Plaatselijk Nieuws mm Boekhandel FIRMA L. J. VEERMAN HEUSDEN Telefoon 19 HEUSDEN Men verzoekt ons te melden, dat het ijs op de Stadsgracht vol doende dik is, en vanaf heden Vrij dag is opengesteld voor de le den der IJsvereniging. Voor niet- leden toegankelijk tegen betaling van 25 ct. per persoon. Prachtig ijs en gladde banen. Vermoedelijk, ijs en weder dienende, zullen Zaterdag of begin volgende week ijswedstrijden gehouden worden. Dit zal nader worden bekend gemaakt. Mej. v. d. Steenhoven kwam op Eerste Kerstdag langs de De- me rt zodanig te vallen, dat zij een arm brak, zodat zij naar een zieken huis te 's-Bosch moest worden ver voerd. Donderdag 21 December vond in de Ned. Herv. Kerk alhier, de uit voering plaats van de Kerstcantate „Osanna in Exelsis", gecomponeerd door j. Nauta, door de Chr. Gem. Zangvereniging „Sursum Corda" al hier. Het geheel stond onder ieiding van de talentvolle dirigent H. Nieuw koop te Heesbeen, terwijl medewer king werd verleend dooi' Mevr. G. Reuvers-Starrenberg, sopraan, Mej. Antoinette Blom, alt, de lieren G. Versluijs, organist en J. Deurlo, de clamator. Het was een prachtige wij dingsvolle avond. Zij, die de uitvoe ring bijwoonden waren vol lof en zeker zouden meerderen, die vermoe delijk tengevolge van het koude win terweer de uitvoering verzuimden, als zij geweten hadden dat het geheel slechts een uur zou duren, haar heb ben bijgewoond. De uitvoerenden en vooral de diri gent komt een woord van lof en hui- hulde toe voor deze mooie wijdings volle avond. Maandag ie Kerstdag om half zeven werd in de Gereformeerde Kerk alhier het Kerstfeest met de kinde ren gevierd, onder leiding van de heer G. Versluijs. Naast gezamenlijk zingen, gebed en schriftlezing werd door de leider een kerstverhaal gele zen. De heer L. Groen en ook het dochtertje van de heer de Jonge zon gen een solo, die buitengewoon vol deden. De kinderen werden rijkelijk onthaald en ontvingen aan het slot geschenken. Dinsdag 2e Kerstdag des nam. 4 uur, werd het Kerstfeest in de Ned. Herv. Kerk gevierd. Hier opende Ds. Anker de bijeenkomst op de gebrui kelijke wijze. Vervolgens werden kerstliederen gezongen en een kerst- litlmrgie uitgevoerd, die onder lei ding stond van de heer S. J. Deurloo. De heer L. Groen vertelde een kerst geschiedenis. De heer Hus sprak de leerlingen die de Zondagsschool gin gen verlaten, toe. Ds. Anker deelde de bijbeltjes en kerkboeken uit. Ook hier werden de kinderen rijkelijk ont haald. Juist voor de feestdagen is de nieuwe catalogus 1951 gereedge komen. Dit tot geruststelling van on ze lezers, die er zo dikwijls om ge vraagd hebben. Alle boeken zijn alphabetisch ge rangschikt naar hun verschillend genre. Ook is er een nieuwe rubrice ring volgens I.D.I.L. aangebracht. De boeken van de jeugd zijn ingedeeld volgens de verschillende leeftijden. Tenslotte meer dan 200 nieuwe boeken werden voor dit winterseizoen aangeschaft, zodat onze bibliotheek thans ruim 2000 boeken telt. Wij mogen dit handig en keurig verzorgd Doekje in alle opzichten ge slaagd achten en willen namens het bestuur van de bibliotheek gaarne al le weldoeners en directe medewerkers in het bijzonder Zuster Clasina onze hartelijke dank betuigen. Men kan het bestuur dan ook niet kwalijk ne men, dat zij van liaar eisers vraagt lid te worden door aankoop van deze catalogus. De verkoop is Zaterdag aangevangen tussen 3 en 4 uur. Zondag 24 December gaf de