's-Lands wijs's-Lands eer v DRUKKERIJ VEERMAN Koning Thialf krijgt nog geen kans dat het zodanig" afloopt, dat er een kelder gemaakt kan worden, waar onder banken enz. geschoven kunnen worden, wanneer het gebouw voor gymnastiekoefeningen of andere doel einden gebruikt zal worden. De kos tten zullen vanzelfsprekend aanmer kelijk hoger worden, deze worden li J. begroot óp f 18,000. B. en W. heb ben de kwestie met het bestuur dier Stichting besproken en er is ©en exploitatierekening opgezet aan de hand van een annuïteitslening en met een rente gesteld op 3V4 pCt. Ge dacht is als bijdrage van de vereni ging zelf een bedrag van f 1000 in plaats van f 20010, waarvan bij de eerste berekening was uitgegaan, zo dat ze een bedrag van f 1000 kan be stemmen voor aanscraffing van ban ken enz. Ze zou dan f467,41 per jaar moeten betalen bij de vorige opzet was dit f410. Het bestuur der vereniging kan zich met deze opzet verenigen en was verheugd dat ze slechts f 1000 behoefde bij te dra gen en nu voor aanschaffing van banken enz. niet naar andere wegen behoeft uit te zien. B. en W. stellen thans voor het eerder genomen be sluit in te trekken en een nieuw besluit te nemen in de aangegeven zin. De heer v. Straten is het er mede leens dat het onderhoud van een ste nen gebouw belangrijk lager ligt dan die voor een houten. Al neemt men alleen het verven maar. Hij vraagt of het gebouw ook tevens bestemd is als gymnastieklokaal, waarop dé Voorzitter bevestigend antwoordt. Met algem. stemmen wordt hierop overeenkomstig het voorstel van B. en W, besloten. Verzoek van het Prov. Opbouwor- gaan om een subsidie van 1V2 cent per inwoner te mogen ontvangen. B. en W. stellen voor, evenals vo rig jaar geen subsidie te verlenen, hoe nuttig deze instelling misschien ook mag zijn. Het college stelt ook voor geen subsidie te verlenen aan de Bond tegen het vloeken, aange zien volgens haar mening, subsidië ring meer op het terrein van particu lieren ligt. De raad is het in beide gevallen met B. en W. eens en be sluit dus beide verzoeken voor ken nisgeving aan te nemen. Verzoek van de Commissie voor aanschaffing van Maatschappelijke werksters in het Land van Heusden en Altena. Er zijn door de commissie twee van deze werksters aangesteld, waarvan er een is gevestigd in Woudrichem en de ander in Heusden. Bij het ver zoek is 'n toelichting gevoegd met rap port wat de commissie reeds voor werk heeft verricht. Gevraagd wordt ©en subsidie van 10 ct. per inwo ner. De Voorzitter licht toe dat er in ©en Burgemeestervergadering door de beer v. Giersbergen uit Eindhoven en de heer Zwaab een toelichting over doel en streven der commissie is gegeven. B. en W. zouden dit werk willen steunen en voor het jaar 1951 een subsidie van 10 cent per inwoner als gevraagd, willen verle nen, om dan in de loop van het jaar liet werk na te gaan om verder de houding te bepalen. De heer v. Straten merkt op, dat het voor de gemeente dus neerkomt op een paar honderd gulden, waarop 4e Voorzitter toestemmend antwoordt. De heer Crielaart juicht het voor stel van B. en W. toe. De heer Spoor kan ook met het voorstel accoord gaan als het slechts voor ©en jaar zal gelden. De Voorzitter zegt dat zulks de bedoeling is. B. en W. zullen het werk nagaan en de verzorgster di verse opdrachten geven, b.v. het on derhoud van de gemeentewoningen. De heer Crielaart kan zich met dit laatste verenigen, als dit toezicht n.l. beperkt blijft tot vrouwelijke zaken, zoals de bewoning van het huis. De Voorzitter merkt op, dat 'dit ook de bedoeling is, de technische controle blijft aan de opzichter der gemeente. Met algemene stemmen besluit de