zui lichem, alg. adjunct. De afdeling Nederhemert Aalst van de Algemene Bedrijfsgroe pen Centrale (A.B.C.) hoopt op Don derdag 21 Dec. a.s. een ledenverga dering te houden in café „Gijbe" aan de Rietschoof te Nederhemert. Als spreker hoopt die avond op te treden dhr. H. Volbedate uit Tiel. RIJSWIJK De gehouden jaarlijkse col lecte voor de Unie „Een school m. d. Bijbel", bracht in deze gemeente op f450. Op 20 Dec. hoopt de afd. Giessen-Rijswijk van de Ned. Chr. Vrouwenbond, een Kerstavond te houden evenals dat ook vorig jaar is geschied. In de zaal van het Gemeente huis, waar alle verenigingen hun plaats vinden voor vergaderen en oe fenen, waar uitvoeringen, jaarverga deringen enz. worden gehouden, is een prachtige verbetering tot stand gekomen. De gemeente heeft n.l. in het hele gebouw de centrale verwar ming laten herzien en een nieuwe mo derne ketel laten aanbrengen. Dit werk is uitgevoerd door de fa. Staal uit Gorcum. Wanneer nu ook het houtwerk en de muren onder handen worden genomen, is Rijswijks „zaal" geheel in orde. Op Tweede Kerstdag zal met de kinderen van de Zondagsschool het kerstfeest in de kerk worden ge vierd. UITWIJK Heden Vrijdagavond 7 uur zal in het Verenigingsgebouw alhier voor de vereniging „Instituut der Ned. Herv. Kerk" als spreker optre den Ds. Henkels, oud-predikant van Uitwijk, thans te Heemstede. Door hem zal behandeld worden: „De gro te lijnen van <de nieuwe Kerkorde". Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Tot notabel der Ned. Herv. werd herkozen T. v. Plerwijnen, P. A. Nieuwenhuizen als ouderling en H. C. v. Arkel als diaken. Naar wij vernemen hoopt de Gem. Zangver. „O.K.K." alhier op 30 Dec. a.s. een uitvoering te geven. WOUDRICHEM Op 18 December a.s., des avonds te 7.30 uur, zal in café Mol alhier een ledenvergadering gehouden worden van Het Groene Kruis. Zie voor nadere bijzonderheden ad vertentie in dit blad. WERKENDAM Vrijdagavond 7 uur zal in de Chr. Genef. Kerk alhier als spreker optreden, Ds. E. du March ie van Voorthuizen van Sliedrecht. Tot notabel dier Ned. Herv Kerk alhier is gekozen, de heer D. Pruisen. Door de heer L. v. d. Dag wend deze week de 11 millioenste leg melk geleverd in lnet boekjaar 1950 aan de Coop, melkfabriek be Nieuwendijk. Kerstfeest ouden van' dagen. In. overleg met de Chr. Vrouwen en id e Bond van Plattelandsvrouwen afd. Werkendam en Biesbosch, wil de commissie de ouden van dagen uit Werkendam en >d© Werken, een Kerstfeest aanbieden op Dinsdag 19 Dec. ajs„ des 11am. half twee in de Nutszaal. Aanmelding moet geschie den bij mievr. t Hoofd-Schalk wij k, mevr. 'v. d. Stelt-Koiiings, J. Wa ning e, II. C. den Haan en J. v,. S berkenburg. Zaterdag a.s. zal in deze ge meente langs de huizen een collecte worden gehouden voor Ambon. Gedurende de maand Novem ber passeerden de Rijksschutsluis al hier via Mierwede en Biesbosch 645 vaartuigen. WIJK Vorige week Woensdag speel de de biljartver. „Maaszicht" een thuiswedstrijd tegen de ver. „De Zwaan' 'uit Genderen. Laatstgenoem de ver. won met een verschil van 13 punten. Die hoogste serie we bi behaald door Jan van Til borg van de ver. „Maaszicht". Dinsdag j.l. werd ©en tegenbezoek gebracht aan „De Zwaan" en nu werd door „Maaszicht" gewonnen met een verschil van 99 punten. De hoogste serie werd wieer gespeeld door Jan van Tilburg. Onze spelers waren in deze wedstrijd heel wal beter op dreef dan