fRr Jtaliano HEUSDEN ZUILICHEM 'V Burgerlijken Stand Raadsvergadering gehouden op Donderdag 21 Deê., nam. 8 uur. DAAR NIET HIER WEL het lekkerste middel Raadsvergadering gehouden O] 1 Dinsdag 19 December 1950. ,(1 WERKENDAM. 9 CORRECTIE. Voorzitter: Ede lach tb. Heer A. v. Delft. Aanwezig alle leden, behalve de heer te Vruchten. De Voorzitter opent met het for muliergebed. De notulen worden vast gesteld. Ingekomen stukken: Een aantal goedkeuringen door Ged. Staten op vroeger genomen, raadsbesluiten. Rapport van het Ve- fica tie bureau van de Ver. van Ned. gemeenten over gedane kasopnemin- gen bij gemeente-ontvanger en se- cretariekassem, welk rapport ter in zage wondt gelegd. Rapport van de Schoolartsendienst. Schrijven van de Bond vdn Land- en Zuivel arbeiders te Groningen, waarin wordt verzocht adhaesie te willen betuigen, aan,, zijn adres tot de regering om de loon.'- no ruien voor de overbrugging te wil len herzien. Eenzelfde verzoek van het gemeente bes tuur van De Wijk over zijn adres over de wegenbelas ting tot de regering en een van de raad van Finsterwolde naar aanlei ding van liet voornemen der rege ring tot het instellen van een rege ringscommissaris in die gemeente. Al deze stukken worden, voor ken nisgeving aangenomen. Verzoek van de kerkeraad van 'de Evang. Lutherse gemeente om sub sidie in de bouw harer nfieuwe kJiic. Op voorstel van B. en W. wordt besloten dit verzoek tot een. volgende vergadering aan te houden, aangezien nadere inlichtingen zijn gevraagd,die nog niet zijn. ontvangen. Verzoek van enige voetgangers en wielrijders nabij de scheepswerf de Haan en Oerlemans, met verzoek tot bijplaatsing van een lichtpunt aan de Wielslraat De Voorzitter deelt mede, dal een zelfde verzoek vorig jaar ook is ge daan en toen was besloten het eerst nogeens te proberen niet sterker lam pen. Het is gebleken, dat dit niet heeft geholpen ten het er nog Jee don ker blijft, zodat B. en W. voorstellen e.- thans een lichtpunt bij te doen plaalsefn, met welk voorstel de raad accoord gaat. Verzoek van de Bedrijfsraad voor het bouwbedrijf, waarin. wondt Ver zocht (niet te vetel woningen te gelijk te doen aanbesteden. Aangezien dit hier niet plaats vindt wordt ook dit schrijven voor ken nisgeving aangenomen. Schrijven van de firma de Haan ©n Oerlemans over de uitmonding van de nieuwe riolering. De Voorzitter deelt made, dal over dit adres het advies is gevraagd van de Inspectie van de afvoer en zuive ring van. afvalwater, alsmede die van de Volksgezondheid en het architec tenbureau Hooijkaas. Op voorstel van B. en W. wordt dit verzoek aangehouden, aangezien deze adviezen nog niet zijn ontvan gen De beer Dekker acht de aange voerde motieven van. de firma van groot belang en. geeft de raad in overweging hel verzoek, ondanks de adviezen, goed te bezien in de rich ting zoals in hel adres wordt aange geven. 1 De Voorzitter meent, dat discus sie, zolang de adviezen niet zijn ont vangen, geen zin heeft Op voorstel van B. en W. wordt besloten tot het aangaan van een kasgeldlening groot f400.000'voor 1951. Op verzoek van het schoolbestuur om verhoging van het bedrag per leerljng voor het kleuteronderwijs, wordt dit van f3 op f5 gebracht, met ingang van 1 Januari 1951. De heer Verschuur vraagt of B. en W. van mening zijn, dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor de rijkssubsidie, zoals die in de niéuwe wel wordt vastgelegd, De Voorzitter zegt, dat deze 1' 5 nog lang niet toereikend zijn tot dek king der kosten, van dit onderwijs. Ds. Anker heeft .spr. verzekerd, dal. d.eze kosten op 50 a (50 gulden, per leerling komen. De heer Verschuur wijst er op, als de rijkssubsidie dus op f40 per leerling komt, zoals wondt verwacht, de gemeente dan nog 20 a 25 gulden per leerling zal moeten bijdragen. De Voorzitter