Buitenland een HUISHOUDSTER oprichting Billardclub uw Kerstboom I I Kerstboomversiering. w Uitvoering UITVOERING HET WAPEN VAN AMSTERDAM Road to Zanzibar •T| ï.v.H.'tjes [m Gevonden en verloren voorwerpen Gem. Zang*. „EXCELSIOR" een Stortkar. Reparaties - Kunstgebitten Firma H. van Eeuwijk&Zn. Fornuiskachel f Nieuwjaarsadvertentie Mej. A. J. BUTIJN DIENSTBODE Ledenvergadering CH. VAESEN VERPACHTING GOED BOEK Landarbeiders. Vacantiebonnen. OP VELER VERZOEK «DE KONING DER JUNGLE» Ruwe lippen?P(JR0L Edele wassoorten i PBmKmvnrm':-/ ZONDAG 17 DECEMBER 11EUSDEN, 10 u. en 6 u. Ds. W. Anker Geref. Kerk, 10 u. leesdienst, 6 u. Ds. Riphagen uit 's-Gravenmoer AALBURG, 9.30 u. leesdienst 2.30 u. Ds, Haverkamp Bed H. Doop Geref. Gem., 9.30 u. en 6 u. leesdienst AALST, 9.30 u. Eerw. Heer v. d. Ent en 2 u. Ds. Warmoltz Geref. Kerk, 9 30 u. leesdienst 5 u. Ds. Lensink uit Culemborg Geref. Gem. 9 30 en 2.30 u. leesdienst AMMERZODEN, geen dienst ALMKERK, 10 30 u. en 6 u Ds. Henkel Geref. Kerk, 9 u. en 2 u. Ds. de Graaf ANDEL, 9.30 u. Ds. Smit, 6 u. Ds. Ooms B.-BROEK, 9.30 u. Ds. den Besten, 6 u. leesd. BESOIJEN, 10 u. dhr. de Rooij uit Rijswijk, 2.30 u. Ds. Jens BRUCHEM, geen dienst CAPELLE, 9.30 u. Ds. Haverkamp, 2.30 u. Ds. Kelkert DOEVEREN, 10 u. Ds. Steenbeek. DRONGELEN, 9.30 u. Ds. Boezer DUSSEN, 2 u. Ds. den Besten DUSSEN (Hank), 2 u. Ds. Smit EETHEN, 6.30 uur Ds. Boezer GENDEREN, 9 it. leesdienst, 6 u. Ds. Smit Geref. Kerk, 10.45 u. en 2.30 u. leesdienst GAMEREN, 9.30 u. en 6.30 u. Ds. van Dijk '8-GRAVENMOER, 10 u. en 6.30 u. Ds. Kolkert HEESBEEN, 2 u. Ds. Boezer KERKWIJK, 9.30 u. Ds. v. d. Bosch MEEUWEN, 9 u. leesdienst en 2 u. Ds. Hoeufft van Velsen Geref. Kerk, 10.30 u. leesdienst, 6 u. dhr. Dalmaijer uit Waardhuizen NEDERHEMERT, N.z. 2 u. Ds. Nieber uit Zaltbommel. NIEUWENDIJK, 2 u. Ds. Henkel uit Almkerk Oer. Kerk, 10, 2 en 4 u. Ds. Streefkerk uit Oldebroek POEDEROIJEN, 9 30 u en 6 30 u. dhr. Asmus SPRANG, 9.30 u. Ds. Streefkerk en 2.30 u. dhr. Begeer UITWIJK, 9.30 u. en 2 u. Ds. Woldinga VEEN, 9.30 u. dhr. v. d. Meulen en 6 u. Ds. Haverkamp Geref. Gem., 9.30 u. en 3 u. leesdienst. WASPIK. 9.30 u. en 2.30 u. Ds v. Griethuysen WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, 9.30 u. en 6.30 u. dhr. Dalmaijer Geref. Kerk, (Art. 31), 9 30 en 2 u Ds. Algra WELL, 10 u. Ds. de Graaff Geref. Kerk, 10 u. leesdienst, 2 30 u. Ds. Lensink uit Culemborg WIJK, 9.30 u. Ds. Ooms, 2.30 u. Ds. Anker WERKENDAM, 9.30 en 3 u. Ds. de Bruin Geref. Kerk, 11 en 6 u. Dr. Huijser Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 u. leesdienst Geref. Gem10 en 6 u. leesdienst Chr. Geref. Gem., 9 u. en 5 u. dhr. v. Kooten Herv. Evang. 11 en 7 uur dhr. Smit uit Rotterdam WOUDRICHEM, 10 u. en 6 u. Ds. Groeneveld ZU1LICHEM, 930, u. Ds. v. d Kooij, 2 u. leesdienst Geref. Kerk, 10 u. en 2 30 u. Ds. van Hoek GEVONDEN op de veiling te Veen een wollen h erend handsehoenTerug te bekomen aldaar. GEVONDENEen grijs wantje. Te rug te bekomen bij de Postcommaln- dant der Rijkspolitie te Wijk en Aal burg. GEVONDEN: Enkele stofdorpels voor binnenkozijnen. Terug te beko men bij P. Honings, loodgieter, A 101, Wijk. GEVONDEN: Een kinderporte- inoninaie. Terug te bekomen bij Jj Scheffers, PoLsestraal C 137, Aalburg VERLORENBen paar wollen da- meswanten. SVj*. terug te bezorgen bij P. van Tilburg, Oudestr., Wijk. VERLOREN in Heusden, een vul penhouder met