i Foto VISSER Zn. mieloon 95 Werkendam „STOPEX" PRIMA HALLO! HierVan Wijlen's Handelsbedrijf HALLO! ACCOUNTANTSKANTOOR A. KANT Gereedschappen DAMPO vloerbedekking Fa. Ch. Schreuder Zn. EETHEN '^Europese tekenwedstrijd voor kinderen VAN WIJLEN's HANDELSBEDRIJF J. A. MONSTER N.V. PLUIMVEE-EXPORT NAAR ENGELAND Alles op fotografie's gebied - Vergrotingen naar elk portret REFLECTOREN REFLECTOREN Alle kinderen van acht tot en. miet vijftien jaar uit de Marshall-landen zullen kunnen meedoen aan een te ken- en kleurwedstrijd, welke door de ECA, het administratieve orgaan voor de uitvoering van het plan Marshall te Parijs wordt georgani- seend. Het doel van de wedstrijd i s om bij de jeugd de gedachte van de Europese samenwerking levendig te maken. In elk land zal eerst een voorwedstrijd worden gehouden. Aan ieder kind zal een boekje worden uitgereikt .waarin op een voudige wijze wordt verteld, watmet Europese samenwerking wordt be oogd. Aan de hand van dit verhaal kunnen de kinderen hun eigen voor stelling van de Europese economi sche samenwerking in beeld bren gen. De ECA-missie in "Nederland ech ter heeft in overleg met het Minis terie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen besloten om twee boek jes uit te reiken. De kinderen van. |jht tot en met elf jaar namelijk ivangen het geïllustreerde boekje iet „liet verhaal over de wijze die nen", en de jongens en meisjes van. twaalf tot en met vijftien jaar onb vangen, het verhaal „Amerika gaf de wielen". i ln de loop van de maand Januari zullen de boekjes op school worden, uitgereikt. Ook de kinderen, die in ziekenhuizen, sanatoria en opvoe dingsgestichten verblijven kunnen aan de wedstrijd meedoen. De ■eerste vijf prijzen van deze voorwedstrijd bestaan uit Rijkspost spaarbankboekjes met ©en bedrag van resp. föOÓif350.f250. f150 en f 100De inzendingen van de eerste vijftien prijswinnaars worden naar Parijs gezonden, waar ze worden gevoegd bij de beste in zendingen van de kinderen uit ande re Marshall-landen. Een intérnatio-< nale jury zal de Europese prijswin naars aanwijzen. De drie hoofdprij zen bestaan uit een bezoek aan Ro me, Parijs of Londen van resp. drie, twee of een week. De reizen worden gemaakt in ge zelschap van een der ouders of van iemand door hen aan te wijzen. Het is ook mogelijk dat de reiskosten worden uitgekeerd op ©en spaar bankboekje. De inzending sluit op 1 Maart 19ol. BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Eerstdaags zullen de werkgevers veer worden bezocht door de verte- lenwoordiger der Sociale Verzeke- •ings Commissie voor het in ont vangst nemen der zegelbladen over het 4e kwartaal 1950. Dit kwartaal ©kl<e 13 Zaterdagen, zodat voor de arbeiders, die het gehele kwartaal bij dezelfde werkge.ver in dienst wa ren, 13 weekzegels moeten worden geplakt. i Wil het innemen der zegelbladen oen Vlot verloop hebben, dan is het noodzakelijk, dat deze tijdig gereed wórden gemaakt. Voor de werkge vers, die niet meer voldoende zegels in voorraad hebben, is het dan ook zaak, dat zij alvast de nodige zegels de boerenleenbank gaan kopen. Degene, die de zegelbladen komt op halen, kan hen n.i. niet van zegels voorzien en mag geen geld aanne men, om deze voor hen te" kopen. Het is ditmaal vooral van belang, dat de strookjes van de zegelbladien zo spoedig mogelijk aan de arbei ders ter hand worden gesteld. Deze jïipeten ml. hun premiekaart voor 950 op korte termijn inwisselen te ilen die voor 1951. De aandacht van de werkgevers zij er voorts op gevestigd, dat door bet Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw niet ingang van 15 Fe- bruari 1951 nieuwe zegels in om loop worden gebracht. Door de boe renleenbanken zulten met ingang van die datum uitsluitend deze nieuwe ze gels worden verkocht, die duidelijk onderscheiden zijn van de oude,daar ij andere afbeeldingen dragen. In I de zegelwaande is geen verandering gebracht. De nieuwe zegels moeien met in- gang van liet le kwartaal 1951 wor den gebruikt. Over 1950 mogen ech ter uiLsluitend oude zegels worden geplakt. De werkgevers wordt der halve aangeraden, om niet meer. ou de zegels te kopen, dan zij voor 1950 fKxlig hebben. Wel bestaat vanaf 15 Februari 1951 Lot en met 30 Juni 1951 bij de boerenleenbanken gelegenheid om ou de zegels tegen nieuwe in te wisse len. Na laatstgenoemde datum zal dat echter niet meer mogelijk zijn. Gelijktijdig met de nieuwe zegels komen z.g. blokzegels in omloop ter waarde van f 10.