toneelvereniging van de afd. Heus- den van de Ned. Kath. Arbeidersbe weging in het Patronaatsgebouw in de Putterstraat alhier voor haar le den en genodigden een uitvoering. De zaal was flink bezet, toen de voorzitter van de afdeling, de heer Chr. v. Balkom, de aanwezigen wel kom heette. Opgevoerd werd „De Kerstnacht van de Bandiet", dat speelt in Hongerije, waar de R. K. geestelijkheid in het bijzonder en al len die het niet met het communis me eens zijn, op gruwelijke wijze worden vervolgd. Van deze vervol ging geeft het stuk een treffend beeld. Een 70-jarig priester „Vader Micha- is bij Peter Szalbos, een vrome, maar ongemakkelijke boer, ondergedoken. Op een gegeven ogenblik komt bij de boer ook de bandiet Nimek, die door de rode politie wordt achter volgd, binnenvluchten. Nimek is ge wond en wordt door de boer en diens gezin verpleegd, waarbij de 21- jarige Maritschka, dochter van boer Szalbos, op de bandiet, die twee ro de regeringscommissarissen heeft doodgeschoten, verliefd wordt. Zowel op Vader Michaël als op Bartos Nimek is een prijs van 15 duizend kronen gesteld. Muki Palka, dorpskruidenier, die door de maat regelen der rode regering in gelde lijke moeilijkheden is komen te ver keren, brengt „Vader Michaël" bij de rode politie aan. De rode militai ren omsingelden de boerderij. Bartos Nimek schiet de verrader neer en tracht Vader Michaël met de boer en diens gezin nog te redden, doch zijn pogingen mislukken en hij wordt neergeschoten. Hoewel hij zich steeds groot heeft gehouden en niets van God en de kerk heeft willen we ten, vindt hij bij het einde van zijn leven nog genade. Het was een mooi stuk, waarbij al le medespeelsters en spelers hun rol- uitstekend vervulden en men werke lijk niet zou hebben gezegd, dat de ze vereniging voor de eerste maal voor het voetlicht kwam. Pastoor Mommers bracht aan het slot der uitvoering dank aan de leden der vereniging voor de mooie avond die zij het publiek hadden bezorgd, spoorde tevens aan, om veel voor de verdrukte gelovigen en ook voor de afgedwaalde communisten te bidden., opdat zij evenals de bandiet Nimek, tot de Heilige Moederkerk mogen te rugkeren Zondag 7 Dec. wordt dezelfde uit voering opnieuw gegeven, doch dan voor het publiek. We kunnen een ieder aanraden, deze bij te wonen. Afscheid van de Gemeentebode C. VAN EGGELEN te Heusden. Met 1 Januari verlaat de heer C. v. Eggelen, gemeentebode alhier, de dienst met pensioen. Hij was to* zijn 24ste jaar werkzaam als timmer man bij zijn vader. Van 1917 tot 1925 diende hij bij het Wapen der Koninkl. Marechaussee. Op 2 Jan. 1927 kwam hij als bode in dienst der gemeente en werd op 23 Februari van datzelfde jaar aangesteld als bo de bij de Godshuizen. In 1934 werd hij tevens bode van het Waterschap de Hoge Maasdijk en in 1933 bode bij de Waterleiding Mij. Noord-West- Brabant. Hij werd op 31 Augustus 1891 te Heusden geboren. Moge hem nog verscheidene jaren van rustzyn gegeven. Zaterdagmorgen 30 December zal er tussen io en 11 uur op het ge meentehuis gelegenlieid bestaan om afscheid te nemen van onze gemeen tebode. VANAF 2 CENT AALBURG - Morgen, Zaterdagmiddag om i uur, zal in de Herv. Kerk de ver huring van zitplaatsen worden ge houden. AALST Het bericht enkele weken ge leden in dit blad geplaatst, vermel dende de toekenning van het Oor- logs-herinneringskruis aan dorpsgeno ten, behoeft enige aanvulling. Behal ve aan de reeds eerder genoemde