HALLO! HierVan Wijlen'sHandelsbedrijf HALLO! Radio Apparaten Foto VISSER Zn. os Werkendam ACCOUNTANTSKANTOOR A. KANT Stoksnoeizagen vloerbedekking Fa. Ch. Schreuder Zn. Veilingberichten JUNGERIUS Pluimveebedrijf PRIMA EENDAGSKUIKENS Gereedschappen VAN WIJLEN's HANDELSBEDRIJF Regelmatig ontvangen wij de nieuwste PHILIPS en N.S.F. Technisch Bureau „ELGO" Telef. 12 Eethen Van der Zalm heeft ze J. A. MONSTER N.V. Bil het eerste kuchen DAMPO-PASTILLES KOOPT BIJ ONS IETS, WAAR U HET MEEST BIJ SEBAAT ZULT ZIJN Alles op fotografle's gebied - Vergrotingen naar elk portret Lupinenzaad als krachtvoer GOED BOEK RECTIFICATIE dat deze voldoende capaciteit bézit.' als later de raadzaal en serre ook worden aangesloten. Met verbouwing inbegrepen, zal dan. een bedrag no dig zijn van t' 13.450. B. en W- stelten voor hiertoe te besluiten. De heer de Koning heeft de be treffende |tukkein ingezien en is van oordeel, als er toe wordt overgegaan, ■de zaak ook ajf (moet zijn en ver wacht, dat er dan nog wel wal zal' bijkomen, want het genoemde bedrag lijkt hem niet hoog. De heer Groene veld vraagt of het niet economischer is dat alle ka chels verdwijnen. De Voorzitter antwoordt, dat zulks in bediening zeer zeker het geval zal zijn, doch ook het nuttig effect speelt een belangrijke rol. De heer v. 'tSant voelt er veel voor, mm ook de raadzaal geheel centraal te doen verwarmen. De heer Wenidel de Joode vraagt eveneens of het wel verstandig is, voor de raadzaal niet geheel cen trale vier warming te nemen. De Voorzitter merkt op, dat als de grotere ketel wordt genomen, dit later altijd nog kaïn geschieden, er behoeft dan slechts een rad iatieur tie worden bijgeplaatst. De heer C. Ippel merkt op, dat bij de eerste wederophouwplaninen werd gerekend op een nieuw gemeente huis. Is dit nu geheel van de baan? De Voorzitter antwoordt van neen, doch dit blijft verre toekomst. De heer C. Ippel vraagt of de centrale verwarming dan overge plaatst zqu kunnen worden. De Voorzitter acht dit wel moge lijk als het tenminste niet zolang duurt, dat deze versleten is, zeer ze ker wat de ketel betreft. Met algemene stemmen wordt hier op overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. De Voorzitter meent dat zij, die in het gemeentehuis hun werk moe ten verrichten, de raad dankbaar zul len zijn voor dit besluit. Ontwerpverordening betreffende de classificatie van de gemeente Wer kendam voor de heffing der perso nele belasting. De Voorzitter licht toe, dat de fractie van die Partij van de Arbeid heeft aangedrongen om bij de rege ring pogingen te doen .om de ge meente Werkendam in zijn geheel in de 7e klassie ingedeeld te krijgen voor de heffing dei* personele be lasting. De gemeente jde Werken en Sleeuw ijk, alsmede de Biesboscli wa ren ingedeeld in de 8ste klasse, het overige gedeelte van }Verkeindam in. de 7e klasse. Zo mogelijk zou de ge noemde fractie zelfs willen probe ren de gehele gemeente in de Ge klasse ingedeeld te krijgen. B. en W. hebben, naar een en ander een onderzoek ingesteld, in de allereerste plaats naar de financiële gevolgen voor de gemeente. De Inspecteur der belastingen heeft meegedeeld, dat in deling van de gehele gemeente in de 7e klasse, een verminderde ontvangst