nmEfHH Buitenland Plaatselijk Nieuws IRKELGANG Gevonden en verloren voorwerpen Betaling per giro. De (lieiistlyd vain enige gr, we pen De Tweede Kamer beeft z.h.s. aan genomen bet wetsontwerp tot het on der de wapenen houden van dienst plichtigen. Aangetekend werd, dat de communisten werden geacht, te hebben tegengestemd. Het wetsontwerp betreft de dienst plichtigen, die in 1949 de eerste oe fening hebben aangevangen en van wie een groot gedeelte reeds na on geveer een half jaar te zijn geoefend,, naar huis zijn gezonden. De regering acht het noodzakelijk deze dienst plichtigen althans voor 'het meren deel, opnieuw in werkelijke dienst te doen komen. Ze zullen niet langer in dienst worden gehouden dan tot I April 1951. Bij guur. weer en huishoudelijk werk voor Uw handen Uvoor Uw handen Ondeugdelijke irijwielachterliehlen uil 'de handel Verschenen is het resultaat van het overleg tussen de begrotingscommis sie der Tweede Kamer en de Minis ter van Verkeer en Waterstaat over de begroting van het Departement) van Verkeer en Waterstaat 1951. Aan de gewisselde stukken is het volgende ontleend Het is de bedoeling, dat rijwielen met hulpmotor van de lichtste soor ten gebruik zullen maken van de rij wielpaden. In hoeverre deze daar voor bij verder doorgaande ontwik keling van dit vervoermiddel zullen moeten worden aangepast aan een intensiever gebruik zal moeten wor den afgewacht. Het is nog te vroeg om daarop reeds een antwoord te ge ven. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat de sterkere soorten rijwielen met hulp motor, die van de hoofdrijbanen ge bruik moeten maken, grote bezwaren voor het verkeer zullen opleveren. Er worden maatregelen getroffen om de rijwielachterlichten, die niet aan de voorschriften voldoen, op kor te termijn uit de handel te doen ver dwijnen. Ooirlogsramp te Antwerpen herdacht Zaterdag is te Antwerpen herdacht de gruwelijkste oorlogsgebeurtenis in België, die op 16 December 1944 Antwerpen met één slag in rouw dom pelde. Een V 2-bom sloeg toen in het gebouw van de bioscoop „Rex" op de Keyzerlei. Er waren niet min der dan 577 doden en 291 gewon den te betreuren. Geen overeeinstmimiug bereikt De plaatsvervangers der „Grote Vier" die, zoals gemeld, te Londen vergaderde over liet opstellen van een ontwerp-vredesverdrag voor Oos tenrijk, zijn tot midden Maart uit eengegaan, zonder dat. enige vooruit gang is geboekt. Amerikanen verloren 5870 man De Amerikaanse verliezen in Ko rea bedragen tot 8 dezer 33,878 man. Hieronder zijn 5258 gesneuvelden,; 607 aan hun verwondingen bezweke- nen en vijf aanvankelijk vermisten, die thans omgekomen blijken te zijn. Er zijn 5143 vermisten en 22.870 gewonden. Schietpartij te Bologna Bij een schietpartij in de straten van Bologna, gevolg van een dra matische achtervolging van twee gang sters, die daags tevoren te Rome een bank hadden overvallen, wer den vijf personen gedood en talrijke anderen gewand. HEUSDEN De overvloedige sneeuw, die vorige week in geheel ons land is ge vallen, was oorzaak van gladde we gen. Verschillende auto's kregen bet vaak te kwaad en geraakten van de weg. Op een gegeven ogenblik zaten nabij de handwijzer op de weg naar Hedikhuizen, 3 luxe auto's kort bij elkaar in een sloot. Gelukkig liep alles zonder ongelukken en belangrij ke schade af. Op Donderdag 21 Dec. a.s. des avonds 8 uur, komt de raad de zer gemeente in openbare vergade ring bijeen. Agenda Opening. Notulen vergadering 26 Oct. 1950. Ingekomen stukken. Voorstel van B. en W. tot het aan gaan van kasgeldleningen in 1951 tot een max. bedrag van f 400,000. Voorstel van B. en W. tot verho ging van het subsidie voor het kleu teronderwijs. Verzoek van het Bestuur van de afd. Herpt van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond om subsidie