vorige week, het geen dan ook duidelijk in de uitslag tol uiting kwam. DAAR NIET HIER WEL het lekkerste middel tegen verkoudheid 30 cent per 100 gram N N E M A S N E E K WIJK EN AALBURG De N.C.V.B. alhier, hoopt op Dinsdag 19 Dec. des avonds 7 uur te vergaderen. (Kerstfeestviering). Het kinderk. „Marijke" houdt haar repetitie a.s. Zaterdagmiddag van half drie tot half vier. In ver band met de instudering van het kin derzangspel „Repelsteeltje" worden alle leden dringend verzocht aanwe zig te zijn. Naar wij vernemen zal op Donderdag 28, Vrijdag 29 en Zater dag 30 Decembera.s. door de v.v(. „Wilhelmina" ©en bazaf* wonden ge organiseerd in het Verenigingsge bouw. Verschillende attracties zul len er aanwezig zijn, zodat het ge zellige avonden bei o ven te wonden. ZUILICHEM Maandag 18 Dec. a.s. des avonds 7 uur, hoopt voor de Herv. J. V. alhier op te treden Ds. P. Zandt van Delft. Stichting „Door de Eeuwen Trouw" Eindhoven Met grote dankbaarheid aan de ve le duizenden Nederlanders, die ons financiëel daartoe in staat stelden, maakt de stichting „Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven, bekend, dat haar zending voedsel en medicamen ten o.a. bestaande uit 145 kisten melk poeder en belangrijke hoeveelheden vaccins, sera, verbandmiddelen, vi taminen, sulphap répara ten en andere geneesmiddelen ter plaatse zijn aan gekomen en over het gehele gebied van de Republiek der Zuid-Mol ukken zullen worden gedistribueerd. Het Volk van de Zuid-Molukken is het Nederlandse Volk voor de ver leende hulp dankbaar, hoewel hier mede niet is te voorzien in de grote nood. Daarom is voortdurende voor ziening noodzakelijk. Het is mede aan het Nederlandse Rode Kruis hetwelk, binnen de grenzen, die zij zich stelt, alles heeft gedaan wat mogelijk was om in sa menwerking met het Internationale Rode Kruis, mogelijkheid voor hulp verlening te vinden te danken, dat thans verschillende vertegenwoordi gers van het Internationale Rode Kruis overal in de Zuid-Molukken aanwezig zijn. Hieruit en uit de om standigheid, dal liet vliegtuig, waar mede de Rode Kruis vertegenwoordi gers aankwamen, ook goederen voor de noodlijdende bevolking bevatte, blijkt, dat het Internationale Rode Kruis, nadat bij herhaling een beroep op deze organisatie was gedaan, op het laatste moment kans heeft gezien om een begin van uitvoering te ge ven aan haar humanitaire taak ten aanzien van de Zuid-Molukken. Stichting „Door de Eeuwen Trouw", Floralaan Oost 148, Eindhoven. Giro 426. Eindhoven, 8 Dec. 1950. G. C. V. Ik ben met mijn zaak iu huishoudelijke artikelen ingeschre ven bij de Vakgroep. Is liet nu voor mij nog mogelijk om als nevenbedrijf koloniale waren te gaan verkopen? AntwoordWanneer u dat tol nu toe niet gedaan hebt en dat niet deed voor 1937, kunt u dat nu niet zo maar gaan doen. U zult zich dan moeien gaan vestigen en hebt daar dus voor nodig ©en middenstands diploma, liet vereiste vakdiploma en crediétwaardiglueid. U moet zich dan wenden tot die Kamer van Koop handel, waarondier u ressorteert. H. Wij hebben onze gebouwen verzekerd bij igen onderlinge w.aair- b orgmaal s c li a pp ij legen b r and s chade Een lageinl: van een andere maat schappij raadt ons aan op beurs polis té verzekeren, daar dit voor deliger zou zijn. Is dit juist? Wat is op beurspolis? AntwoordDe onderlinge waar borgmaatschappij is een vereniging van verzekerden. Die verenigde