— en f32.50, welke gebruikt kunnen worden voor arbei- (Iers van 21 jaar en. ouder, die ten minste 4 weken, respectievelijk 13 weken bij dezelfde werkgever in dienst zijn geweest. De blokzegels^ waarvan het gebruik niet is ver plicht, werden ingevoerd om de pre miebetaling voor de werkgevers te vereenvoudigen, vooral waar liet be eft arbeiders, die in vaste of lang durige dienst zqn. Jtr< 4? Vanaf 7 Januari is dit vuplicht nee»tl twee „S T O P E X óft 7iw wagen en It uaaikomt ongelukken BIJ ELKE GOEDE GARAGE UIT VOORRAAD LEVERBAAR KOOPT BIJ ONS IETS, WAAR U HET MEEST BIJ 6EBAAT ZULT ZIJN Inrichten, bijhouden en contro leren van boekhoudingen. Behandeling van belastingzaken. Hoogstraat O 119 HEUSDEN Telef. 64 Telef. 2841 Gorinchem Men zal zich herinneren, dat Ne derland en Engeland een contract op lange termijn hebben gesloten, o.a. tot het leveren van eieren. De hoeveelheid en de prijs zouden elk jaar opnieuw worden vastgesteld. De besprekingen welke op het einde van het jaar 1949 en de eerste maanden van 1950 zijn gehouden, hebben niet tot overeenstemming geleid, omdat Engeland niet bereid bleek depluim veehouder een lonende prijs voor de eieren te betalen. Het gevolg is ge weest, dat in het jaar 1950 geen export van eieren naar Engeland heeft plaats gehad op basis van dit con tract. De Nederlandse pluimveehou der heeft het erop gewaagd in 'het jaar 1950 zijn eieren op de vrije in ternationale markt te verkopen. En met succes. Tot 11 Dec. van dit jaar zijn 938,000,000 eieren afgezet op de Duitse markt tegen zeer goede prijzen. Binnenkort zqj. Nederland weer voor dezelfde vraag komen te staan nopens de uitvoer van eieren naar Engeland. In Januari 1951 zullen de handels besprekingen worden voortgezet. De omstandigheden liggen thans iets anders dan het vorige jaar. Toen immers had Denemarken een overeen komst met Engeland, waarbij eerst genoemd land het overgrote deel van zijn eierproductie aan Engeland moest leveren. Denemarken heeft echter in September van dit jaar met Engeland een overeenkomst gesloten waarbij is vastgesteld, dat Denemarken in het a.s. voorjaar heel wat minder eieren naar Engeland zal kunnen leveren dan het afgelopen jaar. Hierdoor zal Nederland dus Denemarken als con current op de Duitse markt ontmoe ten. De kans bestaat dus, dat Neder land minder eieren zal kunnen leve ren aan Duitsland en dat door het groter aanbod de prijzen niet de hoog te van dit jaar bereiken zullen. Voorts is het niet onbekend, dat Duitsland in betalingsmoeilijkheden verkeert. Dit zou de export naar dit land en met name de export van eie ren kunnen belmemeren. Toch heeft de Pluimveecommissie van de Stichting voor de Landbouw enige tijd terug aan de overheid als haar mening kenbaar gemaakt, dat zij er niets voor voelde een contract af te sluiten met Engeland, indien de export niet zou kunnen plaats heb ben op basis van een lonende prijs voor de pluimveehouder. Volgens de mening van deskundigen zijn de voor uitzichten voor de eierexport naar Duitsland misschien niet zo goed als de resultaten van dit jaar, maar toch wel even goed, als de verwachtingen voor 1950 waren. Volgens inlichtingen van de Duitse eierhandel zullen de eieren geplaatst worden op de lijst van goederen, die vrijelijk geïmporteerd kunnen wor den. En zelfs, als deze export zou tegenvallen, kunnen aldus de me ning van de Pluimveecommissie de pluimveehouders nog beter en lo nender hun product verkopen op de binnenlandse markt dan op de En gelse markt, indien Engeland geen prijs biedt, die een lonende afzet ga randeert. Als de vooruitzichten nieti veranderen, zal de binnenlandse prijs in ieder geval niet beneden de En gelse prijs liggen. Nauw verband met dit alles houdt het vraagstuk van de prijsgarantie voor de eieren. Zoals bekend berust het gemengde bedrijf op de drie pij lers: melk, varkensvlees en eieren. Voor de eerste