diesel tractie Aeiwol getó! Is het voor U moeilijk GORSETIÈRE MAAT- CORSETÏEN Kerstvertelboek GEEN KERSTMIS oA>> GEBR. VOORSLUIJS ADR. VERWIJS Pootaardappelen Kuikenbon Natuurlijk wilt U zorgen, Woninginrichting G. VLASTUIN 'TT ©ctsrrro KERKBOEK Kerstartikelen Ruwe huid 1 PUROL VEILING VEEN Kerstveiliiig valri 13 Dec. 1950. Evenals voorgaainidie jaren wiarid ook aan idezie Kierstvedling het ka rakter van tentoonstelling gegeven en werden voor ide inzendingen welke het hoogste aantal punten behaalden voor kwaliteit, sortering en verpak king prijzen beschikbaar gesteld. Nadat alle inzendingen door een hiervoor speciale commissie waren beoordeeld, werden de prijzen als volgt toegekend: Eerste prijs: H. Ccezee te Alm- lterk voor een partij1 Goudreinetten met een totaal van 92 punten. Tweede prijs: C. H. v. Everdingen te Heesbeen voor een partj Jonathan met c£n totaal van 91 punten. Derde prijs: Jac. de Haan te Meeu wen voor een partij Jonathan met een totaal van 90 punten. De prijzen werden voor de aan vang der veiling! uitgereikt door de voorzitter dier veilingvereniging. De prijzen waren als volgt: Peren: Saint Remy (fabr.) 293IJ Ijsbonten (fabr.) 20—28. Bnederode 30—34. Appelen: Laxtoin's Superbe I 29 —41. Prinsesse Nobiie I 2938. Goud- reinette (stand.) 30—45, id. I 2542, id, (fabr.) 18—24. Jonathan (stand).) 48—59, id. I 35—40, id. (fabr.) 18— 35. Dijkmanszoiet I 2530, id (fabr.) 22. Bellefleur I 30—41. Engelse Bel lefleur 3647. Armgaard 32. Steirap- pelen I 30, id. (fabr.) 1625. Groenten: Spruiten 2632. Knol selderij 59. Uien 8. Kroten 5. Peen 6. Prei 818. Er was aangevoerd 10.000 kg ver pakt en 32.000 kg onverpakt fruit r Vanaf heden wordt slechts een maal per week geveild en wiel elke Woensdag om 11 uur. De gilden zijn een der kost baarste instellingen dielf het yerleden ons heeft nagelaten Er is in Brabant en Limburg en een deel van Gelderland bijna geen feest denkbaar, zonder dat daar de gilden hun deel in dragen. Zij vormen dan ook een bijzonder kleurig element want de meeste gilden beschikken over vlaggen en vendels, die door de vendelzwaaiers op zwierige wijze wor den gehanteerd. Sommigen zijn nog in oude, middeleeuwse kledij gestoken met pluimen op de baret, met knie broeken en strakgespannen, felge kleurde tricot-kousen. De gildebroeders zijn in hun paas- best, deftig zwart pak gestoken, ze dragen de indrukwekkend hoge hoe den en de ouderen dragen pieken en hellebaarden mee, of dragen ten te ken van hun waardigheid, sjerpen om de buik. En dan is daar de koning. Bewust van zijn voornaamheid schrijdt hij fier in de stoet, al dan niet ver gezeld van zijn koningin. Soms draagt hij een kroon op het hoofd, maar het teken van zijn waar digheid zijn toch wel de schilden die hij trots meedraagt: op rug en borst. Waar die schilden vandaan komen? Wel het is de gewoonte dat elke nieuwe koning ter gedachtenis aan zijn uitverkiezing aan het gilde zo'n zilveren plaat schenkt, waarop dan zijn naam, het jaartal, zijn be roep en verdere bijzonderheden wor den gegraveerd. Deze schilden vor men een der kostbaarste bezittingen van de gilden. Niet alleen omdat zij kostbaar zijn vanwege het zilver, waarvan ze vervaardigd werden, maar vooral omdat dit zilver als het wa re de maatstaf is waaraan de bete kenis van een gilde wordt afgemeten Heeft een gilde vele en schone pla ten, zijn er bovendien bij van een respectable leeftijd (van voor 1500) en geschonken door voorname lie den als: abten, prelaten, kasteelheren, drossaarts en burgemeesters, dan kan men er verzekerd van zijn, dat men te doen heeft met een gilde van aan zien, dat eenmaal een grote macht bezat. Maar nog zijn we niet aan het eind van de fraaie attributen, waar mee de gilde is gesierd. Sommige gilden beschikken nog over de oude diepe gildetrommen, die met hun dreunende, indringende roffels de boodschap verkondigen: maak ruim baan, de gilde is op komst. En aan het hoofd van de stoet rijdt de cor net of vaandrig. Hij torst de stand aard van het gilde. Fier en in kleu rig uniform gestoken en met bekwa me hand leidt hij zijn ros slingerde- slanger over de weg. Sommige gilden hebben dan nog narren of schoenpoetsers in hun ge