Fa.Q,y, d. WATER PRIMA DEKRIET. Stoksnoeizagen HET WAPEN VAN AMSTERDAM MODEHUIS i I FRITS VAN DER VEN Radio Apparaten WIJK EN AALBURG UITSLUITEND BETERE WIJNEN Reparaties - Kunstgebitten „GEZWOREN VIJANDEN" Van der Zalm heeft ze kleedt iedere vrouw elegant Regelmatig ontvangen wij de nieuwste PHILIPS en N.S.F* Technisch Bureau „ELGD" Telef. 12 Eethei ROUWDRUKWERKEN ADR. VERWIJS Pootaardappelen Kuikenbon Geen speciale uitverkoop-goederen, Wilt U hiervan profiiteren, Raadsvergadering gehouden op Zaterdag 23 Dec., des v.m. 10.30 uur. Voorzitter: EdelaChtb. Heer C B. J. Landweer. Secretaris: WelEd. Heer W. Bon man. Aanwezig alle leden.. De Voorzitter opent met liet for muliergebed. De Secretaris leest de notulen der vorige vergadering, die onveranderd worden vastgesteld. Alleen, merkt de heer v. Helden op, dat hij, toen het ging over de overname van de pol derwegen in Aalburg, heeft tegenge stemd door de onbillijke verhouding tussen deze overname en die van de wegen van de polder van Wijk. Van de polder Aalburg werden alle, van de polder Wijk slechts een gedeelte der wegen overgenomen. De Voorzitter merkt op, dat dit niets met de notulen te maken heeft, men kan over deze kwestie niet op nieuw gaan discussieren, want dan komt men aan geen eind. Ingekomen stukken. Het bekende adres van de raad van Finsterwolde naar aanleiding van de door de regering voorgestelde maatregelen ten opzichte van deze raad, wordt op voorstel van B. en W. aangenomen voor kennisgeving Adres van het gemeentebestuur van De Wijk, met verzoek om aan zijn adres tot de regering en Tweede Kamer, waarin wordt aangedrongen om voor de wegenbelasting een bil lijker belasting, in het leven te roe pen .adhaesie te betuigen. De Voorzitter merkt op, dat hier straatbelhsting wordt bedoeld. Hoe wel B. en W. het met het adres eens zijn, dat deze belasting ten opzichte van landeigenaren een onbillijkheid vormt, stellen zij vpor dit adres voor kennisgeving aan te nemen, aange zien het hier gaat over een kwestie, die meer bij de Vereniging vanNe- derl. gemeenten thuisbehoort. De heer v. Helden meent, dat ge rust adhaesie kan worden betuigd. Hoe meer adhaesiebetuigjngen, hoe beter het is. De Voorzittei- zegt, dat B. en Wj zich hiermede ook wel kunnen ver enigen. I Met algeméne stemmen wordt be sloten adhaesie te betuigeji. Verzoek van de Bond van Land en Z ui velar beiders in Groningen, om adhaesie te willen betuigen aan zijn adres tot de regering, waarin wordt aangedrongen op wijziging van de loonnormen in de overbruggingsrege- iing. B. en W. stellen voor, dit adres voor kennisgeving aan te nemen, aan gezien het bewerkstelligen dezer wij ziging op de weg der arbeidersor ganisaties ligt, met welk voorstel de raad het eens is. Adres van de bedrijfsraad in het bouwbedrijf, waiarin wordt aange drongen, niet te veel woningen in eens aan te besteden, in verband met de materiaalpositie in ons land. Op voorstel van B. en W. wordt ook dit adres voor kennisgeving aan genomen, aangezien hier niet te veel woningen tegelijk worden aanbesteed. B. en W. stellen vervolgens voor aan de Stichting voor de Welvaart voor het Land van Heusden en Al- tena, op diens verzoëk ©en. subsidie van 4 ct. per inwoner voor het jaar 1950—*51 toe te kennen. B. en W. zijn nog niet ten volle van het nut der Stichting overtuigd, doch menen niettemin, dat haar een kans moet worden gegeven en bovendien dat de gemeente zich in deze niet moet iso leren, nu zo ongeveer alle