zou opleveren van f3422 en dat 299 percelen meer dan thans het geval is builen de belasting zonden vallen. Zou de gehele gemeente in de Ge klasse komen, dan zou dit ©en min dere ontvangst van f8233 betekenen en zouden 763 percelen meer buiten de belasting vallen. De totale ont vangst bedraagt thans f15.800 (be zien de financiële gevolgen en positie voor de gemeente, zouden B. en W niet zo ver willen gaan om de ge meente in de Ge klasse ingedeeld te krijgen en slechts te trachten, dat ze in haar geheel in de 7e klasse komt. B. en W. hebben bij dit voor stel ook nog overwogen, dat er ©en nieuwe wet op de personele belas ting op komst is, waardoor waar schijnlijk ook nog een verminderd opbrengst het gevolg zal zijn, omdat meerderen niet meer, doch minder belasting te betalen krijgen. Spr. ge looft wel, dat de pogingen om de gemeente in de 7e klasse te krijgen, kans op succes hebben, omdat het verschil van 90 en 120 gulden., dat thans bestaat tussen de verschillende delen der gemeente, een onbillijk heid vormt. De lieer C. Ippel zegt, dat het zijn fractie groot genoegen doet, dat B en W. hetzelfde standpunt innemen als zij. Spr. inerkt op, dat als de de nieuwe wet er is, ook teen. nieu we taxatie van de percelen zal plaats vindem.w Thans staan verschillende percelen nog op het taxatiepeil van 20 jaar geleden. Komt daarbij de huurverhoging, dan gelooft spr. niet dat de schade door deze gelijkscha keling voor de gemeente zó groot zal zijn. Zeker is, dat bij de nieuwe wet de billijkheid beter betracht zal worden, dan thans het geval is. Het is thans zo, dat pas liergetaxeeiid wordt, als er grote veranderingen, aan de woning zijn aangebracht. Spr is ook vast overtuigd, dat het voor stel door de regering zal worden aanvaard. Immers, Ged. Staten zeg gen zelf ,dat de delen der gemeente zo zijn. saaingegroeid, dat geen ver schil is te zien, waarom moet er dan verschil in belasting tussen de verschillende delen der gemeente be staan? Als men beter bekend is met de werking van 'de nieuwe wet, kan altijd nog worden teruggekomen op liet voorstel om de gemeente in de Ge klassie ingedeeld te krijgen. Spr's fractie kan thans volkomen accoord gaan met het voorstel van B. en W'. i i Ook voor Reparatie staan wij steeds voor U klaar VOOR ALLES OP HET GEBIED VAN ELECTRICITEIT EN RADIO Official PHILIPS en N.S.F. Service. Waardhuizen (Gem. Almkerk) WITTE LEGHORN, R. I. R. of KRUISING Inrichten, bijhouden en contro leren van boekhoudingen. Behandeling van belastingzaken. Hoogstraat O 119 HEUSDEN Telef. 64 ZWEEDSE Telef. 2841 Gorinchem Wijksestraat 128-130, Heusden, Tol. 49 De Voorzitter merkt op, dat in de streek nog een gemeente is die in de 9e klasse is ingedeeld. De ireer v. 'I. Sant kan zich even eens goed verenigen met het voor stel van B. len W. Verschillen, in dit opzicht in de gemeente, zon ©en onbillijkheid zijn en. spa*, zou het toejuichen als ze geheel in dezelfde klasse kwam. Zij die tegen samen voeging waren, zullen niet, zoals de heer C. Ippel verwacht, door deze vermindering lot andere gedachten worden, gebracht en lekker worden gemaakt. De heer C. Ippel zegt niet bedoeld te hebben, dat zij met dit voorstel alleen, tot andere gedachten zullen worden