voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland De oorlog in Korea UWD VAM ALTENA UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6831 Dinsdag 19 December 1950 Noodtoestand Amerikaans blad over Nieuw-Guinea Bertha Hertogh thuis. Nieuwj aar sad vertentie GRATIS DM blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, f 1.— Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur in Amerika afgekondigd In ieen radio-toespraak hoeft pre sident Truman Vrijdagavond de na tionale noodtoestand voor Amerika afgekondigid. De president verklaarde, dat de Verenigde Staten in groot gevaar ver keren, dat is geschapen door de Sovjet-Unie. De Regering begint di- rict met het instellen van een prijs controle en het stabiliseren van de tonen. Ter ondersteuning van de mo bilisatie-inspanning wordt een bu reau opgericht voor defensie-mobi lisatie. „Onze haardsteden, onze natie, al le dingen, waarin wij geloven, ver keren in groot gevaar", zo verklaar de de président De Russische heersers hebben ge tracht de vrije landen een voor ©en te ondermijnen en te overweldigen. Zij hebben bedreigingen, verraad en geweld gebruikt. De President verklaarde, dat die Ver. Staten vier dingen zouden doen. 1. De Ver. Naties blijven steunen. 2. De gecombineerde defensies van de vrije wereld blijven verster ken. 3. De Amerikaanse strijdkrachten opbouwen, en meer wapens maken voor onszelf en onze geallieerden. 4. De Amerikaanse economie uit breiden en in evenwicht houden". Hoewel de huidige toestand zeer gevaarlijk is, geloven wij njet, dat oorlog onvermijdelijk is, maar wij willen geen politiek van toegeeflijk heid. volgen. i Munchen heeft geleerd, dat dit on mogelijk is, verklaarde Truman. Hij deed vervolgens een beroep op de eenheid der vrije lauden en zei, dat Amerika wel machtige strijd krachten bezit, doch dat deze niet voldoende zijin tegenover het gevaar dat het land dreigt. Sedert de com(- munisteu Korea binnenvielen, waren de Amerikaanse strijdkrachten op 1.500000 mannen en 2.5Ö0.O00 vrou wen. gebracht. In enikele maanden moet het leger op 3.500(000 man wor den gebracht en in een jaar tijd moet het aantal vliegtuigen 5 maal ZjO groot worden als thans het geval is en zal de productie van electrov nisch materiaal voor de defensie vier en een half maal zo groot zijn. Dit zullen geen wapens voor onze eigen strijdkrachten alleen zijn, zij zullen een arsenaal voor de verdediging van de vrijheid vormen. The New York Times schreef: De afwijzing door de Nederlandse regering van het Indonesische voor stel om binnen zes maanden desou- vereiniteit over West Nieuw Guinea aan Indonesië over te dragen zal •ok buiten Nederland veel steun vin den. Australië dat zich steeds achter Indonesië heeft geschaard, heeft reeds te kennen gegeven dat zij bezwaren heeft tegen een dergelijke overdracht. Australië dat het jaar 1942 nog vers in het geheugen ligt, is zoals te begrijpen uiterst gevoelig voor ■elke verandering welke van invloed zou kunnen zijn op zijn verdediging legen een aanval vanuit het Noorden. D>£ Australiërs hebben bovendien het argument naar voren gebracht dat Nieuw Guinea noch geographisch,, noch volgens de samenstelling van zijn bevolking geacht kan worden tot het gebied van Indonesië te beho ren, en dat het behoud hiervan voor Nederland niet alleen gerechtvaar digd, doch ook logisch is. Er zijn reeds enkele aanwijzingen waaruit blijkt dat de Ver. Staten in het alge meen ook sympathiek staan tegenover het Australische standpunt en dat dit land zich insgelijks bezorgd maakt over de toekomstige machtsverhou dingen in dit gedeelte van de Stille Oceaan. Dit probleem is thans ken nelijk van nog dringender belang ge worden dan ooit te voren. Het Neder