voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6832 Vrijdag 22 December 1950 OOK IN DE POLITIEK Donkere dagen voor Kerstmis De Conferentie van de Atlantische Raad IN MEMORIAM lAiÜD VA$ AttENA Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, f 1. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Buitenlands Overzicht Tijdens het laatste weekeinde stond het vast, dat de opposante Russen in de Uno niet alleen voor zichzelf hadden gesproken, maar ook voor het rode China. Want generaal Woe bevestigde, dat een staken van het vuren in Korea alleen zou worden overwogen, indien daar politieke con cessies tegenover stonden: het terug trekken van de Amerikaanse troe pen, het niet langer bescherm en van Formosa door de vloot der V.Sen toelating van Peking tot de Verenig de Naties. Natuurlijk werden de eisen afge wezen en ging de strijd der Chine zen voort tegen het Noordelijk brug genhoofd van de VNj-tr oepen, doch de 38ste breedtegraad was nog niet overschreden door Chinese en Noord- Koreaanse troepen. Zou ook dit zijn geschied, dan zou het overigens al leen bevestigen, dat de deur i,s toe gevallen. De drie bemiddelaars, door die V. N. aangewezen om een staken van het vuren te verkrijgen, moeben hun werkzaamheden voortzetten zonder veel hoop. Toen de assemblee ver leden weelc Zaterdag uiteenging met Kerstreces, terwijl de politieke com missie nog beschikbaar bleef, was er inderdaad een zeer bewolkte he mel. Waarschijnlijk werd geacht, dat het rode China zou worden geboy cot, niet slechts door de V.S„, maar ook door de Atlantische bondgeno ten, die Peking hebben erkend. Een afbreken van de betrekkingen drijft natuurlijk China vaster in de armen van Rusland, maar de pro-Russische vleugel in Peking heeft het blijk baar gewonnen en die ontwikkeling gewild. Aan de Nationalistische Chinezen wordt gezegd, dat de V.S, Japan wil len herbewapenen, dat zij in Korea willen blijven om dit weer aan Ja pan over te dragen, dat de Japanners zoals in 1931 via Korea dan willen doorstoten naar Mantsjoerije, en dat alleen Rusland in dat géval een bondgenoot is... Rusland won! !>e overwinning van de Russen, die zelf nog geen schot hebben ge lost, is inderdaad onmiskenbaar. De imperialistische mogendheid, die de Ballische landen, Oost-Polen, Bess- arabië enz. heeft geannexeerd, die acht landen tot vazalstaten heeft ge maakt, die in de Chinese provin cies Sinkiang en Mantsjoerije grote voorrechten heeft bedongen, deze Sovjet-Unie heeft de aandacht van zichzelf weten af te leiden en het Westen doen beschuldigen van. im perialistische bedoelingen. Een on verklaarde oorlogstoestand tussen de V.N. en niet alleen de V.S en Peking schijnt onvermijdelijk. Intussen heeft Moskou in Europa het. offensief geopend aan de voor avond van de Atlantische conferen tie te Brussel, waar de ministers van defensie en van buitenlandse zaken bijeen waren, om maatregelen te ne men inzake de Europese bewape ning, met inschakeling van West- Duilsland. De Russische nota's be schuldigden er Frankrijk en Enge lanti van, dat zij de verdragen van 1944 en 1942 hadden geschonden. In deze pacten was beloofd, dat geen land vrede met Duitsland zou slui feen zonder de andere en dat geen staat een coalitie zou aangaan gericht feegen de andere partij. Rusland beweert, dat het Westen een coalitie aangaat met West-Duits- land tegen de Sovjet-Unie. Maar En geland en Frankrijk zeggen, dat zij allee,ti het voorbeeld der Russen vol gen, die ook Oost-Duitse manschap pen hebben opgenomen in hun de fensie-systeem, en dat zij geen af zonderlijke vrede met Duitsland slui feen, zodat dit geen souvereiniteit her krijgt Maa»r~ dit Franse antwoord staat de Duitsers weer niet aan. In dien zij willen medewerken, dan al leen op voet van gelijkheid, als lid van het Atlantisch pact. De Russische nota heeft de Fran sen toch wel zo voorzichtig gemaakt, (dat zij niet van „provocatie" en „ver