ten behoeve van de te Herpt gegeven wordende landbouwcursus met voor stel van B. en W. Verzoek van „Onze Marine" te Hil versum om subsidie, met voorstel van B. en W. Verzoek van J. v. Bommel te He dikhuizen strekkende hem onderhands te verhuren een strook gemeente grond, met voorstel van B. en W. Verzoek van het R.K. Schoolbe stuur om beschikbaarstelling van gel den ex-artikel 72 der Lager-onder- wijswet 1920 ten behoeve van de Meisjesschool met voorstel van B en W. Voorstel van B. en W. tot vaststel ling verordening op de heffing van marktgeld. Voorstel van B. en W. tot vaststel ling verordening, regelende het toe kennen van een tijdelijke tegemoetko ming in de kosten wegens verzekering tegen de kosten van ziekte of onge val aan een gedeelte van het gemeen teper soneel. (Deze verordening strekt ter vervanging van die, vastgesteld op 5 September 1950. Voorstel van B. en W. tot onbe woonbaar verklaring van het perceel, plaatselijk gemerkt wijk A nummer 3. Voorstel van B. en W. tot wijzi ging van de gemeentebegroting 1950. Goedkeuring rekening Godshuizen en Burgerlijk Armbestuur Herpt '49. Benoeming lid college Regenten Godshuizen wegens periodieke aftre ding van de heer M. Wijnstekers. ie candidaat de heer M. Wijnste kers, 2e candidaat de heer D. Kamer man. Benoeming lid van het Burgerlijk Armbestuur te Herpt wegens periodie ke aftreding van de heer A. J. A. v. Bokhoven; ie candidaat de heer A. J. A. v. Bokhoven, 2e candidaat de heer M. v. Korven. Voorlopige vaststelling gemeente en bedrijfsrekeningen 1949. Voorstel van B. en W. om hen te machtigen voor bepaalde bevoegdhe den krachtens het wegenreglement uit te oefenen. Reclames belastingen. Sluiting. Zoals in ons vorig nummer bericht werd, wordt a.s. Donderdag om 7.30 uur, de Kerstcantate „Osan- na in Exoelsis", uitgevoerd door de Chr. Gem. Zangvereniging „Sursum Corda" met medewerking van Mevr. Reuvers-Starrenberg, sopraan en An toinette Blom, alt. De orgelbegeleiding geschiedt door G. Versluis, terwijl de declamatie ver zorgd wordt door de heer J. Deurloo. Het geheel staat onder leiding van Henk Nieuwkoop. De uitvoering vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk. Toegang vrij. Zie advertentie. Zondag 24 Dec. voor genodig den en op 7 Jan. a.s. voor anderen, geeft die afdeling Heusden van de Ned. Kath. Arbeidersbeweging een uitvoering in het Patronaatsgebouw. Opgevoerd zal worden„De Kerst nacht van de bandiet". Onze oud-stadgenoot de heer joh. Verhoeven, die einde der vorige maand uit Soerabaia, alwaar hij le raar was aan een H.B.S., in het va der/and arriveerde, is met ingang van 1 Januari 1951 benoemd als onderwijzer aan de R-.K. school te Hintham. Zondagavond vond in het Pa tronaatsgebouw in de Putterstraat de vertooning plaats van de films „Le vensvreugd" en „Het worde Licht", van de Blindenzorgvereniging „St. Antonius van Padua". De opkomst van het publiek was slechts matig, waarschijnlijk tenge volge van de sneeuwstorm, die de straten haast onbegaanbaar maakte. Wel jammer, want het was een avond die het publiek buitengewoon vol deed. Aan het slot van de avond ga ven zich een 6-tal correspondenten voor de vereniging op. De boringen te Bern zijn ge staakt. Het personeel dat 'de laatste dagen met een zestal Fransen was versterkt, is reeds vertrokken en1 binnenkort zal de toren worden af gebroken, zonder dat resultaat is te boeken, dan alleen dit, dat de over tuiging, dat in deze omgeving olie moet zitten nog is versterkt. Naar wij vernemen zullen dan ook in het voorjaar nieuwe boringen worden ver richt in de omgeving van Poederoijen. AALBURG Tot predikant der Ned. Hervj kerk alhier is beroepen, Ds. J. T. Do orneiibal te O ene. Woensdag 20 December, des avonds om 7 uur, hoopt Ds. Dons!