NIEUWSBLAD Visitekaartjes IRKELGANG ALS UW SPIJS- WERKENDAM TWEEDE BLAD VR1TDAG15DECEMT Plaatselijk Nieuws FIRMA L. J. VEERMAN ZWITSAL CjJlMJMit Winterhanden? voor het Land v. Heusden en Altena, de Langstraat en Bommelerwaard HEUSDEN W. NelisP. Bruinsma 2o H. KramerN. Vingerhoed 2o Joh. de GraagG. Bax o2 LAND v. HEUSDEN EN ALTENA MEEUWEN OUDENDIJK ZOALS ALTIJD HEBBEN WIJ OOK NU WEER EEN PRACHTCOLLECTIE A. van Puffelen BESTEL TIJDIB LEVERING FRANCO HUIS DRUKKERIJ HEUSDEN Raadsvergadering gehouden op Vrijdag 8^Üec., des nam. 8 uur. (Wordt vervolgd) behorende bij het Maandag zette de damclub haar zegetocht voort, door in haar club lokaal Hotel „Gentral" spelend tegen Tilburg, deze club met 128 te ver slaan. T.D.V. kwam slechts met 9 spelers, maar ook met 10 spelers zouden zij, gezien de uitslag, hebben verloren. In het begin zag het er niet hoopvol uit, wel verkreeg men een reglementaire 2, maar Bax stond spoedig 2 schijven achter en de Joo de en Joh. de Graag hadden grote moeilijkheden. Kramer was de eerste welke verlichting gaf, want hij won wéér. En toen de tegenstander van Bax een fout maakte en het hier een puntenverdeling werd, werd het juist spanhend. Klaren verloor door een listig zetje en ook de Joode en Joh. de Graag konden hun partij niet hou den, maar daar stond een overwin ning tegenover van Nelis en een re mise van Nieuwkoop. Zo ontstond de stand 88 ongeveer middernacht en aan de partijen van Schaap en de Graag was dus veel gelegen. De te genstander van Schaap kreeg het steeds moeilijker en verloor tenslotte door tijdsoverschrijding; direct daar op gaf v. Reijen zijn slechte stand tegen de Graag op, en zodoende werd liet nog een behoorlijke overwinning. De uitslag was: De uitslag was: V.D. T.D.V. A. de Graag-J. v. Reijen 2o Ger. Jonker(N. O.) 2o J. KlarenJac. Kollenburgh o2 C. de JoodeL. Berens o2 A. NieuwkoopA Berens 11 O. SchaapJ. Aarts 2o C. BaxJoh. de Kok 11 128 voor V.D. A.s. Maandag wordt thuis gespeeld tegen Tivoli uit Eindhoven om half acht. V.D. heeft thans 6 punten uit 4 wedstrijden en bezet één der bo- veste plaatsen van de ranglijst. Gaat ze nog hoger...? Een groot gedeelte van de agrari sche bevolking in het Land van Heus den en Altena, met name de kleine boeren- en tuindersstand, heeft zich toegelegd op het telen van gewas sen, die arbeids- en kapitaalinten sief zijn. Vandaar de verbouw van vroege aardappelen, de aardbeien-, groenten en fruitteelt, waarvan de fruit en aardbeienteelt weer meer en meer werd uitgebreid. Aanvankelijk was de afzet van de producten beperkt tot de naaste om geving, werden ze huis aan huis uit gevent, wat nog niet geheel verdwe nen is. Toen de cultuur zich gaandeweg uitbreidde, moesten nieuwe afzetge bieden gezocht worden, wat bevor derd werd door het toenemend ver keer. Niet, dat het transport met geen moeilijkheden had te kampen, daarvoor was het wegennet nog te slecht en de ligging van het Land van Heusden en Altena te geïsoleerd. Toen de regering in 1916 practisch alle telers van tuinbouwgewassen ver plichtte hun producten te veilen, richtten de fruit- en groentehandela ren veilingverenigingen op. De twee in het Land van Heusden en Altena bekende veilingen zijn: Veen en Wou- drichem. Toch wordt het grootste percentage van de producten niet op deze vei lingen aangevoerd, maar te Drunen (50 pCt.), terwijl nog een 20 pCt. naar Utrecht gaat. De rest wordt geveild te Gorinchem en op de vei lingen te Veen en Woudrichem. De ze laatste verhandelt evenwel slechts weinig producten. De Stichting tot bevordering van de Welvaart in het Land van Heus den en Altena en Biesbosch adviseer de na een nauwkeurig onderzoek,] de Veense veiling om te zetten in een Centrale Coöperatieve Groente en