twee bestaat 'n prijs garantie. De prijs van eieren is vol komen vrij. Is het gewenst ook voor deze derde pijler een garantieprijs te vragen aan de overheid? Hierover zijn meningen zeer sterk verdeeld. De Pluimveecommissie acht het vraagstuk echter van zo groot ge wicht, dat zij een studie van deze materie gewenst acht en zich voor stelt binnen niet al te lange tijd er een bespreking aan te wijden. Er heeft pas een verbetering plaats gehad van de krachtvoeder toe wij zin gen voor pluimvee. In de ie plaats is er in de groep bedrijven van 12 tot 20 ha (C2) een splitsing aange bracht waarbij deze bedrijven nog een toewijzing gemengd graan van 10 resp. 5 kg ontvangen, waardoor de overgang van het kleine naar het grotere bedrijf meer geleidelijk ver loopt. Voorts is in principe besloten om aan bepaalde kleine bedrijven met van oudsher een intensieve pluim veehouderij, een iets hogere voeder toewijzing te geven. Tenslotte zullen ook de fokbedrijven een iets hogere voeder toe wij zing ontvangen. De Pluimveecommissie heeft zich verder ernstig beziggehouden met de vraag of voor de wat grotere ver- meerderingsbedrijven (dus op de nor male boerderijen voorkomend) even eens een hogere toewijzing zou moe ten worden gevraagd. Om verschil lende redenen heeft de Pluimveecom missie echter gemeend op dit mo ment deze vraag niet bevestigend te moeten beantwoorden. Toen onlangs bekend werd, dat er in 1951 in totaal 21V2 millioen kuikens zouden worden uitgebroed was de voldoening in kringen van de pluimveehouderij algemeen. Het zag er naar uit, dat men practisch aan alle wensen tegemoet zou kunnen ko men. Spoedig bleek echter, dat uit alle provincies klachten kwamen. Er waren tal van nieuwe aanvragen, waaraan men niet meer kon voldoen. De omstandigheid, dat het vrije voer duur en het voer öp de bon aan zienlijk goedkoper is, en daarnaast de omstandigheid, dat de prijs van de eieren op een lonender niveau ligt dan verwacht werd, hebben de ani mo voor het houden van "kippen ten sterkste aangewakkerd. De N.P.F. heeft een brief gericht aan de Stichting voor de Landbouw, waarin het vraagstuk van de binnen landse consumptie van eieren bespro ken wordt. De N.P.F. vraagt zich af, of het niet gewenst zou zijn propa ganda te voeren voor de eierafziet in het binnenland, tegen de tijd, dat de afzet in het buitenlnad minder gunstige vooruitzichten zou kunnen gaan vertonen. Niet, dat dit vooruit zicht thans actueel 'is, doch het is gewenst zich hierop tijdig te beraden. Raadsvergadering gehouden op Donderdag 21 Dec., nam. 3 uur Voorzitter: Ed.Achtb. Heer D. A. v. d. Schans! Aanwezig alle leden, behalve de heer H. v. d. Heuvel. De Voorzitter opent met het for muliergebed, de Ambt. ter Secretarie leest de notulen der vorige vergade ring, die worden vastgesteld. Ingekomen stukken Schrijven van de Bedrijfsraad voor het bouwbedrijf waarin wordt aan gedrongen, in de toekomst niet te veel woningen tegelijk aan te beste den, clit in verband met de materi aalpositie in ons land. De Voorzitter zegt dat hier niet zoveel woningen tegelijk worden aan besteed, zodat B. en W. voorstellen het schrijven voor kennisgeving aan te nemen, met welk voorstel de raad accoord gaat. Schrijven van Ged. St. naar aan leiding van de nieuwe verkeerswetge- ving die met Januari a.s. in werking treedt en de verplichting voor Kom- aanwijzing. Er is een actie op touw gezet door de C.T.D. om de hier voor benodigde borden in eens voor alle gemeenten in het Land van Heus den en Altena tegelijk te bestellen. Verzocht wordt zoo spoedig moge lijk te willen berichten of de ge meente hieraan wil deelnemen. Het is een dure geschiedenis voor de ge meente met haar 7 dorpskernen, waarin 2 en 3 en één zelfs 4 bor den geplaatst zullen moeten worden. Compleet zal zo'n bord op 60 k 65 gulden per stuk komen, zodat er ruim 1000 gulden mee gemoeid zijn. B. en W. zijn niettemin van oordeel^ dat men het voorstel moet accepteren. De heer Donken vraagt of de ge meente deze borden alleen moet De- talen of dat rijk en provincie daarin nog bijdragen. De Voorzitter antwoordt dat deze kosten geheel voor rekening van de gemeente komen. De heer Gouda vraagt of