k'n vi«tórarak Super NORMA Ons Landbouwhoekje. Burgerlijken Stand De Voorzitter geeft de verzekering, dat B. en W. met het verder bestu deren van het vraagstuk zullen voort gaan. De heer Burghout is van mening dat de bezwaren zullen blijven, is het niet mogelijk dat zij, die zelf de kosten niet kunnen dragen, door de gemeente met een renteloos voor schot worden geholpen. De heer Snoek merkt op, dat zulks in zijn voorstel schuilt om dit punt aan te houden. Hiertoe wordt met algemene stemmen besloten. Van het bestuur van de school aan het Verlaat is het verzoek inge komen om beschikbaarstelling van gelden ex-art. 72 der L.O.-wet. Er moeten enkele deuren enz. worden ge repareerd en wegens oorlogsschade verloren gegane natuurkundige instru menten moeten nieuwe worden aan geschaft. Het advies van de Inspecteur luidt de f 185 voor herstelde deuren en f 118 voor aanschaffing dezer leer middelen, toe te staan. De heer Burghout zou het beter vinden als de schoolbesturen in het vervolg eens per "jaar met dergelijke aanvragen komen, zo raakt men de tel kwijt. Op voorstel van B. en W. worden genoemde bedragen beschik baar gesteld. \o Beschikbaarstelling crediet en aan leg begraafplaats. De Voorzitter deelt mede, dat van het bestuur van de Begrafenisvere niging „De laatste eer" een schrij ven is ingekomen, waarin wordt be richt dat dit bestuur voor een nieu we begraafplaats haar keus heeft doen vallen op een terrein aan de Fabri- ciusstraat en verzoekt hiervoor een renteloze lening van f 10,000 te wil len verstrekken af te lossen in 40 jaar. Een commissie zal worden samenge steld voor het beheer dezer begraaf plaats, waarvan 3 leden door de raad zullen worden aangewezen. De raad zal tevens moeten besluiten tot aan koop van het terrein, waarmede een bedrag van f 4000 is gemoeid. B. en W. zijn overtuigd dat aan leg van een nieuwe begraafplaats drin gend nodig is en tevens dat als de gemeente deze zou moeten aanleggen, het meer zou kosten, dan wanneer dit door de begrafenisvereniging ge beurd, ook wat de exploitatie er van betreft, daarom stellen B. en W. dan ook voor te besluiten overeen komstig bet verzoek. De heer Ouwerkerk is blij, dat na lange tijd van praten, eindelijk eens roet concrete voorstellen wordt geko men. Maar aan een eventueel besluit zitten ook consequentie's vast. Er zijn nog andere delen in de gemeente,, waar misschien ook behoefte aaneen nieuwe begraafplaats bestaat, b.v. Nieuwendijk, Uitwijk of Uppelsendijk zouden misschien ook kunnen komen. De Voorzitter zegt dat, als een an der gedeelte van de gemeente, b.v. Nieuwendijk een nieuwe begraafplaats zou nodig hebben, het op de weg van de gemeente ligt, zo'n begraaf plaats aan te leggen. In het Uitbrei dingsplan is voor Nieuwendijk ook een begraafplaats geprojecteerd. Is er geen begrafenis onderneming die de aanleg wil tot stand brengen, dan moet de gemeente zulks doen. De lieer Nieuwenhuizen meent, dat het dan voor de gemeente een heel dure boel wordt. Behalve de aanleg, kost ook het onderhoud veel geld. De heer Snoek geeft hierop een uiteenzetting over het werk van de begrafenisonderneming, die in twee- en is gesplitst, n.l. de commissie voor de begraafplaats zelf en één voor de exploitatie daarvan. De Voorzitter merkt op, dat de eerste vraag die dient te worden ge steld deze is: is de aanlag nodig, en daarover is men liet, voor wat de thans aanhangige aanvraag betreft, algemeen ééns. Wethouder C. G. de Jong meent dat men er niet lang over behoeft te praten, is in een ander gedeelte wan de gemeente een begraafplaats nodig, dan moet deze er komen. Met algemene stemmen wordt hierop be sloten de begrafenisvereniging een lening van f 10,000 te verstrekken en van Mevrouw Marsman het beno digde terrein voor f 4000 aan te ko pen. Voorsbei opheffing Commissie van toezicht op L.O. c.q. benoeming van een lid dier commissie. De Voorzitter het voorstel toelich tende zegt dat de commissie uit 5 leden bestaat, doch dat de heer Klop uit de gemeente is vertrokken. Is de raad