Ad verten tien Voor de a.s. Kerstdagen: bekwaam Chauffeur 2 drachtige zeugen 1 zeug met 9 biggen Kerstfeest 1950 Kerstboom 1 Kerstbomen Boerenleenbank „Herpt" UITVOERING nette Dienstbode Heusdense Maandmarkt «Kersf- arti kelen, Firma L. i. VEERMAN, m ie, Heusden A. TREFFERS „SUSTEREHHOF" T* GENDEREN WOUDRICHEM M. A. BAKS „Het Bloemenhuis" Bekendmaking. hulp in ds huishouding, Coöperatieve Boerenleenbank „Rijswijk" te Rijswijk, Coöperatieve Boerenleenbank „V E E N" Donderdag 21 Dee. a.s. een Agrarische film V acantiebonnen J. KANT, Kastanjelaan 5, Sleeuwijk. HALLO! I! HALLO! I! EXTRA BERICHT!!! De Notarissen te Andel, Dussen en Heusden Keistbak en Schaaltje I I Huls, Dennentakken en Tulpen 1 Pot- en Snijbloemen Inwoners van Sleeuwijk en Omstreken Beekfiandel Raadsvergadering gehouden op 14 Dee. 1950, der n.m. 7 uur. VoorzitterEcl.Achtb. Heer Chr. va» Rijswijk. Aanwezig alle leden, behalve de heer Holster. De Voorzitter opent met het for muliergebed. Die Ambtenaar ter Secretarie Van BaïBegooijen leest de notulen der vo- vorige vergadering die worden vast stek! Schrijven van Ged. St. inhouden de mededeling, dat de door de raad vastgestelde verordening op de heffing van opcenten op de grond belasting bij Kon. Besluit van 23 September is goedgekeurd. Idem, ontvangst van de wijziging der politieverordening. Ged. Staten vragen tevens wat B. en W. van plan zijn te doen met honden, die zonder geleide loslopen, en door de politie bij hen worden gebracht. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. hierop hebben geantwoord, dat zij zullen trachten de eigenaars van die honden op te sporen om hen zo nodig een proces-verbaal te doen geven en dat zij niet van plan zijn, die honden zonder meer te doden. Verder van Ged. St. nog een aan tal goedkeuringen op door de raad eerder genomen raadsbesluiten. Prooessenverbaal van kasopneming bij de gem.-ontvanger, de diverse secretariekassen, de Dienst voor so ciale zaken en bij de administrateur van het woningbedrijf. Balans van de Centr. Techn. Dienst over het jaar 1949. Schrijven van de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf waarin de raad en B. en W. in overweging wordt gege ven zo min mogelijk bouwvergunnin gen uit te geven, opdat de materia- lenpositie in ons land niet in gevaar wordt gebracht. De Voorzitter zegt, dat B. en W. het met de strekking van het schrij ven eens zijn, doch dat het voor de ze gemeente van geen belang is, aan gezien het bouwen van woningen hier niet van dien aard is dat er van te veel bouwen sprake is. Al deze stuk ken worden hierop voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van Ged. St. waarin wordt medegedeeld dat aan het provinciaal personeel, zonodig voorschotten kun nen worden verstrekt en wordt gead viseerd, deze regeling ook voor het gemeentepersoneel te doen gelden. Van de Minister van Binnen! Za ken een schrijven, waarin hiervoor een limiet wordt gesteld. Op voor stel van B. en YV. wordt besloten de ze regeling ook voor de gemeente van toepassing te verklaren. Van Ged. St. is terug ontvangen de verordening op de keurlonen, met verzoek daarin een kleine wijziging aan te brengen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten deze wijziging aan te brengen. Nota van aanmerkingen door Ged. St. op de ter goedkeuring ingezon den rekening voor 