gemeenten tot subsidiëring hebben besloten. Met algemene stemmen wordt liet voorstel van B. en W. aangenomen. Thans komen aan de orde oen drietal verzoeken voor het aankopen van 'n strook grond voor de bouw ener woning n.l. een van L. van Wijk, te Aalburg, die een perceel vraagt ter grootte van 20 bij 30 mëter en eenzelfde verzoek van J. H. Bouiman, eveneens terzelfde grootte, beide in de Lange Steeg, naast de reeds ge bouwde woningen. Het derde verzoiek is van de Boerenleenbanken „Land bouwbelang" te Aalburg en „Wijk «n Aalburg" te Wijk, voor aankoop van een perceel bouwgrond aan de Bergstraat, naast de in aanbouw zij n- de woning van W. Boza, voor de bouw van een bankgebouw met wo ning. t Op voorstel van B. en W. worden alle drie verzoeken aangehouden Sat vTvoiunte Békend is, dat iS-£©meente voor 1951 krijgt toege wezen. Op het ogenblik is geen bouw volume beschikbaar. Vas ts telling gemeentebegroting, die der afdeling Aalburg en van het Elec- triciteitsbedrij f dienstjaar 1951. De Voorzitter verzoekt de com missi e van onderzoek rapport uit te willen brengen. De heer Roza zegt, dat zich aan bet slot van de commissievergade ring een zodanig politiek de bat ontwikkelde, dat vergeten, werd ©en rapporteur aan te wijzen. Spr„ zal die taak maar op zich nemen. Het onderzoek gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat de commissie kan voorstellen deze be grotingen vast te stellen, zoals ze «oor B. en W. zijn aangeboden. Wel heeft «de commissie bij enkele pun ten stilgestaan o.m. bij de verbetering der wegen. De commissie is over tuigd, dat ook B. en W. de meiting zijn toegedaan, dat deze verbetering dringend nodig is. Zij wil in deze dan ook geen voorstellen doen, doch al leen B. en W. deze verbetering nog maals aanbevelen en te verzoeken ze warm te houden. Verder de kwestie van zand strooien bij gladheid dei- wegen. De commissie zou B. en W, willen aanbevelen na te gaan of het in de toekomst niet mogelijk is, bij voorbaat zand aanwezig te hebben, als deze gladheid, zoals thans het ge val is, zich voordoet. Spr. kant in deze ook de moeilijkheden die er zijn, doch is het niet mogelijk plaat sen te zoeken, waar dit zand opgesla gen kan worden. Een der commissie leden had de gedachte de armlastigen te verzekeren tegen de kosten van ziekenhuisverpleging. Aangezien men deze kwestie niet kan overzien, heeft de commissie geen voorstel, doch geeft zij de gedachte aan B. en W ter overwegming. Bij de begroting van het G.EJB. werd in de vergade ring de gedachte geopperd, iets te dóén voor de kleine krachtverbrui- kers, er zit nu werkelijk een onbil lijkheid zodat de commissie ook de ze kwestie in de hand acht van B. en W. wil aanbevelen. De Voorzittier zegt, dat de kwes tie wegenverbetering een punt van zorgen voor B. en W. vormt en het college daaraan ook zijn volle aan dacht zal schenken. De kwestie is op het ogenblik aanhangig bij Ged. Staten. B. en W. hopen van harte, dat ze binnenkort opgelost zal kun nen worden. De heer v. Helden merkt op, dat de Voorzitter in dé laatste vergade ring een bedrag van! 7 k 8 tón heeft fenoemd als deze wegen met klin- ers werden verbeterd, doch hij heeft vjpi iemand, deskundig op dit gebied, een bedrag van 4x/2 ton horen noe men. i De Voorzitter zegt, dat hij bij zijn berekening, die niet op deskundige gevens berust, is afgegaan op de kosten van wegenverbetering in de gemeente Veen. De lieer v. Helden zou nog steeds de wegen met klinkers verbeterd wil