gebracht, maar de wijziging van twee commissies voor schoolver zuim in één brengt pok weer voor deel en. zo zullen er in de toekomst misschien nog wel racer voordelen komen. Met algemene stemmen wordt hier op besloten, pogingen te doen, de gemeente in de 7e klasse voor de personele belasting ingedeeld te krij gen. 1 i Bez w aarschriften straatbelas tin g zullen in besloten vergadering wor den behandeld, zodat de Voorzitter de vergadering sluit. voorkomen erger EUROPEES Biljartkampioen schap Anker-Kader 47/2, 1951 te Waalwijk, van 11 t/m 14 Jan Bij een bijzondere beschikking van de U.I F.A.B., (Union Internationale des Federations des Amateurs de Bil- lard), te Luxemburg, is aan Waal wijk toegewezen het Europees Bil- j art kam pioenschap, Ankier-Kader 47 /2 1951. i Dit bijzondere feit vindt zijn oor zaak in het 40-jarig jubileum van die Neder land sc be Biljartbond en in die omstandigheid, dat Kees de Ruyter, Europees kampioen in dit spel in 1949, in. Waalwijk wooint. Nimmer werd' een dergelijk be langrijk biljartgebeuren gespeeld in een provinciestad. Waalwijk is zich daar ten volle van bewust en het heeft daarom alle zeilen bijgezet, om oer in te leggen met de uitverkiezing. Het Beschermheerschap werd aan vaard door Z.K'H. Prins Beirnhard, terwijl de Minister van O.KW., Prof Dr. Th. IUitten ,hiet voorzitterschap van. liet ere-comité op zich beeft genomen. In. dit comité hebben.naast de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant talrijke autoriteiten plaats genomen. De organisatie werd in principe opgedragen aan liet bestuur van Dis trict Langstraat van de Nederland- sche Biljartbond. Gemeentebestuur en. handels- en industriekringen ter plaatse hebben echter hun volle me dewerking toegezegd. Zo konden ver schillende comiló's worden samen- ges leid, die de beste plaatselijke k ra civ ten b uitdelen. Het kampioenschap wordt ge speeld in. de grote zaal van de Gil denbond, in biet centrum van Waal wijk. Deze wordt voor dit doel voor- zién van oen. speciale electrisch? ver- wanningsiins 1 alial ie, verlicliting ,en looi. Uitstekende tribunes zullen plaats bieden aan ca. 450 toeschou wers. Secretariaat, bestuur en pers, zullen er over speciale bureaux be schikken. Voor huisvesting van officials, de acht of negen spelers, arbiters en pers wordt' gezorgd. De BJB.A. zal extra diensten inleggen, ook na af- xloop 's avonds of 's nachts. De lijst der biljartgrootmieesters die in Waalwijk straks ©en aanval zullen doiein op tie titel welke Kees de Ruyter thans voert, wordt pas eind December volledig békend. Vast staat in ieder geval, dat het kanil- pi oenschap, mede gezien dé pres taties van de Ruyter in Leieuwarden, in het brandpunt der belangstelling zal staan. Teneinde de velie belangstellenden tijdig te voorzien van passe-partouts en plaatsbewijzen, vangt de voorver koop aan op 15 December, urnen ver- voege zich Stationstraat 45, tel. 39.