1948. Besloten wordt B. en W. te mach tigen deze nota die slechts aanmer kingen van geringe betekenis bevat ten, te doen beantwoorden. Schrijven van het Chr. Instituut voor doofstomme kinderen, waarin wordt meegedeeld dat de kosterivoor een kind, dat uit de gemeente wordt verpleegd en onderwezen door de ou ders worden betaald. Gevraagd wordt door de gemeente hierin een bijdra ge te willen doen verlenen van f 150 per jaar. Voor de ouders blijft dan nog een bedrag van f 10 per week te betalen. De Voorzitter zegt dat B. en W. zich over dit schrijven 'hebben be raden en de raad voorstellen, dit ver zoek in te willigen, omdat hier spra ke is van een belangrijke sociale ver zorging van het kind, omdat het er iets leert, waardoor het misschien later in staat wordt gesteld voor zich zelf te zorgen. Ook uit billijkheids overwegingen komen B. en W. met dit voorstel, de gemeente is verplicht voor gezonde normale kinderen bij dragen te leveren voor H.B.S., Mu lo-scholen, enz.; zij voelen het daar tegenover als 'n plicht omvoorniet- normale kinderen, evenees in de kos ten van opvoeding en onderwijs bij te dragen. De raad is van hetzelfde gevoelen ■en besluit overeenkomstig het voor stel van B. en W. Verzoek van liet Bestuur voor Chr. Hoger Onderwijs te Gorinchem, om een bijdrage voor een leerling die uit deze gemeente genoemde onder wijsinrichting bezoekt en wel voor hiet jaar 1950-'51 en naar de maat staf, die het onderwijs per leerling zal kosten. Hoewel niet tot deze sub sidieverlening verplicht, stellen B. en W. voor het verzoek in te willijden, onder die voorwaarde, dat deze sub sidie, die van het bedrag dat aan R. H. S. verplicht moet worden ver leend, niet wordt overschreden. Wethouder Kuijpers verklaart aan dit voorstel zijn stem te hebben ge geven, doch hij betreurt het niette min, dat in Gorinchem op onderwijs en ander gebied, zelfs ook op zie kenhuis, de splitsing worelt doorge dreven. Het onderwijs is daarmede zeker niet gediend, de versnippering van een grote school in meerdere kleinere, is niet in het belang van het onderwijs. Waar spr. echter voor stander van gelijkstelling is, heeft hij hoewel daartoe niet wettelijk ver plicht, zijn stem gegeven uit billijk heidsoverweging. Hij hoopt, dat, als voor liet openbaar onderwijs, ook al eens een keer iets zou worden ge vraagd, waartoe de gemeente niet wettelijk verplicht is, dan de andere richting in de gemeente, rekening zal willen houden met het standpunt van spr.'s fractie. Zonder verdere discussie wordt het voorstel van B. en W. hierop aange nomen. Schrijven van Ged. St. inhoudende de goedkeuring van de 6e begrotings wijziging, behelzende de vaststelling der huren voor het Verenigingsge bouw. te Oudendijk. Ged. St. wijzen er op, dat, als er een hogere rente zal gelden, de huur prijs evenredig dient te worden ver hoogd. De Voorzitter licht toe dat de kos ten voor een houten Verenigingsge bouw, tevens gymnastieklokaal te Ou dendijk op f 12,000 zijn begroot, waar van de Vereniging voor de Stichting van een verenigingsgebouw te Ou dendijk f 2000 zou dragen, terwijl de gemeente de andere f 10,000 als een geldlening zou verstrekken. Waar de goedkeuring van Ged. St. zo lang op zich heeft doen wachten, hebben B. en W. zich tot de C.T.D. gewend met verzoek na te gaan of het bedrag van f 12000 gehandhaafd kan blij