inwoners is deze onderscheiding n.l. ook toegekend aan de heer G. van Ballegooijen Gzn. De in de Ned. Herv. Kerk gehouden Uniecollecte heeft f45,45 opgebracht. - Donderdagavond 21 Decem ber hielden de beide Meisjesvereni gingen gezamenlijk een Kerstwijding in de Ned. Herv. Kerk. Ds. Warmoltz opende met laten zingen van een Psalm, gebed en het lezen van een gedeelte uit Gods Woord. De decla matie verzorgd door Truus Vcrheij vond een aandachtig gehoor en ook de liederen, die door de meisjes 2- stemmig gezongen werden, vielen bi zonder in de smaak. Mevr. Warmoltz vertelde een Kerst verhaal, getiteld „Vrede op Aarde", een geschiedenis, die zich in de loop graven van de eerste wereldoorlog afspeelde en zeer goed bij het geheel paste. Ds. Warmoltz sloot op gebrui kelijke wijze deze genotvolle avond, waarvoor de belangstelling wel wat groter had kunnen zijn. -* Eerste Kerstdag, even voor de aanvang van dé morgengodsdienst- óefening ontdekten kerkgangers dat een begin van brand was ontstaan in het kerkgebouw van de Geref. Kerk. Door de warmte van het rookafvoer kanaal bleek een balk tussen het plafond en het dak in brand te zijn geraakt, terwijl ook het dak reeds begon te smeulen. Door kordaat op treden wisten enkele kerkgangers ver dere uitbreiding te voorkomen, daar ze er in slaagden met behulp van enkele emmers water de vuurhaard in de kiem te smoren. De schade is dan ook beperkt. De kerkdienst vond geen doorgang, 's Namiddags is weer normaal dienst gehouden. - Tweede Kerstdag 's avonds om half 7 is het kerstfeest gevierd met de leerlingen van de Ned. Herv. Zon dagsschool in de Ned. Herv. Kerk, waarvoor ook van de zijde der ou ders .grote belangstelling bestond. De kerk was dan ook geheel bezet, toen Ds. Warmoltz opende door te laten zingen Ps. 98:2, gebed en het lezen van een gedeelte uit Lucas 2. Hij heette voorts allen hartelijk welkom en sprak de hoop uit dat het een goede avond zou worden. De kinde ren zongen eerst enkele liederen, die zeer mooi klonken. De kerstgeschie denis werd door Ds. verteld, waarbij meerdere kinderen de profetiën en teksten keurig wisten op te zeggen. Sommige meisjes hadden zelfs een geheel hoofdstuk geleerd. Daarna werden weer enkele liederen gezon gen, waarvan één lied door de klein tjes. In de pauze is gecollecteerd en een tractatie ontbrak niet. Vervol gens is door Mevr. Warmoltz 'n prachtig kerstverhaal verteld. Jong en oud luisterde met grote aandacht en allen vonden het jammer toen het ten einde was. De 5 meisjes die de Zondagsschool gingen verlaten wer den door Ds. toegesproken. Ze ont vingen elk een kinderbijbel met een toepasselijke tekst. Elske van Veen bracht dank aan de leidsters voor alles wat ze voor hen gedaan hebben. Ook Mevr. Warmoltz sprak nog een woord tot de scheidende leerlingen. Tenslotte zongen de aanwezige ou ders een danklied en sloot Ds. War moltz met dankgebed, na gemeen schappelijk zingen van de Lofzang van Zacharias 1, deze goedverzorgde Kerstfeestviering. Alle leerlingen ont vingen na afloop een boekwerk en de nodige versnaperingen. ANDEL Bij beschikking van de Minis ter van Oorlog werd aan de oorlogs vrijwilliger wachtmeester J. Schou ten alhier, toegekend het ereteken „Orde en Vrede" met de gespen. De in de Ned. Herv. kerk al hier Zondag j.l. gehouden extra col lecte bracht de som op van f 162.83 Tot notabel in de Ned. Herv. kerk alhier is gekozeh de heer A. Kraaij Sr., terwijl