voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland Buitenland UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6833 Vrijdag 29 December 1950 DE KWESTIE NIEUW-GUINEA I Kerstboodschappen. Consultatiebureau Almkerk UND vm AltSMA Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, fl. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur De Nederlandse en Indonesische delegaties van de Nieuw-Guinea-Con- ferentie te Den Haag zijn op Tweede Kerstdag anderhalf uur in vergade ring bijeen geweest. Na afloop wer den geen inlichtingen verstrekt. Vooraf was Zaterdagmiddag het Kabinet bijeen geweest fier bespre king van het. door de voorzitter der Indonesische delegatie, gedane voor stel. Door de Regering was contact opgenomen met de Commissie voor Unie-aangelegenheden uit de beide Kamers der Sta'en-Generaal. Woensdagmiddag 5 uur kwamen de delegatie's opnieuw bijeen, maar konden niet tot overeenstemming ko men. Om echter nog een oplossing te vinden, stelde de Nederlandse Rege ring voor: De onderhandelingen over Nieuw-Guinea zo spoedig mogelijk voort te zetten, onder de bijstand van de U.N.C.I. (United Nations Com mission for Indonesia) of van een ander orgaan. Hiertegen stelde uiteindelijk de In donesische delegatie: 1dat Indonesië haar aanspraak op West-Irian blijft handhaven, n.l. dat dit gebied deel uitmaakt van het grondgebied van Indonesië. 2. dat de status quo over West- Irian van deze dag af wordt voortge zet zonder instemming van de zijde van Indonesië. 3. dat de Indonesische delegatie het antwoord wenste schuldig te blij ven over de bijstand van de U.N.C.I. Zoals elk jaar gebruikelijk werden wok dit jaar weer door verschillende Staatshoofden Kerstboodschappen tot hun volken gericht. Koningin Juli ana wees er op dat slechts algemene samenwerking de wereld kan veran deren, in een wereld zonder oorlog, zonder gebrek en misschien zonder ziekte. Hiervoor zal zich ieder moe tien geven, want dit ideaal is onbe reikbaar als enkelingen en zelfs ook grote troepen, zich buiten de ge- gemeenschap houden of er zich te gen keren. Minister Drees die zich tot het Amerikaanse volk richtte, zei: Het werk van onze hand en van onze geest moet gericht zijn op de versteviging van de ware samenwer king tussen de vrijheidslievende lan den teneinde onze kinderen de moge lijkheid te bieden een Kerstfeest te vieren in een wereld, waar ware vre de zal heersen. Generaal Kruis hield een Kerst toespraak tot Leger-, Lucht- en Zee macht en wees er in deze toespraak op, dat er alleen kerstfeest kan zijn, wanneer in de harten der mensen een sterk geloof in dit feest aanwe zig is. Vooral in deze dagen is het nodig, om in de geest ons zelf te sterken door de overtuiging van ons Christelijk vertrouwen, dat er een maal vrede op aarde zal zijn, aldus de Generaal. Ook President Truman en de En gelse Koning, richtten zich in kerst toespraken tot hun volken. Ken. Paar niet naar San'kt Anton De reis naar Sankt Anton, door de Kon. familie is uitgesteld. De Prins heeft een lichte griep en in verband hiermede en mede door zeer drukke werkzaamheden heeft ook de Koningin er de voorkeur aangegeven de reis naar Oostenrijk uit testellen. De drie oudste Prinsesjes zijn even wel in gezelschap van jonkvrouwe Sickinge wel naar Sankt Anton ge gaan en zijn daar Woensdagavond om 18,22 uur met de Arlberg-ex- pres aangekomen. S mok kei koning ver 0 ordeeld Het: Gerechtshof te Den Bosch, heeft in hoger beroep de Antwerpse „smokkelkoning" Henri Desmedt ver oordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 4 "maanden, met aftrek van het voorarrest van September 1949 af en een geldboete van 50 duizend gulden, conform het vonnis van de 'Bredase Politierechter. De advocaat-generaal van het Hof te Den Bosch had geëist een gevan genisstraf van twee en een halfjaar en een geldboete