van mening dat de commissie gehandhaafd moet blijven, dan zal dus voor hem een ander lid moeten worden benoemd en zouden B. en W. dan willen aanbevelen de heren de Jager en van Es. De kosten voor de gemeente zijn niet groot, deze be dragen slechts 10 gulden per jaar. De heer Nieuwenhuizen vraagt of de commissie ook nuttig werk doet, waarop de Voorzitter antwoordt, dat ze dit misschien wel had kunnen doen, doch ze brengt nooit een verslag uit. De heer Burghout zou de commis sie willen liquideren. De heer Raams wil dit voorstel ondersteunen. Met algem. stemmen wordt dl dus besloten. Voorlopige vaststelling gemeente- rekening en rekeningen van takken dienst dienstjaar 1949. Deze rekeningen zijn door een oom missie onderzocht, namens deze brengt de heer Kolff rapport uit en deelt mede dat alles in behoorlijke orde is bevonden en derhalve wordt ge adviseerd tot goedkeuring, zoals de ze rekeningen door B. en W. zijn aangeboden. Met algemene stemmen, behalve die van de wethouders, wordt de gem.- rekening hierop vastgesteld, voor wat de gewone dienst betreft met ©en ontvangst van f395,842,71, en een uitgaaf van f407865,99 alzo meteen nadelig saldo, groot f 12023,28; de kapitaaldienst met een ontvangst van f665,334,65, uitgaaf f 705,866,13, na delig saldo £4053^,48. De rekening van de vleeskeuringsdienst met een ontvangst en uitgaaf groot f7990,58 en een verlies groot f 531,48. Die van het Burgerlijk Armbe stuur in ontvangst en uitgaaf op het bedrag van f 4072,88 en als bijdrage van de gemeente de -som van f3102,55. Die van het Gem. Electriciteitsbedrijf met een ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 60666,46 en een winstsaldo groot f 5989,54. - Vaststelling gem.-begroting en be grotingen takken van dienst dienst jaar 1951. Over deze vaststellingen is heel wat te doen en het slot na lange discussie's is, dat vaststelling wordt aangehouden tot een vergadering die in het laatst der volgende week, dus nog voor Kerstmis zal worden gehouden, aangezien, volgens de Voorzitter Ged. St. deze begrotingen voor 1 Januari in hun bezit wensen te hebben. Reeds de besprekingen over de begroting van de vleeskeu ringsdienst, die het eerst aan de or de kwam, gaven aanleiding tot deze verdaging. De begroting voor deze dienst was de raad aangeboden met een ont vangst en uitgaaf groot f 10503,25 en een vermoedelijk verlies van f 1660,16. De heer Snoek zegt dat de Com missie de begroting heeft nagezien doch dat daarbij de post salarissen zo onrustbarend hoog is géworden, dat zeer waarschijnlijk in de toekomst wel steeds met verlies zal gewerkt worden. De Voorzitter geeft een opsomming dezer salarissen, dat voor de keurings veearts, hoofd van dienst is begroot op f3463,50 plus een toelage van f500 voor het gebruik van auto en f 300 voor het gebruik van een labo ratorium en aptoheek. Voor de hulp keurmeester is een bedrag geraamd van f 742,50. De heer Snoek acht deze salarissen veel te zwaar op de dienst drukken. Vermoedelijk zal het nog wel enige jaren duren voor de Vleeskeurings dienst voor het gehele Land v. Heus- den en Altena wordt gecentraliseerd, doch hoe eerder zulks plaats vindt, hoe beter spr. dit lijkt. Waar deze dienst gevestigd zal worden, laat hem koud, het gaat er alleen maar over, dat dan misschien een dienst wordt verkregen die geen geld kost wat nu wel het geval is. Verlaging van het salaris zal niet meevallen, ook Ged. St. moeten daarmede accoord gaan. De heer Raams merkt op, dat de toelagen van f300 voor een auto en f 300 voor kantoor etc., als een toe slag zijn te beschouwen op het sala ris van het Hoofd van de Keurings dienst, die zelf aan de dienst heel weinig doet. Dit salaris lijkt spreker veel en veel te hoog. De dienst heeft een hulpkeurmeester moeten aanstel len die het werk verricht en waardoor het Hoofd van dienst zo wat niets meer heeft te doen. Men zit hier in iedere vergadering met zorg over de financiën van de gemeente te praten, doch dit is geen wonder, als men het geld op die manier weggooit. De