- man van Schelluinen in de Herv. Kerk alhier een. predikbeurt te ver vullen. ANDEL In de nacht van Donderdag op Vrijdag te omstreeks half één is vermoedelijk tengevolge van kort sluiting brand ontstaan in de graan- maalderij van de fa. Bouman in de Beatrixstraat alhier. In korte tijd stond alles in lichte laaie. Hoewel de riioter-brandspuit, onder leiding van Commandant O. Schouten uit Gies- sen spoedig ter plaatse was, kon de graanmaalderij niet worden behou den. Wel. gelukte het de belendende gebouwen te behouden, waaronder het pas in gebruik genomen nieuwe graanpakhuis, hetwelk nauwelijks op 1 Meter afstand staat, van de maal derij. De woning met rieten dak kon eveneens door doortastend optre den worden gered. De schade wordt op f 50.000 geraamd, aangezien ook alle in de maalderij aanwezige ma chines en voorraden verloren gingen. Gebouw en inventaris waren niet ver zekerd. Door het vlug en doortastend optreden van de brandweer en het personeel van de standpijp is een nog groter ramp voorkomen. Een woord van warme hulde is hier dan voorzeker ook op zijn plaats. Tot ouderling in de Ned. Herv. Kerk is herkozen de heer H. de Fijter en gekozen de beer H. v. d. Werken; tot diaken herkozen de heer A. v. Andel. Tot lid van het college van toezicht is gekozen de lieer Hendr. v. Rijswijk. De verhuring van zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk zal geschie den op Vrijdag 29 Dec. a.s. in het Gem. Verenigingsgebouw, om 7 uur. De betaling van de zitplaatsgelden over 1950 kunnen nog worden vol daan op Woensdag 20 Dec. a.s. des avonds van 78 uur. Tevens wor den dan uitbetaald de uitgelote ren teloze aandelen van het consistorie fonds. De Chr. school alhier zal in wendig worden verbeterd. Veldwer ken zullen worden uitgevoerd en pla fonds worden aangebracht. Het werk is opgedragen aan de timmerman A. M. de Waal en de schilder L. Versluis alhier. ALMKERK Zaterdag 16 Dec. gaf het Herv. Kerkkoor met mede'werking van bet Herv. Kinderkoor in de Geref. Kerk alhier, onder leiding van haar directeur de heer J. Bonefaas, een goedgeslaagde Kerstuitvoering'. Nadat de heer Willemse, hoofd der Chr. school, deze avond had geopend, werd het programma op correcte wijze ten uitvoer gebracht. Er werd door beide koren keurig ge zongen. Jammer echter dat niet meer deren uit onze gemeente zich aanslui ten om deze schone kunst te beoe fenen. Na 't zingen van Ps. 68:10, sloot de heer Willemse deze zang avond met dankgebed. A.s. Zaterdag 23 Dec. n.rn. 7 uur zal alhier in de Geref. Kerk met de kinderen der Zondagsschool Kerst feest worden gevierd. GENDEREN Tot ouderling ïm de Herv. kerk is herkozen P. Vós en tot dia- keil G. van Wijlen Czn. Op 10 Januari hoopt de NC LB afd. Genderm, haar jaarvergade ring te houden. De Vrouwenbond hoopt op 21 Dec. om 7;15 uur in de Geref. con sistorie (een Kerstavond te houden. Het bouwen van de Ned. Herv. kerk alhier, is aan de laagste inschrijver D. N. Colet gegund. Op Vrijdag 22 Dec. zal alhier door de Ned. Chr. Landarbeiidersi- honid ©en agrarische film worden vertoond, in de-zaal van C. J. van Wijk. Zie voo r verdere bij zonderheden de advertentie in dit nummer. SLEEUWIJK Hedenavond vindt in de Gere formeerde Kerk alhier, om half acht, een Kerstwijding plaats van de Chr ULO school voor het Land van Altena. Het pxogramma vermeldt naast orgelspel en samenzang, decla matie eh een Kerstverhaal. VEEN Donderdagavond 7 uur hoopt in de Ned. Herv. 