lederen en overal, waar zij opdagen, hun rare fratsen verkopen en hun geverfde gezichten in onmogelijke plooien trekkend, klartert de vreug de hoog op. De twee laatste gebruiken hebben nog een bijzondere betekenis. Zij staan namelijk in nauw verband met hoge eerbied die men van oudsher heeft gekoesterd jegens de koning Van de gilde. Dat de cornet zo slangs- gewijs over de weg rijdt wil zeggen: opzij 1 Er mag niemand meer op de weg zijn, want onze koning komt er aan. Én dat de narren met hun stofdoeken (zij het ook symboliek) de schoenen reinigen van de toe schouwers wil zeggen: Als onze ko ning er langs komt, dan mag er niemand vuile voeten hebben. Dat is in strijd m|et de eerbied die men hem verschuldigd is. Het is niet goed mogelijk om in dit kort bestek nog al de andere zaken te vermelden die een gilde bezit. Want die verschillen van gilde tot gilde. Het een is bewapend met handbogen, het ander met de kruis boog. Bij de ene gilde zijn de gebrui ken zus, bij de andere zo. En er zijn nog heel wat gilden die springlevend zijn. De meeste vindt men in Midden- Brabant, waar men bovendien de oor spronkelijke vorm der gilde het nauw keurigst heeft bewaard. Waar komen die gilden eigenlijk vandaan De echte, oeroude gilden (er zijn er ook wel in latere jaren opgericht) die meestal vier of vijf eeuwen oud zijn, hebben niets te maken met de middeleeuwse ambachtsgilde, dus de gilde van de beenhouwers, de wolwe vers, de edelsmeden, enz. Ook zijn zie heel wat anders dan de boogschut- terijen, die veel jonger zijn en die niets anders doen dan in een „doel" met pijlen op een roos te schieten. De gilden hadden oorspronkelijk een zuiver verdedigende taak. Vier of vijf eeuwen geleden waren Brabant en heel Midden-Brabant (waaronder men dan de Nederlandse en Belgische Kempen en de Limburgen verstaat), voortdurend slagveld. Het was er knap onveilig en er zwierven heel wat plunderende en brandschattende sol daten en roversbenden rond. De ede len hadden daarom een soort van een privé legertje voor hun eigen veilig heid en machtige steden richtten hun burgerwachten op, omdat toen vaak het slagwoord gold: ieder voor zich en God voor ons allen, beraamde ook de kerk middelen tot bescherming van hun bezittingen, de kerkgebou wen, scholen, kloosters enz., die im mers vele prachtige begerenswaardige kunstschatten éijk waren. Daarom richtten de kerken de gilden op. Die werden bewapend met hand- en kruis bogen en waren dus de steun en de toeverlaat van de "kerk. Deze kerkelijke oorsprong van de gilde blijkt uit vele zaken. Zij hebben hun eigen patroon of patroons: Sint Sebastiaari, Sint Joris, Sint Antoni- us, Sint Barbara of Sint Cathrien. De feestdagen van deze heiligen, (die meestal ook de teerdagen zijn), wor den met bijzondere luister gevierd. Hun afdeling prijkt in het vendel en op het zilver. Hun beeld staat in de kerk en onder deze beelden bevinden zich vele voorbeelden van prachtige houtsnijkunst. Sommige gilden heb ben zelfs nog hun eigen altaar. Een ander "bewijs is, dat de pastoor nog bovenaan de lijst van lid of ere-leden staat. In vele plaatsen genieten de gilden nog het uitzonderlijke voorrecht, dat zij nog op hun teerdag met roffelende trommen en zwaaiende vendels de kerk mogen binnentrekken. En in de Sacramentsprocessie's trekken zij mee op de ereplaats, zo dicht mogelijk bij het Allerheiligst Sacrament. Is dat geen treffend symbool van de oor spronkelijke taak de verdediging van de hoogste goederen der R.K. kerk? Op dit ogenblik is de verdedigende taak van de gilde uiteraard vervallen. Maar wil dat zeggen, dat ze zinloos zijn geworden Geenszins, want de gilden zijn veel meer dan gezellige kaartcolleges of oude mannenhuizen. Zij vertegenwoordigen de beste ei genschappen. Zij zijin de dragers van oude tradities. Zij zijn het smybool van trouw aan God en vaderland. Vooral de laatste tijd komt deze gedachte meer en meer op de voor grond. De Federatie van Brabantse Schut tersgilden heeft in deze prachtig werk gedaan. Na een periode van diep verval, waarbij de juiste betekenis van de gilde verloren ging, hebben zij weer hun fierheid en hun zelfbe wustzijn herwonnen. De oude gebrui ken en reglementen