raad overeenkomstig het voorstel van B. en W. Schrijven van de Bond van Ned. Gem. Ambtenaren, afd. Noordbrabant waarin wordt aangedrongen, om de premie voor de ziekenverpleging van het gemeentepersoneel voor de helft voor rekening van de gemeente te nemen. Van de Minister van Binnenl. zaken is in dit verband een schrijven ont vangen waarin deze bericht dat hij aan een dergelijk besluit zijn goedkeuring kan hechten, mits deze premie het maximum van 50 gulden per jaar niet overschrijdt. B. en W. stellen voor hiertoe te besluiten. Wethouder Kuijpers licht toe dat er voor de gemeente voordeel in oWiat- wvlwns de oude re geling de gemeente de zorg had, ter wijl door dit besluit de verzekering geheel aansprakelijk wordt. Ook hier aan hecht de raad zijn goedkeuring. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. Schrijven van het gemeentebestuur de Wijk in Drente, waarin wordt ver zocht adhaesie te willen betuigen aan zijn adres tot de regering, in welk adres wordt aangedrongen, om in plaats van de Wegenbelasting (de Voorzitter merkt op, dat hier ver moedelijk straatbelasting wordt be doeld), een andere billijker belasting in de plaats te stellen. De Voorzitter zegt dat B. en W. in dit in vage bewoordingen gesteld adres geen oplossing zien. Zij zijn wel met het gemeentebestuur van de Wijk van mening dat het onderhoud van alle wegen voor doorgaand verkeer yoor rekening van het rijk dient te komen, doch zouden niettemin geen adhaesie willen betuigen, doch ge noemd gemeentebestuur willen advi seren zich tot de Vereniging van Ned. Gem. te wenden, die zich over deze kwestie beter en meer geargu menteerd tot de regering kan wen den. De raad besluit overeenkomstig dit voorstel. Verzoek van de Bond van Land bouw- en Zuivelarbeiders afdeling Groningen om adhaesie te willen be tuigen aan zijn adres aan de rege ring, waarin wordt aangedrongen op herziening van de loonnormen voor de overbruggingsuitkeringen. B. en W. zijn van oordeel dat er andere organisaties zijn die zich hier voor tot de regering moeten wenden, aangezien de gemeente niet over vol doende gegevens beschikt, om zich hierover een oordeel te vormen. 'De heer v. d. Wiel begrijpt dit adres niet, er worden wel meer adres sen gericht waarachter iets schuilt, hij meent dat dit ook hier het geval is en er de bedoeling achter schuilt propaganda voor zich zelf te maken. Men heeft de Katholieke, de Chris telijke en Neutrale organisaties, die als vakorganisatie's met de Stichting van de Arbeid voor de belangen van alle arbeiders het best kunnen op komen. De heer Crielaart is ook van oor deel dat de Stichting van de Arbeid bet aangewezen lichaam is voor der gelijke verzoeken, daarin zitten per sonen die voor hun taak capabel zijn en het zou nutteloos zijn aan derge lijke adressen adhaesie te betuigen, omdat de Minister in dergelijke ge vallen zich ook tot de Stichting van de Arbeid -\yendt. Het adres wordt hierop voor kennisgeving aangeno men. Adres van. het gemeentebestuur van Finsterwolde, om adhaesie te wil len betuigen aan zijn adres, gericht tot de Tweede Kamer, waarin wordt geprotesteerd tegen de plannen der regering om de raad van Finsterwol de naar huis te zenden. B. en W. zijn van oordeel, dat hier geen voldoende gegevens bekend zijn om na te gaan of de door de regie ring genoemde feiten juist zijn. Zij zouden derhalve het verzoek voor kennisgeving willen aannemen. De raad is het hiermede eens. Aanbieding gemeente rekening en rekening Woningbedrijf 1949, idem gemeentebegroting, begroting Wo ningbedrijf en Dienst Sociale Zaken voor 1951, met benoeming van com missies voor het onderzoek. Yoor on derzoek