acht dit niet nood zakelijk. i i Van het bestuur van de afd. Herpt van de N.CJB. is een. verzoek ingeko men om haar een subsidie te wil len yerlenen van f125.ten behoe ve van de algemene Tuinbonwcursus die in. de winber 1950'51 in Herpt weder zal worden gehouden. In. de memorie van toelichting woixlt er op gewezen, dat deze winter het aantal cursisten belangrijk hoger is dan an dere jaren ,het 'bedraagt zelfs 43, zodat tot splitsing in 2 paralelkl assen moest wonden overgegaan, zodat de lessen 5 'avonden per week van 3 uren in. beslag nemen. Ook de ge meenten Drunen en Vlijmen is om subsidie gevraagd voor de teerlingen, die uit die gemeen ten de lessen vol gen. Op voorstel van B. en W. wordt met algemene stemmen het verzoek intgewilligd 'en de subsidie verleend. Op het verzoek van „Onze Marine" te Hilversum om subsidie, wordt op voorstel van B. en W. besloten een subsidie van fiÖ toe te kennen, als, blijk van waardering voor het con m i lé. "Verzoek „van J. van Bpmimel te Hedikhuizen om hem onderhands een stuk gemeentegrond te willen ver huren. De Voorzitter deelt mede, dat ge bleken is, dat de heer J. J. v. Bom mel met hel plaatsen van een afras tering langs zijn perceel een strook gemeentegrond in bezit heeft geno men ter grootte van ongeveer 13 M2 vandaar thans zijn verzoek. De strook heeft voor de gemeente weinig waaarde, maar'ter erkenning van het eigendomsrecht stellen B. en W. voor een huur van 1 gulden per jaar te bepalen. t De heer Dekker vraagt of de heer v. Bommel deze strook onwetend of met opzet in gebruik heeft genomen. De Voorziitter kan hierop geen antwoord geven, maar neemt aan, dat liet onwetend is gebeurd. De lieer Dekker zag gaarne, dat in het vervolg eerst een verzoek wend gedaan alvorens grond van de ge meente in bezit wordt genomen en de raad voor een voldongen feit wordt gesteld. De Voorzitter is van oordeel, dat als werkelijk te goeder trouw is ge- geliandeld, zulks toch niet mógelijk is. Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. Verzoek van liet R.K. Schoolbe stuur om beschikbaarstelling van gel den ex-artikel. 72 der Lager-onder- wijswet 1920 ten behoeve van de Meisjesschool voor: a. vernieuwing van het gods dienstonderwijs tot een bedrag van f 237,85; b. voor leermiddelen ten behoe ve van het voortgezet gewoon lager onderwijs, ten bedrage van f651,50. In dit 'bedrag is wegens oorlogsscha de 'begrepen f 247,80. De Inspecteur van het Lager On derwijs is omtrent deze aanvrage ge hoord en adviseert de aanvrage sub a te beperken tot f 165 en de aan vrage sub b in zijn geheel toe te staan. B. en W. stellen voor over eenkomstig het advies van de In specteur te 'besluiten. De lieer Dekker heeft al eens meer moeten constateren dat meer ge vraagd wordt dan blijkbaar nodig is. Van het openbaar onderwijs komen nooit geen vragen binnen. Spr. zag gaarne dat ook op dit gebied zuinig heid werd betracht. De Voorzitter merkt op dat het Openbaar onderwijs geen aanvrage ex artikel 72 kan doen en hij wil er op wijzen dat de scholen in vroegere jaren te kort zijn gekomen, iets wat zich thans nog wreekt. De aange vraagde middelen zijn niet uit de gewone bijdragen te bekostigen, van daar dat ze vólgens artikel 72 wor den aangevraagd. Spr. meent dat het geld dat aan het onderwijs wordt uitgegeven, goed besteed is. Met al gem. st. wordt hierop over eenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. Aengezien de bestaande verorde ning op de heffing van marktgelden per 1 Jan. vervalt, wordt tot vast stelling van een nieuwe besloten. Voorstel van B. en W. tot vaststel ling verordening, regelende het toe kennen van een tijdelijke tegemoetko ming in de kosten wegens verzekering tegen de kosten van ziekte of onge val aan een gedeelte van het gemeen te personeel. (Deze verordening strekt ter vervanging van die, vastgesteld op 5 September 1950. De Voorzitter licht toe dat bij deze laatste een tegemoetkoming was be paald tot een bedrag van f 100. Van de Minister is bericht ontvangen, dat dit slechts f 50 mag zijn. De veror dening van 5 Sept. wordt ingetrok ken en een nieuwe vastgesteld. Op voorstel van B. en W. wordt het perceel gemerkt A 110. 