van f 100.000. Verhoging van de kinderbijslag van het vierde kind af? Ten aanzien van de tegemoetko ming voor de huurverhoging voor de minder- en minstdraagkrachtigen heeft minister Joekes bij de behan deling van de begroting van sociale zaken meegedeeld, dat hiervoor geen algemene maatregel kan worden ge nomen, omdat er verschil is in plaat selijke en individuele omstandighe den. Iets anders is, als er over groepen gesproken kan worden. Dit is b.v. het geval bij de grote gezinnen. Daarom heeft de Regering beslo ten te bevorderen een verhoging van de kinderbijslag van het vierde kind af. Daaromtrent wordt nader overleg gepleegd met de loon- en prijscom missie en de Stichting' van de Arbeid. De minister was verder van oor deel, dat de netelige positie van het land alleen kan worden verbeterd door een juiste beschouwing van de arbeid. Verzwaring van de arbeids tijd door invoering van een. ploegen- stelsel mag, volgens hem, alleen ge schieden, waar het noodzakelijk is. Drie toin verzwegen vermogen ach terhaald Half Augustus is op aanklacht van een zijner cliënten ter beschikking van de officier van Justitie gesteld de Utrechtse belastingconsulent' van O. op vermoeden van geknoei met be lastinggelden. Zijn boekhouding is door de fiscale recherche in beslag genomen. Gebleken is dat verdachte behalve zijn eigen belastingopgave ook die van een aantal zijner cliën ten onjuist heeft gedaan. Drie ton aan verzwegen vermogen is reeds achterhaald. Herhalingsoefeningen 1951 Naar uit het jaaroverzicht van de legervoorlichtingsdienst blijkt, zullen in 1951 herhalingsoefeningen wor den gehouden voor het reserve-per soneel van de ie en 2e divisie, 'dat dit jaar voor één dag is opgeroepen voor registratie en herindeling. Begrafenis H. SCHREUDERS te Veen. Vrijdag 23 Dec. had de teraarde bestelling plaats van de heer H. Schreuders, in leven lerend ouderling van de Geref. Gemeente te VeehJ Om 1 uur was het kerkgebouw der Ger. Gemeente, van. waaruit de over ledene grafwaarts gedragen zou wor den, geheel met genodigden gevuld, terwijl vele anderen, die hierin geen plaats meier konden vinden, in liet schoolgebouw door middel van een geluidsinstallatie, het gesprokene konden, volgen. Om ongeveer half twee wérd het stoffelijk overschot de kerk ingedra gen, waarbij alle aanwezigen zich van hunne zitplaatsen verhieven. Hiern.a beklom Ds. C. van Dam uit Werkendam de kansel, welke liet zingen Ps. 68:2 en na gebed las Openb. 7 9—17. Ds. v. Dam wees er op, dat de ovèrliedene nu was voor Gods troon, hij heeft het kleed der zonde mogen afleggen en is nu bekleed met de witte klederen en heeft de palmtak in de hand, waarvan in het gelezen Schriftgedeelte gespróken wordt. Br. Schreuders dacht altijd klein van zichzelf., klaagde steeds over zo wei nig Godskennis en zo weinig zelfken nis, hij was een. dooi* God ontdekt mens, maar zó dat velen hem nooit begrepen hebben. Wij moegen met jaloersheid vervuld zijn. Anderzijds is er ook de droefheid over de le dige plaats die er is voor zijn we duwe, kinderen, kleinkinderen, ker- keraad en gemeente. Moge zijn on derwijs aan veler hart geheiligd wor den, aan zijne weduwe en allen die hem hebben liefgehad. Moge de zo nen nog eens de plaats van de vader vervullen. De overledene heeft veel strijd gekend, een bewijs van veel genade, die hem gegeven was. Maar alle satans pijlen zijn aan hem ver spild geweest, omdat zij afgestuit zijn op Hem die een Zon en Schild is. Hierna werd gezongen Ps. 76:2, waarna de lieer A. K ran ij, als ouder ling het woord voerde namens de kerker and der Ger. Gemeente. Spr. wees op de lange periode, dat Je overledene het ouderlingschap heeft hekleed en hoe aangenaam het was met hem samen 'te werken. Ds. de Ketterij het woord verkrij gende zeide, dat Salomo eens heeft gezegd: „De dag des doods is beter dan