ver zekerden delen mee in de winsten en verliezen van liet bedrijf. Er is hier geen winstmotief. Dit heeft ui teraard voordelen. Het kan echter ook nadelig zijn, ill. wanneer er een groot aantal schadegevallen is. Veel zal dit niet voorkomen. Andere maatschappijen worden geheel ge dreven voor rekening van de verze- leer aar. Bij beidie normen wordt een vaste premie betaald. Op beurspolis verzekeren wil zeggen, dat een ver zekering gesloten wordt op de beurs van Amsterdam of Rotterdam. De tekst van dieze polissen voor allerlei soorten yain verzekering is gedepo neerd bij een notaris of op de griffie van de rechtbank. Of dit voordeliger is, is alleen vast te stellen na ve'rt gelijking van die polisvoorwaarden. een grote en mooie sortering visitekaartjes. cTèijmen van cfijmen BERTHA De spanning is verbroken! 'tGerecht heeft uitgesproken: Ze mag naar Nederland! Tot vreugde van haar ouders! Een last viel van him schouders, Ze hielden dapper stand. De spanning is verbroken! We zien van woede koken, Het volk van Mohammed. Ze tieren en ze moorden, Zo wij schier nergens hoorden, Vertredend recht en wet Ze willen haar ontvoeren. Zie, hoe ze op haar loeren, Als op een goede buit. Geen rechten zijn hier heilig. Geen leven is dus veilig Maar zie, hun rijk is uit! We zullen dus maar hopen, Dat alles zo mag lopen, Dat Bertha hier straks landt. Want 'tis in deze weken, Wel duidelijk gebleken.: Ons bindt een hechte band. TIJMEN. HEUSDEN Zondag a.s. speelt liet 3e elftal van de v.v. Heusden tegen RKJVV:. De wedstrijd vangt aan om 12 uur Het 2e elftal krijgt om 2 uur het sterke ODC op bezoek, dat boven aan de ranglijst staat. Dit beloofd dus een spannende wedstrijd te wor den. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM. Op de veemarkt van Dinsdag 12 December werden in totaal aange voerd 4964 en wel: vette koeien en ossen 845, gebruiksvee 1439, vette kalveren 35, graskalveren 171, nuch tere kalveren 831, varkens 171, big gen 616, paarden 2214, veulens 11, schapen of lammeren 541, bokken of geiten 734. Prijzen: vette koeien 2.402.60, 2.102.30, 1.902.50; vette kalve ren 3.013.20, 2.602.80, 2.20— 2.40; graskalveren 340, 240, 180; nuchtere kalveren 60, 55, 50; oiggen 45, 40, 30; slachtpaarden 1.70, 1.60, 1.55; schapen 110, 90, 60; lammeren 95, 80, 65; kalfkoeien 960, 800, 700; melkkoeien 960, 800, 700, vare koei en 575, 525, 475; vaarzen 650, 600, 500; pinken 450, 400, 325. DEN BOSCH. Op de markt van Woensdag 13 December werden aangevoerd 5222 stuks vee, en wel: 2123 runderen; 133 vette kalveren; 741 nuchtere kal veren; 69 zeugen; 312 lopers; 1521 biggen286 schapen en lammeren; 37 geiten. Prijzen: Melk- en kalfkoeien 700 —950; Guiste koeien 485700; Kalf,r vaarzen 600925; Klamvaarzen 550 625;; Guiste vaarzen 500—-625; Pinken 375475; Graskalveren 180 —285; Nuchtere fokkalveren 90- 130; Nuchtere slachtkalveren 45-65; Zware nuchtere slachtkalveren 90; Lopers 55—70; Biggen 23—383 Drachtige zeugen 210—260; Scha pen 70—110; Vette lammeren 70 90Geiten 2055. *'•1 Wij, Nederlanders, zijn gewend, onze Familie, Vrienden en Kennissen, bij de jaarwisseling per visitekaartje het aller beste te wensen, Voor deze oeroude tratidie hebben wij Uw order visitekaartjes wordt door ons tot in de finesse verzorgd. Een ruime, moderne letterkeuze staat U hierbij ten dienste. TELEF. 19 HEUSDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2