dragsbreuk" willen worden beschul digd. En de Duitsers zullen eerst eens de kat uit de boom kijken. Als zij menen, dat het westen militair niet sterk genoeg is aan de Elbe, zullen zij niet toeschietelijk zijn. De Amerikanen echter eisen grotere Eu ropese krach tsinspanning, voordat ze zelf tien divisies in Europa legeren. Het zal dus wel hier op neerkomen, dat eerst Europa zonder Duitsland enige legers vormt, dat dan de V S< bijspringen en. daarna de Duitsers. Mits die tenminste de politieke con cessies krijgen, waarop zij aandrin gen. Noodtoestand in V.S. Met het oog op de internationale gevaren heeft Truman in de V.S). de noodtoestand afgekondigd. Daar door kreeg hij de bevoegdheid om 3 ]/2 ni il li oen man onder de wapenen te roepen, controle in te stellen op de verdeling van grondstoffen en op de prijzen, stakingen in vitale be drijven te verbieden en de arbeids tijd te doen verlengen. Reeds zijn voor het lopende jaar 42 milliard voor defensie aangevraagd, en daar bij komen er waarschijnlijk nog acht. De bewapening zou dan meer dan een zesde deel van het gehele nationale inkomeh opeisen. Men ver wacht dat de hulp voor defensie aan overzeese gebieden, zoal® West-Euro pa, op 6 milliard zal worden ge bracht. 1 Of er dan. nog geld is voor steun aan Aziatische niet-communistische landen voor ontwikkeling van ach terlijke gebieden, is de vraag. Maar Washington meent, dat alleen een duidelijk antwoord op dreigende agressie een oorlog kan voorkomen, en zij geloven ook, dat de Russen die anderen voor zich lieten vech ten wel voorzichtig zullen zijn. Met dat al zijn de dagen voor Kerstmis donker... drs. A. C De conferentie te Brussel van de Atlantische Raad is geëindigd en vol komen geslaagd. Paul van Zeeland, de Belgische minister van buitenlandse zaken en voorzitter van de raad der ministers van het Atlantisch pact, heeft in een radiotoespraak o.m. gezegd: Ik kan u eindelijk in de sombere tijden die wij doormaken een bemoedigend nieuws mededelen. De vergadering te Brussel van de raad van het At lantisch pact heeft alles bereikt, wat zij zich had voorgenomen. In het begin van Januari zal Dwight Eisenhower die door presi dent Truman tot opperbevelhebber van liet Atlantisch pact, is benoemd, zijn taak reeds aanvangen. Hij zal waarschijnlijk zijn hoofdkwartier voor lopig in Parijs vestigen en de eenhe den die onder zijn bevel vallen orga niseren tot een doeltreffende verenig de strijdmacht. Ook werd unanieme overeenstemming bereikt voor wat be treft het eventuele aandaal van Duits land in de gemeenschappelijke ver dediging. Tenslotte besloot de Atlantische Raad een productieraad voor de de fensie in te stellen, die groter be voegdheden zal hebben, dan de reeds bestaande raad voor de bevoorra ding- Acheson heeft tijdens de conferen tie een uiteenzetting gegeven over de oprichting van het Atlantische leger. Hij verklaarde, dat de thans beschikbare strijdkrachten onvoldoen de zijn en met de grootst mogelijke spoed versterkt zullen worden. President Truman heeft verklaard, dat aanvullende Amerikaanse troepen naar "Europa zullen worden gezon den als deel van het nieuwe Noord- Atlantische leger, zodra het mogelijk is deze troepen gereed te krijgen. mmmm - f* mÊmmÊkèmêémmÈÈÊlËm r V Hubertus Schreuders te Veen Dinsdagmorgen bereikte ons het droeve bericht, dat de heer Hubertus Schreuders in de ouderdom van bij na 90 jaar overleden was. Hoewel hij de leeftijd der zeer sterken verre overschreden had, be tekent zijn heengaan voor zijn fa milie, onze gemeente, en zijn zeer vele vrienden daarbuiten, een groot verlies. Zowel in het kerkelijke als bur gerlijke leven was de overledene een vooraanstaande persoonlijkheid. In 1892 vond zijn bevestiging plaats als ouderling van de Ger. Kerk (Ia- ter Ger. Gemeente), welk ambt hij in getrouwheid en met ernst en over tuiging tot zijn dood toe vervuld heeft. Reeds op 18-jarige leeftijd be gon hij 's Zondags in de kerk met preeklezen, hetwelk hij meer dan 70 jaar lang heeft volgehouden. Vele jaren was hij lid van het Classicaal Bestuur van de Classis Dordrecht. Bij de bevrijding in 1945 werd door hem een rede uitgesproken naar aanleiding van Richteren 6 24. Deze meditatie verscheen bij de fa. Ro- meijn en v. d. Hoff te Gorinchem in druk. Als lerend ouderling gaf hij pok catechetisch onderwijs, jongeren en ouderen steeds in liefde lerende en vermanende, dat ons eeuwig welzij n buiten onszelven, alleen in Chris tus gezocht en gevonden kan worden. 