der rekeningen wijst de Voorzitter als leden der commissie aan de heren Spoor, v. Straten en v. d Wiel. Voor de begrotingen de heren Holster, Spoor en Crielaart. Benoeming 5 leden der Commissie van advies als bedoeld in art. 8 eer ste lid der Woonruimtewet 1947, we gens periodieke aftreding van de he ren: G. Schriek, IJ. de Jood©, W. Mol, J. Spiering en .C- M, Schaap. De Voorzitter zegt, dat de heer Spiering in de laatst gehouden verga dering te kennen heeft gegeven niet meer voor ©en herbenoeming in aan merking te willen komen. Niettemin willen B. en W. hem met de andere heren voor herbenoeming aanbevelen in de hoop, dat de heer Spiering op zijn besluit zal willen terugkomen. De aftredenden worden hierop met algemene stemmen herbenoemd. Voorstel van B. en W. tot onder handse aanbesteding van het vervoe ren van straatvuil voor 1951. De Voorzitter stelt namens B. en W. voor dit vervoer evenals vorig jaar weer onderhands te verhuren aan P. A. van Tilburg, die bereid is het weer voor het bedrag van f 1750 te verrichten. Het college ziet er geen voordeel in het op een andere wijze te gaan doen. De raad gaat ook' met dit voor stel accoord. Voorstel van B. en W. tot onder handse verpachting van het recht tol heffing van rechten voor het gebruik der aanlegplaats over 1951. De Voorzitter zegt, dat het miet dit voorstel hetzelfde is als met hel vorige. B. en W. zouiden het recht evenals het vorig jaar weer aan Smits willen verpachten. Het veer 'levert tegenwoordig weinig meer op, het vervoer heeft zich van het water verplaatst naar de wegen, zodat er aan het veer niet veel meer aankomt. B. en Wi. zien ook geen heil in pu blieke verpachting, het marcheert nu behoorlijk en goed, zodat het col lege voorstelt het recht voor 1951 weer aan M. Smits te verpachten voor f500 plus f30 voor het gebruik der loods. Met algemene stenitaen wordt ook overeenkomstig dit voorstel besloten. Het bedrag voor het openbaar on derwijs voor bet jaar 1949 wordt vastgesteld op f 2859.36, het toegesta ne bedrag is daarmede met f545.12 overschreden. De uitgaven voor het Bijzonder onderwijs in de Vesting hebben vol gens de overgelegde rekeningen be dragen f 1356.78, voor de Neutrale school a.d. Oudendijk f 1154.44, die in de Vesting had recht op f 1187.841, die aan de Oudendijk op f1146. De bedragen worden voorlopig vastgesteld als aangegeven. De begroting voor 1950 word t ge wijzigd overeenkomstig het voorstel van B. en W. Rondvraag. 1 De heer v. d. Wiel deelt mede, dat hij, zodra het vers lag van de vori gé raadsvergadering in de Heusdense Courant was verschenen, hij' \Vacht- meester de Boer bij zich kreeg, naar aanleiding van de verklaringen van de heren Viveen en v. Straten, de visserijdeskundigen, doe hadden be weerd, dat geen ondermaatse vis mocht worden vervoerd. De wacht meester zei, zeg hen maar, dat zij er niets van weten, dat dit wel mag als ze levend vervoerd worden en de ver voerder een bewijs heeft, dat hij de visjes gebruikt om op snoek te'vis sen. De heer Crielaart merkt op, dat dit ook mag als ze vervoerd worden om ze elders in. ander viswater in te poten en men voor dit vervoer een vergunning bezit. De heer v. d. Wiel informeert hoe of het zit met hel licht in de hieuji we woningen. De mensen klagen, dat als zij de woning betrekken er nog geen Jicht is. Ze geven daarvan de schuld aan de Burgemeester of aan B. en W. omdat ze niet vroegtijdig zouden opgeven, dat ©en woning: is toegewezen. De Voorzitter zegt, dat het zo schijnt te zijn, dat als de mensen die woning betrekken, er nog geen me ters zijn aangebracht. Worden wo ningen toegewezen, dan wordt dit direct