landse standpunt ten opzichte van Nieuw-Guinea is dat voor de Neder landers nog een taak is weggelegd op het gebied van landsbestuur en liet tot ontwikkeling brengen van het land, een taak waartoe de Indonesiërs niet de bekwaamheid bezitten en wel ke zij onder de huidige omstandighe den niet op hun schouders zouden kunnen nemen. De Nederlanders vinden hierbij steun van de woordvoerders der Pa- poeas die herhaaldelijk beweerd heb ben dat zij de voorkeur geven aan een Nederlands bestuur en niet ge steld zijn op de overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië. Het is natuurlijk mogelijk dat de Indonesiërs hun eisen opzettelijk zo hoog moge lijk gesteld hebben zodat zij zonder prestigeverlies het een en ander kun nen laten vallen. Het vraagstuk van het toekomstige lot van Nieuw-Gui nea oefent een grote aantrekkings kracht uit op het Indonesische volk en het is mogelijk dat de Indonesi sche regering hieruit gedeeltelijk po litieke munt tracht te slaan. Laten wij vurig hopen dat deze nieuwe complicatie geen aanleiding zal ge ven tot nieuwe verwikkelingen in bet Oosten en dat de Indonesiërs niet te strak aan hun eisen zullen blijven vasthouden. De wensen van Nieuw- Guinea moeten thans het zwaarst we gen en het zal aanbeveling verdie nen verdere stappen qp te schorten totdat deze wensen op verstandige wijze tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Dan is het nog vroeg ge noeg om verder te zien. Donderdagavond 5 minuten over half negen landde het KLM-vliegtuig „Maastricht" op Schiphol. Do be langstelling was ©norm. Een groot aantal journalisten uit ons land, uil Engeland, Amerika, België en zelfs uit Australië, woonden deze landing bij, benevens honderden belangs tel- lendien. Tal van foto's werden ge maakt. Zodra Bertha en haar moeder het vliegtuig hadden, verlaten, worden zij,, omhelsd door vader Hertogh. In de aankomsthal, las de heer Hertogh een verklaring voor, waar in hij zijn gróte blijdschap uitsprak, dat alles achter de rug was en jclalt hij zijn vrouw en tfijn kind weer bij zich had. Hij bracht dank aan de Minister van Buitenl. Zaken, de ho gere ambtenaren, de consul-generaal te Singapore, het Nederl. Rode Kruis, het comité te Bergen op Zoom, de Engelse advocaat en de familie Kooy, waar zijn vrouw in Singapore lo geerde. Aan het slot zei de heer Her togh: „En nu zult u begrijpen, dat wij graag met rust worden gelaten". Ook in Bergen op Zoom waren, niettegenstaande het over half twaalf was geworden, eer men daar arri veerde, nog velen aanwezig om de aankomst te aanschouwen. Hét pu bliek was diep onder de indruk, doch juichte Bertha en haar moeder hartelijk toie. feit, dat gedurende 1950 deze ver hogingen nog niet in de pensioen grondslag waren opgenomen. Wat stak er In dat ballonnetje'.' Een 3-jarig meisje uit Den Haag had van een koopman een ballonne tje gekregen. Terwijl ze er thuis mee aan het spelen was, sprong het ding met zo'n geweldige klap uit elkaar, dat er 4 ruiten door stuk vlogen. De politie stond er zelfs vreemd van te kijken en zal proberen het raad sel op te lossen hoe zo'n klein bal lonnetje zo'n enorm knaleffect kan geven. Toelagebesluit 1951 Spoedig is een Koninklijk Besluit te verwachten, waarin de twee sa larisverhogingen van 5 procent, welke sinds 1 Januari 1948 gegeven zijn aan rijks- en onderwijzend personeel zullen worden omgezet in een vaste toelage. De consequentie hiervan is voor de betrokkenen, dat de pensioengrond slag zal worden verhoogd met io1/^ pCt. In deze grondslag zal tevens de z.g. Joekes-gulden zijn vervat. Daarnaast is een regeling te ver wachten, waardoor betrokkenen geen nadeel zullen ondervinden van het Geschil beslecht over Rijnschepen Het hoofd der Nederlandse missie in Bonn, vice-admiraal De Booy, en de Westduitse minister van Verkeer, dr. J. S. Seebohm, hebben in Nieder- breisig de overeenkomst getekend,, waardoor een einde wordt gemaakt aan het Nederlands-Duitse geschil over het beschikkingsrecht over een aantal tijdens de oorlog in Nederland voor Duitse rekening gebouwde Rijn schepen. Deze overeenkomst omvat een to taal van 135 schepen. Hiervan zul len er 21 met een tonnage van 12 duizend ton aan Duitsland worden teruggegeven. 