Fruitveiling, om zodoende een meer centrale afzet der producten te bevorderen. De coöperatieve vorm heeft \v erschillende voordelen. Bij de coöperatieve veiling blijft de kweker nauw betrokken bij de afzet van zijn product en wel zolang, tot het in handen van de consument komt. Het „tussenstation" handel ver valt dan a.h.w. De Coöperatieve vei ling is de veiling van de aanvoerders zelf. Het besluit tot liquidatie van de Gorkumse veilingvereniging heeft be grijpelijkerwijs onder de kwekers in het Land van Heusden en Altena enige „deining" veroorzaakt. Daar door zou een afzetmogelijkheid voor hun producten wegvallen. Inmiddels zijn te Gorkum echter plannen gevormd voor de oprichting van een Coöperatieve Veilingvereni ging, voor welke een nieuw veiling gebouw zal 'Vorden gesticht op het industrieterrein. Vrijdag j.l. opende de Ere- Voorz. Burgemeester v. d. Schans, de 9de Tentoonstelling van „Nut en Sport". Spr. zei, als ik deze tentoon stelling met een paar woorden zal gaan openen, wens ik in de eerste plaats bestuur en leden geluk met de bereikte resultaten*. Meerdere ma len vernam ik van keurmeester Van Veelen dat er op deze tentoonstéll. in doorsnee materiaal van goede kwa liteit werd aangevoerd, en dat deze nog beter was dan vorig jaar. In de eerste plaats dankte spr. de heer v. Veelen voor zijn belangrijk werk hier gedaan, met welke spr. een lang onderhoud had over onze vereniging, en de heer v. Veelen zei, dat het een club is met zeer goede en spor tieve fokkers. Hij dankte vervolgens bestuur, inzenders, adverteerders en de helpende handen van dames en heren, die een voorname rol speel den om onze tentoonstelling te doen slagen. In brede trekken besprak hij het nut van deze sport, en beveelde met veel voldoening de jeugd aan lid te worden van deze club. Met grote vreugde gaf de jongeheer Hilwig Fzn. uit Heusden zich op als lid. Door de heer Hilwig worden de die ren altijd uit liefde voor de sport gekeurd op ziekte, waarvoor hem dan ook dank werd gebracht. Hopende dat niemand was verge ten, die medewerkten aan deze show, en met de wens dat „Nut en Sport" zal mogen groeien en bloeien, werd de tentoonstelling als geopend ver klaard. Hier volgen de prijswinnaars: VI. R. kongr. C. J. v. Tilburg v.o. V.G., Wiever wit r.o. V.G., ie Z.G.^ v.o. Z.G.; C. de Raad VI. R. kon.gr v, j. 3e GG, 2e ZG.; C. Kant, VI. R. kongr. v.j. re ZG, VG. Loth. zw. v.j. ie G Holl. zw. v.o. 1 G, Hjoll. bl. v.j. 1 G, Loth. zw. v. j. ie GG v.j. ie GG. G. Donkersloot VI. R. W. v.j. ie GG, v.j. ie GG, Tan v.o. ie GG, v.j. ie GG; M. G. Stenis VI. R. W. v.j. VG. D. in 'tVeld, Gr. chin. v.j. ie G, Weeverbl. W. Verhoeven v.j. ie G; IX A. v. d. Schans, Weverw. v.o. VG, ie G v.j. ie ZG, 2e ZG, v.j. VG, VG; A. Bouman WW, v.o. 3e G.; Th. v. Rosmalen, WW, v.j. VG, 2e GG; J. A. Raams WW, v.j. VG. A. P. v. d. Oven WW, v.j. ie ZG, 3e G, VG; Gebr. Broekhuizen-Zilvers v.j. ie GG, Cavia z.o. ie GG b.j. ie GG; B. v. d. Beek Holl zw. v.j. ie G,, v.j. 2e G. Joh. de Rooij, KI. zlv. z.v. ie ZG, v.o. ie ZG, 2e G. v.j. 1 GG; C. M. v. d. Beek r.o., pool, z.o. ie G; H. Kroon, r.o. pool, v.o. re G, KI. dw., r.o. VG, v.o. re GG. verteringsorganen van streek zijn, dan is CARBOVIT (Mijnhardt) een uitkomst. Carbovit: actieve absorbtiekoo) dragées, volkomen onschadelijk. Doos 40 ct en 1 gld. De levering van suikerbieten voor rekening der G. S. Mij. aan de loswal alhier, die wegens het hoge rivierwater tijdelijk was stopgezet, kon Maandag j.l. weder doorgang vinden, door rechtstreeks in het schip te laden. Door het bestuur der Neutr. Bijz. school alhier, werd aan de pas opgerichte Meisjesvereniging, voortij delijk liet schoolgebouw toegewe zen voor het houden van haar sa menkomsten. De machinerieën