Jtoliano riA Telefoon 19 Boekhandel FIRMA L. J. VEERMAN HEUSDEN Nieuwe koffiebonnen. vanaf 2 cent an Eerlijkheid beloond De lieer T. Jansen te Tegelen werkt op een fabriek, terwijl hij daar naast in de zomermaanden ook ijs verkoopt om voor zijn gezin met 9 kinderen de kost te verdienen. Volgens een verhaal in de Venloze Courant vond Jansen nabij jje par keerplaats van autobussen in de buurt van „De Doolhof" een fraai damespolshorloge. Zoals het behoort bracht Jansen dit bij Je politie en hoorde ér verder niets meer van. In het begin van December kreeg hij evenwel een telegram van „Sin terklaas", dat hij de heer Jansen we: gens zijn eerlijkheid met een pak ketje wilde verrassen. Met 5 December heerste er van zelfsprekend grote spanning in het gezin Jansen, doch de dag verstreek, de post was 2 maal voorbijgegaan, zonder iets af te geven. 's Avonds hield er voor de woning onverwachts een auto stil. Er stap ten een dame en «een lieer uit, die de ene doos na de andere uit die auto haalden en naar binnen droegen. En wat kwam er wiel uit al die dozen? Een servies voor moeder, sigaren en eep zilveren aansteker voor vader, snoepgoed en speelgoed, waaronder zelfs een electrische trein met toe behoren. Men kan begrijpen, «dat er vreugde en blijdschap in het gezin heersten. Het meest genoot echter Sinterklaas zelf, «een echtpaar uit Waalwijk, dat na lang zo«éken en navragen eindelijk weer in het bezit van een dameshór- loge was gekomen «en bij jle politie navraag had gedaan, naar het adres van de «eerlijke vinder. Aldus „d«e Stem" waaraan wij dit verhaal ont leenden. Koninklijk gezin op vacantie De Koningin en de Prins hopen met de drie oudste Prinsesjes na Kerst mis voor korte tijd naar Sankt Anton in Oostenrijk te gaan. In de loop van de eerste week van Januari zal de Koningin terugkeren met de Prin sessen Irene en Margriet, wierschool- vacantie dan voorbij is. De Prins zal inet zijn oudste dochter een week langer iti de bergen blijven. De export van eieren naar Engeland In verband met de export van ei eren naar Engeland, is de pluimvee commissie van oordeel, dat ook dit jaar geen contract met Engeland tot bet leveren van eieren moet worden gesloten. Alleen indien dit land een prijs zou willen betalen, dat de pro ducent een prijs van 11.5 cent garan deert, zou de overheid naar de mening van de pluimvee-commissie mogen overgaan tot het afsluiten van een contract. Het Bedrijfschap voor Granen, Za den en Peulvruchten te 's-Gravenha- ge beeft bon 487 Algemeen (A- en B-kaarten) en bon 495 Algemeen (D-kaart) aangewezen voor bet ko pen van 125 gram koffie. Deze bon nen kunnen met ingang van Vrijdag 22 December 1^)50 worden gebruikt en blijven geldig voor bet kopen van koffie bij de detaillist tot en met 6 Januari 1951. Het rantsoen moet dienen voor 6 weken. De eerstvolgende bonaan wijzing zal op 1 Febr. 1951 plaats hebben D«e melkprijs Bi.i de behandeling van de begro ting van Landbouw in de Tweede Kamer beeft ide minister van Land bouw de motieven meegedeeld, op grond "waarvan «de Regering zegt, ge komen te zijn tot het verlagen van de basisprijs voor d«e melk tot 17.5 cent. Bij jiet onderhoud mét de minis terpresident en de ministers van Eco nomische Zaken, van financiën en van Landbouw, heeft de Stichting voor «de Landbouw deze gelegenheid aangegrepen om d«e motieven, in de Kamer genoemd, aan «een onderzoek te onderwierpen. Zij zijn toen welis waar niet tot in alle détails behan deld, doch de minister van Land bouw heeft d«e Stichting niet ervan kunnen overtuigen, dat zijn motieven juist zijn. Integendeel, de Stichting is nog steeds van oordeel, dat haar mening niet weerjbegd is, aldus wordt vernomen van de zijde de stichting. Oudste Nederlander wordt 104 jaar De oudste inwoner van ons land de heer Neiling te Drouwenermond vierde gisteren 21 December ingoe de gezondheid zijn 104de verjaar dag. Vrijstelling van luisterbijdrage Zij, wier inkomsten een door de directeur-generaal der P.T.T. in over leg met de minister van Sociale Za ken vast te stellen bedrag niet over schrijden, kunnen van de verplichting tot bet betalen van de luisterbijdrage worden vrijgesteld. De hiervoor geldende normen wor den met ingang van 1 Jan. a.s. verhoogd. Aanvragen om ontheffing kunnen per formulier, dat kosteloos op een postkantoor verkrijgbaar is, bij de burgemeester van de plaats van in woning worden ingediend. HEUSDEN Maandag 1 Januari herdenkt de heer D. Kamerman, directeur van bet post- en telegraafkantoor alhier, de dag dat hij voor 40 jaar bij de P.T.T. in dienst trad. De heer Ka merman heeft in deze lange reeks van jaren door zijn humaan en vrien delijk optreden tegenover het publiek de algemene achting verworven, zo dat het hem die dag zeker niet aan belangstelling zal ontbreken. Op Eerste Kerstdag des avonds om half 7 zal met de kinderen der Geref. Zondagsschool het Kerstfeest worden gevierd in de Geref. Kerk, Gasthuisstraat. De kerk zal heerlijk verwarmd zijn, terwijl «een nieuw programmapunt in gelast is, n.l. beurtzang. Ieder is hartelijk welkom. Op Tweede Kerstdag des n.m. om 4 uur zal de kerstfeestviering met de kinderen der Zondagsschol plaats hebben in de Ned. Herv. Kerk. De heer C. H. Kleinloog, ar chitect te Genderen, is benoemd tot bestuurslid van de Avondtekenschool voor Ambachtslieden te Heusden, ter vervuiling van de vacature welke ont staan was door het vertrek van de heer E. Schimmel. Op Vrijdag 29 December zal onze stadgenoot de heer A. de Graag voor het personeel van de Tegel fabriek fa. Westraven te Utrecht een dam simultaan-seance houden. In de bioscoop .„Het Wapen v. Amsterdam", draait a.s. week een speciaal Kerstprogramma. Zaterdag «en Zondag de Wild-West film Song of Texas met Roy Rogers, de koning der Cowboy's. Maandag en Dinsdag Sioux City Sue, een leuke Cowboy film met Songs van de Kilima Hawaiians. In de voor-programma's een speci ale reportage van het Statiebezoek van onze koningin aan Engeland. Programma's, welke «een bezoek aan de bioscoop waard zijn. De uitslag van de biljardwed- strijd tussen „Onder Ons" en „De Zwaan" uit Genderen, gespeeld in café „De Poort" bij M. v. Reersum, is als volgt: D.deRaadeM. Branderhoirst 3016 S. v. Wijk—W. v. Wijk 48—29 A. VerhoevenS. de Joode 4456 G. KwettersM. v. Wijk 1935 D. VerhoevenH. Struijk 314.2 G. VerbeekJ. Bouman jg15 Winst voor „Onder Ons" 3,8 pnt. Nee, de Heusdense damclub hoeft het tegen Philips niet kunnen bolwerken. Maandag j.l. werd in het clublokaal hotel „Central" een eer volle 812 nederlaag tegen dit sterke team geleden. Sterke