doorgegeven. Spr. heeft zich ovejr deze kwestie ook nog tot de PNEM gewend, maar alvorens de woningen worden toegewezen, moe ten er verschillende formulieren wor den ingevuld. De beer v. d. Wiel merkt op, dat daarvoor de heer Troost de schuld krijgt. De Voorzitter noemt dit onjuist, deze moet met de plaatsing van mie ters wachten ,tot hij daarvoor op dracht van de PNEM heeft ontvan gen. Bovendien, als een woning is toe gewezen, moet ook nog eerst onder zocht worden, of de toegewezen© er ook in mag. De peVsoon die hier over gaat moet uit Gorcum komen en zou 'eerst Dinsdag zijn gekomen, doch het slechte weer hield hem te rug, hij is nu gistermiddag pas ge weest. Het is diis feitelijk zo, dat de mensen de woning reeds hadden be trokken voor zij daartoe van bet gemeentebestuur schriftelijk vergun ning hadden gekregen. Spr. kan dit wel hegrijpen, doch betwijfelt als hij voom deze week de huurkwitantiè zou doen presenteren, men daarmede ook niet accoord zóu gaan. Ook de waterleiding schijnt nog niet te zijn aangesloten. De beer Crielaart meent, dat het een grote en mooie sortering visitekaartjes. beter zou zijn als de woningen 3 we ken vroeger werden toegewezen. De Voorzitter merkt op, dat dit niet altijd mogelijk' is, bovendien beeft men dit ook weleens gedaan, doch toen kwamen er weer andere moeilijkheden. De heer v. d. Wiel informeert hoe of het zit met de straatverlichting aan de Oudendijk in de morgenuren. De Voorzitter antwoordt, dat hij persoonlijk over deze kwestie bij de PNEM heeft geinformeerd, mien ver zekerde hem, dat de hiervoor nodige klokken waren afgezonden. Diezie zijn echter tot heden nog niet aangeko men. Het beste zal zijn tijdelijke allé straatlampen daar te doen bran den. De schuld in deze zit bij die PNEM. i De heer v. d. Wiel heeft verno men, dat de prijs voor het terrein}, waar nu gebouwd wordt aanmerke lijk1 hogetr is als was besloten. Er gaan stemmen op, die beweren dat aanmerkelijk van de prijs is afge weken en dat v. Hoven zo glad zou zijn geewest, dat hij B. en W., van de sokken heeft gepraat. Acht de Voorzitter het beter hierover in be sloten vergadering inlichtingen te ge ven, dan kan spr. hiermede accoord gaan, al zag hij liever dat hierover in een openbare vergadering klaar heid werd gebracht. De Voorzitter acht het béter, hier over verder in besloten vergadering te spreken. Wethouder Viveén wil even terug komen op het gesprokene over de ondermaatse vis en de bewering, dat de heer v. Straten en zijn persoon slecht op de hoogte zijn. Zover als spr. bekend is krijgt iemand die on dermaatse vis vervoerd ©en bekeu ring. Het is hem wel bekend, dat iemand die een Vergunning pp snoek- vissen heeft, een gewicht van 5 kg aan oindermSaatse vis, levend mag vervoeren. Doch de vissers die van Eindhoven en zelf uit België komen, vangen deze visjes toch niet om er elders mee op snoek te gaan vissen of ze daar weer opnieuw uit te poten. De heer v. Straten wijst op de slagnatie bij bet laatst plaats gehad hebbende brandje. Het duurde zeer lang eer er waiter was, die sleutel was eerst niet te vinden en de motor wilde niet direct draaien. Zijn er maatregelen genomen, dat zoiets niet meer voorkomt? De Voorzitter wijst er op, dat er verschillende oorzaken voor die stag natie waren. iemand in de buurt, waar de spuit' is ondergebrcaht, is een sleutel aanwezig en ook bij spr. is er een. Misschien is het aan tie bevielen er ook een achter glas te hangen aan het gebouw zelf. Wat de motor betreft, deze wordt elke week door v, 4. Wiel geprobeerd. Maar een motor is een motor, die ook weleens alleen naar zijn baas luis tert. De spuit is ook niet meer 100 