van het pol dergemaal „de Oude Ban" zijn voor de sloop aangekocht door de heer Benjamins te 's-Bosch. Pretorialaan 200 Hilversum i (Vervolg). Voorstel van B. ien W. tot ophef fing! der commissies tot wering van schoolverzuim in de opgeheven ge meenten Werkendam en de Wierken c.a. en tot instelling van een com missie voor de gehele gemeente. De Voorzitter licht toe, dat dit voorstel een gevolg is van de samen voeging van de gemeenten. De bedoe ling! is de commissie uit 9 leden te doen bestaan, de oude in Wierken- dam telde 7, die in Sleeuwijk 8 lieden. De heer v. 't Sant vraagt of het de bedoeling is om ook in deze verga dering' reeds de leden van de nieu we commissie te benoemen. De Voorzitter antwoordt ootken- kenmend. Als de raad overeenkomstig het voorstel besluit, zullen B. en W. in een volgende vergadering met een aanbeveling voor de benoeming van lieden der nieuwe commissie kor men, waarbij zij er haar zullen stre ven alle delen der gemeente in deze commissie vertegenwoordigd te doien zijn. Met algemene stemmen wordt over eenkomstig het voorstel van B. en W besloten. De vier ordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der Grond- belas ting, die in de bezettingstijd is vastgesteld, wordt opnieuw van kracht verklaard. Voorstel van B. en W. tot vast stelling van een houwcredietregeling. De heer v. d. Stelt beieft gezien, dat als limiet is aangegeven 35 gul den maal het aantal kubieke mieters inhoud der te bouwen woning, is dit niet laag? "De Voorzitter zegt, dat hierin de bedoeling schuilt, dat zo sober moge lijk wordt gebouwd. De totale ver strekking is bepaald op f12000. Ge durende 30 jaar zal f 285,moeten worden betaald. Spr. kan lot zijn. genoegen mededelen, dat van par ticuliere zijde wel belangstelling voor {leze regeling bestaat. De heer v. 'tSant zegt, dat hij dit lijvige stuk slechts 2 dagen voor de raadsvergadering heeft thuis ge kregen. Tengevolge van drukke werk zaamheden was hij niet in de gele genheid het voldoende te bestuderen, hij zag dergelijke stukken in de toe komst -gaarne iets vroegtijdiger in zijn bezit. De Voorzitter wil met deze op merking graag rekening houden, thans zit men echter nog in veel overgangswerk, zodat het onmogelijk eerder kon worden toegezonden. De regeling wordt hierop met al gemene stemmen vastgesteld. Eveneens omdat deze verordening dateert uit de bezettingstijd, wordt de bestaande verordening als bedoeld in art. 6 den- Winkelsluitingswet 1930 ingetrokken en een nieuwe, geheel gelijk aan de audo, vastgesteld. Ontwerp-verordening regelende de heffing van verlofsrecht, idem voor het vergunningsrecht. De Voorzitter licht toe, dat ten gevolge van de wijziging der drank wet deze vaststelling noodzakelijk is. Ze blijven geheel hetzelfde als de oude verordeningen, alleen bij aan vraag van vergunningsrecht moet voortaan de eerste maal f 170 inplaats van f 100 en voor verlofnecht f 45 inptliaats van f25 worden betaald. De heer de Koning vindt deze be dragen nogal hoog. De Voorzitter merkt op, dat ze door Minister Joekes worden voor geschreven. Met algemene stemmen wordende- ze verordeningen vastgesteld. Ontwerpbesluit tot het verlenen van een voorschot aan de Wioningi- bouwveriemging „Werkendam Voor uit" van ten hoogste f42000 voor de bouw van 2 duplex- en 2 woning wetwoningen. De Voorzitter moet helaas mede delen, dat de vandaag gehouden aan besteding belangrijk hoger is ge weest. dan het genoiemde bedrag van f42000. Die laagste inschrijver kwam nog tot jh et bedrag van f 46.390,' De gunning' moet tot Januari worden aangehouden, in verband met de be slissing van die Minister, dat tot Ja nuari id© bouw vergunningen zijn stop gezet. De heer v. 