deze plaatsing noodzakelijk is, waarop de Voorzitter antwoordt dat ze verplicht is. De heer Gouda zou, als het mo gelijk was liever borden voor maxi mumsnelheid zien geplaatst en dat daaraan het bedrag van f 1000 werd besteed. De Voorzitter merkt op dat de ge meenteraden met de nieuwe wet niets meer over de maximum-snelheid heb ben te vertellen. Wethouder v. d. Beek vreest daar door toename van het aantal ver keersongevallen, de heren in den Haag zullen daarvan de verantwoor delijkheid hebben te dragen. De re gels die zij voorschrijven, lijken ner gens op. De heer Gouda is bet daarmede roerend eens. Wethouder v. d. Beek vraagt of bij scholen niet een maximum snel heid kan worden aangegeven. De Voorzitter merkt op dat dit al leen voor de school te Eethen zou gelden, doch dit kan ook niet. De heer v. d. Beek vraagt of dan niet een waarschuwingsbord geplaatst zou kunnen worden. De Voorzitter acht dit misschien wel mogelijk, doch zou dit eerst nog moeten nazien. Met algem. stemmen wordt hierop overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. Verzoek van het gemeentebestuur de Wijk (Dr.) om adhaesie te willen betuigen aan zijn adres tot de rege ring om, in de plaats van de straat belasting een billijker belasting in het leven te willen roepen. Op voor stel van B. en W. wordt besloten aan het verzoek te voldoen. Verzoek van de ingezetenen Sie- ling voor 2, J. E. Haspels 1 en v. Andel 1 kind (eren) voor een bijdrage in het doen bezoeken der Nuts Ulo school te Waalwijk. Op voorstel van B. en W. wordt besloten in deze de uniforme regeling toe te passen, waar door voor elke leerling f 1p. week wordt toegestaan. De Voorzitter deelt mede, dat B. On W. gisteren een conferentie heb ben gehad met de eigenaresse van bet terrein nabij de begraafplaats te Drongelen. Aanvankelijk hadden B. en W. gedacht het voorterrein in zijn geheel als voorterrein te bestem men, door dit echter kleiner te ma ken kan er nog een woning worden gebouwd, waarvoor zich een gegadig de heeft aangemeld. De grootte van het gedeelte dat B. en W. hiervoor zouden willen bestemmen, bedraagt 22 are. B. en W. stellen voor het ge hele terrein aan te kopen tegen f 1 per vierk. meter en het-bedoelde gedeelte weder te verkopen, voor de bouw ener woning. De raad gaat ook met dit voorstel accoord. De Voorzitter deelt mede, dat de PNEM heeft bericht, dat ze de ver lichting aan het eind van de Doev- rense steeg op wil geven met de andere onrendabele gedeelten in de gemeente. Er bestaat dus kans dat 'm'~ de gemeente daar zal kunnen helperil Verzoek van de plaatselijke afde ling „Groene Kruis" om voor het jaar 1950 een subsidie van f300 te mogen ontvangen. B. en W. snellen voor het verzoek in te willigen en de bijdrage die op de begroting tot dit bedrag is uitgetrokken, uit te ke ren met welk voorstel de raad ac coord gaat. Aangaan geldleningen. De Voorzitler licht dit voorstel toe en zegt dat voor woningbouw weg- verbetering, brandweergarage met woningverbetering enz. een aantal geldleningen behoren te worden aan gegaan. Op 't ogenblik valt het moei lijk, te lenen. B. en W. vragen daar- Op aanvraag ook foto's bij U aan huis GORCUMSCHE flüTO CENTRALE N.V. cfORINCHEM - TEL. 2.6.4.5. Rijwielen Hulpmotoren Motoren Kinder rijwielen Banden Haarden Kachels Was- en Naaimachines Stofzuigers Radio's Electriciteit Gehoorapparaten Weideafras- tering-apparaten Emaille Porcelein en "Aardewerk Kinder- en Wandelwagens Landbouw- en Huishoudelijke artikelen. P S. Wij hebben momenteel een zeer grote voorraad InKookhaarden Haardkachels Haarden en alle mogelijke andere kachels. Ook hebben wij de meeste keus in Radiotoestellen. jMomenteel hebben wij ook TELEVISIE-TOESTELLEN "in voorraad Komt dit zienll DusSpreek met VAN WIJLEN en't komt in ordeII GELUIDSINSTALLATIE TE HUUR. Prov.weg B 85 b. Tel. 18 2 GENDEREN GIRO 337170 Bosstraat 12, Tel. 507 ZALTBOMMEL Spreekuren: Maandag t/m Vrijdag van 6—7 uur. Wijksestraat 128-130, Heusden, Tel. 48 Steek- en Hakbeitels Schaven Booromslagen Klauwhamers Verstelbare Moersleuteis Beproefde hulp bi| verkoudheid voor Va der, Moeder en kind?

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 7