ven, aangezien deze berekening be rust op de cijfers van 1 Juni 1.1. De Dienst In^eft bericht dat in verband met de stijging der materiaalprijzen, deze berekening niet was te handha ven en de kosten belangrijk hoger zouden komen. De C.T.D. heeft een nieuwe berekening gemaakt en is met een ontwerp gekomen, om in plaats van een houten, een stenen ge bouw te doen bouwen. Onderhoud van zo'n gebouw is belangrijk minder en de afschrijving die voor het houten gebouw op 25 jaar was gesteld kan voor een dergelijk gebouw op 50 jaar worden gerekend. Nu was de rente berekend op 3 pCt., het is mu ook niet zeker, dat tegen deze ren te nog geleend zal kunnen worden. Er rust voor dit uitblijven van de bouw geen schuld bij B. en W., deze had den gehoopt het gebouw voor de winter gereed te hebben. Herhaalde lijk heeft spr. in den Bosch ook ge- informeerd, doch het voorstel is er lang in onderzoek geweest. Er is thans ook een geheel nieuwe exploi tatierekening opgezet moeten worden. Van een gebouw dat beneden 106 personen en op de galerij 50 perso nen kan bevatten, berekend op film voorstellingen, zodat deze getallen voor gewone uitvoeringen hoger lig gen. Ook is een toneelruimte gedacht, die ook gebruikt zou kunnen worden voor het houden van kleine vergade ringen, dit kan ook met de ruimte die als buffet is gedacht. Bij het wa terpassen van het terrein is gebleken, B. STRUIK, W. STRONKHORST, TANDARTS Woudrichem AFWEZIG van Woensdag 20 December tot en met 1 Januari 1951. Smaakvolle Bloemwerken Pracht Hulst Biedt zich aan: TE KOOP inschrijving voor het ophalen van huisvuil 3 Zondagen met 'n extra Rokertje Dat is nog zo gek niet KOOPT HEDEN Uw bij D. KWETTERS Op Vrijdag 22 Dcc. a.s. te Genderen. I G. C. VAN HERPTI GEVRAAGD: Wij leveren U alle Melkproducten: Ook onze Zuivelproducten ALS: TAFELKLEDEN TAFELLOPERS KAARSEN SERVETTEN TAFELVERSIERING KERSTKAARTEN KERSTROOM- VERSIERING KERSTROEKEN In KERSTARTIKELEN hebben wij ruime sortering: Kerstlakens en -lopers, servetjes en takjes hulst, kaarsjes, kaarshoudertjes, standdaardjes, ballen, engelenhaar, crêpe papier, zilveren klokjes, papieren klokjes, pieken. Borrelglaasjes a sorti, Nieuwjaarskaarten prachtsortering, siervazen en sierkannetjes, fruit- en bonbonschalen, gebak stellen, eet- en drinkserviezen, theeserviezen, borden en kopjes prachtkeus; komt dat zien, want praatjes vullen geen gaatjesovertuigt U en U zegt,,'t Is heusch toch niet overdreven, werkelijk, ieder kan daar naar genoegen slagen, groot en klein, rijk en arm. In KINDERSPEELGOED het aangewezen adres Emaille en Gegalvaniseerd, b.v.pannen, ketels, soep- saus- en schuimlepels, melkkokers, vergieten, koffie- en thee potten, bazarbakken, afwasteiltjes, keukenemmers, schalen en schaaltjes. Inmaakglazen, ringen en ketels, thermometers. Hakselkom- men, vetpotjes, nachtspiegels, teilen, wasketels in alle maten. Gegalv. emmers groot en klein, melkemmers, touwwerk en manden, was- en voedermanden, poets- en schilmandjes, boodschapmanden, paardenhalsters rond en plat, koehalsters, strengen en leidsels, bindtouw. U kunt terecht van alle gemakken voorzien, niet te vergetenkoestaarttouw, borstelwerk, borstels, bezems, vegers, raagbollen, closet borstels, luiwagens, nagelborstels, gootsteenborsteltjes, zemen, sponzen, dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsartikelen, schuurmiddelen, was-artikelen, verpakte