't Sant vraagt of niets hekend is over het bouwvolume voor het jaar 1951. De Voorzitter antwoordt ontken nend, dit is alleen nog maar bekend voor de gehele provincie Noordbra- bant en men beweert, dat over de ze toewijzing niet valt te klagien. De toewijzing moét door Ged. Staten ech ter nog geschieden. Met inbegrip van de grond zal nu voor de voorgestelde bouw wel een bedrag van f 50.000 benodigd zijn. De raad hecht aan dil bedrag ^jjin goedkeuring. Besloten wordt vervolgens om met de Bank voor Neder]gemeenten een crediet aan te gaan van f 90.000.* voor het jaar 1951. De kasgeldienjn- gen groot f75.000 en f 100.(000, die bij 'dezelfde bank lopen, worden voor 1951 eveneens verlengd. De kasgeldle ning die de gemeente heeft bij de Coop. Centrale Raiffaisenbank te U Irecht, groot f 135.000, kim door de ze bank niet warden verlengd. Ze kan evenwel worden, gesloten bij de Boerenleenbank alhier, waartoe de raad besluit. Voorstel van B. en W. tot het Aan leggen van een centrale verwarming en liet bouwen van een brandvrije archiefbewaarplaats in het gemeente huis. De Voorzitter zegt, dat deze kwes tie reeds ter sprake is geweest in een vroegere vergadering, waarin was be sloten enige nieuwe kachels aan te schaffen. Bij nader inzien komt liet B. en W je venwel' beter voor met het voorstel tot het aanbrengen van cen trale verwarming te komen. Zij ach ten dit economisch heter verant woord. Een kamer is niet voorzien van eein schoorsteen ien deze is er ook niet te maken. Het college heeft daarom eerst een project laten op zetten om in enkele kamers centrale ver wanning tie doen aanbrengen. Met de rijksarchivaris werd contact op genomen over het onderbrengen van het archief in de kelder. Deze was even wel van oordeel, dat deze beter kan wonden ondergebracht in de op kamer-keuken, aangezien de kelder te vochtig is. B. ien W. zijn verder gegaan; aangezien de wachtkamer voor het publiek mét gang ook on verwarmd bleven en hebben toen een berekening laten maken voor centrale verwarming van hét gehele gemeentehuis, behalve de raadzaal, waar 2 radiatoren zullen worden aangebracht voor gelegenheden, dat ze wordt gebruikt bij de voltrekking van huwelijken, terwijl de thans aan wezige kachel blijft gehandhaafd voor het houden van raadsvergaderingen. Ook ide serre, die als publieke tri bune wordt gebruikt, zal bij die be rekening voorlopig niet worden aan gesloten. De totale kosten zullen dan f 4352 bedragen. Nu zouden B. en W. wel een grotere ketel, dis 100 gulden meer kost, willen nemen, om- ONS FEUILLETON I) Een Westfriese Roman uit de oorlogsdagen door Maarlje Zeldenrijk HOOFDSTUK I. Als altijd meerde precies om half zes het bootje met de arbeiders van de Nederlandse Dok Maatschappij aan de De Ruyterkade. Wim Spaans was een der eersten, die op de wal sprong en voor de anderen uit rende hij naar de fietsenloods om zijn vehikel uit de stalling in ontvangst te nemen. De bewaker, zijn klanten kénnende, zag de jongeman en gelijk bij zijn aan komst kon hij reeds zijn fiets in ont vangst nemen. Merci I", zei hij lachend, terwijl hij gemakkelijk over de stang heen zwaaide. Zijn voeten zochten de trap pers, tot ze steun vonden, en weldra was hij verdwenen tussen al het ver keer, dat zich in dit spitsuur een weg naar huis zocht. „Moordweer," dacht Wim, intus sen een flink gangetje inzettend; „echt weer om eens een dagje uit te gaan. Maar dat zou nog wel een poosje duren. Het was immers pas April en vóór Juli ging hij toch niet met vacantie. Via het stille gedeelte van de De Ruyterkade bereikte hij de Korte Prinsengracht. Even de Haarlemmer dijk, het Plein en dan via de Nassau- lcade naar huis. Jongens, wat was het weer druk vanavond. Het leek wel, of iedereen tegenwoordig fietste. Nu ja, 'twas te