Voorzitter merkt op, dat de hulpkeurmeester aangesteld moest worden in verband met de huisslach tingen. Deze is wel slechts voor een half jaar nodig, doch daarvoor krijgt men niemand, zodat men hem voor oen geheel jaar heeft moeten aanstel len. Volgens een verklaring die de hulpkeurmeester deze week aan spr. deed, heeft hij reeds 1200 varkens gekeurd. Het is zoals de heer Snoek en (1) zwart wordt (2)rood of (3) blauw of (4) groen. Super Norma 4-kleuren- potlood werkt vol automatisch! Sterke gepatenteerde constructie garandeert jarenlang feilloos gebruik. In Cro-metaal; vanaf f 15.25 Ook beperkt verkrijgbaar in doublé en zilver. BOEKHANDEL Firma L. J. VEERMAN TELEF. 19 - HEUSDEN heeft (gezegd, dit salaris is door Gedep. Staten vastgesteld in de bezietlings jaren. De heer Raams had gedacht, dat ©en salaris van f 1500 voor het Hoofd van dienst plus f350 voor gebruik van auto en 1'150 voor kantoor en la boratorium, zodat het Jotaal op 2000 gidden komt, voldoende was. Die huur die de heer v. H o u wielingen voor de gehele woning moet beta len, bedraagt misschien in zijn ge heel niet meer dan f300. Het bedrag dat het Hoofd van dienst als bijdra ge in het salaris van de hulpkeur- meester terugstort, zou spr. dan wil len doen vervallen. Met f 2000 acht spr. de functie behoorlijk betaald. De Voorzitter zegt, dat het slechts de vraag zal "zijn, hoe men in den. Bosch hierover denkt. De heer Raams meent, dal dit niet de vraag voor de raacl is, deizie heeft slechts zijn mening uit te spre ken of hij de functie met f2000 voldoende beloond acht. De heer Snoek acht de kwestie niet zo eenvoudig, ook hij is van het zelfde gevoelen als de heer Raams, doch de heer v. Houwelingien is op dit salaris aangesteld, daarom zou spr. het heter vinden, dat eerst met deze overleg werd gepleegd, dan valt er misschien meer te bereiken, dan dat men maar ineens een besluit neemt. De Voorzitter geeft toe, dat met overleg misschien meer valt te be reiken. Wethouder J. de Jong is van me ning, dat als Ged. Stalen wordt dui delijk gemaakt, dat de jaarwedde te hoog is, deze dan toch wel op het genomen besluit zullen terugkomen. De heer Raams zegt, dit te wil len. bereiken. De Voorzitter meent, dat de be groting toch wel vastgesteld zou kun nen worden, dan kunnen B. en W.l toch nog overleg plegen en kan hét te veel geraamde worden terugge stort. Die heer Raams voelt daar niet voor, dan is het bedrag eenmaal geraamd en zal liet niet zo gemak kelijk zijn bin verlaging te krijgen. Wethouder C. de Jong merkt op, dat dan. toch in ieder geval het béste is, dat als er nog meer bemerkingen op begrotingsposten zijn, deze wor den kenbaar gemaakt. R. en W. kun nen deze dan tegelijk bezien. De heer Raams zegt, dat de com missie ook nog een post van f600 heeft zien Staan voor administratie- kostep, waarop hebben deze betrek king? i De Voorzitter zegt, dat dit innings- kosten zijn. De heer Raams vraagt, wie deze; opstrijken, waarop de Voorzitter ant woordt van de gemeenteambtenaren in de aangesloten gemeenten. De heer Snoek acht ook deze post overbodig. De gemeente-ambtenaren verrichten dit werk in diensttijd van de gemeente. De heer Raams zou er geen be zwaar tegen hebben als er een in- ningspost lege no ver stond. De Voorzitter geloof t, dat dit voor stel wel kans van slagen heeft, hij acht de tijd daarvoor thans wel rijp. De heer Raams heeft horen be weren, dat door het brandweerperso neel een verzoek zou zijn ingediend voor verhoging van uurloon, dat hij op een bedrag van f 1.ook wel wat laag acht. De Voorzitter is daarvan niets be kend, bovendien is het bedrag slechts geldend voor gewone uren. Bij nacht zijn ze belangrijk hoger. Vaststelling dér begrotingen wordt hierop aangehouden. De vergoeding per leerling voor het Bijz. onderwijs 1951 wordt vast gesteld op f25. De heer Nieuwenhuizen merkt op dat er een onbillijkheid in schuilt, dat de vergoeding aan een kleine school hetzelfde bedrag is als aan een school met eiein groot aantal leer lingen, die daardoor voordeliger kan werken. i. Vaststelling straatbelastiing. Ook dit punt wordt in verhand met de aanhouding der begrotingen aange houden, evenals punt 6: Beslissing inzake salaris controleur op de werklozen. De begroting 1950 wondt gewijzigd overeenkomstig het voorstel vail B. en W. i Voorstel houw duplex woningen. De Voorzitter deelt mieide, dat dit voorstel verband 'houdt met het feit, clat de melkfabriek het haar toege wezen. bouwvolume aan de gemeente heeft teruggegeven, vandaar dit voor stel. De aanbesteding heeft reeds plaats gehad. 