gouidieti pen. Tegen beloning terug te bezorgen bij Job. de Graag, O u d he u sdenses tr a a t W 20h te Heusden. VERLORENEen hangslot, gaan de van Poises tnaat te Aalburg tnaar einde Veldstraat te Wijk. Terug te bezorgen op Postkantoor te Gend'e- nan. Trein on t s paring Woensdagmiddag kwart voor drie is de sneltrein Bazel-den Haag tus sen Hatrival en St. Hubert in de Bel gische provincie Luxemburg ont spoord. Het ongeluk gebeurde opeen gedeelte van de spoorbaan, waar men aan bet werk is. Tengevolge daarvan had de trein slechts een snelheid van 40 km per uur, doch deze bleek nog te groot. Had de trein zijn gewone snelheid gehad, dan zouden de ge volgen zeer zeker nog ernstiger zijn geweest. Hoewel deze nog ernstig genoeg is, aangezien er tot heden reeds 3 doden en 24 gewonden te betreuren zijn, waarvan een 3-tal nog zjeer ernstig. 7 werklieden door treiin gledood Op de lijn Brussel-Antwerpen wer den Woensdag door een sneltrein 7 werklieden gedood, die aan de lijn werkzaam waren en die tenge volge van de rook uit een andere trein, die van Antwerpen naar Brus sel niet hadden zien aankomen. België Verdrievoudigt zijn leger De Belgische minister vajn Defen sie heeft ©en wetsontwerp ingediend tot vergroting van het Belgische le ger in 1951 tot maximaal 15O.ÖÜ0main.\ In 1950 waren gemiddeld 55.000 dienstplichtigen onder de wapenen. Rode demonstratie te Parijs Een 2000-tal communisten heeft te Parijs voor liet paleis van presi dent Auriol en de Amerikaanse am bassade gedemonstreerd tegen herbe. wapening van Duitsland. Ook werden leuzen geroepen als „Pleven treedt af", „MacArthur is een moordenaar", „Korea voor de Koreanen" en „Wij willen vrede". De demonstranten werden door een dui_ zend tal politiemannen verdreven. Samenzwering legen MacArthur? Agenten van de Amerikaanse con- Ira-spionnage te Tokio stellen teen onderzoek in naar een samenzwe ring om generaal MacArthur, de op perbevelhebber der Ver. Naties, te vermoorden. De Japanse politie heeft twee po litiemannen in de stad Hatsjinoe ge arresteerd op verdenking, dat zij met communisten de aanslag op de ge neraal hebben beraamd. Einde Marsha 11-hulp voer Engeland De Britse minister van Financiën, heeft medegedeeld, dat de Marshall hulp aan Engeland met ingang van 1 Januari a.s. zal worden stopgezet, tengevolge van de economische voor- uilgang 111 Engeland en de druk op de Amerikaanse economie als gevolg van het defensie-programma. Algemene dienstplicht gevraagd Een comité van vooraanstaande Amerikanen heeft er bij de regering op aangedrongen met het oog op de „huidige gevaren" de algemene dienstplicht in te stelten. In Januari en Februari 1951 zul len in de Verenigde Staten 80.000 man per maand worden ingelijfd, hetgeen over beide maanden 70.000 meer is, dan aanvankelijk werd be oogd. In Februari zullen, sinds het uitbreken van de Koreaanse ooidog, bij het Amerikaanse leger 370.000 man buiten die bestaande sterkte zijn. ingelijfd. „Onbeklemd voorwierp" boven Londen Maandag hebben ooggetuigen ver klaard hoog boven Londen een voor werp in de vorm van een sigaar met een lichtende staart te hebben ge zien. Het maakte een geluid „als twéé zware bommenwerpers". Volgens een persoon zag het voorwerp er uit als een dunne zilveren huls. Die maatricgieliein in Amerika Truman zal in de nacht van Vrij dag op Zaterdag een radiorede tot hét Amerikaanse volk houden en. spre ken