tegenstand w«erd geboden want in de eerste uren was op alle borden geen voor- of nadeel te bespeuren. Toen werd het getij gunstig voor Philips, welke de ze kere nederlaag van liet vorig jaar moest goedmaken. Kramer, welke nog O AAR NIET HIER WEL het lekkerste middel tegen verkoudheid PA ITALIANO Ë_8 niet één nederlaag had geboekt, liet zich verrassen en zijn tegenstander kwam gewonnen te staan. En toen ook Klaren verloor door een dam- zetje en Ger. Jonker door tijdnood begon het er zeer donker uit tjej zien, het werd een debacle... Maar toen begon het ook op te klaren. Joh. de Graag kwam gewonnen te staan en de tegenstanders van Schaap en A. de Graag kregen liet moeilijker. In derdaad wist bord 10 te winnen en remises van Nieuwkoop en de Joode brachten de stand op 48. Bax bracht wel nodeloos een sterk offer maar had veel compensatie in de stand en de Graag kwam steeds beter te staan. Er was nog van alles mo gelijk. Toen kwam de klap op de vuurpijl, Schaap welke al visioenen van winst zag, kwam door hevige tijdnood in een nadelig eindspel 'en «een blunder bracht direct verlies. Een hard gelag waar deze enthousi aste speler zich sportief doorsloeg, maar intussen kon Philips niet meer verliezen, want het was 4—10. Wel won de Graag nog na éen mooi eindspel (610), maar de twee res terende partijen konden de volle buit nu eenmaal niet binnen brengen. Ne- lis maakte al spoedig remise 711 en Bax speelde het tenslotte klaar met één schijf achter remise af te dwingen. Het werd dus een eervol le nederlaag van 812. V.D. Philips A. de GraagJ. Mulder 2—0 Ger. jonkerA. den Ouden o2 J. KlarenJ. Koster o2 C. de JoodeN. Bastian 11 A. NieuwkoopR. v. d. Boomen 1 1 C. SchaapC. Koppenol o2 C. BaxJ. v. d. Bogert 11 W. NelisJ. Hageman 11 H. KramerH. Wilbrink o2 Joh. de GraagH. v. Druenen 2o Maandag 8 Jan. 1951 voortzetting van de onderlinge competitie om half acht. AALBURG Donderdag 28 Dec. hoopt Ds. v. Dam des avonds om 7 uur voor de Ger. Gem. in de dienst des Woords voor te gaan. Tweede Kerstdag zal des n.m. om 6 uur Kerstfeestviering met de kinderen der Zondagsschool in de Herv. Kerk plaats hebben. AALST Hed«en Vrijdagavond om 7 uur hoopt voor «de Ger. Gemeente op te tredien, Ds. Vergunst van Zeist! Door de kerkeraad der Ned. Herv. Gem. is tot ouderling benoemd de heer J. C. v. d. Ent en tot diaken de heer A. J. Kok. Als kerkvoogd «en notabel zijn na gehouden stem ming door de lidmaten respectievelijk de heren G. Maas en G. Koolhaas herkozen. Alle voornoemden hebben hun genoemde functie opnieuw aan vaard. ANDEL Vrijdag 22 December a.s., «des avonds om 7 uur, zal de Chr. schooi alhier Kerstfeest vieren in de Ned. Herv. kerk. Kerstgeschi>eid«enis en can tate door G. Vos. RerStvèrtelliiig «door T. Dekker «en sluiting door Ds K. Ooms. Met verwijzing naar de adver tentie, die voorkomt in dit blad, ma ken wij «er de belanghebbenden op attent dat diegenen die ingeschre ven willen worden voor de nieuwe cursus van de Chr. Lagere Landbouw school, 'die April 1951 aanvangt, zich schriftelijk of mondeling aan moeten melden bij het Hoofd der School vóór of op Zaterdag 30 Dec. a.s. 