( liet huisvestingsbureau is geves tigd protestraat 241, tel. 197 ien het bestuurssecretariaa1 Raadhuisplein 7. tel. 403. s Die sterke beperking van de in voer van eiwitboudend krachtvoer voor onze veestapel heeft tot gevolg, dat iedere landbouwer trachten moet zoveel mogelijk uit eigen bedrijf in de eiwitbehoeften te voorzien. Op de grote betekenis van bet gras land is reecis herhaaldelijk gewezen, maar dit is lang niet voldoende, ook al halen wij er uit wat er in zit. Naast de verbouw van klaver en luzerne op de betere gronden, willen wij liier speciaal wijzen op de grote betekenis van de zoete lupinen voor de lichtere gronden. Zowel voor het winnen van zand als voor liet winnen van een grote massa eiwitrijk groenvoer zijn cle zoete lupinen van grote betekenis. Wat nu cle zaad teelt van de zoete lupinen betreft, is deze sinds 1945 belangrijk toegenomen en zal het te kort aan zaaizaad wel tot het ver leden behoren. Van het grootste belang blijft het, dat men uitsluitend N.A.K. gekeurd zaaizaad gebruikt met een maximum- gehalte aan bittere zaden van 2 pCt. Neem nooit zaad van onbekende herkomst ook al zou de prijs hiervan aanmerkelijk lager liggen. De teelt van zoete lupinen voor zaad is voor menige landbouwer nog nieuw. Maar bij uitbreiding hiervan wordt men een ervaring rijker en hiervan kan geprofiteerd worden. Hoge eisen stellen zaadlupinen be slist niet, waardoor vooral de lich tere gronden hiervoor in aanmer king komen, terwijl de laatste ja ren gebleken is, clat op veenkoloniale gronden, alsmede op de betere zand gronden met een minimum aan be mesting zeer hoge opbrengsten kun nen worden verkregen. Maar we zouden het hebben over cle -waarde van gele zoete lupinen als krachtvoer. De betekenis hiervan is zeer groot. Het zaad van zoete lupinnen is bijzonder eiwitrijk. Wan neer we een gemiddelde opbrengst zouden stellen op 1800 kg per ha., clan oogsten we hiermede een 650 kg ruw-ieiwit. Vergelijken we deze hoeveelheid met de eiwitopbrengstien per lia van de andere vlinderbloemi gen dan is het verschil zeer groot in het voordeel van de zoete lupinen. Fliet is van het grootste belang, dat nog veel meer aandacht wordt besteed aan de teelt van zoete lupinen. In deze tijd van eiwittekort in de binnenlandse veevoederpositie komt lupinnenzaad in aanmerking voor voermengsels voor alle diersoorten, wiel speciaal voor jongvee, dat voor de groei op dierlijk eiwit van zuivel- afvalproducten, vis- of vleesmeel is aangewezen. Voederlupinenzaden hebben meer dan het dubbele gehalte ruw eiwit in vergelijking met erwten en bonen'. Dit eiwit is voor 90 pCt. verteerbaar. De voordelen van de teelt van zoe te lupinen voor zaad, zijn vele, onge twijfeld zal deze teelt nog een be langrijke uitbreiding ondergaan. In ons verslag over de roofmoord te Hank is een zetfout geslopen, de gearresteerde te Sleeuwijk is niet F. v. -d. A. doch F. v. d. St. REDACTIE. VEILING ZALTBOMMEL Kerstveiling van 11 Dec. j.l. Appelen: Goud rein et te AAA 40-- 54, id. AA 3551, id. A 29>57, id. R 25-47, id. C 23—41, id. I 20—38; Notarisappel A 3237, id. R 30—31, id. G 2628, id. I 1926; Sterappel AA 4043, id. A 37—41, id. R 35—39, id. C 2433, id. I 19—28; Allington Pippin A 4547, id. B 40—41, id. C 3436, id. I 18 28; Jonathan AA 5459, id. A 3260, id. B 4557, id. G 39—49, id. I 25 39; Cóx's Orange Pippin AAA 61—67, id. AA 62—71, id. A 57—78, id. B 53—159, id. G 32 —52, id. I 2253; Brab. Bellefleur •AAA 42—50 id. AA 41—48, id. A 38 -46, id. B 29—41, id. G 28—30, id. I 1837; Laxton Superbe AAA 45 -48, id. AA 