3 on bewoonbaar verklaard. De gem.-begroting en die der Gods huizen voor 1950 worden gewijzigd overeenkomstig de voorstellen van B. en W. .Goedkeuring rekeningen Godshui zen en Burgerlijk Armbestuur te Herpt over 1950. De heer Chr. A. J. v. Herpt brengt rapport uit en zegt dat alles zo des kundig aan de commissie was voor gelegd dat deze een makkelijke taak had. Alles werd in orde bevonden zodat hij adviseert tot vaststelling van de rekening der Godshuizen op een ontvangst van f22871,03, uitgaaf f21442,78 alzo met een batig saldo van f 1428,25 voor de gewone dienst. De kapitaaldienst met een ontvangst van f5832,64, uitgaaf f7825,63 al zo een nadelig saldo van f 1992,99. De heer A. v. Bladel brengt rap port uit over het onderzoek der reke ning van liet Burgerl. Armbestuur en zegt dat deze eveneens in goede orde is bevonden en derhalve ook deze rekening kan worden vastge steld zoals ze is aangeboden en wel met een ontvangst van f 4919,83, uit gaaf f5378,96, nadelig slot f459,13. Beide rekeningen worden hierop vast gesteld. Benoeming lid college Regenten Godshuizen wegens periodieke aftre ding van de heer M. Wijnstekers. ie candidaat de heer M. Wijnste kers, 2e candidaat de beer D. Kamer man. De heer Wijnstekers wordt met algemene stemmen herbenoemd. De beer Dekker vraagt of de re genten ook op de hoogte worden gesteld als zij worden benoemd en dus weten, wat zij moeten doen. Spr. heeft weieens gemerkt dat zulks niet altijd bet geval is. De Voorzitter merkt op dat de regenten een reglement kunnen krij gen, of anders wel door de andere regenten op de hoogte worden ge steld. Bovendien behoeven zij niet tot zulke ingrijpende maatregelen te besluiten. Benoeming lid van liet Burgerlijk Armbestuur te Herpt wegens periodie ke aftreding van de heer A- J. A. v. Bokhoven; ie candidaat de heer A. J. A. v. Bokhoven, 2e candidaat de heer M. v. Korven. De heer A. J. A. v. Bokhoven worclt" met algemene stemmen her benoemd. TONNE MA - SNEE K Voorlopige vaststelling gemeente en bedrijfsrekeningen 1949. De heer Verschuur, brengt rapport uit en deelt mede dat alles in be hoorlijke orde is bevonden en de com missie derhalve voorstelt deze goed te keuren, zoals ze is aangeboden in ontvangst voor de gewone dienst op een bedrag van f 287280,78, uit gaaf f319111,87, nadelig slot alzo f31831,09, de kap.dienst in ontvangst f 1,996727,78, uitgaaf f2,135,323,66, nadelig slot f 138,595,88. De rekening van de Vleeskeurings dienst in ontvangst en uitgaaf met bet bedrag groot f4550,05 en een winst van f 1431,05 die onder de aangesloten gemeenten zal worden verdeeld. De rekening van "het Woningbedrijf in ontvangst en uitgaaf met het be drag van 33455,10, waaronder een bijdrage van de gemeente groot f 2786,15. Overeenkomstig bet advies van de commissie wordt m©t algemene stem men besloten. In verband met de vaststelling der gemeente-rekening worden een 6-tal posten oninbaar verklaard tot een totaalbedrag van f1261,15. B. en W. worden vervolgens ge machtigd voor bepaalde bevoegdhe den, krachtens het wegenreglement in verband met de nieuwe verkeers wet die met Januari in werking treedt De machtiging houdt in het sluiten van wegen enz. De 11 in aanbouw zijnde woningen op het Burchtplein worden toegewe zen overeenkomstig de voorstellen van B. en W. en wel aan: de heren Stien tra, H. G. de Winter, J. Th. C. Schellekens, A. Klaren, A. J. v. Ger- ven, L. C. Verschuur, P. Leijten, P. v. Houwelingen, Th. v. d. Ven, A. Sluijmers