mannenwerk Gereedschappen Stoksnoeizagen Van dar Zalm heeft ze Foto VISSER Zn. mm 95 Werkendam j ii ACCOUNTANTSKANTOOR A. KANT DAMES- EN HERENHORLOGES VERLOVINGSRINGEN C. VAN WIJK PH.zn. 'n Pijprokende man brengt gezelligheid art....! J. A. MONSTER N.V. het verlenen van vergunningsrecht voor de eerste maal een bedrag van f 170 inplaats van f 100 en voor ver- lofsrecht f45 inplaats van f25 be taald moeten worden. De raad besluit overeenkomstig het voorstel van 13. en W. Verzoek van het gemeentebestuur De Wijk (Dr.) om adhaesie te willen betuigen aan haar adres gericht tot de regering in verband met de wegen belasting. De Voorzitter zegt dat het voor B. en W. moeilijk is, voor te stellen aan het verzoek te voldoen. Er wordt gesproken van wegenbelasting, maar er wordt natuurlijk bedoeld straat belasting. Spr. wil over dit verzoek gaarne het oordeel aan de raad laten. De heer Raams, die de stukken heeft ingezien, was van mening dat de bedoeling van het adres is, dat het rijk een bijdrage zal leveren in het onderhoud van de wegen. De Voorzitter zegt dat de bedoe ling van het verzoek wel zodanig is, doch noch rijk noch provincie bezit ten daarvoor voldoende middelen. De heer Burghout, die met de heer Snoek inmiddels ter vergadering is gekomen, wijst op de weg Almkerk- Waardhuizen, die door een polder moet worden onderhouden, doch die door het doorgaand verkeer wordt stukgereden, terwijl liet rijk de we genbelasting int. De heer Raams is van mening dat in het verzoek toch een kern van bil lijkheid schuilt, is er niet op een of andere wijze iets aan te doen. De Voorzitter acht dit te overwe gen, doch dan zouden B. en W. daar over eerst hun gedachten moeten la ten gaan. In een volgende vergade ring kan dan met een voorstel wor den gekomen. Adhaesiebetuiging heeft echter geen zin en daarmede is niets te bereiken. Het schrijven wordt hier voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van de raad van Finster- wolde om adhaesie te willen betuigen aan zijn adres tot de Tweede Kamer waarin wordt geprotesteerd tegen het voornemen van de regering om ge noemde raad op non-actief, te stel len. Op voorstel van B. en W. wordt ook dit schrijven voor kennisgeving aangenomen. Subsidie-aanvragen. De 'Voorzitter merkt op, dat de aanvragen met de begroting verband houden en daarom voor dat deze wordt vastgesteld, eerst door de raad behandeld dienen te worden. Verzoek van de Stichting voor de instandhouding van Kleuterscholen te Gorinchem, om subsidie tot een be drag van f 30 per jaar voor elke leerlinge die uit de gemeente de school dezer inrichting bezoekt. B. en W. stellen voor, voor de 2 leerlingen die uit de gemeente deze opleidingsschool voor kleuteronder- derwijzeres bezoeken, voor het jaar I95°" 5I ,een bedrag van f60 te ver lenen, met welk voorstel de raad ac- coord gaat. Verzoek van het bestuur van de afdeling Almkerk van de C.T.B. om een subsidie van f 70 te mogen ont vangen als tegemoetkoming voor huur, verlichting en verwarming van de localiteit waarin een cursus wordt gegeven. B. en W. stellen voor bet verzoek toe te staan, al bedroeg de bijdrage vorige jaren ook slechts f 50. Wordt verleend. Verzoek van de Chr. H.B.S. te Go rinchem om een subsidie van f 50 voor elke leerling, die uit de gemeen te deze inrichting bezoekt. Op voor stel van B. en W. wordt hiertoe be sloten. Verzoek van de Stichting voor La ger Nijverheidsonderwijs in de Bis dommen Breda en 's-Bosch, idem voor het Prov. Genootschap Noord brabant voor Kunsten en Wetenschap pen, idem van de Stichting Noordbra bants Opbouworgaan, idem van de Stichting voor Gewestelijke Avond scholen in het Bisdom te 's-Bosch, worden allen op voorstel van B. en W. afgewezen en dus voor kennisge ving aangenomen. Verzoek van het Mannenkoor „On derling Genoegen" te Nieuwendijk om subsidie. Het verzoek wordt ge motiveerd, in verband met het feit, dat de vereniging voor de reparatie harer piano f 300 heeft moeten be talen en zangverenigingen met haar koorzang doch ook zeer veel voor het volk betekenen. Bovendien