3 weken geleden wees hij er zijn ca techisanten nog op, dat het wei eens de laatste maal kon zijn, dat hij hun mocht onderwijzen. Daar is wel geen woning in onze gemeente, vanwaar uit de overledene niet een dode mede heeft weggedra gen en een troost- en vermanend woord gebracht heeft. Hij had een grote vriendenkring in alle delen van ons land. Ook op burgerlijk terrein heeft de overledene vele 'functies hekleed. Zo was hij vele jaren wethouder en lid van de gemeenteraad, voorzitter van de polder van Veen en de pol der „Alm en Gantel" en later van het grote waterschap „De Drie Slui zen" en dijkgraaf van het Bene- denlamd van Heusden enz. Als ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hij talloze huwelijken voltrokken en wist op de hem eigene wijze steeds een woord te spreken op de rechte plaats. Grote gaven en talenten waren aan de overledene toebetrouwd, welke hij tot het laatst van zijn leven heeft mogen besteden. Een vriend en raad gever voor velen. Zelf bleef hij Ja ij dit alles klein, omdat hij wist dat het alles uit genade verkregen was. Deze wetenschap drukte een stempel op al zijn handelingen, waardoor ook zij, die een andere overtuiging pf zienswijze hadden, onder de indruk zijner woorden kwamen, zodat hij door ieder geacht en geëerd werd. Ook aan dit welbesteedde leven is een einde gekomen. Voor hemzelf is dit einde enkel winst, omdat wij ge loven mogen, dat hij pit de handen van. de rechtvaardige Rechter de kroon der heerlijkheid ontvangen zal ,met allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus heb ben liefgehad. Rode reflectoren Ter toelichting op de door de A. N.W'B. in de pers gedane medede ling betreffende het na 31 Decem ber a.s. voeren van verplichte rode reflectoren aan de achterzijde van motorrijtuigen (auto's) diene het vol gende. j Vanaf 1 Januari a.s. moeten mo torrijtuigen op meer dan twee wie len zowel overdag als des nachts voorzien zijn van twee goed wer kende rode reflectoren. Wanneer het motorrijtuig voorzien is van twee achterlichten, welke te vens als reflector dienst doen, be hoeven geen afzonderlijke reflectoren te zijn aangebracht. Is het motorrijtuig van slechts één achterlicht voorzien, dat tevens als reflector dienst doet, dan moet een tweede reflector worden aangebracht. Doet het achterlicht niet tevens als reflector dienst, dan moeten twee reflectoren worden aangebracht. Indien aan een oplegger of aan hangwagen lengtedriehoeken zijn aangebracht, zijn geen reflectoren vereist. Voor motorrijtuigen op twee wie len geldt dezelfde verplichting, met dien verstande, dat slechts één rode reflector of een achterlicht, dat te vens als refector dienst doet, is ver eist. i Vanaf 1 Januari a.s. moeten mo torrijtuigen voorzien zijn van rich tingaanwijzers. Uitgezonderd zijn mo torrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen, stoom en mo torwalsen en landbouwmotorrij tui gen. Ook Rotterdam krijgt nieuw station Het oude D. Poortgebouw, dat bij de inval der Duitsers zwaar werd be schadigd, doch tot heden door aller lei voorzieningen nog steeds wordt gebruikt, gaat verdwijnen. Er is een nieuw station ontworpen, dat tegen over de Westersingel zal verrijzen. Het gebouw krijgt een frontbrèedte van 120 meter en ©en hoogte van 13 nieter. In zijn volle omvang zal het nieuwe Centraal Station D.P. twee maal zo groot zijn als