de héren A, van van Andel en H. de Fijter hun her benoeming als ouderling hebben aan genomen. Tengevolge van de grote toe loop van leerlingen is de Chr. Land- bouwhuishoudschool, welke October 1949 in gebruik werd genomen, fei telijk reeds te klein geworden. Er wordt overwogen tot uitbreiding van de school te komen. EETHEN Op 1 Januari a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer Jac. Joh. Lankhaar te Eethen benoemd werd als koster der Ned. Herv. Kerk alhier, en tevens diezelfde jaren als begrafenisleider. Gezien zijn trouwe dianst in deze "beide functies, zal het de jubilaris die dag niet aan be langstelling ontbreken. GOHINCHEM. De grote veerboot Gorirtchem V is hedenmorgen weer in diens-1 gesteld. GENDEREN Op Zaterdag 30 Dec. desn.m. 7 uur, zal in de Herv. Kerk de jaar lijkse verhuring van zitplaatsen plaats hebben. Tweede Kerstdag werd alhier met de kinderen der Herv. Zondags school kerstfeest gevierd. Om half 7 opende Ds. H. J. Smit dit samenzijn door te laten zingen Ps. 98: 1 en 2, waarna hij voorging in gebed, en sprak vervolgens een kort openings woord. Door de kinderen werd hier op gezongen „Stille nacht". Door Ds. Smit werd de kerstgeschiedenis over Lukas 2 verteld, waarna door de kin deren ,,'tWas nacht in Bethlehems dreven" en „Heerlijk klonk het lied der Engelen" werd gezongen. Na het gemeenschappelijk zingen van de lofzang van Zach. vs. 1 en 4 werd er gepauzeerd, waarna de kinderen werden getrakteerd. Na de pauze wer den een drietal kerstliederen gezon gen. De vrije kerstvertelling „Toen de vlokjes vielen", door mej. Wal raven verteld, werd onder grote stil te aangehoord. Door een viertal klein tjes werd nog gezongen „De herder tjes lagen bij nachte". Vijf kinderen gingen de Zondagsschool verlaten en werden door Ds. Smit toegesproken. Zij ontvingen een bijbeltje en een diploma, waarna zij een afscheids lied zongen. Ook aan de leidsters en organist werd een boek uitgereikt ter waardering voor hun werk aan de Zondagsschool. Na nog gemeenschap pelijk te hebben gezongen Ps. 98:3, eindigde Z.Eerw. met dankgebed. Tot notabel in de Herv. Kerk is herkozen B. v. Wijlen Czn. NEDERHEiMERT De collecte, die gehouden werd tot dekking der kosten voor de viering van het Kerstfeest der Zon dagsschool, heeft f 302 opgebracht, 'n Prachtig resultaatAlle gevers en geefsters hartelijk dank! De kerkcollecte voor liet Re stauratiefonds der Ned. Herv. Kerk op het Eiland bedroeg f 38,98, de huiscollecte leverde het bedrag van f 10,65 °P> terwijl giften binnenkwa men van Wijk en Aalburg f 24 en dhr. G. A. v. Maren van Zaltbommel f 5,zodat in totaal f 78.63 het. fonds versterkte. NIEUWENDIJK De heren A. Brienen en H. C. O t te vanger zijn herbenoemd als leden van de commissie van beheer der Geref. Kerk. Op Zaterdag 30 December geeft de Chr. muziekver. „Crescendo" een uitvoering in Tavenu. Ds. Streefkerk, Geref. Predi kant te Oldebroek, heeft voor het beroep naar Nieuwenldijk bedankt. Het zoontje van A. Kieboom had het ongejuk een kan kokende koffie over zijn benen te krijgen, mei het gevolg dat het ernstige brandwonden opliep. Dr. Schols ver leende geneeskundige hulp. 1 Januari geeft het Chr. Kin derkoor „'t Knopje" een uitvoering in Tavenu. Tot onderling in de Geref. kerk is gekozen, de heer W. Boter blom. v Dames! Vooral nu POEDEROIJEN Tol ouderling in de Herv. kerk is herkozen de heer G. ten Ha gen en tot diaken, in de vacature