de dag dat men geboren wordt". Dit geldt echter niet voor allen. Dal is alleen voor diegene, die als br. Schreuders, door Gods souveuein wel behagen gezocht en gevonden wor den. Voor hen is het, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft ge boord en in een 's mensen hart niet is opgeklommen, dat heeft God hen geopenbaard. Br. Schreuders is er voor eeuwig uit en er voor eeuwig in. De Ileere zij een Man en Vader vóór weduwe en wezen. De volgende sprekler was de heer den Besten uit Gorinchem, die er op wees, dat er zoveel stukken van het huis Gods werden weggenomen, komen. Br. Schreuders is boven, om waarvoor geen andere in de plaats dat hij de droefheid naar God ge kend hieeft, welke een. oiiberouwe- lijke bekering werkt tot zaligheid. Gedenkt uwe voorgangeren, die u het Woord Gods verkondigd hebben. Hierna sprak de beer H. Bost uit Alblasserdam, welke wees op de har telijke wijze, waarop hij met de over ledene samen mocht werken op de classicale vergaderingen. Wij behoe ven br. Schreuders geen kroon op het hoofd te zetten, dat zal God wel doen, wij behoeven hem er ook niet af te halen, dat zal hij zelf wel doen, als hij zijn kroon zal neerleggen aan de voeten van het Lam. Ds. Haverkamp sprak namens de kerkeraad van de Herv. gemeente van Veen en wees er op, dat het heengaan van de overledene ook voor de Herv. genn. een groot ver lies betekende. De overledene was nog een der weinigen, die nog heimi- wee in zijn hart had naar de een heid der "kerk. De Heere scberike uit genade nieuwe steunpilaren tot het welzijn van heide gemeenten. Ds. de Waal uit Papendrecht wees er op, dat het een voorrecht is ge weest voor allen, die br. Schreuders van napij móchten leren kennen. Het gehele leven van de overledene zag hij getekend in hét opschrift van de rouwbrief: Getuigende van de trouw en de onveranderlijkheid Gods en steunende op de BorggereChtigheid van Christus. 1 Nadat de heer v. d^ End uit Aalst nog enkele woorden van waardering gesproken had, Jrad als laatste spre^- ker op, de heer Jac. v. d. Pol te Veen, welke wees op de grote talen- j In verband met de Nieuw- j jaarsdag, zal ons eerstvolgend j I nummer niet Dinsdagmor- gen, doch Dinsdagmiddag, j i 2 Januari, verschijnen ten welke God aan de overledene gegeven had, ook op hel maatschap pelijk terrein. Naast een kundig £11 helder oordeel, had de overledene een groot verstand in. gemeentezaken, financiële aangelegenheden en pol der ken. Naar zijn woorden en oor deel werd altijd gaarne geluisterd. Hierna werd de overledene graf waarts gedragen door zijn catechi santen. Ongeveer 509 personen volge den de baar. Bij de geopende groeve sprak Ds van Dam nog een kort woord, er op wijzende dat het nog een voorrecht is, da t wij onze doden begraven mo gen. De oudste zoon van de overledene, de heer G. M. Schreuders, dankte in een welgekozen woord allen, die zijn vader de laatste eer mede hadden bewezen, en voor de vele vriend schap» welke hij in zijn leven had mogen ontvangen. Spr. hoopt dat ook zijn moeder, nu vader er niet meer is, niet ver gelen zou worden. Hierna werd weer teruggekeerd naar het kerkgebouw, waar Ds. v. Dam nog las Ps. 90 en met dank gebed deze droeve plechnigheid be ëindigde. Peking weigert officieel Bij de voorzitter van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties is thans officieel de weigering van Pe king binnengekomen op het voorstel tot het „staken van het vuren" in Korea. Eir komen vliegende auto's De Amerikaanse regeringsinstantie voor luchtvaartzaken zal een. „certi ficaat van luchtwaardigheid" verle nen aan de eerste vliegende auto ter wereld, die bestaansrecht heeft be wezen. De uitvinder, Robert Fulton, wil onverwijld met de vervaardiging op grote schaal beginnen. Hij hoopt zijn „vliegende auto's" tegen een be drag van duizend dollar in de han del