pet. en de motor zal zeker ver nieuwd moeten wonden, de raad toau. daarvoor te zijner tijd 'een voorstel tot aanvrage van het' benodigde ere- diet verwachten. De heer v. Straten merkt pp, dat er o ok geen brand k ranen, i n de, o m geving aanwezig waren. De Voorzitter zegt dat deze kranen indertijd zijn opgegeven. De heer v. Straten informeert ver volgens hoe of het staat met het licht aan het bruggetje. De Voorzitter wil eerlijk bekennen,, dat B. en W. daar nog 'niet zijn we zen kijken. Hij belooft dat zulks zeer spoedig zal gebeuren. Wethouder Kuijpers wijst op ver schillende lichtpunten die niet bran den, het zal waarschijnlijk nodig zijn, dat de straatverlichting 'volgend jaar eens grondig wordt nagezien. De beer Spoor heeft dezelfde klacht als de heer Kuijpers en wijst ©r verder op, dat de straatverlichting die de gehele nacht brandt, ,'s mor gens om 6 uur uitgaat. Met het oog op reizigers voor de veerboot was het wel wenselijk, dat dit uur werd verlaat. De Voorzitter zal daartoe opdracht geven. De heer Crielaart vestigt dé aan dacht op het feit, dal. het licht buiten de poort tengevolge van die belang rijke uitbreiding der aansluitingen, iri de woningen slecht is. Over die plaatsing der verkeersborden zal spr het niet meer hebben, dit zal hij nuaar aan de politie overlaten. Maar hoe staat het met de kering van liet water bij de deuren der nieuwe wo ningen. 1 De Voorzitter zegt, dat de ge meente een nieuwe opzichter heeft gekregen. Deze heeft iets uitgevon den en in de Nieuwendijk reeds toe gepast, dat afdoende moét zijn. Mén zal dit hier ook toepassen. De heer Crielaart vraagt, hoe of het staat met de riolering buiten de poort. De Voorzitter antwoordt, dat het plan hiervoor op papier klaar is. maar nu komt de moeilijkheid tot uitvoering. De heer Crielaart dringt aan om als de aanleg nog jaren op zich zou laten wachten, dan een tijdelijke voorziening te treffen, die hij goed uitvoerbaar acht. De Voorzitter deelt mede, dat B en W. al herhaaldelijk over dit pro bleem overlegd hebben, zij willen nu de gedachte van de heer Crielaart in overweging nemen. Er zijn echter zeer veel moeilijkheden aan verbon den, men zit met de bestrating en met de trottoirs. Het beste zal zijn dat de riooldeskundige van de gemeen te, de heer v. d. Mast met de beer v. Loenen ,deze zaak nogeens be zien. B. en W. zullen proberen in. een. volgende vergadering met voor stellen. te komen. De heer Spoor wijst op een der oudheidkundige gebouwen die de ge meente bezit Hfl, „Die Salamander" die steeds in slechteren toestnad be gint te verkeren en als er geen voor zieningen worden getroffen verloren dreigt te gaan. De Voorzitter zegt, dat B. en W( reeds meermalen getracht hebben de heer v. "Essen hier te krijgen. Spr. is het er mede eens, dat er iets mede moet gebeuren. Ook deze kwestie heeft de volle aandacht van B. en W. i De openbare vergadering wordt hiercfp gesloten, de raad gaat over in geheime zitting. Wrerkaartjes voor belangstellenden (Van onze weerkundige medewerker) Dit artikel zal niet een bepaald onderwerp inhouden, maar verschil lende mededelingen, die wij, alvorens de winter verder tegemoet te gaan, gaarne even willen Y^rmelden. Zo als wij in ons vorig artikel al meen den té mogen vaststellen, is de af gelopen herfst, vooral in het westen, en noorden van ons land, wel zeer nat geweest. In De Bilt viel 260 mm tégen 211 mm normaal. Voor Den Helder berekenden wij ©en overschot van maar liefst 168 min. Ook in Gro ningen. ien Friesland viel ruim 100 min regen te veel. Het oosten en zuiden, van ons land kwamen er met een overschot van 10 tot 50 mm heel wat beter af. In De