D. Bok, A. v. d. Velden. Zaterdag 30 Dee. as., zal een stemming plaats vinden voor een Kerkvoogd, aftr. is de heer D. Bok Jzn. en voor twee notabelen, aftr zijn de heren Matth. Bok Wzn. en G. de Zeeuw. Alle aftredenden zijn her kiesbaar. De collecte gehouden voor liet Kerstfeest der Herv. Zondagsschool heeft het prachtige bedrag opge bracht van f 143.50. De Meisjcsvereniging „Esther" hoopt 11 Januari 1951 haar tweede jaarvergadering te houden in de Herv. kerk. 1 Tweede Kerstdag heeft de Herv. Zondagsschool met de leerlin gen het Kers Ige beu ren herdacht. Om 7 uur opende de lieer ten Ha gen op de gebruikelijke wijze het sa menzijn. Hij sprak er zijn grote blijd schap over uit, dat behalve de kinde ren zovelén waren opgekomen. Het kerkgebouw was zeer goed bezet. De voorganger, de heer Asmus, vertelde op verzoek de kerstgeschie denis. Uit de gestelde vragen bleek, dat de leerlingen met vrucht het oude rwij s volgen. Wat wend er geluisterd, toen de heer Asmus, hoofd der Chr. school te Huizen ,een verhaal vertelde. Onder leiding van de organist de heer Bok, zongen de kinderen op verdienstelijke wijze enkele kerstlie deren. Natuurlijk waren er gedienstige da mes, die de kinderen ruim onthaal den. Een vijftal leerlingen verlieten de Zondagsschool, een Bijbeltje werd als aandenken uitgereikt. Met een ernstig woord nam de heer ten Ha gen afscheid van tien. Een van hen dankte voor het ge noten onderwijs. Het was reeds laat geworden, toen de voorganger op gebruikelijke wij ze sloof. Het was een zeer goede avond. SLEEUWIJK De heer C. v. Wendel de Joo- de alhier viel heden de bijzondere on derscheiding ten deel, dat hem door de Minister van Economische Zaken een boekwerk werd aangeboden, van wege het feit, dat hij de best geslaag de candidaat was van het Midden stands-examen voor de Ned. Strijd krachten Overzee te Utrecht. De heer v. Wendel de Joode was opgeleid door de heer J. Eikelboom te Sleeuwijk. VEEN Tot ouderling en diaken bij de Ned. Herv. gemeente zijn herko zen de heren II. van Helden en P. den Dekker. WIJK EN AALBURG Maandag 1 Januari herdenkt de heer H. Bonman, postbode al hier, de dag dat hij voor 25 jaar bij de P.T.T. in dienst tract. Aan het slot van de Zaterdag morgen gehouden raadsvergadering, reikte burgemeester Landweer aan het raadslid K. Bouman Czn., namens de Minister van Oorlog, het oorlogsher - inneringskruis 1940 uit. De heer K. Bouman heeft in Mei 1940 voor liet vaderland gevochten in Limburg. De bazar, georganiseerd door de v.v. „Wilhelmina", welke heden Vrijdag 29 Dec. en morgen Zater dag 30 Dec. wordt gehouden in het Verenigingsgebouw, beloofd een suc ces te worden. Talrijk zijn de fraaie en nuttige geschenken, die werden bijeenge bracht door verschillende firma's, zo wel van buiten als binnen de ge meente, alsmede door de leden, do nateurs en supporters. De attracties zijn voorzien van waardevolle prijzen, zodat een be zoek aan deze bazar alleszins de moeite waard is. (Zie adv.)/ WOUDRICHEM De in de Ned. Herv. kerk ge houden collecte voor het Orgel- en verwarmingsfonds bracht op desofo van f 112.30. In deze 'gemeente is een plaat selijke prijzencom missie samenge steld, waarin zitting hebben de heren Ymert de Joode Gzn., voorzitLer; G P. van Ballegoijen, secretaris en O. Hol en L. G. Baks als leden. '->a I Grote sortering Nieuwjaarskaarten Hamea-Gelei voor Uw handen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2