82 schepen (in totaal 70.000 ton) zullen onder Nederlandse beschikking blijven doch door Ne derland aan Duitsland worden ver huurd. 32 schepen (44.000 ton) zul len tegen betaling van een half mil- lioen Duitse mark in eigendom aan Duitsland worden overgedragen. Over 95 schepen, die onder de categorie der restitutie vallen, zal nog een nadere beslissing van de geallieerde Hoge Commissie moeten worden af gewacht. Veertimhoindord emigrnafcen naar Australië i Het m.s. Johan van Oldenbarno- velt van de stoomvaart maatschappij „Nederland" is Vrijdagmiddag met 1400 emigranten, om kwart over vijf uit Amsterdam vertrokken naar Aus tralië. Het is op het ogenblik vrij rustig in Korea en worden alleen commu nistische aanvallen gemeld op het bruggenhoofd hij Hoengnam, waar de inscheping plaats vindt van de 60.000 Amerikanen en Zuid-Koreanen. waarvan nog slechts een klein ge deelte ingescheept moet worden. De Chinese aanvallen zijn geregeld af geslagen ien volgens de laatste be richten zijn ze zelfs genoodzaakt be- rug te trekken. Vliegtuigen met het scheepsgeschut hebben ronid Hoeng nam een gebied van „niemandsland" gevormd, waarin het onmogelijk is om: stand te houden. De kansen op een overeenkomst zijn de laatste 'dagen slechter ge worden. De mogelijkheid daarvoor wordt zeer gering geacht, aangezien zowel van Chinees-communistische als van Amerikaanse zijde, de hou ding ten aanzien van een („staakt het vuren" in Korea onverzettelijker is gqwordien. Tot heden hebben de Chinese troe pen nog geen pogingen gedaan om de 38ste breedtegraad te overschrijden. Bouw/opdracht voor Ned. Aannemers bedrijf De Australische, regering heeft voor 5,75 millioen gulden, de bouw van 300 betonnen woningen te Brisbane gegund aan de „Palgrave Corporati on Ltd." te Sydney en de C.V. Aan nemersbedrijf v.h. fa. J. Krap te Utrecht. De Nederlandse firma zal een werkplaats bouwen en 200 am bachtslieden en al het hout en ander benodigd materiaal uit Nederland daar heenzenden. Auto-ongeluk. 2 doden Te Barneveld reed een personen auto met vijf inzittenden in volle vaart op een stilstaande trailer. De verloofde van de chauffeur, de 28-jarige mej. Henny v. d. Kleut, die voorin zat werd op slag gedood. Van de drie personen die achterin za ten, werden mevr. Aaltje Prins, die juist die dag 60 jaar werd, en haar 16-jarige dochter zeer ernstig gewond. Een andere inzittende en de chauffeur werden licht gewond. Mevrouw Prins stierf kort na het ongeval. Alle slacht offers woonden in Barneveld. Protesttelegram inzake afvoering van ex-KNIL-militainein Het Bureau Zuid-Molukken bericht dat de delegatie van Ambonnese mi litairen Donder dag een telegram aan de Nederlandse minister-presidenten de minister van Oorlog heeft gezon den, Waarin wordt geprotesteerd te gen de afvoer van de Ambonnese mili tairen die in strijd is met de R.T.O.