VAN LOON-SCHRAUWERS HEEFT HET! EN y Radio Apparaten Fa, Ch, Schreuder Zr. 'rr ©eterno CORSETIÈRE MAAT- CORSETTEN Ingezonden Buitenland Betonden en verloren voorwerpen ADR. VERWIJS vloerbedekking Regelmatig ontvangen wij dn nieuwste PHILIPS en N.S.F. Technisch Bureau „ELGO" Telef. 12 Eethen Firma B. VAN ANDEL Zn. Burgerlijken Stand De zaak voor betere Textiels! Betaling per giro. Assen Wielen Banden Koop nu, voor de prijzen stijgen F.N.S. ASSENFABRIEKJ Hallo I Hallo I GROTESTRAAT 282 - WAALWIJK; I! Kom kijken en vergelijkt 1 JAPONSTOFFEN! zo'n collectie vindt U nergens Geen CelwolGeen verhoogde prijzen Pullovers - Damesvesten - Hoofddoeken - Shawls - Handschoenen - Wanten - Nylons - Zakdoekjes Attractieve verpakking! Dit moet voor de feestdagen weg! Déérom extra lage prijzen! Bij VAN LOONSCHRAUWERSJkopen, is vertrouwd kopen. Let op het adres GROTESTRAAT 282, WAALWIJK, Telef. 367 GEVONDEN: Een voetbal en een paar kinderwantjes. Terug te beko men bij A. Bax, Herptsestraat Z 41, Heusden. GEVONDEN: een bruin-lederen rechter heren handschoen. Terug te bekomen Molenstraat B 168a, Ne- derhemert. AAN KOMEN VLIEGEN: tem postduif, Holland 48, ringno. 677487. lichtingen bij J. J. Bloemen, Steen fabriek 199, Zuilichem. VERLORENEen kinderwantje. Terug te bezorgen bij C. Sterken- burg, Hoogstraat N 129, Heusden. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM. De aanvoer op de markt van Dins dag was in totaal 5238 stuks en1 wel: vette koeien en ossen 1026, ge- bruiksvee 1554, vette kalveren 40, graskalveren 185, nuchtere kalveren 849, varkens 190, biggen 389, paar den 214, veulens 4, schapen of lam meren 71, bokken of geiten 77. Prijzen: vette koeien 2.252.45, 1.851.95; vette kalveren 300320, 260-280, 210240; graskalveren 340 240180; nuchtere kalveren 63 57—52; biggen 45—40—30; Slacht- paarden 17016015 5schapen 110 9060; lammeren 958065 kalf- en melkkoeien 980900700; vare koeien 570520-470; vaarzen 650600500; pinken 450400 325- DEN BOSCH. Op de veemarkt van Woensdag 20 December werden aangevoerd 5059 stuks vee, zijnde 2029 runderen, 173 vette kalveren, 792 nuchtere kalve ren, 69 zeugen, 460 lopers, ^1267 biggen, 242 schapen en lammeren, 27 geiten. Prijzenmelk- en kalfkoeien van 700975; guiste koeien van 475 650; kalf vaar zen 650950; klam- raarzen van 550650; guiste vaarzen van 500600; pinken van 350450; graskalveren van 180285; nuchte re fokkalveren van 100140; nuch tere slachtkalveren van 5065zwa re nuchtere slachtkalveren 95; lopers 557°; biggen 2340; drachtige zeugen van 210240; schapen van 80—110; vette lammeren van 70 tot 95; geiten van 2055. Vette kalveren 22.50 p. kg.; Slachtzeugen f 1,531.60 p. kg.; Slachtvee te kw. 2.602.70; 2e kw. 2.302.40; 3e kw. 2.152.20 worstkoeien 1.852, alles per kg ge slacht gewicht. Uit voorraad leverbaar 2-gaats Kookhaarden Insluithaarden 3-gaats Huishoud Kookkachels JOH. GARSTMAN DE BETUWE/ Nieuwe wagen criks Ook voor Reparatie staan wij steeds voor U klaar VOOR ALLES OP HET GEBIED VAN ELECTRICITEIT EN RADIO Official PHILIPS en N.S.F. Service. TE KOOP V oederaardappelen Mooie tomen Schrammen jonge Biggen. KUIKENBON Wijksestraat 128-130, Heusden, Tal. 48 Hebt U kapotte jute zakkan in Uw scheur? BedenktI Nieuwe zijn nog altijd deert is een specialiste In haar handen bent U veilig Maandag en Woensdag aanwezig Verder volgens™afspraak] (Buiben verantwoordelijkheid der Red.) Waardhuizen, 20 Dec. '50. Mijnheer de Redacteur, Het bericht in no. 6831 van Uw blad onder het hoofd Waardhuizen behoeft enige correctie. De Kerkeraad der Geref. Kerk (on derhoudende art. 31 K.O.) heeft na melijk niet medegedee d tot schrif telijke samenspreking onmiddellijk be reid te zijn. Hij heeft aan zulk een schriftelijk contact een uitdrukkelijk bepaalde voorwaarde verbonden, aan welke voorwaarde zal moeben zijn voldaan, wil het schriftelijk contact tot stand komen. U bij voorbaat dankend voor de correctie, Hoogachtend, A. H. ALGRA, Activiteit Europese communisten Volgens de correspondent van de „Daily Telegraph" te Wenen is een bureau van het Kominform voor Eu ropa, waarvan de zetel te Berlijn is gevestigd, opgericht, om