1 De heer Snoek zou woiïiingen méér in blok doen bouwen, dan. komen deze goedkoper uit. De Voorzitter zegt, dat deze 4 wo ningen reeds in dien zin worden ge bouwd, meer wordt niet toegestaan B- en W. zullen proheren wat te bereiken is. De heer Raams gelooft niet dat kazernebouw op prijs wordt gesteld. De heer Snoek zégt ook niet met kazernebouw wieg te lopen, maar zoals hier 'gebouwd wordt kan niet van dergelijke bouw gesproken wor den. De raad heclit aan het voorstel goedkeuring. Verhu ur gemeente woningen. De Voorzitter zegt, dat hier veel voetangels en klemmen waren, die hij evenwel gelukkig alle heeft kun nen oplossen. Op voorstel van. B. en W. wordt besloten een woning toe te wijzen aan de heer v. Keulen, een aan de Nieuwendijk wondt toegewezen aan de rijksambtenaar Visser afkomstig van v. d .Stelt. De duplexwotning aan de Nieuwendijk, gebouwd voor gere- patrieeriden uit Indonesië, wordt toe gewezen aan L. Scheffer en Theod Verbeek. Van de 2 nog in aanbouw zijnde woningen wondt 1 toegewezen aan T. Ouwerkerk Jzn. en een aan W. J. van Breugel aan de Kille. De heer de Graaf ziegt, het er me de eens te zijn dat v. Breugel een woning is toegewezen, daar dit een oud geval betreft, dat kan echter van het geval Ouwerkerk niet wor den gezegd. De Voorzitter zegt, dat er slechts een geval tussen zat. De heer Ouwerkerk acht deze toe wijzing billijk, deze heeft reeds 10 jaar vrijwillig inwoning, deze heeft zich in dit opzicht heel goed gehou den.. De commissie achtte hel bil lijk hem thans eens van inwoning té ontlasten. De Voorzitter voegt hieraan toe, dat B. en W. het daarmede volko men eens waren en das hei advies van de commissie hebben gevolgd en er zich vlot bij hebben neerge legd. Wat de laatste duplex woning betreft, hierover is pas door de com missie geadviseerd, oim er een 'toe te wijzen aan Biesheuvel, werkzaam' op de melkfabriek, dit is wel geen oud geval, doch aangezien de fabriek hel toegewezen bouwvolume heeft te ruggegeven, achtte de commissie en ook B. en W. het billijk, ide fabriek in deze terwille te zijn, daar anders de heer Biesheuvel zou vertrekken. De Voorzitter deelt mede, dat het huis van Klaas de Graaff door de provincie zal wonden afgebroken. De beer Snoek heeft gehoord, dat de provincie niets geen haast heeft met dit afbreken en zou willen pro beren de woning zo lang mogelijk le behouden. De Voorzitter deelt mede, dat hier toe pogingen zijn gedaan en voor een woning ook uitstel is gekregen, doch die van. de Graaf moe t ver d wij - raen met het oog op het verkeer. Verder kan spr. mededelen, dat van de vijf voor afbraak aangewezen W0'- ningên, op 't ogenblik er slechts ©en zal worden afgebroken. Verder mois ten nog 2 woningen in de Graaf v Hornestraat worden toegewezen. De kleinste zou de commissie en B. en W. willen toewijzen aan A. Coliin, hoewel deze nog slechts een jaar een woning in de Fabricus,straat heeft betrokken, deze woning js voor hem te groot en de kwestie van de bouw van een schuurtje voor deze woning en voor die van zijn buurman is dan ook meteen opgelost. De groot ste woning zouden B. en W. willen toewijzen aan Sprangers. Met een en ander gaal de raad accoord. j De heer Snoek 'en even later ook de lieer Kolff verlaten met toestem ming van de Voorzitter de vergade- t ring. Rondvraag. De heer Ouwerkerk vraagt hóe het staat met de doorlichting van de ingezetenenvoor. T.B.C. De Voorzitter deelt mede, dat men te weinig apparatuur bezit en daar om gewacht