liet C.S. te Amsterdam en driemaal zo groot als het H.S. station te 's Gravenhage. Door hel ijs gezakt en verdronken De 13-jarige Lahpor uit Veendam, die met 2 vriendjes aan het schaat senrijden was, is door het ijs ge zakt en verdronken. Pogingen om hem te redden mislukten, doordat het ijs steeds verder afbrokkelde. In verband met de Kerst- dagen, zal ons eerstvolgend j nummer Vrijdag 29 Decern- j j ber verschijnen Algemene verhoging van courantenabonnementsprij zen per 1 Januari a.s. De organisatie van de hier te lan de verschijnende nieuwsbladen, „De N ederlandsche Nieuwsb'adpers"heeft zich in verband met de zeer belangrij ke stijging van de aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden kos ten genoodzaakt gezien haar leden dringend te adviseren per 1 Januari 1951 een algemene abonnementsprijs- verhoging toe te passen. De directe aanleiding tot dit in overleg met de organisatie der dag bladen opgestelde en op de abonne mentsprijsverhogingen der dagbladen afgestemde advies was een nieuwe zeer ingrijpende verhoging van de prijs van het courantenpapier, die daardoor meer dan zevenmaal zo hoog komt te liggen als de vooroor logse. Deze papierprijsverhoging en de stijging van diverse andere aan het uitgeven van een nieuwsblad ver bonden bedrijfsonkosten zijn oorzaak, dat het vasthouden aan de bestaande, zo lang mogelijk gehandhaafde abon nementsprijzen in geen geval verant woord is. Overeenkomstig het advies van „De Nederlandsche Nieuwsbladpers*' is de verhoging van de abonnements prijs van het „Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard tot het uiterste minimum beperkt. De abonnementsprijs wordt per 1 Januari a.s. met slechts f0,2.0 per kwartaal verhoogd. De nieuws abon nementsprijs bedraagt derhalve f2,15 per kwartaal. Weekabonné's 17 ct. per week. Hoewel de verhoging niet toerei kend is om de stijging der kosten te dekken, kunnen de lezers er op ver trouwen, dat de inhoud en het uiter lijk van de courant daar niet onder zullen lijden. Beperking Electricitcilsvertoruik In verband met de sterk gestegen vraag op de internationale kolen- markt, tengevolge van toenemende industriële bedrijvigheid wordt de im port van de kolensoort nootjes 4 en 5 bemoeilijkt. In verband hiermede heeft de mi nister van economische zaken beslo ten maatregelen te treffen om. het verbruik van electriciteit, ook buiten de piekuren te beperken. De minister van Economische Za ken heeft nu een beschikking uitge vaardigd, waarbij het met ingang van 19 December j.l. verboden wordt electriciteit te gebruiken voor licht reclames en buitenverlichting, die hoofdzakelijk voor reclamedoelein den wordt gebruikt. Tevens wordt hierbij het electriciteitsverbruik voor straatverlichting beperkt tot 80 pet. van het normale verbruik in de overeenkomstige periode van het vo rige jaar. Ook doet de regering een dringend beroep op de bevolking, om ook bui ten de piekuren zuinig te zijn met electriciteit. Mocht geen voldoende gehoor wor den gegeven aan deze oproep zal waarschijnlijk het weder instellen van een eleclriciteitsdistribulie het ge volg zijn. De regering vertrouwt er echter op, dat de moeilijkheden slechts van tijdelijke aard zullen zijn. Mariniers naar die West vertrokken Het eerste contingent mariniers* die de militairen in de West zullen vervangen, zijn met het s.s. „Bos koop" van de K.N.S.M. uit Amster dam naar Curasao vertrokken. Het contingent bestaat uit 161 man en staat onder commando van kapitein J. Dourlein. NIEUWSBLAD i. V „LUCHT-JEEP' is de naam van dit nieuwe type vliegtuig, hetwelk werd gebouwd bij de Christlea Aircraft Co. en werd gedemonstreerd op de Lon- dense luchthaven. Het is een zeer licht vliegtuig, gemakkelijk te ver plaatsen en, zoals de foto laat zien, zeer geschikt voor het vervoer van zieken, hetwelk door niet meer dan één persoon behoeft te geschieden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1