over de wereldsituatie en de binnenlandse maatregelen, die de Verenigde Staten met het oog pp de oorlogsdreigting, naar zijn mening, zullen moeten nemen. i „Staakt hiel vuren" De Sovjet-Russische afgevaardigde Jacob Malik heeft in de algemene vergadering der Verenigde Naties me degedeeld, dat de Sovjet-Unie zich zal verzetten tegen de door dertien landen in Azië en het Midden-Oosten gedane voorstellen, die voorzien in een staken van het vuren in Korea. C. C. VAN HOVEN. T GEVESTIGDI TANDARTS GORINCHEM, WIJ VRAGEN GEVRAAGD: GEVRAAGD BEZOEKT de Uitvoering te Giessen „IK HEB GEZONDIGD" ijl bij f I A. Kwetters. Breestr. 89, Heusden ij ':K Ij; ij; Si ;'jijijij| ij; j| ij; ij; ji ;ji ij| ij*ji ij| Erdal wint 't met glans! Als ge Uw schoenen dagelijks met Erdal poetst dan krijgt U een geweldige voor sprong. Wat een glans en hoe prach tig soepel blijft het leer! Door de in Erdal verwerkte edele wassootten wordt het leer gevoed", blijft het barstvrij en als nieuw! TE KOOP Fotografie annex Fotohandel aan Foto kalender gratis! J. VAN STRATEN Hoek Engstraat 88-89 Heusden Gebakjes Koekjes Zoutjes (stengels) Zoute Zwitsers VRAAGT SPECIAAL ONZE MOKKA STOLLEN Cake Canadezen Wed C. van Ballegooijen voor het aanleggen van licht, en Muziek en Patattefritestenten Verzilvering Verzilveren der vacantiebonnen ölaassens AANVANG 7,30 UUR PRECIES TOEGANG VRIJ „IN HET HOSPITAAL" 99 99 Nieuwe en Ruil- motoren, Zij, die een Nieuwjaarsadvertentie in ons blad wensen te plaatsen, worden verzocht, de copy daarvoor zo spoedig mogelijk althans uiterlijk Donderdag morgen 28 December in ons bezit te doen zijn. De prijs bedraagttot 15 elke millimeter meer 8 cent. mm f 1.20; J DE ADMINISTRATIE. Hiermede betuigen wij onze'oprechte, dank voor de grote belangstelling en] deelneming, ondervonden bij het over lijden van onze geliefde Man, Vader j Behuwd-, Groot- en Overgrootvader,' Uit aller naam: Wed. C. C. VAN HOVEN- SCHOTMAN. Waardhuizen, F 17, December 1950, Bij deze betuigen wij, mede namens onze kinderen, onze hartelijke dankt aan familie, vrienden en kennissen] voor de bewijzen van belangstelling' en de vele cadeaux, die wij bij onze 50-jarige Echtvereniging mochten ont vangen. Inzonderheid de gevers en geefsters van het prachtige radiotoestel en tevens de jongens die voor een mooie boog gezorgd hebben. W. O. VAN DER BEEK. A. VAN DER BEEK- in 't.Veld. Babiloniënbroek, December 1950, G 78 Pompstraat 58. Telef. 2330 SPREEKUREN Di., en Vrij. 8—9 uur Ma., Di„ Do. en Za. van 2—3 uur en volgens afspraak voor ons tehuis voor ouden van dagen, der Nederl. Herv. Diaconie, flinke degelijke voor dag en nacht, boven 18 jaar en beslist P. G„ om met de twee andere dienstmeisjes al het voorkomende werk te verrichten. Bij gebleken geschiktheid f 75.— per maand. Persoonlijke aanmelding „RUSTOORD" Zuid-Willemsvaart 20, 's-Bosch. In diensttreding 1 Januari 1951. P. G. Niet ouder dan 40 jaar, Bij man en 2 jongens. Brieven onder No. 70 aan het Bureau van dit Blad. leden voor in het „Wapen van Amsterdam" te Heusden. Het voorlopig Bestuur. te geven door de in de garage van A. P. Elshout, op Zater dag 16 December a.s. Na de pauze opvoering van het Toneelstuk Aanvang 7 uur nam. van de Vereniging „Het Qroene Kruis", Woudrichem e.o. op 18 December 1950, des avonds te 7,30 uur, in café Mol te Woudrichem. AGENDA: Opening. Notulen. Begroting 1951. Wijziging Huishoudelijk Reglement. Rondvraag en sluiting. HET BESTUUR. Bestel heden vs: Verkrijgbaar in de kleuren zivart, bruin, wit en oxblood. Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. Hoogstraat O 112 Telef. 67 Heusden TER KENNISMAKING met onze vernieuwde zaak geven wij gedurende de maand Januari Ruime keuze in Fotocamera's en Boxon Rolfilms in alle goede mer ken steeds voorradig. Wij leveren U reeds voor f 15.- oen goede Box met tos Aanbevelend, Ook 2de Kerstdog do gehele dag geopend I Sneller, beter en goedkoper Hoogstraat 348 Woudrichem Kerstgroepen Kerststallen Glas-Figuren Tafellopers Tafellakens Servetjes Hulst Mos Kerstkaarsjes, enz. ZIE ONZE ETALAGE Teneinde de feeststemming met de Kerstmis en Nieuwjaar te verhogen, vragen wij wederom Uw aandacht voor onze prima U kunt Uw bestelling event, telefonisch opgeven onder No. 16 Grotestraat 194 VEEN op Donderdag 21 Dec. a.s., om 8 uur in caféa «De Zwaan» te Genderen. tijdens het schaatsenrijden te Genderen. Inlichtingen te verstrekken bij J. VAN GORCUM aldaar. Voor een naar de Boekhandel Fa. L. J. Veerman, Heusden van VACANTIEBONNEN kan ge schieden op Woensdagavond 20 De cember a.S., van 7—8 uur, bij JAC. GLAVERMANS, Heistraat A 198, Wijk en Aalburg. op Woensdag 20 December a.s., des avonds na 6 uur, bij de Penning meester der A. V. L. B. JOH. VOS, Wielstraat 118, Veen. Op Woensdag 20 December a.s., zal er gelegenheid zijn Landbouw-vacan- tiebonnen te verzilveren tot een waarde van f24.—, ten huize van L. C. V AN KUIJK, Vlaasstraat 266, Veen. 22 - 25 - 30 ct, PITTIG GEURIG DROOG Kwaliteit Verzorging Grote corona 16 ct. De beste in z'n soort, Speciaalzaal FIAQg HEUSDEN SITAS SHAG: 't meest in trek. I Het Dameskoor O. en O. te Meeuwen hoopt morgen 16 DECEMBER in de zaal van de Heer J. Korevaar te Meeuwen haar jaarlijkse uitvoering te geven Vergeet niet dit zeer verzorgde pro gramma te komen zien. Het biedt U o.m. Zangstukjes, Gecostumeerde gym nastiek, Tableaux, Duetten, enz. Verder werken aan dit programma mee de Gebr. v. Rijswijk uit Sleeuwijk Ar Aanvang 7 uur Entree fl. HET BESTUUR van de Kerstcantate „OSANNA IN EXELSIS' op Donderdag 21 December te Heusden, in de Nederlandse Hervormde Kerk door de Chr. Gem. Zangver. „Sursum Corda" te Heusden. SOLISTEN: Mevr. G. Reuvers—Starrenburg, Sopraan Antoinette Blom, Alt Begeleiding, orgel, G. Versluis Declamatie Het geheel onder leiding van Henk Nieuwkoop brengt FILM-SAS U op ZATERDAG 16 DECEMBER a.s„ om half acht, in het Verenigingsgebouw te W IJ K Het tweede deel van de Havik der Wildernis Voor de pauzeStan Laurel en Olivier Hardy in PRACHT KINDERPROGRAMMA. Aanvang half vijf. Plaatsbespreken van 4 tot 5 uur aan de zaal. Wordt verwacht Detective film SPIONNEN IN ROK 30 December a.s. Cowboy film TERREUR IN TEXAS HEUSDEN - Tel. 23 ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 DECEMBER. Aanvang 8 uur. (ZANZIBAR ALTE BAR) Met BING CROSBY - BOB HOPE - DOROTHY LAMOUR Het vrolijkste Jungle Avontuur dat U ooit aanschouwde TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN - Prijs per advertentie van hoogstens 20 m.m.. enkele kolom, f 1,— p. pl, voor Bedford Vauxhall G.M.C. Chevrolet DE GRAAFF 6 Co. Tel. 194, Waalwijk, TE KOOP: een toom zware biggen bij Th. Kouwenberg Heusdenseweg B 128 Herpt TE KOOP een goed onderhouden merk „Dinsing", Te beyrageo Breestraat Z 136, Heusden,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3