moet worden tot men voor enkele gemeenten, tegelijk naar de streek 'kan komen. Men gaat eerst daar, waar 't het hardste nodig js. De heer Ouwerkerk waagt of er al iets bekend is over het bouwvo lume voor 1951 voor de gemeente. De Voorzitter antwoordt, dat dit aanvankelijk in het begin van De cember zóu zijn toegewezen, doch spr. heeft géhoord, dat hét wel Ja nuari zal worden. De provincie heeft voor een tijdvak van 3 jaar toewij zing gekregen, die het dubbele is, van wat voor andere jaren werfd toegewezen. De heer Ouwerkerk zegt, dat van het bouwplan van de gemeente Bus- sum voor deze gemeente zelcer niets lcomt. I De Voorzitter antwoordt dat de gemeente daaraan niet kan toeko men. i De heer Ouwerkerk vraagt of de Voorzitter ook medewerking heeft gekregen van de politie te Nieuwen dijk tegen de overlast die aan de Nieuwendijk wordt onder vonden van de opgroeiende jeugd, men zit nu ge regeld bij de „Drie Sluizen". De Voorzitter zegt, hierover met de politie te zullen spreken. De heer Ouwerkerk zou gaarne zien, dat als er weer voor publieke diensten moet worden gebouwd, dan ook eens aan de Nieuwendijk werd gedacht, want Almkerk's toekomst ligt in de Nieuwendijk. De Voorzitter merkt op, dat reeds, concurrentie genoeg van Werken dam wordt, ondervonden. De heer Nieuwenhuizen brengt de Voorzitter dank, dat hij opdracht heeft gegeven, om met de sneeuw ploeg in de afgelopen nacht ook naar de weg te Waardhuizen en Uit wijk te gaan. Dit is een groot ge mak geweest, ook voor spr., het zou hem anders moeilijk zijn gevallen de vergadering bij té wonen. De Voorzitter dankt vdor deze woorden, en zegt hierover al ver schillende bedankjes te hebben ont vangen. De heer Nieuwenhuizen vraagt wie er moet zorgen voor de afrastering bij de nieuwgebouwde woningen. De Voorzitter zegt, dat hiervoor de gemeente zal moeten zorgen, vroe ger gebeurde dit door de aannemer. De heer Nieuwenhuizen wijst op de verveloosheid der eerstgehouwde nieuwe woiiingen. De Voorzitter zegt, dat deze wo ningen binnenkort een beurt krijgen. Hierop wordt de vergadering ge sloten. Let op de kwaliteit van de Silo» De bouw van groenvoeder- en aard appelsilo's wordt ten sterkste aange raden. De Regering heeft het niet hij woorden gelaten, doch met subsidie's getoond, dat zij de silobouw zeer be langrijk vindt. Bij een rationele be drijfsvoering zijn de silo's dan ook totaal onmisbaar te achten. Voor de bouw van de silo's gelden zekere voorschriften, die zeker niet zijn gemaakt om als leidraad te die nen, doch die gezien moeten worden als minimale eisen voor een goede constructie. Een silo moet zo wor den gemaakt, clat er na vele jaren ge bruik nog geen scheuren gaan optre den. Vooral nu de Hardeland-methode snel ingang gaat vinden, worden er aan de constructie van de silo zeer hoge eisen gesteld: „Gehakseld groenvoer oefent zijdelings een veel grotere druk uit dan het ongehaksel- cle materiaal". Sommige boeren laten zich terwil le van enkele guldens ©en goedkope re silo plaatsen, doch meestal geldt hier dan: goedkoop is duurkoop! Voor U tot de bouw overgaat, kunt U het "best eerst advies gratis gaan vragen bij de Rijkslandbouw voorlichtingsdienst. Men kan zich daardoor voor vele moeilijkheden en verliezen vrijwaren. Is een silo éénmaal gescheurd dan is zij prac- tisch verloren. An del. B. v. HOVEN. WERKENDAM Geboren: Elisabeth, d. van G. A. Versluis en C. G. Paans; Maria Josi- na, d. van A. Potters en C. Matena; Wilhelmina J.r d. van C. A. Deenik en E. C. Visser; Henriëtte J., d. van C. v. Luipen en H. J. Mijnheer; Adri- aantje N., d. van F. v. Luijtelaar en K. Mes; Arnoldus, z. van A. Vink en M. Dammers. Ondertrouwd: Christiaan v. d. Steenhoven 29 j. en Helena Zwets, 22 j.; Geert Benniks, 26 j. en Lijntje Oostrom, 20 j. Getrouwd: Jan Timmermans 27 j. en M. v. d. Wiel 19 j.; GijsbertKant 39 j. en Maria de Keijzer, 34 j.; Maarten R. Walraven 26 j. en Maai ke J. v. d. Nat 23 j. OverledenPieter de Graaf, 87 j.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 8