Bilt regende het op totaal 72 dagen tegen 57 nor maal. December bracht in deze regen- periode nog zo goed als geen ver andering. Tot op de 13e was er op de meeste stations al weer 65 tot 70 mm gevallen; in De Bilt 73, terwijl er 'aldaar normaal over de gebeie Decembermaand een vrij wiel evengro- te hoeveelheid regen valt. Al de re gen die er dus deze maand, na de 13e valt, is boven normaal, zodat de kans al zeer groot is dat ook Decem ber een natte maand gaat worden. AL verscheen Koning fhialf al een enkele keer op heit strijdtoneel, toch was dit nog steeds van kor be duur Vorige week Vrijdagochtend daalde het kwik op de vliegvelden. Twantbe en Deeletn bij Arnhem nog even tot 10 graden onder nul. De Zaterdag hierop volgend, werd er in het ge hele land, een ijsdag; waargenomen, waarmede wórdt bedoeld, dat het kwik die gehele dag niet bóven nul kwam. Tijdens het opstellen van dit artikel is er nog niets dat op ©en vorstperiode wijst. De luchtdruk ho ven Rusland is af en toe wel vrij' hoog, maar een versterking hiervan naar het westen laat voor die vorst- en ijsliefhebbers nog steeds op zich walen. De strenge winter van 19461947 begon op 14 Decem ber. evenals die van 1940'41. In de periode van 12 tot 17 December be gonnen ook de strangle winters 1794 '95, 1799—1800, 1847—'48 en die van 1939'40. Hoewel de luchtdruk- verdeling soms zeer snel en onver wacht kan veranderen, mogen wij aan de hand van die huidige luCht- verdieling een vorstinval op korte ter mijn nog niet verwachten- Het KN Ml zal u, wanneer er een vorstdrei- ging optreedt, tijdig in haar weer- o verzich ten waarsc h uwen Opvallend is wel het grobe aantal sneeuwbuien, dat er sedert het begin van de maand voorkwam. Ook in het midden van deze week meldden verschillende stations al weer natte sneeuwbuien. Vooral in het midden oosten en zuiden van ons land weet men al over „sneeuw" mee te pra ten; plaatselijk viel er zelfs ruim 10 cm. Getuige de hoge waterstand van onze grobe rivieren, vielen er ook buiten onze grenzen grote hoe veelheden regen, terwijl er zelfs tot in midden-Spanje sneeuw viel. Ook vanuit Noord-Europa worden met krachtige noorden-winden af en toe grote hoeveelheden kou naar het zui den geblazen. De winter is aange broken en wij moeten dus op alles, voorbereid zijn. Tenslotte willen wij hén, die vooi- vooral in het winterhalfjaar veel in_ teres se voor het weer hebben en graag zelf al enige dagen vooruit zien wat er te verwachten is, aanraden een kwartaal- of halfjaarlijks abon nement op de dagelijkse weerkaart te nemen. Het KNMI verstrekt nj. dagelijks aan vele honderden belang stellenden een weerkaartje, waarop de laatste weergegevens voorkomen van Amerika, de oceaan tot in Rus land en van de Poolzee tot de Midp dellandse zee. U kunt hierop zien. of het er regent of sneeuwt en hoe veel graden het er vriest. Na enige dagen hebt u al een aardige kijk op het weers-iverloop en kunt u zelf zien of er in de eerste dagen b.vi oen vorstperiode dreigt. Een brief-* kaartje aan het KNMI is voldoen-» de. Indien u dit aan de redactie ver zoekt. willen wij u ook met genoegen een proefexemplaar sturen met een beknopte verduidelijking. Wanneer u zich voor een abonnement opgeeft, stuurt het KNMI u dit echter vanu z elf sprekend ook. Wij, Nederlanders, zijn gewend, onze Familie, Vrienden en Kennissen, bij de jaarwisseling per visitekaartje het aller beste te wensen. Voor deze oeroude traditie hebben wij Uw order visitekaartjes wordt door ons tot in de finesse verzorgd. Een ruime, moderne letterkeuze staat U hierbij ten dienste. TELEF. 19 HEUSDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4