de activi teit van de communisten in de kapi talistische en socialistische landen van Europa te coördineren. macht bevindt zich nog steeds ter hoogte van de 39ste breedtegraad, terwijl zich een „niemandsland" uit strekt tussen de Chinese posities en de geallieerde stellingen iets ten Zui den van de 38ste breedtegraad. In dit „niemandsland" zijn alleen pa trouilles in actie. De hoof dmacht der verbonden troepen in dit gebied heeft sinds ongeveer twee weken geen con tact gehad met de Chinese hoofd macht. N 0 ocrd-K oreamen formeerden een nieuw leger Volgens een schatting van Mac Arthurs geheime dienst bedraagt de sterkte van het opnieuw geformeerde Noord-Koreaanse leger 150,000 man. Bovendien worden waarschijnlijk nog 50.000 man in Mandsjoerije, waar zij veilig zijn voor geallieerde aan vallen, opgeleid. De toestand aan het front in de omgeving van de 3*8ste breedtegraad is onveranderd. De Chinese hoofd Koinea apart Volgens de diplomatieke corres pondent van de „Observer" is verno men, dat Truman en Attlee bij hun jongste bespreking overeen gekomen zijn, dat Amerika en Groot-Brittan - nië niet zullen deelnemen aan onder handelingen met het communistische China over Korea, waarbij bevens de kwesties van Formosa of de ver tegenwoordiging van communistisch China in de veiligheidsraad ter spra ke zouden komen. 18 034(911.000 dollar voor stabegi scire bevoorrading President Truman heeft hel Con gres 18.034j911.000 dollar agevraagd voor die voorraadvorming van meer strategisch ien belangrijk schaars ma teriaal. In eein verklaring van. het Witte Huis wordt gezegd, dat het progr m voor bevoorrading in sneller tem) o moet worden uitgevoerd in verban. 1 met de huidige toestrtad in de we reld. De zitting dier Assemblee in 1951 De Assemblee der Verenigde Na- dies heeft besloten, haar zitting in 1951 in Europa te houden, vermoe delijk in Parijs. Een en dertig doden bij vliegramp De Venozelaanse regering heeft of- fiicieel bekend gemaakt, dat bij de vliegramp, die nabij Valera plaats had, 31 personen om het leven zijn gekomen. VEEN -Indien de weersomstandighe den zulks toelaten speelt op Tweede Kerstdag 11.m. 2 uur het Gorinchems districts-elftal, een wedstrijd op het Achilles-terrein alhier, tegen hét ie elftal der v.v. Heusden. Hedenavond houdt de v.v. „Achil les" ledenvergadering in café v. Til burg. WOUDRICHEM Over de maand November. Geboren: Marina H., d. van M. j. L. Béneker en H. de Joode. Getrouwd: G. H. H. Prenger,24 j. en Anna M. Ottevanger, 23 j. Overleden: Frans Bakker, 82 j.. echtgenoot van A. Maas. Ook voor het eerste kwartaal 1951, stel len wij de abonné's van Het Nieuwsblad, die gewend zijn het abonnementsgeld per giro te voldoen, hiervoor gaarne in de gelegenheid. Om echter te voorkomen, dat een kwi tantie zou worden afgegeven, verzoeken wij U beleefd, het girostrookje ad f 2.15 vóór 1 Januari 1951 in ons bezit te doen zijn. Postrekening No. 61525. DE ADMINISTRATIE. in alle maten Mr. Smid No. 6. DUSSEN „KLEON" en „R0LI.UX" Rijwielen Agent voor Wijk en Aalburg „REX" Rijwiel Hulpmotoren Agent voor Wijk en Omstreken M. 8. BLANKERS, Rijwielhandel Wijk en Aalburg Tel. no. 51 [ALLE 5—6—8 gaats voor auto- en paardentractie NOG ENKEKE prima gebruikte 70% 600/625 X 16 MÏCHELIN voor auto-tractie Verder alle maten Wendt U tot ons en wij leveren U uit voorraad of op de kortst mogelijke termijn een toestel van een der bovenstaande wereldmerken. Wij laten U deze toestellen graag eens rustig bij U thuis beluisteren zonder enige verplichting uwerzijds. Wij beschikken over de meest moderne meet-instrumenten. waardoor wij Uw toestel vakkundig en vlug kunnen repareren. ANDEL (N.Br.) Giro 260943 - Tel. 23 d./n, gestoomd of rauw en Denkt eraan, tijdig Uw aan te vragen en aan ons op te zenden. Laat ze ctóarom vakkundig ea tegen billijke prijs repareren door Rijksweg 96, Sleeuwijk (N.-Br.) Tel, 56 Tevens Vertegenw. T. SPAAN. Zakkenhandel Brede Hilledijk 64, R.'dam Z. GORINCHEM „TEXTILIA" Molenstraat 1, ingang Kerksteeg, Telef. 2184 (Corsetière Mevr. C. Collee—Vermeer) V.D.'M.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4