en P. Smits. De heer Dekker zegt dat de be slissing moeilijk was, doch hij zou gaarne zien dat in de toekomst werd rekening gehouden met schrijven van de fa. de Haan en Oerlemans en de ze weer enkele woningen werden toe gewezen. Ook is er de kwestie van de familie's Crielaarten d. Waal. Hij be veelt alle drie deze gevallen in de volle aandacht van B. en W. aan en zou willen verzoeken deze voorrang te verlenen. De Voorzitter merkt op dat B. en W. de firma de Haan en Oerlemans zoveel mogelijk ter wille zijn, doch er zijn nog andere categorieën die geholpen moeten worden. De kwestie van de familie Crielaart komt bin nenkort tot oplossing, voor die van de familie de Waal is nog geen op lossing gevonden, doch spr. geeft de verzekering dat B. en W. dit ge val niet zullen vergeten. Een achttal percelen worden in verband met het goedgekeurde we- deropbouwplan aangekocht van de diverse eigenaren tot een bedrag van f 1810,50. Reclames belastingen worden in be sloten vergadering behandeld. Voor de Voorzitter evenwel de openbare vergadering sluit, zegt hij dat het vandaag de laatste raadsver gadering is, waarin de gemeentebode zijn diensten verleent, aangezien de ze met 1 Januari de dienst met pen sioen gaat verlaten. Kees trad 3 Jan. 1927 in gemeentedienst. Behalve het overbrengen van boodschappen, enz. bracht hij verschillende uren op »ëe secretarie door voor Administratief werk en zorgde daar vaak voor de vrolijke noot. Spr. meent niet te veel te zeggen als hij verklaart, dat men ,'jKees" erg zal missen en het: ge- ruimen tijd zal duren eer men aan '11 nieuwe kracht datgene zal hebben wat- hij steeds is geweest. Het spreekt van zelf dat een diensttijd van 23 jaar niet onopgemerkt mag passeren. Het gemeentebestuur en de raad hebben gemeend hem bij dit afscheid een geschenk te moeten aanbieden als aandenken in de vorm van een arm- leunstoel. Spr. hoopt dat Kees nog vele 'jaren van deze stoel gebruik zal kunnen maken en hij is overtuigd dat 'hij namens de gehele gemeente spreekt als hij hem nog vele jaren van rust toewenst. Met „Kees het ga je goed" eindigde spreker. Waar het de laaste vergadering in dit jaar is, dankt hij vervolgens de raadsleden voor de medewerking in het afgelopen jaar ondervonden en wenst hij hen met hun gezinnen ©en zalig uiteinde en goed begin '51. De heer v. Herpt dankt de Voor zitter namens de raad voor diens goede wensen en nu het vredesfeest nadert, hoopt spr. dat de vrede ook bestendigd moge blijven en dat on der de leiding van de Voorzitter nog vele jaren in het belang van de get meen te gearbeid zal mogen worden. Met de beste wensen voor de Voor zitter besloot spreker. De Voorzitter sloot hierop de ver gadering nadat hij eerst de heer v. Herpt had dank gezegd voor diens woorden. VoorzitterEd.Achtb. Heer C. Ho bo, w.n. burgemeester. Secretaris: WelEd. Heer H. C. v. Os. Afwezig het raadslid v. Vugt. Na opening door de vorzitter wor den de notulen gelezen en onveran derd goedgekeurd. Ingekomen stukken: Besluiten van Ged. St. omtrent vaststelling ge meen trekening 1947 en 1948, goed keuring rekening-courant overeen komst, verstrekking crediet kleine tuinders, wijziging begroting 1950 en verkoop oude Hamsteeg. Van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen goed keuring oprichting Chr. Ambulante Landbouw hui sh oud cursusVervol gens de rekening 1949 van de Wa- renkeuringsdienst den Bosch. Om trent de begroting 1950 van de Vleeskeuringsdienst Kerkwijk wordt opgemerkt, dat het op prijs zal wor den gesteld, indien het gevormde re servefonds en eventuele batige sal do's bij opheffing van de dienst zal zal worden verdeeld onder de aan gesloten gemeenten. Medegedeeld wordt dat het teen- hout bij verkoop f 2380 heeft opge bracht; dat de bouw van een