Met BAAD en DAAD 's-Lands wijs's-Lands eer DRUKKERIJ VEERMAN Bonte Avond BAX AR •5 A.v.H.'tJes [«n» OLIEBOLLEN Verloren Gevonden en verloren voorwerpen Coöperatieve Boerenleeeliank „Almkerk" Nederlandsche Staatsloterij Algemene ledenvergadering op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 December 1950 Hl iermede maakt C. J. H. VAN OVER BEEK bekend, dat hij het bekende Café „Maaszicht" te Wijk en Aalburg, per 1 Januari 1951 hooft overgenomen van do Hoor Sportliefhebber? Opgelet Oudejaarssfeer.... Staat ter dekking BEZOEKT de Mwusjfi pil ZONDAG 31 DECEMBER (Oudjaarsdag) HEUSDEN, 10 u. en 6 u. Ds. W. Anker Oeref Kerk, 10 u. leesdienst, 6 u. Ds. Mulder uit Sprang AALBURG, 9.30 u. en 6.30 u. deheerv.d. End nit Aalst Geref. Qem., 9.30 u. en 6 u. leesdienst AALST, 9.30 u. Ds. Warmoltz en 2 u. eerw. keer Asmus Geref. Kerk, 9 30 u. leesdienst 4 u. Ds. Hoek Geref. Gem 930 en 2.30 u. leesdienst AMMERZODEN, geen dienst ALMKERK, 10 30 u en 6 u Ds. Henkei Geref Kerk, 9 u en 2 u. Ds de Graaf ANDEL, 9.30 u. Ds. den Besten, 6 u Ds. Ooms B.-BROEK, 9.30 u. leesd 6 u Ds. den Besten ÜESOIJEN, 10 u dhr. de Rooij uit Rijswijk, 2.30 u. Ds. Vermeulen BRUCHEM, 7.30 u Ds v. d. Bosch CAPELLE, geen opgaaf DOEVEREN, 7 u. us. Steenbeek. DRONGELEN, 9.30 u. Ds. Üoezer PUSSEN, 2 u. Ds. Smit DUSSEN (Hank), 2 u dhr P. van Helden EETHEN, 6 30 u. Ds Boezer GENDEREN, 9 u. leesdienst, 6 u. Ds. Smit Geref Kerk, 10.45 u. GAMEREN, 930 u. en 6.30 u. Ds. van Dijk "s-GRAVENMOER, 10 u. en 6 30 u. Ds. Kolkeit HEESBEEN, 930 u. en 6 u Ds Ewoldt KERK Wij K, 9.30 u Ds v d. Bosch MEEUWEN, 9 u leesdienst en 2 u. Ds. Hoeufft van Velsen Geref. Kerk, 10.30 u. leesdienst, 6 u, Ds. van Noort NEDERHEMERT, Nz 2 u. Ds. Warmoltz POEDEROIJEN, 930 u en 6 30 u. dhr. Asmus SPRANG, 930 u. en 7 u. Ds. Streefkerk UITWIJK, 930 u en 7 u. Ds. Woldinga VEEN, 930 u. en 6 u. Ds. Haverkamp Geref. Gem9.30 u. en 3 u. leesdienst. WASPIK, 9 30 u. en 6 30 u. Ds. v. Griethuysen WAARDHUIZEN, Geref Kerk, 9.30 u. Ds. Poelman uit Andel, 2 u. dhr. Dalmaijer Oeref. Kerk, (Art. 31), 9 30'en 2 u Ds. Aigra WELL, 10 u en 7 u. Ds de Graaff Geref. Kerk, 10 u. leesdienst, 2 30 u. Ds. de Kruijk uit Vrijh -Capelle WIJK, 930 u. Ds. Ooms, 2 u. Ds. Dijk uit Gameren WERKENDAM, 11 en 6 u. Ds. de Bruin Oeref Kerk, 9.30 en 3 u. Dr. Huijser Oir Oeref Kerk, 10 en 6 u. leesdienst Geref. Gem., 10 en 6 u. Ds. van Dam Chr. Geref. Gem., 11 u. en 7 u dhr. v. Kooten Herv. Evang. 9 en 5 uur dhr. Stekelenburg uit Utrecht WOUDRICHEM, 10 u. en 6 u. Ds. Groeneveld ZUILICHEM, geen opgaaf MAANDAG 1 JANUARI (Nieuwjaarsdag) HEUSDEN, 10 u. Ds W. Anker Geref. Kerk, 10 u. leesdienst AALBURG, 9 30 u. de heer v d. Ent nit Aalst Oeref. Gem9 30 u. leesdienst AALST, 9 30 u Ds. Warmoltz ANDEL, 10 u. Ds Oom9 B.