heeft de vereniging getracht zich doormid del van een festival zelf te helpen* doch dit is mislukt. De Voorzitter zegt dat B. en W. naar aanleiding van dit verzoek geen goedgunstig advies kunnen voorleg gen. Als men begint ook zangvereni gingen te subsidiëren is het hek van de dam. Zangverenigingen zijn vol gens B. en W. ook niet te vergelijken met muziekverenigingen, die voor aanschaffing en onderhoud hunner instrumenten veel hogere uitgaven „Pijproken ft zo gezéllig!" - Dat vinden vrouwen en meisjes. Het geldt voor alle vaders, mannen of verloof den. Bij de krant in de huiskamer, bij besprekingen, bij alle werk en ieder uitstapje is een pijp tabak oer gezellig. Het stóét een mani Pijproken maakt de jongeren flinker, de ouderen gezelliger, de nerveuzen rustiger. Een pijp staat sportief en mannelijk. Maar bovenal: als pijp roker smaakt U het zuiverste en hoogste rookgenot. ZWEEDSE Telef. 2841 Gorinchem l Alles op fotografio's gebied - Vergrotingen naar elk portret Inrichten, bijhouden en contro leren van boekhoudingen. Behandeling van belastingzaken. Hoogstraat O 119 HEUSDEN Telef. 64 WEER VOORRADIG is uniek hebben te doen. Was de financiële toestand der gemeente gunstiger, zou er misschien over te praten Jdjn, doch thans kan daaraan niet worden voldaan. De heer Raams kan zich wel met het voorstel van B. en W. verenigen, zou het alleen bij deze ene aanvraag blijven, dan zou spr. er wel iets voor voelen het in te willigen, doch hij is het met B. en W. eens dat dan alle zangverenigingen in de gemeente zul len volgen. De heer de Graaf kan zich wel verenigen met wat de Voorzitter over de verhouding" tussen muziek- en zang verenigingen heeft gezegd, doch hij meent dat men dit verzoek anders moet bezien. Ook zangverenigingen hebben het tegenwoordig moeilijk om zich zonder subsidie te handhaven. Alle verenigingen komen tekort. Spr. zou het voor subsidie uitgetrokken be drag onder alle verenigingen, dus ook de zangverenigingen willen ver delen, zoals toch was afgesproken. De Voorzitter noemt dit niet juist, er zou alleen gesproken worden over verdeling der subsidie's voor de mu ziekverenigingen De heer de Graaf meent dat Zang verenigingen evenveel recht op sub sidie hebben, als muziek en voetbal verenigingen, afwijzing van het ver zoek acht hij onbillijk. De Voorzitter merkt op, dat mu ziek- en voetbalverenigingen vereni gingen zijn die grote kosten hebben te maken, de kosten voor een zang vereniging zijn niet zo hoog. De heer Nieuwenhuizen wijst op Uitwijk dat een muziek- en zangvere niging bezit. De muziekvereniging heeft zelf een muziektent gesticht^ die door de zangvereniging wordt ge bruikt zonder dat zij daarvoor iets behoeft te betalen. Spr. wil niet zeg gen, dat zangverenigingen het ook niet moeilijk hebben, doch als men begint met de een subsidie te verle nen, komen ook al de anderen. Wethouder C. G. de Jong is het er mede eens dat muziekverenigingen belangrijk meer uitgaven hebben dan zangverenigingen. De subsidie die aan de muziek- en voetbalverenigin gen wordt verleend, is verre van vol doende om het tekort van deze ver enigingen te dekken, ze vormt slechts een bijdrage in dit tekort. Nu kan de heer de Graaf wel zeggen, dat ten opzichte der zangverenigingen een on billijkheid worden gepleegd als deze van subsidie worden uitgesloten, doch spr. is het daarmede niet eens. Met het oog op de gemeentefinanciën kan slechts subsidie worden verleend, als deze dringend nodig en billijk wordt geacht. De heer Ouwerkerk kan wel met bet voorstel van B. en W. accoord gaan, doch zou, als in de toekomst het bedrag voor subsidie verhoogd zou kunnen worden, ook de zangver enigingen daarin willen doen delen. Spr. acht thans ook wel een kleine onbillijkheid aanwezig. De Voorzitter is van oordeel, dat voor de zangverenigingen thans niet van de subsidie voor de muziekver enigingen kan worden afgenomen. De beer Raams merkt op dat het niet de kwestie is van waardering, doch van de vraag of subsidie nodig is of niet. Spr. zou zeggen, laat ons voor dit jaar van subsidiëring van zangverenigingen afzien. De Voorzitter wijst op de noodzake lijkheid om met de gemeentefinan ciën zuinigheid te betrachten, men weet nog niet wat de gemeente in de plaats van de thans geldende rijks uitkering zal krijgen, het ziet er niet zo best uit. Met algem. stemmen wordt hier op het verzoek afgewezen. Aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel zal voor het tijdvak i Sept. t.m. 31 Dec. 1950 een toelage van 5 pCt. op hun sala ris worden verleend. Punt 6 der agenda, beslissing in zake salaris controleur op de werk lozen zal na punt 18: Vaststelling gem.