len zien. De aanleg is wel duurder, doch het onderhoud is veel lager dan voor asfalbedekking. De Voorzitter belooft, dat B. en W in deze zullen doen wat ze kunnen. De heer v. Helden merkt op, dat het leen jaar geleden is dat de we gen zijn overgenomen en in al die tijd is er niets gedaan om ze verbe terd te krijgen. De Voorzitter zegt ook wel iets te voelen voor verzekering van de arm lastigen tegen de kosten van zieken huisverpleging. B. en W. zullen dit inagaan. Hij hoopt ook, dat iets ge daan zal kunnen worden voor de kleine krachtverbruikers. Wat de kwestie van liet zandstrooien betreft, daarin zitten veel moeilijkheden Als men in. September begint met het opslaan van zand, gaat er veel van verloren. Wethouder Michaël merkt op, dat dit altijd op de Raveinswaard te Veen te krijgen is en niet tó duur. De Voorzitter zegt, dat de gemeen te daar weieens zand beeft laten ha len, maar zo goedkoop is dit ook niet. 1 1 Wethouder v. Wijk is het met de andere heren eens dat het nodig is dat er bij gladheid zand gestrooid wordt, maar om daarvoor opslag plaatsen te maken, is niet zo eenvou dig. Als iemand een oplossing weet, zal hij deze gaarne aannemen. Na nog enige discussie, wijst Wethouder van Wijk op het idee van cementen bakken, zoals de boeren wel laten maken voor hun pulp. De heer Roza dankt de Voorzitter namens de commissie voor zijn toe zeggingen en wijst er op, dat, zoals nu al weer is gebleken een gedach- tenwisseling soms een oplossing aan de hand doet. Als een overdekte bak wordt gemaakt als door Wethouder v. Wijk bedoelt, kan daar het zand in worden opgeborgen. De heer K. Bouman zag gaarne een specifieke reken in o- i ste verbetering Van laat- de Hoge MaLdhï wegdek op vooruitgegevS 1 u -ajn f4°°° is niet. JL d?;ch verbetering Maasdijk, even, doe geste,d. ZOak h« ^'£5 voor- DeL Voorzitter aegt dat „et werk \xr <1, j XS tegengevallen. Wethouder v. Wijk heeft de over- uiging dat de gemeente met de on- clei handse besteding is beetgenomen. Wethouder Michaël heeft hierover met de heer v. L oen en gesproken, die opsomming gaf van tegenvallers. Hij gaf tevens op om 3 k 4 m3 niet te betalen. De aannemer heeft wiel de helft aan het werk verdiend, was dat niet het geval geweest, dan zou hij zijn arbeiders, die zo vaak langs de dijk lagen, meer achter hun broek hebben gezeten. Beter toezicht is in het vervolg wel gewenst. De Voorzitter is het hiermede eens en tevens dat het ook beter is der gelijk werk voortaan publiek aan te besteden. Dat neemt echter niet weg, dat de dijk een zorgenkind voor de gemeente zal blijven. De heer Roza vraagt of er ook garantie op het werk is; bij C. van Rijswijk ligt het nieuw ingebrachte alfalt er al weer half uit. De Voorzitter zggt dat de dijk voor het tegenwoordige verkeer te smal is, bij het uitwijken van zware wa- gens drukken deze het asfalt weg, de aannemer is daarvoor niet aan sprake1 lijk. De heer K. Bouman heeft geen post op de begroting gezien voor de uitbreiding van de waterleiding voor de nog niet aangesloten delen der ge meente. De Voorzitter zegt dat, als daartoe wordt besloten, dit zal moeten gebeu ren bij begrotingswijziging. De gem.