wo ning door L. A. Schriever Jr. in or de is gekomen; dat de afgifte van rijksgoedkeuringen voor woning bouw per 4 Dec. j.l. tot 1 Jan. 1951 is stopgezet. Vastgesteld wordt ©en nieuwe ver ordening heffing vergunningsrecht. Besloten wordt aan de O. L. school een leermiddelenkamertje te bouwen en daarvoor een crediet van f3150 te verlenen. Ook wordt na uitvoe rige toelichting door de Voorzitter in beginsel besloten toetreding tot de N.V. Noord-Nederlandse Bouwkas. Een subsidie voor 1951 wordt toegekend aan de Lagere Landbouw school te Brucliern van f 10 per leer ling afkomstig uit deze gemeente. Eveneens wordt aan de Chr. H.B.S. te Gorinchem over 1951 een subsi die van f 50 per leerling, afkomstig uit deze gemeente, toegekend. Aan de Stichting tot verbetering van de Fruitcultuur in de Betuwe wordt voor 1951 f25 subsidie verleend. Omtrent de subsidie-aanvrage van de Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de Bommelerwaard wordt door B. en W. voorgesteld voor 1951 f 50 subsidie toe te kennen, maar geen bijdrage te verlenen in de kos ten van het opmaken van het z.g. industr ea i a ie a,:port. H eromtremt ontspint zich een geanimeerde dis cussie, waaruit blijkt, dat hoewel men wel enige bezwaren koestert tegen de wijze, waarop de Stichting haar doel meent te moeten nastreven, men toch financiële steun niet wil ont houden, dooor toekenning van een bijdrage van f50 voor 1951Met 6 tegen 1 stem wordt hiertoe be sloten. Tegen de heer C. A. v. Veen. Tegenover het verlenen van een bijdrage in de kosten van het Indu strialisatierapport staat men afwij zend, vooral omdat het juister was geweest, indien vooral de gemeenten in deze aangelegenheid waren ge? kend. Besloten wordt per 3 Jan. 1951 een kasgeldlening aan te gaan groot- f25000. De Voorzitter deelt mede, dat het enige moeite heeft gekost, deze lening los te maken. Voorts wordt besloten, naar aan leiding van enige opmerkingen var? Ged. St., de begroting dienstjaar 1951 te wijzigen, in verband met de voor^ genomen bouw van een verenigings-^, gebouw. De heer C. A. v. Veen deelt-, mede, dat hij aantekening wenst, da# hij beeft tegengestemd. Eveneensrt wordt de begroting 19 51 aangevulde in verband met de voorgenomen ver- betering van een perceel gemeente1 eigendom in DUW-verband. Die gem. aanlegplaats wordt ver huurd voor 1 jaar voor f2,50 per v jaar aan M. J. v. Tongerlo. Bij de rondvraag vraagt de heer C. A. v. Veen hoe het komt, dat f 5,keurloon wordt geïnd voor": huisslachtingen, daar hij toch meen de, dat dit vastgesteld was op f 4, De Voorzitter antwoordt, dat f 1, meer wordt geïnd als heffing voor het Bedrijfschap Vee en Vlees. Weth. v. Veen brengt ter sprake de mogelijkheid om. met arbeiders in DUW verband sneeuw te doen ruimen. Na een uitvoerige toelich ting wordt besloten de Ned. Heidef* Mij opdracht te geven ook in deze gemeente de sneeuw te ruimen met^ arbeiders in DUW verband. Hierna sluiting. 'i Geboren: Maria L., d. van H. Gel- Jj derblom en A. Toonen; Lenie J., d..^ van A. Bras en J. ter Wal; Maria. S., d. van G. M. Mijnlieff en J. A. Verschoor. Ondertrouwd: Johannes Sterren- 'k burg, 28 j. en Jannigje Ippel, 25 j. Getrouwd: Willem J. Verschage, J 32 j. en Neeltje Hooglander, 26 j< Overleden: Greertruida A. v. d. Wiel 89 jaar. (In (het raadsverlag van de gemeen- te 'Woudrichem, opgenomen in onsU nummierf van 19 dezer, laten wij bg de rondvraag de heer v. d. Wiel zeg-.,j gen, dat hij Wachtmeester de Boer.v, bij zich kreeg in veroand met het ge sprokene over ondermaatse vis. Mc» merkt ons op, dat de naam de Boer niet is gebruikt en alleen werd ge sproken over een wachtmeester. Bij het nazien van onze aanteke ningen blijkt dit juist te zijn. Ons excuus voor deze vergissing. DE REDACTIE.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 6