-BROEK, 9 30 u. Ds. den Besten DOEVEREN, 10 u. Ds. Steenbeek EETHEN, 9 30 u Ds Boezer GENDEREN, 9 u. Ds. Smit Geref. Kerk, 10 45 u. GAMEREN, 9.30 u. Ds. van Dijk 's-OR AVENMOER, 10 u. Ds Kolkert HEESBEEN, 9.30 u. Ds. Ewoldt KERKWIJK, 9.30 u. Ds. v. d. Bosch MEEUWEN, 10 30 u. Ds Hoeufft van Velsen Geref. Kerk, 10 30 u. leesdienst POEDEROIJEN, 9.30 u dhr. Asmus SPRANG, 9.30 u. Ds. Streefkerk UITWIJK, 930 u. Ds. Woldinga WASPIK, 930 u. Ds. van Griethuysen WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, 9 30 u. dhr. Dalmaijer WELL, 10 u. Ds. de Graaff WIJK, 2 u dhr. Asmus WERKENDAM, 930 u. Ds. de Bruin Geref. Kerk, 11 u. Dr. Huijser Chr. Geref. Kerk, 10 u leesdienst Oeref. Oem, 10 u. Ds. van Dam Chr. Geref. Gem9.30 u. dhr. van Kooten Herv. Evang, 11 u. dhr. Stekelenburg uit Utrecht WOUDRICHEM, 10 u. Ds. Groeneveld WERKENDAM - Bij de Chr. Geref. Kerk al hier is beroepen Ds. P. v. cl. Bijl van Katwijk a. Zee. Voor de Marthastichting te Alphen a. d. Rijn is f 70,57 gecollec- öeerd. x Zaterdag 30 Dec. des v.m. 10 uur, zal de raad dezer gemeente in openbare zitting bijeenkomen. Er komen 9 punten op de agenda voor. Hedenavond zal de v.v. Koz. Boys, haar ledenvergadering houden, in de Sociëteit van de heer H. de Waal en de St. G. Partij in de con sistorie der Ger. Gem. Aan de fa. v. Oord alhier, is gegund de aanleg der aardbaan van weg voor de nieuwe brug te Heeren- yieen tegen f 789,000. Naar wij* ver- memen zal genoemde firma 2 Jan. a.s. met de Werkzaamheden aanvan gen. MARKTBERICHTEN DEN BOSCH. Op de markt van Woensdag .wer den aangevoerd3131 stuks vee, zijn de: 994 runderen, 111 vette kalveren, 997 nuchtere kalveren, 70 zeugen, 211 lopers, 977 biggen, 54 schapen en lammeren, 17 geiten. De prijzen waren als volgt: melk en kalfkoeien 700950, guiste koeien. 475675, kalfvaarzen 650925, klam- v«arzen 550625, guiste vaarzen 525 600, pinken 385485, graskalveren 180285, nuchtere fokkalveren. 105 135, nuchtere slachtkalveren 48 65, zware nuchtere slachtkalveren 90. lopers 6080, biggen 24 —38, drach tige zeugen 210—-235, schapen 80 105, vette lammeren 7080, geiten 3050. J. de Wt. Ik heb een uitkering van de noodwet-ouderdomsvoorzie ning. Maar ik bezit een eigen huisje, waarde circa f 4000.Wanneer ik dat huisje nu verkoop en het blijft op hypotheek staan, wordt er dan nog wat van mij afgetrokken? Antwoord: Voor de uitkering van uw toelage maakt het geen verschil of u het geld op hypotheek hebt staan, of niet. Het enige, wat verschil zou kunnen maken, is de verkoop som van uw huis. Bedraagt deze njl. meer dan de waarde, waar op, het huis getaxeerd is, dan vindt er ver meerdering van kapitaal plaats en zal men tot een nieuwe berekening van uw uitkering over kunnen gaan. Omgekeerd kan echter ook voorko men, n.l. dat u minder ontvangt dan waar het huis op berekend is. In dat geval zou men uw uitkering wel eens kunnen verhogen. Z. A. Ik ben 24 jaar en heb geen andere opleiding gehad dan de lagere school. Is het nu mogelijk met enige kans op succes een schriftelijke cursus te volgen voor water- of we genbouwkundige, bestaat er een der gelijke cursus en waar? Antwoord: Om een cursus voor water- én wegenbouwkundige te vol gen moet men in het bezit zün van een diploma MULO B, HBS 3-jarige cursus B of de voorbereidend mid delbaar technische opleiding van de Ambachtsschool gevolgd hebben. U doet dus waarschijnlijk het béste, u