's middags of 's avonds. ALMKERK Tweede Kerstdag, des nam. om 7 uur, zal alhier in d«e Geref. Kerk «een Kerstwijdingsdienst wor den gehouden. Als spreker hoopt op te treden, Ds. den Bravie, Geref. pre dikant te Dordrecht, terwijl de M. V. en de J V. een Kerstdeclaimato ri um zullen opvoeren. De toegang is vrij. BABILONIëNBROEK Tol diakenen in de Ned. Herv. Kerk alhier, werden herkozen de heren W. Millenaar en J. van Rijsbergen, en tot kerkvoogd dhr. L. A. v. Andel. Allen namen hun herbenoeming aan. Op Tweede Kerstdag des avonds hoopt de Zondagsschool „De Zaaier" kerstfeest te vieren onder Leiding van het onderwijzend per soneel. D«e ijsclub „Juliana" alhier, heeft haar terrein weer onder water gezet en het wachten is nu op koning winter. De uitslag van de gratis-ver loting van C. Prinse alhier is als, volgt: i le pr. 110. 317 theeservies, 2e pr. no. 18 scheerapparaat, 3e pr. no. 133 dejeunertje. De gelukkige prijswinnaars kun- neti jde prijzen alhalen bij bovenge noemd adres. Liefst voor half Janua ri 1951. DUSSEN lil de Herv. Kerk werden tol, l«ed«en van het kiescollege herkozen de heren J. van Vuuren «en J. van, Achterberg, terwijl in «de plaats van de h«eer Z. Middelkoop, die als zoda nig bedankte, werd gekozen de lieer, R. Middelkoop Czn. Op tweede Kerstdag, des 11a 111. om 2 uur, zal met «de kinderen der, Zondagsschool het Kerstfeest gevierd, worden iin de Herv. kerk. Op le Kerstdag «des namiddags zal het Kerstfeest gevierd worden met de kinderen van «de Zondags school te Ilank in de Herv. kerk al daar. t In Januari 1951 hoop t liet ge meentebestuur van de PNEM «een kostenbegroting te ontvangen van al le nog niet op liet «electrisch net aan gesloten percelen in deze gemeente. Indien mogelijk, zal getracht wor den ook «deze percelen op het net aan te sluiten. Deze aansluiting zou bereikt kunnen worden door een fi nanciële samenwerking van de ge meente «en. de belanghebbenden. GENDEREN Op Tweede Kerstdag des n.m. 6,15 uur zal in de Herv. Kerk met de kinderen dér Herv. Zondagsschool kerstfeest worden gevierd. Tot diaken in de Geref. Kerk is gekozen J. v. d. Beek. Op 16 Januari hoopt de Herv. J. V. „Ere zij God", haar 20-jarig bestaan te vieren. Als spreker hoopt dan op te treden Ds. Harkema van Zeist, met het onderwerp „Als een goed dienstknecht". Op de gehouden vergadering van de IJsclub werden als bestuurs leden herkozen Joh. v. Wij'en, B. v. Berkel «en J. de Jong. Als voor zitter is gekozen J. Kramer Pzn. N GRAVENMOER Naar wij vernemen ligt het in «de bedoeling vna de A.R. Kies vereniging, hier ter plaatse, om te komen tot oprichting van een A.Ri J.OS. Reeds 10 personen garen zich als lid op. Alle AjR. jongeren kun nen «als lid dezer vereniging toetre den. Men kan zich hiertoe aanmel den Mj de heer K. de Geus of bjij heer W«. K. Dekkers, secretaris idee kiesvereniging. Het Ghr. Mannenkoor „Stir- sum Corda" alhier, zal in «een Kerst zang wij dingsdienst in «de Geref. Kerk, «eein zeer uitgebreid programma ten. gehore brengen. Deze dienst zal ge houden worden op 2e Kerstdag, des avonds «om 8 uur en medewerking zal worden verleend dóór ©en kin derkoor, onder leiding vna de heer P. v. d. Gugten, Hoofd de,r Chr. school alhier. Vrijdagavond 15 December jl. werd in de O.L. school alhier, «een algemene ledenvergadering gehouden van de begrafenisondern. „'s Graven moer". Besloten werd ojm. dat de vereniging met ingang van 1 Januari 1951 haar Werk zal