41—61, id. A 41—56, id. B 39 -45, id. C 34—43, id. I 26—38; Freihierr v. Bcrlepsch A 3043; Eng Bellefleur AA 47—49, id. A 45—49, id. B 42—45, id. C 36—40, id. 21— 41Limb. Bellefleur A 2628, id B 2123, id. G 19; Pres. v. Engeland A 3047, id. B 26—33; Groninger Kroon AA 4244, id. A 38.39, id B 30. PerenBeurre Alec. Lucas A 51 59, id. B 48'55, id. I 4849; Emile d'Heyst A 51, id. B 49, id. C 40, id. I 3544; Comtesse de Paris A 48-59, id. B 39—43, id. C 36, id.. I 36—40; Legiponts A 49, id. B 41; B rederode I 3836. Allies per kg Totaal aanvoer 2000 kisten verpakt fruit (Kwal. AAA, AA, A, B en C> 1100 kisten onverp. fruit (Kwal. H. H. I). 1 De voor deze Kerstveiling uifgle- loofde prijzen werden behaald dóór: I. verg. zilv. nued.: G. W. A, den Treffer/Kerkwijk; 2. zilv. med. Ba ron J. G. Bar'oin van Wassenaar, Nederheimert3. zilv. med. A. van Bijnsbergem, Kerkwijk; (deze prijzen werden door 't Centr. Bureau be schikbaar gestielid). Verder in groep Iprijzen in natu re: 1. G. W. A. den Treffer, Kierkl wijk; 2. Baron J. C. van Wassenaar. Nederhemerl3. H. van Hieiel, Ros- sum. Groep II: 1. A. van Rijsbergen, Kerkwijk; 2. Jan Buis, Hup wenen; 3. W. van de Werken, ZaltbomimieJ. Van- de inzending bezitters diplo ma sorteer- en verpak cursus1. M.- Joosten-vain Steenbergen, Zaltbom- imiel; 2 G. v. d. Werken, Zaitbom!- rpel; 3. van Willigen, Brakel. Rijwielen Hulpmotoren Motoren Kinder rijwielen Banden Haarden Kachels Was- en Naaimachines Stofzuigers Radio's Electriciteit Gehoorapparaten Weideafras- tering-apparaten Emaille Porcelein en Aardewerk Kinder- en Wandelwagens Landbouw- en Huishoudelijke artikelen. P S. Wij hebban momenteel een zeer grote voorraad inKookhaarden Haardkachels Haarden en alle mogelijke andere kachels. Ook hebben wij de meeste keus in Radiotoestellen. Momenteel hebben wij ook TELEVISIE-TOESTELLEN in voorraad Komt dit zien!! DusSpreek met VAN WIJLEN en't komt in orde GELUIDSINSTALLATIE TE HUUR. Prov.weg B 85b, Tel. 18 GENDEREN GIRO 337170 Bosstraat 12, Tel. 507 ZALTBOMMEL Wendt U tot ons en wij leveren U uit voorraad of op de kortst mogelijke termijn een toestel van een der bovenstaande wereldmerken. Wij laten U deze toestellen graag eens rustig bij U thuis beluisteren zonder enige verplichting uwerzijds. Wij beschikken over de meest moderne meet-instrumenten, waardoor wij Uw toestel vakkundig en vlug kunnen repareren. Op aanvraag ook foto's bij U aan huis levert U ook in het komende seizoen weer en/of jonge hennen op Uw kuikentoewijzing LEVERBARE RASSEN: Desgewenst gesext. en/of gelewiekt Levert Uw kuikentoewijzing ZO spoedig mogelijk in bij het boven genoemd adres of bij een van onze navolgende adressen A. NIEUWENHUIZEN, Dorpstraat te Almkerk C. M. v. d. BEEK, Den Hill te Dussen A. WESTERLAKEN, Hoge Maasdijk, Rijswijk (N.-Br.) Spreekuren: Maandag t/m Vrijdag van 6—7 uur. „KLE0N" en „R0LLUX" Rijwielen Agent voor Wijk en Aalburg „REX" Rijwiel Huipmotoren Agent voor Wijk en Omstreken M. Q. BLANKERS, Rijwielhandel Wijk en Aalburg Tel. no. 51 BERGSTRAAT WIJK Steek- en Hakbeitels Schaven Booromslagen Klauwhamers Verstelbare Moersleutels Voor een naar de Boekhandel Firma L. J. VEERMAN. Heusden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 6