eerst met een ambachtschool in verbinding te stellen, daar zal men u ook vender de weg tot het door u begeerde doel kunnen wijzen, ons in ziens gaat dit niet via een schriftelij ke cursus. J'. D. - Ik ben een kleine boer en zit in het bestuur van een water schap, nu moet ik 4 a 5 keer per jaar schouw gaan voeren en zien of de waterleidingen enz. goed schoon gemaakt zijn. Kan ik nu in aan merking komen voor Kinderbijslag en tot wie moet ik ine dan wenden? Antwoord: Naar ons voorkomt, komt u niet voor kinderbijslag in aanmerking. Men moet daarvoor nl in loondienst zijn en er moet sprake zijn van een gezagsverhouding. Al ontvangt u vergoeding voor dat werk, geloven wij toch niet, dat uien hier nu kan spreken van loondienst. Mocht u er echter ineer van willen weten, dan kunt u het probleem voor leggen ,aan de Raad van Arbeid in. uw woonplaats, afd. Kinderbijslag A. B. Een werkgever heeft on der getuigen een werknemer aange nomen. Mag hij deze ponder meer zijn congé geven en een andier aan- neSnien? 1. Antwoord: Nee, dat mag hij niót. U doet het beste deze kwestie voor te leggen aan de afdeling ontslag yan het Arbeidsbureau. GEVONDEN: half December, een paar grijze wanten. Terug Je beko men bij G. Bouman, C 145, Aal burg. GEVONDEN: een paar schaatsen, in de omgeving van de ijsbaan te Poederoijen. Terug te bekomen bij Adri Schouten, A 215, Andel. VERLORENeen blauwe want. Terug te bezorgen bij M. v. Rijswijk, Aalburgsestraat B 277, Wijk. VERLOREN: een paar schaatsen, merk „Nooitgedagt", in de omge ving ijsbaan Poederoijen. Terug te bezorgen bij G. Kolf, Maasdijk 66, Rijswijk. VERLORENEen reservewiel miet band, gaande van Meeuwen via Nieu- wendijlc naar Sleeuwijk. Tegen belo ning terug te bezorgen bij firma Wal raven en Vos, Meeuwen. VERLOREN: een paar klompen (gele trip), tussen Wijk en Heus den. Terug te bezorgen bij v. Loon, Nieuwe Burchtstraat, Heusden. een grote en mooie sortering visitekaartjes. VERLORENop de weg van Hank naar Dussen, een "heren-polshorloge. Tegen beloning terug te bezorgen bij A. C. v. d. Pluijm, Kerkstraat 35, Hank. ADRI VOS BAS OCKERS IÜ .4: Si 95 8: :fc' Si Si 8:3: Si 85 8: 58 8:8: 8: Si P. NAAYEN J. NAAYEM-KANT is:'XTX' X X X X XTCX7XI Aaltje Petronella van de Werken- van Ooijen, Kennisgeving* Arnoldus Johannes Timmermans, WILLEM DUIZER, WILLEM DUIZER. Dinsdag 2 Januari Mej. CORRIE TEN BOOM SPREKEN C. J. H. van Overbeek. E. Duisterwinkel. JOH. MILLENAAR H. M. NOOTEN Te koop: een paar nieuwe SCHAAATSEN (draaiers). TE KOOP: HOUTEN SCHAATSEN „ONS GENOEGEN" S L IJ P E N SCHAATSEN Notaris J. R. AFFOURTIT enige Landbouw- inventaris en Inboedel, Heren-Polshorloge En '0 GEURIGE SIGAAR Toneelgezelschap «O.D.G.- THE RIGO BOYS en de Accordeonist Martinie te GENDEREN Gezelligheid! Gezelligheid! Ford-onderdelen Ruilmotoren WAALWIJK. Wenst U iets te kopen of heeft U wat aan te bieden Een „N. v. H.'tje" geeft uitkomst I 5555! Wij, Nederlanders, zijn gewend, onze Familie, Vrienden en Kennissen, bij de jaarwisseling per visitekaartje het aller beste te wensen. Voor deze oeroude traditie hebben wij Uw order visitekaartjes wordt door ons tot in de finesse verzorgd. Een ruime, moderne letterkeuze staat U hierbij ten dienste. TELEF. 