'Kerk voor te gaan Ds. Eysinga van Barneveld, met het onderwerp: „Doop en Belijdenis ten opzichte van bet H. Avondmaal. Tot diaken van de Ned. Herv. Gem. is benoemd de beer H. J. de Boer. De Ver. van Prot. Kerkorgel- en Plarmoniumbespelers vooar de Langstraat en het Land van Heusden en Altena hoopt D.V. a.s. Zaterdag" 23 Dec. 1950 des avonds om 7 uur een Kerstwijding te houden, die voor iedereen toegankelijk is in de Ned. Kerk te Veen. Behalve de Kerstmeditatie, zal er ook Orgelspel ten gehore worden gebracht door de organist de heer W. Blankers, met werken van Jan Zwart, die ook de samenzang zal begeleiden. Belangstellenden zijn van harte welkom. De Zangvereniging „Zanglust" houdt deze week in plaats van Don derdag, Woensdag haar vergadering op dezelfde tijd. In verband met de komende Kerstuitvoering worden alle leden verzocht aanwezig te zijn. WAARDHUIZEN De kerkeraad der Geref. Kerk heeft aan de kerkeraad der Gerief. Kerk (art. 31 k.o.) een schrijven ge zonden met het verzoek om samen- spreking. Als antwoord heeft de ker keraad der Geref. Kerk (onderhou dende art. 31) aan de kerkeraad der Geref. Kerk medegedeeld tot schrif telijke samenspreking onmiddellijk1 be reid te zijn. Beide brieven zijn gepu bliceerd in het kerkblad ten dienste van de Geref. Kerken in Zeeland, Noord-Brab. en Limburg. WOUDRICHEM De Zondagsschool „Timo- theus" zal op Vrijdag 22 Dec. a.s. in de Ned. Herv. Kerk een Kerst- feestviering houden, terwijl Zaterdag 23 Dec. in de Ned. Herv. Kerk een orgelbespeling zal plaats hebben dooi de heer J. Bonefaas uit Sleeuwijk, die op het mooie orgel der kerk groten deels Kerstliederen zal spelen. In liet gymnastieklokaal der O. L. school heeft des Woensdags avonds een indoortraining plaats voor de leden van de voetbalvereniging al hier. GEVONDEN: in Almkerk, een co nustang. Terug te 'bekomen bij C. Crezee, Fabriciusstr., Almkerk. GEVONDEN: een kindeiarmband- je (zilver). Terug te bekomen bij Mej. Millenaar, Wal 41, Heusden. VERLORENeen paar wanten. Te rug te bezorgen bij Jan Vos, Win kelier C 164, Aalburg. VERLORENeen slinger van ©en tractor. Terug te bezorgen bij Chr. v. Wijk, Polsestraat C 205, Aalburg. VERLOREN: bankbiljet van f50. Tegen beloning terug te bezorgen bij H. Bouman, Beatrixstraat 56, An del. VERLORENeen herenpolshorlo ge, vanaf Prov.weg Zuid t.m. Gan- oelsteeg. Terug te bezorgen tegen goede beloning bij Z. v. d. Stelt, Prov.weg Zuid 67, Almkerk. 2) Gordijnen voor de ramen? Nou ja, wat ge gordijnen noemt. De mees te mensen durven ze niet meer te was sen, omdat ze anders zo vol gaten vallen, dat ze net zo goed weggesme ten kunnen worden. E11 binnenshuis was het ai navenant. Wim zuchtte. Op deze manier zou het toch niet lang meer kunnen du ren. De wereld stond op z'n kop. Hoeveel werklozen waren er ook al weer in Nederland? Was het vijf- of zeshonderdduizend? Och, wat komt er ook een honderdduizend meer of minder op aan Hij zuchtte nog eens. Enfin, één ding stond vast: als hij nog eens trouwde in zijn leven, dan met een nette, flinke vrouw, die niet na en kele jaren zo'n slons wérd, zoals je hier in vrijwel iedere woning kon aan treffen. Maar wat kletste hij! Nooit ging hij in deze buurt wonen. Een klein huisje, zonder drie of vier ge zinnen bovenburen, aan de rand van de stad of anders helemaal buiten. Wat belette hem, om, als hij werk hield bij Zwarts, te gaan wonen in Durgerdam of zo? Dan was hij net zo ver en net zo dichtbij zijn werk als nu. Kwart voor vijf was je klaar; nou, en dan moest je behoorlijk door trappen vanaf de De Ruyterkade, wou je om tien voor zes thuis zijn. Dat was vijf en dertig minuten. En als hij in Durgerdam ging wonen, had hij niet eens een half uur nodig naai de „Dokmaatschappij Trouwen... hij had niet eens een meisje. Nogal wat lekkers tegenwoor dig. Nee, het geld, dat hij iedere week overhield, ging op de Bank. Maar eerst eens een andere tijd af wachten. En dan daarbij, hij kon im mers ook werkloos worden. Liepen er van de week al niet geruchten, dat als deze boot afgeschilderd was, Zwarts geen ander karwei had?. En wat dan? Ja, hij zou daar een klei ne honderd man personeel aanhouden als hij er niks