werden streng nageleefd. Er wordt scherp gelet op een correct optreden en in landjuwe len en gildedagen wedijvert men met elkaar in de vaardigheden. Die der gilden zijn: vendelen, standaardrijden, schieten en trommelen. De gilden vormen een dierbaar bezit voor ons volk, dat zuinig bewaard dient te worden. Ook te J leusden bestaat een gilde, dat opgericht is op 17 Juli 1841,, de gilde „St. Blasius",, welke Kon. erkend is. Zij wil ook haar oude tra ditie handhaven en haar is reeds door bemiddeling' van het Anjer-Comité een subsidie verleend, waarvoor het gilde een nieuwe standaardvlag en grote vlgg in bestelling heeft. Maar er is nog meer voor uitbreiding en. instandhouding der oude gilde nodig. Om hierin te voorzien heeft de gilde een verloting op touw gezet,, welke door B. en W. van Heusden is goedgekeurd d.d. 19 Nov. 1950. Deze loterij is bestemd voor aan schaffing van gildetrommen, en gil- depakken, waarvoor veel geld nodig is, wil „St. Blasius" bij landju welen in 1951 te Oirschot, gildeda gen en kringdag van de kring Maas land in 1951 te Elshout kunnen uit komen en ook bij haar uitwedstrijden naar buiten laten getuigen van on ze oude trouwe schutse. Steunt daarom onze loterij door aankoop van één of meerdere loten. De prijs a 50 cent kan geen bezwaar zijn. Ze zijn verkrijgbaar bij de leden van „St. Blasius". Als Uw truck meer dan 30.000 km per jaar rijdt, dan kunt U heel wat op Uw exploitatie- rekening besparen door te gaan „dieselen". Er is geen mooiere aanbieding op dit gebied dan dev qO DAF-DIESEL, die tegen een zeer concurrerende prijs wordt geleverd. Hij is uitgerust met de beste en modernste dieselmotor, die de wereld-industrie biedt. Iedere DAF-DIESEL is een wonder van trekkracht, dat speelt met het zwaarste werk Agent voor Uw rayon: AUTOMOBIELBEDRIJF Melkstraat 9 A Tel. 2747 Gorinchem HET NEDERLANDSE VERTROUWENSMERK Service door geheel Nederland ANDEL (N.Br.), enz. ADVERTEREN IS DE BESTE RECLAME 1 CONST^f7 N/ dat U met de a.s. Feestdagen er netjes bijzit. Wellicht denkt U nog het een en ander voor dien tijd aan te schaffen, b.v. een vloerkleed, gangloper, traploper, cocosmatten, bedstel, dekens of iets dergelijks. om naar de zaak te komen, schrijf ons dan even een briefkaart en wij komen U met onze col lectie bezoeken, zodat U rustig Uw keus kunt doen en zien wat het beste bij Uw ander meubilair past. Betreffende kwaliteit en prijs zult U versteld staan. Markt 48 Tel. 147 Geertruidenberg. is een specialiste ia- In haar handen bent U veilig GORINCHEM „TEXTILIA" Maandag en Woensdag aanwezig Verder volgens afspraak Mil. DE «1ST HAAR OKKSKb, DOHI 5 ifijiApp HORDM IS rijk geschenk 3 A tl) frtvi#:? t J. f A wmm T fiilft A lil!! ft 1 T&A& RN >;>H ANN es »'-!$<> ALS; TAFELKLEDEN TAFELLOPERS KAARSEN SERVETTEN TAFELVERSIERING KERSTKAARTEN KERSTBOOMVERSIERING KERSTBOEKEN zonder boek Boekhandel F\ L. J. VEERMAN, jvi. 19, Heusden ZIET ONZE SPECIALE KERSTETALAGE ZIET ONZE SPECIALE KERSTETALAGE l DAF 30-dlg glasservies, mooi van vorm 8.19 thee- en koffiepotten, wit porcel. (passen overal bij)losse kop-en- schotels in tal van soorten. voor de kersttafellakens, kaarsen, sneeuw, knijpers, enz. de collectie speelgoed is weer volledig ook voor volwass. mooie serviezen, keukenuitzetten e. a. geschenken; nieuwjaarskrt. 4 v. 10c. „de potteman" gr. markt 12, gorkum. Giro 260943 Tel. 23 d./n. Handel in 80EDBEKEURDE Denkt eraan, tijdig Uw aan te vragen en aan ons op te zenden. TROUW- EN VERLOVINGS RINGEN Molenstraat 1, ingang Kerksteeg, Telef. 2184 (Corsetlère Mevr. C. Collee—Vermeer) Als de vorst haar geesel zwaait dwingen A r moede, .honger, schrale grond en eeD onbarm hartige natuur. EEN EEN - y. Tranen over Johannesburg De grote roman van Zuid- Afiika, waarvan een hoor spel werd uitgezonden. De Jonge Leeuwen Dit boek is een gloeiend mes in een helse wonde De Oorloge Boek van nü met Hollandse en Engelse teksten voor jonge en oude kinderen Ieder jaar met Kerstmis zullen de kinderen met blijde gezich ten en een warm hart, luisteren naar deze mooie verhalen, Jan de Hartog: STELLA Een nieuwe roman van de schrijver van Hollands Glorie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4