- bepalingen, benevens het recht van deze militairen krachtens de overeen komst Hatta-Hirschfeld van 14 Juli 1950 en de voorwaarden waarop zij in dienst zijn genomen. De bereidheid tot afvoer is de Ambonnese militairen afgeperst door bedreiging met de wet op dekrijgs tucht, aldus het telegram. Wa Iervr ijmaking vain hiel gebied van Donge en Oude Maasje Inpoldering van de Biesbosch en de daarmee onverbrekelijk samenhan gende vrijmaking van het gebied van Donge en Oude Maasje in Noord- Brabant zal verhoging van de storm vloeden in het gebied van Dordrecht tengevolge hebben. Daartegen zullen echter maatregelen worden getroffen alvorens de afsluiting van de eerst bedoelde gebieden zal plaats hebben. Overigens moet worden opgemerkt, aldus de minister van verkeer en waterstaat, dat ongestoorde voort gang van het proces van verdere op- slibbing van de Biesbosch en plaat selijke omkading van voldoend opge wassen gronden ook tot een, zij het meer geleidelijke verhoging van de stormvloeden in de omgeving van Dordrecht zou leiden. Zij, die zich vanaf heden op het „NIEUWSBLAD" abonneren, ontvangen de nummers tot 1 Jan. a.s. Tabak heden duurder Do kerftabakfabrikanten hebben besloten, met ingang van heden, wan neer ook de sigarettenprijzien om hoog gaan, een prijsverhoging door te voteren op alle in de handel ge- brachte tabaksfabrikaten, voorzover deze thans minder dan fl of meer per vijftig gram kósten. De pakjes van 65 cent zullen met ingang van heden worden gébracht op 70 cent, terwijl de duurdere pak jes. tot fl.— of meer per half ons zullen worden verhoogd met 10 cent per half ons. Sinteéuwliast Ie zwaar De 63-jarige van Meel, werkzaam bij de betonfabriek Visker in Ter- beijden, is door een instortend dak gedood. Van M. was doende in een werk plaats, waarop een dak van golf platen. Vermoedelijk door de zware snee uwl ast bezweek het dak. waarbij v. M. door een stuk met selwerk wérd getroffen en kort daar op overleed1. 10.060 gulden verduisterd In de algemene ledenvergadering van de afdeling Lochem van het Groene Kruis is medegedeeld dat de afdeling door frauduleus beheer van de penningmeester voor f 10,601 is benadeeld. De afdeling heeftdaar- door per 15 November j.l. een voor lopig geschat tekort van ruim f 4000. Hél nieuwe station in Den Bosch Blijkens het resultaat van het over leg tussen de begrotingscommissie der Tweede Kamer en de Minister van Verkeer en Waterstaat hebben de Ned. Spoorwegen een plan voor bet nieuwe station 's-Hertogenbosch ontworpen. Over de uitvoering is kor te tijd geleden met de gemeente over eenstemming bereikt. Met de bouw zal in 1951 worden begonnen. Autobus omgeslagen Een autobus van een firma uit Maastricht met Nederlandse arbei ders is op de hoofdweg- Luik-Ver- viers, nabij Chaudfontaine, omgesla gen. De 25 inzittenden zijn gewond, waarvan verschillende ernstig. Hét bakken daags ma Kerstmis In gemeenten waar de broodbak kers in onderling overleg besloten hebben,, op Tweede Kerstdag niet te werken, mogen bakkers en bak kersgezellen op Woensdag 27 Dec. twee uur vroeger beginnen dan ge woonlijk. Reeds om acht uur 's morgens mag in deze gemeenten op 27 December brood worden verkocht. Post voor Korea Voortaan kan naar Zuid-Korea niet aangetekende correspondentie wor den verzonden per luchtpost en per zeepost. De verzending van briefpost naar Noord-Korea alsmede van postpak ketten zowel naar Noord- als naar Zuid-Korea blijft gestaakt. Voor militairen gelden andere, reeds bekend gemaakte, bepalingen. IMIEUWSBL4® Eerste emigrantenvlucht met de K. L. M. naar Nieuw Zeeland. In de wachtkamer werden de emigranten in de gelegenheid gesteld, van hun familieleden afscheid te nemen. Als gezagvoerder van het vliegtuig fungeert de bekende piloot A. Viruly. II Zij, die een Nieuwjaarsadvertentie in ons blad wensen te plaatsen, worden verzocht, de copy daarvoor zo spoedig mogelijk althans uiterlijk Donderdag morgen 28 December in ons bezit te doen zijn. De prijs bedraagt: tot 15 mm f 1.20; elke millimeter meer 8 cent. DE ADMINISTRATIE,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1