aanvangen en dat een actie zal worden gevoerd om nieuwe leden te werven. Hel inleggeld Wérd vastgesteld op f2. terwijl de jaarlijkse contributie f 1. per gezin zal bedragen. Tot leider- aanspreker werd bénoemd de heer C. Verhagen Gzn. en als reserve- aanspreker de heer II. v. Eersel Pz. Verder werden vaste dragers be noemd. In de vacature, die was ont- ming van de heer C. Verhagen, werd staan in het bestuur, door de beiijoe- gekozen «de heer M. B. Rutters. De Chr. gemengde zangver eniging „Halleluja" herdenkt dit jaar haai" 75-jarig bestaan. Ter gelegen heid van dit feit, gaf zij Zaterdag avond 16 Dec. j.l., onder leiding van haar dirigent, de heer Chr. Versteeg, een gratis uitvoering in dé Geref. Kerk alhier. Deze avohd werd ge opend dooi* Ds. G. Riphagen, Geref. Predikant, waarna werd uitgevoerd het Weiinachts-oratorium van. Müller. Als solisten traden op mej. T. de Jong van Oosterhout en de heer B rekelmams van Waspik. Deze uit- voeringid werd gesloten door Ds. Kol- kert, N«ed. Herv. predikant alhier. Verder ligt het in «de bedoeling van genoemde vereniging, ook ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan om in samenwerking met hét Chr. Mannenkoor „Sursuim Corda" alhier, in het voorjaar van 1951 ©én groot internationaal zang- ©11 muziekcon cours t© organiseren. Het Chr. Man nenkoor hoopt dan haar 10-jarig be staan te herdenken. Mei buitenlandse korpsen werd reads bevredigend contact opgeno men, naar wij vernemen, MEEUWEN Hel dameskoor „Oefening en Ontspanning" mag met voldoening op haar j.l. Zaterdag gehouden uit voering terugzien. Niettegenstaande die dikke sneeuwlaag die de wegen slecht begaanbaar maakte, was de zaal van Ko r«e vaar geheel gevuld. Om half 8 werd de avond geopend met een welkomstwoord van de Ed.Achtb. Heer Burgemeester v. d. Schans. Spr. feliciteerde hierbij namens het pu bliek liet dameskoor en haar direc teur de heer v. Rijswijk nog met haar onlangs weer behaalde ie prijs. Het publiek genoot van de ver schillende door het koor gezongen liederen, afgewisseld door het duo v. Rijswijk-Vos uit Sleeuwijk die en kele zeer gewaardeerde nummers op mandola, banjo en guitaar, begeleid met zang ten gehore brachten. Het spel van dit jeugdige gezelschap houdt schone beloften voor de toekomst in. Mevr. Scherff en haar dochter zon gen ter afwisseling een tweetal du etten. Het door enkele dames ge speelde stukje „De roeping dei- vrouw" viel zeer in de smaak, terwijl onder leiding van Mevr. Koenen een 8-tal oude dames hun gymnastiek- kunst demonstreerden. Een daverend gelach en applaus was hun beloning. Een tweetal tableaux „Avondsche mering, Nacht, Dageraad en Dag" en „Onze Volkskliederen" werden keurig uitgevoerd. Aan 't eind van de avond werd door Mej. C. H. Vos namens de leden van het Dameskoor, aan de presidente Mevr. Scherff een bakje bloemen aangeboden, als blijk van waardering voor al het werk dat zij aan de voorbereiding van cleze avond heeft gehad. Na een slotwoord van Burgemees ter vd. Schans werd de avond met 2 coupletten van ons Volkslied geslo ten. Meer en meer blijkt dat de leiding der zanglessen bij de direc teur de heer v. Rijswijk, in goede handen is. Grote sortering Nieuwjaarskaarten T O N N E M A S N E E K

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2