begrijpen. De tram kostte ook elf .centen en in deze crisistijd deed je al heel wat als je een gulden in de week kon uitsparen. Natuurlijk, bij de De Clercqstraat had hij weer pech. Stoplicht rood. Traag kwam de Haarlemse tram de brug opkruipen. Direct werd het licht weer groen en dan reed dat lange ding er nog. Enfin, dan ging hij maar rechtsaf en via de Bilderdijk- straat naar huis. Maar dat was niet nodig, want net, toen de laatste wagen van de tram trein de straat uit was, werd het licht weer groen en was de weg vrij om door te rijden. Ook de Kinkerstraat was weerver- bazend druk, vond Wim. Maar met de fiets kon je in de regel er nogal aardig tussendoor kruipen. Gauw de Ten Kates traat in, dan was hij zowat thuis. Toen hij de Borgerstraat inreed, kreeg hij een vreemd gevoel over zich. Gunst, hoeveel jaren woonde hij nu al in deze gribus. Een echte volks buurt was het in de loop der jaren geworden: vuil en vies. Vooral vies. Wat een verschil met de Kinkers traat, waar zowat de hele dag straatvegers aan het werk waren. En dan des avonds nog de auto van de reiniging. Maar in de Borgerstraat was het ze ker de moeite niet waard. Moest je toch eens zien wat een vuil en ©en rommel in de goten. En tussen al die viezigheid zaten kinderen te spelen. In een hoop visafval, half verpakt in een oude krant, die op een hoop naast de stoep lag, zat een hond te snuf felen. Vlak erbij zaten drie. meisjes te bikkelen. Wat drommel, daar was zijn jongste zusje Tonia ook nog bij. Dat zo'n kind niet misselijk werd van al die smurrie... Met een ruk sprong hij van de fiets. Ruw pakte hij zijn elfjarig zusje bij de schouders en zei: „Ga toch niet zo op de grond zitten, moet je ziek worden Kunnen jullie niets an ders doen dan op die vuile straatste nen spelen?" Het kind hield verschrikt op met het spel, waarvoor zij alle aandacht had gehad. En door de forse greep van haar oudere broer moest ze wel overeind komen. Vlug pakte ze nog de grote glazen stuiter in haar groe zelige hand en met de andere streek ze een paar weerbarstige pieken haar voor de ogen weg. „La-me-los!" antwoordde ze bru taal. ,,'tGaat je toch niks an, wat ik doe?" Wim, die opeens in een gemelijke stemming verkeerde, gaf het kind een duw en zei nors: „Vooruit, naar huis! En je handen en je gezicht was sen. Je ziet er uit..." Tonia, die door de forse duw haast voorover viel, volgde liet bevel van haar broer op, maar begon gelijktijdig zo hard te brullen, dat een drietal vrouwen, die een paar huizen verder een buurpraatje hield, verschrikt zweeg en naar het kleine straatdrama keek. Wim trok zich daar echter niets van aan en volgde zijn zusje naar de woning, waarvan de deur overdag vrij wel permanent open stond. „De zoete inval", dacht hij met galgenhumor. „Nou, een inval is het wel, maar allesbehalve zoet. Niks an ders als narigheid." Hij zette zijn fiets in de gang en deed meteen het slot er op, anders liep hij kans, dat een zijner broers ér onverwacht mee heen ging. Dat zou de eerste keer niet zijn. En hij was -nog de enige thuis, die een be hoorlijke fiets had. Daarna draaide hij zich nog even om en keek, in de deuropening slaande., naar buiten. Ba, wat walgde hij van deze hele armoebuurt. Vrijwel huis aan huis heerste er werkloosheid en was 'het dan te verwonderen, dat men ver- slonste en niets tenslotte meer kon schelen? Moest men op die manier niet helemaal verpauperen Zie nu eens die huizen: vrijwel allemaal ver veloos en vies. Geen huisbaas, die tegenwoordig blijkbaar nog iets aan de woningen deed. Deze hele straat met huizen, aan beide zijden, schreeuwde om verf, maar denk je, dat iemand er wat aan liet doen Moet je net geloven!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 5