19 HEUSDEN ff: lil 2$i li: i VERLOOFD: S: en i* ifi •ij 8: i Meeuwen p ga jij 1 Januari 1951 dXX X_X_X_X_>C_X_X_Xj© In plaats van kaarten Op Dinsdag 2 Januari 1951 hopen onze geliefde Ouders en de dag te herdenken, dat zij voor I2V2 jaar in de Echt wer den verbonden. Hun dankbare kinderen: Beppie Jopie Hennie Nellie jozina Pieter Giessen, 29 December 1950. Achterstraat 51. Gelegenheid tot feliciteren Dins dag 2 Januari van 2—5 en van 7 10 uur. Heden ontsliep, zeer zacht en kalm, in haar Heere en Heiland, mijn innig geliefde Vrouw en onze zorg zame Moeder, Behuwd- en Groot moeder, in de ouderdom van ruim 78 jaren. Haar geloofszekerheid is ons tot grote troost. Psalm 116. Capelle (N -Br.). A. van de Werken. Wed, J. de jong- van de Werken. H. van de Werken. D. M. van de Werken- Pruijssers. Waalwijk, E. A. Quirijns- van de Werken. H. Quirijns. Capelle (N.-Br.), D. van de Werken. A. van de Werken-Vos. Sprang. G. van de Werken. Fr. van de Werken- v. d. Broek, Capelle (N.-Br.), A. van de Werken. Ci van de Werken- van Drongelen. K. van de Werken. A. van de Werken-Colijn. Raams'1 in Vc veer, A. G. Aefsteii.: van de Werkeft." Joh. Kerstens. En Kleinkinderen. Capelle (N.-Br.), 27 Dec. 1950. De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag a.s„ om 14 uur. Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het overlijden van mijn lieven Man, Joxephus Willem Maria v. d. Heijden, betuig ik mijn hartelijken dank. K. v. d. Heijden—Eichler. Heusden, December 1950. Om reden dat onze Zoon en Broer. Willem Christoffel, vermoedelijk D. V. Zaterdagavond om circa 10 uur thuis komt uit Indonesië, wordt gaarne be zoek verwacht op 1 Januari 1951. JOHsi VAN HERWIJNEN. Giessen. Heden behaagde het de Heere, na een langdurige ongesteldheid, zacht en kalm, van ons weg te nemen, onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader. Wedn. van Gerritje Brienen, in de ouderdom van 75 jaren en 6 maanden. Veen, Jenneke M. Timmermans, jan Timmermans. Maria W. Timmermans, Andel, Dirk A. Timmermans. C. Timmermans- Sterrenburg en Kind. Veen, Arnoldus Timmermans Jr. Gerrit Timmermans. Veen, 22 December 1950. Heden nam de Here, na een lang durig, geduldig gedragen lijden, in de volle zekerheid des geloofs, van onze zijde weg, onze geliefde Zoon, Broeder en Oom. in de ouderdom van 34 jaren en 11 maanden. Luc. 2 29, Nu laat Gij Here Uwen dienst knecht gaan in vrede naar Uw Woord. Almkerk, Wed. M. Duizer- van Wijngaarden. Raamsdonk, M Pruissers-Duizer. P. Pruissers en Kinderen. Almkerk, A. Duizer. A. M. Duizer-Kloots. Dubbeldam, M. Bras-Duizer. B. Bras en Kinderen. Andel, G. Duizer en Kinderen. M. Duizer-van Wijngaarden. Andel. A. W. Timmermans-Duizer. D. Timmermans en Kinderen. Almkerk, 24 December 1950. Dirigent, Bestuur en Leden van de Muziekvereniging „Nooit Ge dacht", geven met leedwezen ken nis van het overlijden van hun trouw Mede-lid en Vriend, Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in ere worden gehouden. HET BESTUUR. Almkerk, 24 December 1950. worden de lessen aan de breischool van .