-begroting worden behandeld. Winterkou in den lande Purol voor huid en handen Vaststelling arbeidsovereenkomsten besluit en wijziging rechtstoestand regelingen secretaris en ontvanger. De Voorzitter licht toe, dat in een schrijven van Ged. St. er op wordt gewezen dat voor deze ambtenaren voorschriften in geval van ziekte ont breken. B. en W. stellen voor het be sluit van 28 Maart 1948 in te trek ken en de door Ged. St. voorgestelde voorschriften vast te stellen. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Met de Bank voor de Ver. van Ned. Gem. wordt voor financiering van de stichting van 8 woningen een rekening-courant overeenkomst aan gegaan groot 44500 gulden rentende 3V4 pet- De aanbieding van de Coop. Re- feissenbank te 'Utrecht om de met Januari a.s. aflopende kasgeldelening groot 110,000 gulden te verlengen, wordt aangenomen. Intrekking besluit „Uitbreidings plan" en vaststelling besluit dat een uitbreidingsplan wordt voorbereid. De Voorzitter deelt mede dat het hier slechts om een formaliteit gaat, aangezien de termijn is verstreken. De heer Raams vraagt of het niet mogelijk is zich van de firma die met de vervaardiging is belast, te ontdoen en het door de Centr. Techn. Dienst te doen vervaardigen. De Voorzitter merkt op dat daar mede geen genoegen wordt geno men. De C.T.D. is wel bezig met wij zigingen. De heer Snoek zegt, dat als de heer de Bruijn het klaar moet maken, het nog wel 10 jaar kan duren eer het gereed is. Is Almkerk een der Weinige gemeenten in bet Land van Heusden en Altena, die nog geen goedgekeurd uitbreidingsplan heeft? De Voorzitter meent dat de helft der gemeenten ongeveer reeds een goedgekeurd en de andere helft nog geen goedgekeurd uitbreidingsplan bezit. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt besloten. Verhuur gedeelte voormalige Bur gemeesterswoning. De Voorzitter licht "toe, dat het rijk het gehele gebouw in huur heeft gehad, door de splitsing dient het nu voor een gedeelte van deze huur ont slagen te worden. Voor het gedeelte dat nog in gebruik blijft voor het Gewestelijk Arbeidsbureau zal f 360 per jaar worden betaald. De huur, die per 1 Maart 1951 zal ingaan zal voor 3 jaar gelden. De heer Raams vraagt hoeveel'huur de woning nu zal doen. De Voorzitter kan dit niet zeggen, aangezien deze huur door het prij- zenbureau wordt bepaald. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voor gestelde verhuring. Vaststelling bouwcredietregeling. De heer Burghout vraagt hoe hoog de premie zal zijn. De Voorzitter antwoordt dat deze geval voor geval wordt bepaald. Het zal ongeveer 90 pCt. zijn wat men vergoed krijgt. De door B. en W. voorgestelde regeling wordt hierop met algemene stemmen vastgesteld. Bespreking premieregeling woning verbetering. De Voorzitter deelt mede dat de heer de Graaf in een vorige vergade ring deze premieregeling heeft be sproken. B. en W. hebben geïnfor meerd bij de gem. Aalsmeer, die een dergelijke regeling in het leven heeft geroepen en die een limiet heeft ge steld van 4 gevallen per jaar en een zelfde regeling heeft getroffen als die van het rijk. Een dergelijke re geling zal de gemeente echter het dubbbele kosten, als die tot heden gold, doch die jammer genoeg door het rijk is stopgezet. De gemeente! kan hierdoor niet zoveel voor wo ningverbetering doen als enige jaren geleden. B. en W. hebben gemeend niet met een speciaal voorstel te moe ten komen, besluit de raad tot in voering, dan dient