voor te doen hadl Het waren wel fijne lui, maar philantro- pen waren het toch ook niet... Kom, hij zou zich maar eens gaan wassen. Onderhand zou het eten wel klaar zijn. In de kamer gekomen, kwam de walm van het eten koken hem tegen. Dat men ook altijd die keukendeur openhield. Ba... wat een lucht.... „Hallo", begroette hij lusteloos de aanwezigen. Ze keken even op, brom den wat en sloegen verder geen aan dacht meer op hun broer. Alleen va der. die als altijd in de hoek bij het raam, in de gammele rieten leunstoel een pijp tabak zat te roken, stak even zijn hand op en knikte vriendelijk. Aart, de oudste broer, was natuur lijk weer de hort op. Die verdiende er stikum wat bij met liedjes. 's Morgens en 's middags ging hij stempelen. Daartussendoor ging hij in de omgeving van Amsterdam lied jes „uitzetten" zoals dat heette. Na het middagstempelen ging hij dan de huizen weer langs, mompelde z'n preu- velementje van „werkloos zeeman, die op deze manier probeerde zijn brood te verdienen," en als hij geluk had, kreeg hij een paar centen, een stui ver, of soms een heel enkele maal een dubbeltje. De liedjes haalde hij op een drukkerij aan de Prinsengracht voor zeventig cent de honderd. En zo verdiende hij er in de week vaak een tientje bij: in Badhoevedorp, in Halfweg of Zwanenburg, soms ook aan de Overkant van het IJ of noor delijker. Link werk natuurlijk. Want de controleurs van de steun zwierven overal rond en Aart met zijn lange figuur viel natuurlijk direct op. Bert, zijn tweede broer, zat aan ta fel de krant te lezen. Ook al werk loos. E11 bovendien lui. Hoe lang was Bert al. zonder? Zeker een jaar of drie. Die kende natuurlijk niks meer van zijn half geleerde vak. Och, in de metaaldraaierij was immers ook geen cent meer te verdienen... Ali hing tegenwoordig ook al thuis. Als ze in betrekking was, kregen de broers en vader minder steun en moest ze thuis vrijwel al haar ver diende geld afgeven. Daar was een poos geleden, toen ze met alle ge weld een nieuwe mantel, wilde hebben, hooglopende ruzie over geweest. Ze vertikte het langer om steeds maar haar zuurverdiende geld af te geven en had haar betrekking bij een goed gesitueerde familie aan de Bos- en Lommerweg opgezegd. Nu was ze al weken thuis en of vader grauwde of zoete broodjes bakte, ze hield voet bij stuk. Als ze niet meer dan ©en daalder voor zichzelf mocht houden, dan vertikte ze het om te gaan wer ken. En de lui van de Arbeidsbeurs konden allemaal de majem inlopen voor wat haar betrof. Ze kwam er niet meer. Thuis hielp ze een beetje met stof afnemen en afwassen. Maar voor de rest hing ze vrijwel de hele dag bij haar vrijer, die ook al zonder werk was. Mooie vooruitzichten... Wim trok zijn overall uit en hing die in de 'kast. Sedert men op liet werk niets meer veilig kon achterla ten, ging hij met z'n overall aan naar huis. Hij voelde er niet voor om z'n bullen te laten stelen, zoals met Jans- ma enkele weken geleden gebeurd was. Die had aparte schoenen, welke hij op het werk aantrok. Hij had er een hekel aan om met verf besmeur de schoenen naar huis te gaan. De schoenen, waarop hij op het werk kwam, zette hij dan overdag in liet keetje, waar ze gingen schaften, als het regende. (Wordt vervolgd). Ook voor het eerste kwartaal 1951, stel len wij de abonné's van Het Nieuwsblad, die gewend zijn het abonnementsgeld per giro te voldoen, hiervoor gaarne in a de gelegenheid. %ïSOm lechter te voorkomen, dat een kwi- 8 f tantie zou worden afgegeven, verzoeken füHwij U beleefd, het girostrookje ad f 2.15 ''ÉL vóór 1 Januari 1951 in ons bezit te ZZTdoen zijn. L. O.ZV.'.Sfil Postrekening No. 61525. DE ADMINISTRATIE. ONS FEUILLETON Een Weslfriese Roman uil de oorlogsdagen door Maarlje Zeldenrijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2