(tasters de Graaff te Aalburg herwat Scrijfster van het boek Gevangen en toch zal D.V. op 1 Januari a.s., des nam. 2.30 uur, in het Nutsgebouw te Rijswijk (N.-Br.), over haar belevenissen in de concen tratiekampen Vucht en Ra vensbroek. Komt allen deze lezing bijwonen en brengt kennissen mee In verband met de jaarafsluiting der boeken, zal de Bank van 1—15 Ja nuari 1951 gesloten zijn. In dien tijd worden geen zittingen gehouden. HET BESTUUR. Hiermede maakt E. DUISTERWINKEL, Café „Maaszicht" te Wijk en Aalburg, bekend, dat hij met ingang van 1 Ja nuari 1951 zijn zaak heeft overgegeven aan de Heer Hij dankt biermede zijn cliënten voor het jaren lang in hem gestelde ver trouwen en beveelt zijn opvolger gaarne bij U aan. E. DUISTERWINKEL. De Cliënten kunnen er van overtuigd zijn. dat de zaak op dezelfde prettige wijze zal worden voortgezet. Beleefd aanbevelend, C. J. H. VAN OVERBEEK. Zaterdag 30 Dec. des nam. van 1-9 uur en Maandag 1 Januari de gehele dag verse oliebollen verkrijgbaar bij BERGSTRAAT WIJK Op 29 Januari a.s. begint de 512de TREKKING der Staatsloterij. Vanaf 8 Januari loten verkrijgbaar bij de Debitante der Nederl. Staatsl. Breestraat Z 138, Heusden, Tel. 80. Tevens een Gelukkig Nieuwjaar gewenst. Te bevragen bij C. van Tilborg, Hoge Maasdijk, A 102, Wijk. 1 paar nieuwe voor schoenenmaat 42, Bij Thomas M. BUIJS, Provincialeweg BI26, Herpt (Heusden). IJSCLUB te WIJK EN AALBURG op DINSDAG 2 JANUARI 1951, in de zaal van café D. VAN WIJK te Aalburg. Aanvang 7.30 uur nam. Het Bestuur. Voor het vakkundig van alle soorten op een speciale machine naar J. v. d. Berg p/a J. v. Voorthuizen Korn 56 - DUSSEN - Tel. 42 te Dussen, is voornemens op Vrijdag 5 Januari a.s., des nam. 2 uur, ten verzoeke en ten huize van A. BREN- DERS, Baan 17 te Dussen, in het openbaar te verkopen: wo. Treinwagen, 2-scharige Wentel- ploeg, Haardkachel, Platte buiskachel, enz. Bezichtiging een uur vóór de ver koop. Betaling contant. op de weg van Hank naar Dussen, een Tegen beloning terug te bezorgen bij A. C. v. d. PLUIJM, Kerkstr. 35, Hank. Warmte Gezellighaid uit de HEUSOCM Import cigaretten en Tabakken Siias shag - Steeds meer in trek te geven door het met medewerking van de bi) C. van Wijk, op Zater dag 30 December 1950. Aanvang 7 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Prijs der plaatsen f 1belasting in begrepen. Prima G. Y. dekbeer, van zeer goede afstamming, ingevoerd uit Noord-Hol land, Vader le prijs Nat. Tentoonst, Den Bosch, tevens kampioen te Alkmaar. Vrij van familieteek. Beleefd aanbevelend, JAC. KOOPS N. steeg 3 - DUSSEN te houden door de v.v. »WILHELMINA« te Wijk en Aalburg, in het Verenigingsgebouw aan de Bergstraat. Aanvang Vrijdag 6 en Zaterdag 5 uur Verschillende attracties Fraaie prijxen Vrij entree Het Bestuur Prijs per advertentie van hoogstens 20 m.m., enkele kolom, f 1,p, pl« ook voor oude typen. DE GRAAFF Co. Telefoon 194

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3