artikelen, bloemen- mest, naai-, stop-, brei- en machinenaalden, schrijfmappen en -blocks, notitieboekjes, gewone en vulpeninkt, potloden, brief- spelden, schuifspeldjes, haarkammen, zakkammen, Eau de Cologne, brillantine, toiletzeep, verbandwatten, damesverband, galanteriën, parfumeriën, de beste merken champo, scharen en broodmessen, dames- kinder- en heren portemonnaies. Houtwaren: droogrekjes, stelen, wasborden, trapleren, houten lepels, kteerhangers, ook kinderstrijktafels, mouwplankjes, poets dozen, kambakjes, closetplankjes, kinderstrijkplankjes, dien bladen, broodplanken, messenbakken, photostandaards, schilde rijen en schilderijtjes, spiegels en spiegeltjes, scheerapparaten, scheerkwasten en scheermesjes, kleurboeken, prentenboeken, jongens- en meisjesboeken en vooral voor de groten een prachtleesboek dat iedereen lezen wil en mag en vol enthou siasme lezen zalvraagt er eens na. WINTERARTIKELEN vulemmers, bedkruiken, wiegkruikjes, thermoflessen, kachel- poken en -haakjes, kolenschoppen. Voor ruwe handen: zalf en kamferspiritus; voor verkoudheid: zalf. drop en borstsiroop. Zullen we zo voort blijven gaan? Neen, een De ondergetekenden maken bekend dat hun bedrijven gesloten zullen zijn als volgt van 25 Dec. tot 2 Jan. van 2 Jan. tot 9 Jan. B. STRUIK. W. STRONKHORST. Genderen, 19 December 1950, SPOEDGEVALLEN Tandarts VAN GENT te Gorinchem en Tandarts MIJNLIEFF te Werkendam. Tulpen, Hyacinten en Bloeiende Plan ten. Wij belasten ons tevens met het opmaken van Uw Schaaltjes, Bakjes of Vazen. Tijdige bestelling voorkomt vertraging M. VISSENBERG-LOMMERS W ittebroodstraat Heusden Brieven onder No. 73 aan het bureau van dit blad. werptijd omstreeks 1 Januari a.s. en geb. 1 December j.l. Oók genegen te ruilen tegen guiste- of vette varkens. ADR. DEN DEKKER, Bergstraat B 78, Wijk en Aalburg, Telef. 13. Burgemeester en Wethouders van Dussen maken bekend, dat er gelegen heid bestaat tot a. In het dorp Dussen b. In het dorp Hank c. In beide dorpen Dussen en Hank. Bij inschrijving moet gebruik wor den gemaakt van de ter secretarie gratis verkrijgbaar gestelde inschrij vingsbiljetten. Bij afhaling daarvan zullen tevens de voorwaarden van aanbesteding worden uitgereikt, De inschrijvingsbiljetten moeten we der uiterlijk op 28 December 1950 om 10 uur ter Gemeentsecretarie zijn ingeleverd. Dussen, 18 December 1950. Burg. en Weth. voornoemd. De Secretaris,! De Burgemeester, A, A. Snijders. A. J. A. Oderkerk. SpeciaatzaaJ uit de HEUS DEM delen belanghebbenden mede, dat, voor zover zij destijds een credietovereen- komst met de Wederopbouw voor herstel of opbouw van hun door oor logsgeweld getroffen panden hebben gesloten, het raadzaam is, dat zij zich vóór 23 Februari 1951 wenden tot de Dienst van Wederopbouw te 's-Her- togenbosch, zulks in verband met door de Staat, buiten hun weten om, mo gelijk genomen hypothecaire inschrij ving op bedoelde panden. Rievelstraat 217 WIJK Wordt thuis bezorgd. hoopt de Ned. Chr. Landarb. bond, afd. „Genderen" te vertonen, in de zaal van C. J. VAN WIJK Deze is voor een ieder gratis toe gankelijk. Aanvang 7 uur. Béneden 14 jaar geen toegang. Het Afdelingsbestuur. j alle maten p r a c h t s o r t e r i n g s j Putterstraat O 70 Heusden een degelijke zelfstandige te Tilburg, in