-begroting wordt hierop voor de gewone dienst vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op het bedrag- van f 179138,17 met een post on voorzien groot f 1983,82, de kapi- taaldienst niet een ontvangst van f115689,84 en uitgaaf fr 14,689,84 Voordelig saldo f 1000. De begroting voor de afdeling Aal burg in ontvangst en uitgaaf qp f4586,40 en een post onvoorzien van f260,06, de kap.dienst op f 1728,06. Die van het G.E.B. in ontvangst en uitgaaf op f 35633>4' Het bedrag per leerling voor bet openbaar onderwijs voor het jaar 1951 wordt vastgesteld op f 22,36 per leerling met inbegrip en op f r9>55 zonder kosten van instand houding der school. Vaststelling bouwcredietregeling in gevolge de premieregeling woning bouw 1950. De Voorzitter zegt dat deze vast stelling nodig is in verband met de wijziging door het rijk van de fi nancieringsregeling. Voorheen r/crcl een bedrag per jaar door het Rijk betaald, voortaan ontvangt men een bedrag ineens. De regeling wordt hierop vastgesteld. Van de rondvraag wordt geen ge bruik gemaakt, zodat de Voorzitter de vergadering sluit. Hierna reikt de Voorzitter namens- de Minister het Oorlogsherinnerings- kruis voor het: jaar 1949 aan het raadslid K. Bouman Czn. uit. Hij noemde het een grote eer dit te mo gen doen en sprak de hoop uit dat Bouman dit sieraad vele jaren bij feestelijke gelegenheden zal mogen dragen en dat, als weer een be roep op hem zou worden gedaan, hij dan weer bereid zou worden gevon den, voor het vaderland op de bres te staan. De heer K. Bouman dankte de Voorzitter voor zijn woorden en hoe wel hij hoopt, dat het niet zal nodig zijn, geeft hij de verzekering dat hij, als daartoe weer een beroep wordt gedaan, weer bereid gevonden zal worden, het vaderland mede te ver dedigen. Kunstschaatsen Woudrichem Tegen billijke prijs te koop: Op Nieuwjaarsdag is onze Druk kerij alléén geopend voor Dag en nacht Telefonisch te be reiken onder No. 19 J. VAN STRATEN ZWEEDSE ANDEL (N.Br.X enz. I heeft met de Balans-Opruiming een speciale aanbieding Mantels, Japonnen, blouses e« rokken doch restanten van onze bijzonder mooie collectie tegen sterk verminderde prijzeet wacht li dan niet te lang, daar de voor raad niet groot is Ook in de uitverkoop handhaven wij onze leuze KERKSTRAAT 16a Tel. 8217 's-HERTOGENBOSCH Ook voor Reparatie staan wij steeds voor U klaar VOOR ALLES OP HET GEBIED VAN ELECTRICITEIT EN RADIO Official PHILIPS en N.S.F. Service. UWERKERK Voor stalen en houten en ook Kinderschaatsen alles merk „Nooit gedagt" SLAAGT U BETER bij Wist U, dat wij nog steeds alle maten Kinder- en Dames kap laarzen en Heren knielaarzen voorradig hebben? EEN PARTIJ Te bevragen 1 Fa. Gebr. Hakkers, Tel^f 14 Werkendam. „KLEON" en „ROLLUX" Rijwielen Agent voor Wijk en Aalburg „REX" Rijwiel Hulpmotoren Agent voor Wijk en Omstreken M. Q. BLANKERS, Rijwielhandel Wijk en Aalburg Tel. no. 51 Drukkerij VEERMAN, Heusden Sneller, beter en goedkoper I Hoogstraat 348 Woudrichem BERGSTRAAT WIJK Giro 260943 - Tel. 23 d./n. Handel in 80EDQEKEURDE Denkt eraan, tijdig Uw aan te vragen en aan ons op te zenden. HEUSDEN Tel. 13 Alléén ZATERDAG 30 DECEMBER a.s. Aanvang 8 uur. Slechts één voorstelling. JONN WAYNE - MARTHA SCOTT - ALBERT DEKKER Olie regeert de wereld van het avontuur. Toegang 14 jaar Oudejaarsavond en Nieuwjaarsavond na zeven uur GESLOTEN Frits van dc% Ven u iIBH Hl Wendt U tot ons en wij leveren U uit voorraad of op de kortst mogelijke termijn een toestel van een der bovenstaande wereldmerken. Wij laten U deze toestellen graag eens rusttf bij U thuis beluisteren zonder enige verplichting uwerzijds. Wij beschikken over de meest moderne meet-instrumente» waardoor wij Uw toestel vakkundig en vlug kunnen repareren

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4