te kunnen brengen. Met het pro,-type zijn reeds twee jaar lang geslaagde proeven geno men. De auto wordt, door het beves tigen van een vleugel, staart en schroef, dat in enkele minuten Kan geschieden, een vliegtuig. In de lucht bereikt de „vliegende auto" een ge middelde snelheid van 175 kilometer. De wijze van besturing is op het land dezelfde als in die lucht. Gener aal Walker om gek omen Luitenant-generaal Walton H. Wal ker, de bevelhebber van het achtste Amerikaanse leger in Korea, is met zijn jeep verongelukt toen hij op weg was, om zijn zoon kapitein* Sam Walker te decoreren. De jeep kwam in botsing met een auto van een militaire colonne. Walker werd uit de jee pgeslingerd en er door over reden. 17 doden bij spoorwegramp Een trein van de Braziliaanse spoorwegmaatschappij is bij Victo ria, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Espiritu Santo, uit de rails' gelopen en omgeslagen. 17 personen kwamen om het leven, meer dan 100 werden gewond, van wie minstens 20 ernstig. De meeste persoonlijke ongevallen deden zich in de slaapwa gen voor, die na de ontsporing van de rest losraakte. De machinist bleef ongedeerd. 27 kinderen omgekomen Een vliegtuig met 27 schoolkindei- ren is onderweg van Merida naar Maracaibo in de Andes neergestort. Het vliegtuig was door een katho»- lieke school gecharterd voor het ver voer van schoolkinderen, die tijdens de Kerstvacantie naar huis zouden gaan. De bergingslieden moesten we gens het slechte weer onverrichter zake terugkeren. Ruim 21 milliard voor defensie De Amerikaanse Senaat heeft een wetsontwerp goedgekeurd, dat voor ziet in 20 milliard dollar voor defen sie-uitgaven en tevens een ontwerp voor 1.600.000 000 dollar ten behoe ve van speciale defensie-installaties, waarvan het merendeel een streng geheim karakter draagt. Roemeen Idooir grenswacht gedood Joegoslavische grenswachten heb ben Woensdag een persoon in een Roemeens uniform doodgeschoten, 600 meter binnen Joego-Slavisch ge bied aan de grens met Roemenië. Het incident gebeurde bij het dorp Radojevo. Reeds 1000 doden Volgens een niet officiële statis tiek, heeft de cholerai-epidemie, die plotseling in het district Orisa (proi- vincie Bihar) in India is uitgebroken, in vier dagen 1000 slachtoffers ge maakt. 1 De epidemie zou zich tot andere provincies hebben uitgebreid, overger bracht door de bedevaartgangers die van allerlei kanten de jonge her der kwamen opzoeken, die beweert alle ziekten te kunnen genezen, maar nu de besmette zone ontvlucht is. De e.v. zitting vaö. het Consultatie bureau ter bestrijding der tubercu lose heeft plaats op heden Vrijdag 29 December. De daaraanvolgende zitting op Maandag 15 Januari 1951 en vervolgens de ie en 3e Maandag van iedere maand. De trekking van de verloting ten bate van voornoemd bureau, die was vastgesteld vóór 1 Jan. e.k. moet we gens te geringe verkoop tot nader or de worden uitgesteld. Bewaar echter uw lot(en). De tuberculosebestrijding in deze streek is zo dringend nodig en vraagt onze volle aandacht. Is het daarom niet diep te betreuren dat de verkoop der loten niet vlot verloopt. Waar deer toch dat wij hjer'in het land van Heusden en Altena een dergelijk' bureau bezitten, dat zulk prachtig, werk verricht in het belang van de volksgezondheid. Nog eenmaal doen wij een dringend beroep op u allen, om uw medemens te helpen. NIEUWS De werkzaamheden aan de Zuid-Oostpolder in de Zuiderzee worden in de winter maanden gestaakt. De^ photo toont een overzicht van de werkzaamheden zoals deze thans zijn en laat zien een 1300 M. lang gedeelte van de meerdijk bezuiden het Ketel- diep met aanvoersteiger. Rechts onder de opslagplaats Vossenwaard aan het Keteldiep. Links onder een deel van de opgespoten slappe grond. Luchtopname Aero photo K. L. M.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1