zakengezin met 2 kinderen. Brieven onder No. 71 aan het Bureau van dit Blad. voor de Landbouw kunnen op, WOENSDAG 20 DECEMBER a.s. van 7 tot 8 uur, ingeleverd worden bij W. v. d. BOGAARD, Hoge Maasdijk C 32, Aalburg, Houders van Spaar-, Voorschot- en Lopende Rekening-boekjes borden verzocht, hun boekjes vóór 30 Decem ber a.s. ter bijschrijving rente en jaar- contröle in te leveren. Gedurende de week Kerstmis—Nieuw jaar worden geen opdrachten voor overschrijvingen naar elders in ont vangst genomen of uitgevoerd. De Kassier G. P. A. DE WILT. In verband met het afsluiten der boe ken, zal de Bank gesloten zijn van 15 December 1950 tot en met 3 Ja nuari 1951. HET BESTUUR. Donderdag 21 December 1950 is het kantoor geslotenin plaats daarvan geopend Vrijdeg 22 December op de gewone uren. In de Kerstweek en de Nieuwjaars- week is alléén op Donderdag het kan toor geopend. JAC. v. d. POL, Kassier. van de Kerstcantate „OSANNA IN EXELSIS" op Donderdag 21 December te Heusden, in de Nederlandse Hervormde Kerk door de Chr. Gem. Zangver, „Sursum Corda" te Heusden. SOLISTEN: Mevr. G. Reuvers—Starrenburg, Sopraan Antoinette Blom, Alt Begeleiding, orgel, G, Versluis Declamatie Het geheel onder leiding van Henk Nieuwkoop AANVANG 7,30 UUR PRECIES TOEGANG VRIJ Wij verzoeken U op DONDERDAG 21 DECEMBER a.s., om twee uur, te komen zien. wat wij in onze gemoderniseerde winkel hebben aan te bieden. Ónze nieuwe winkel staat voor U allen open. Hij is geheel naar de eisen des tijds ingericht. Yoghurt, een vitamine dat voedzaam is voor elk, Koffiemelk, Slag- en Koffieroom en flessen melk, Chocomelk, is fijn voor groot en klein. Een moderne koelkast houdt de diverse artikelen !n goeden staat. Wij zorgen er voor, dat alles heerlijk vers is en hierop willen wij U nog wijzen. die kunnen wij U aanprijzen. Wij hebben lekkere Kaas, oude, belegen, jonge, groot en klein. Of moet het soms Lunch, Snij of Volendammertjes zijn Terwijl voor het ontbijt onze kaasmachine snijdt Ook leveren wij: Roomboter, Norma, Lotus, Delftsepot en Bleuband. Dus, U ziet, bij J. KANT moet U wezen, Daar ondervindt U de waarheid van hetgeen wordt aangeprezen. Correcte bediening, hygiënisch en naar de nieuwste methode bereid, Bevelen wij onze waar aan, die bij ons koopt heeft later nooit spijt. U weet er nu alles van Koopt het bij JAN... Dan weten wij zeker en gewis Dat U altijd tevreden is P.S, Een ding zou ik nog vergeten B. Z. A. oud 22 jaar, voor d. of d. e. n. In Heusden of omgeving, Brieven onder No. 72 aan het Bureau van dit Blad. met Hollandse en Engelse teksten ZIET ONZE SPECIALE KERSTETALAGE! Wintertijd, tijd van vorst en sneeuw, ja, maar tijd ook van gezelligheid van couranten lezen achter de kachel en wat er alzo te koop is in de wereld, ja zeker, dat vooral, maar ook wat er alzo wordt aangeboden in de win kels, en dan ook vooral bij wat die weer in zijn mandje heeft. Nu, we kunnen U gerust stellen, U weet het wel, wij doen ons uiterste best om het U gezellig, aantrekkelijk en kooplustig te maken. Haast iedereen spreekt er over, dat elk dubbeltje eerst omgekeerd moet worden, eer het wordt uitgegevenwelnu, U kunt er van verzekerd zijn, dat dit probleem onze voortdurende aandacht heeft, We hebben, zoals men dat wel eens uitdrukt„duizend en één artikelen".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3