er nog een post voor bp de begroting te worden ge raamd en wordt deze nog zwaarder belast. De heer Raams dacht dat betover woningen ging die geschikt gemaakt kunnen worden voor twee gezinnen. De Voorzitter zegt dat het daar niet over gaat, die regeling bestaat! nog. Het gaat over woningen, die in vervallen toestand verkeren ep die tengevolge van "het feit, dat de eigenaar, de hoge kosten van verbe tering niet kan 'bekostigen, dreigen verloren te gaan. De heer Raams merkt op dat het er dus over gaat om die eigenaars tegemoet te komen. De heer Ouwerkerk gelooft wei, dat het op de weg der gemeente ligt in deze richting stappen- te doen. Alleen als de rijksregeling weer van kracht zou worden, bestaat dan niet het ge vaar, cLat een eigen regeling een strui kelblok vormt voor de gemeente? De Voorzitter antwoordt dat dit geen bezwaar is, dan vervalt de plaat selijke regeling automatisch. De heer Raams merkt op, dat er door deze regeling dus eigenlijk geen het is toch ook de bedoeling dat de raad over iedere beslissing een be sluit krijgt te nemen. Wethouder C. G. de Jong 'krijgt de indruk, dat de raad in de mening verkeerd, dat zij die de kosten zelf kunnen dragen niet voor een bijdrage in aanmerking zouden komen. Maar zo is het niet, het is een algemene re geling. Hij vreest dat juist zij die zelf de kosten kunnen dragen, bij de gemeente zullen aankloppen en dat zij voor wie de regeling feitelijk is be doeld, de verbetering toch nog niet Runnen doen uitvoeren, omdat daar voor de bijdrage van de gemeente nog veel te laag blijft. De heer Snoek begrijpt de moei lijkheden, maar het is toch ook wel wat waard, dat een woning in de ge meente bewaard blijft. Wethouder C. de Jong meent dat, als men ziet dat met de rijksrege ling, die voor de betrokkenen veel voordeliger was, zij gaf het dubbele, zich slechts 2 gegadigden 'hebben aan gemeld, dan verwacht hij van deze regeling zeker weinig belangstelling en ziet hij er weinig van terecht ko men. De "heer Snoek vreest tevens dat de gemeentelijke bijdrage op de ver keerde plaats zal komen, n.l. bij hen die de kosten zelf wel kunnen dra gen. De heer de Graaf ziet in de rege ling toch verruiming, omdat een wo ning die anders verforen zou gaan, behouden blijft. De heer Ouwerkerk ziet ook wel wat goeds in een dergelijke regeling en het is best mogelijk dat, als ze uitgroeit, er iets goeds uit te voor schijn komt. De Voorzitter meent dat er dan iets anders zou moeten komen, dan deze regeling inhoudt. De heer Snoek vraagt of dan niet het beste is dat een beslissing wordt! aangehouden en wordt nagegaan, wel ke woningen er voor in aanmerking zouden kunnen komen. Men beschikt dan over enige gegevens. Er zit toch wel iets goeds in, meent spr. De Voorzitter wijst er op, dat in Aalsmeer maar slechts 4 gevallen per jaar in aanmerking komen, hier zou dat dus zeker niet meer dan twee kunnen zijn. Spr. is "het met de heer Snoek eens, dat het nodig is, vooraf na te gaan, welke consequentie's uit aanneming zullen voortvloeien. De heer de Graaf gelooft, dat men de bedoeting heeft de zaak op de lange baan ie schuiven. De Voorzitter zegt dat dit helemaal niet in de bedoeling ligt, maar als men een besluit neemt, dient men dat toch eerst goed te bezien. De heer de Graaf meent dat toen de Minister de regeling stopzette,, de gemeentebesturen direct zelf met voorstellen voor een regeling hadden moeten komen. De heer Snoek is van oordeel, dat het ook met het oog op Ged. St. gewenst is dat een regeling goed om lijnd moet worden voorgelegd, zoveel te meer kans op succes heeft zo'n be- BERGSTRAAT WIJK Steek- en Hakbeitels Schaven Booromslagen Klauwhamers Verstelbare Moersleutels Op aanvraag ook foto's bij U aan huis Spreekuren: Maandag t/m Vrijdag van 6—7 uur. een prachtsortering KLOKKEN met Bim-Bam slagwerk PENDULES met Gong- en Bim-Bam slag WEKKERS en een grote keuze Heren Zakhorloges reeds vanaf f 13.50 Onze sortering Gouden H. D. Z. HOOGSTRAAT 16 JUWELIER sedert 1880 GORINCHEM clitÉl -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 7