EBERHARD FABER om machtiging om tot diverse lenin gen te kunnen overgaan. De heer Donken merkt op, dat voor de Drongelenseweg nu een be drag van 80.000 zal worden ge leend, terwijl de kosten toch slechts f 69,000 bedragen. De Voorzitter merkt op dat daar bij nog kosten voor toezicht enz. ko men. Het bedrag is iets ruim geno men, doch de raad kan gerust zijn, dat B. en W. niet meer zullen le nen dan werkelijk nodig is. Verzoek van het bestuur van de school m. d. Bijbel te Genderen, om beschikbaarstelling van gelden voor aanschaffing van materialen vooron derwijs in lichamelijke oefeningen en een paar banken in verband met het aantal Leerlingen, tot een gezamenlijk bedrag van f 737,40. B. en W- stel len voor na ingewonnen advies van de Inspecteur voor het L. O. dit verzoek in te willigen. De raad be sluit dienovereenkomstig. Voorstel wijziging politieverorde ning. De Voorzitter dpelt mede dat de ze verordening in '42 in de bezet tingstijd is vastgesteld; ze heeft be trekking op de bepaling, dat fietsen die onbeheer staan, voorzien behoe ven te zijn van een deugdelijk slot. B. en W. vinden dit een nuttige bepaling en stellen voor ze opnieuw van kracht te verklaren. De heer Prinse noemt de bepaling heel nuttig, maar acht een herzie ning van de gehele politieverordening eveneens noodzakelijk, vooral ook met het oog op de nieuwe woningen, ook voor de politie Is deze herziening nodig. De Voorzitter is het er mede eens, dat men tot deze herziening zal moe ten overgaan. B. en W. hopen in de naaste toekomst met voorstellen in deze te komen. Met algem. stem men wordt de bepaling in de poli tieverordening opnieuw van kracht verklaard. Kwestie salarisherzieningen gem.- ambte naren. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie van onderzoek voor de gemeen te rekening een paar aanmer kingen heeft gemaakt omtrent de salarissen van gemeentebode en ge meentewerkman. B. en W. heoben tegen de door de commissie voorge stelde verhoging geen bezwaar. Ze hebben nog wel het advies van de Bond van Ned. Gem.-Ambtenaren in gewonnen en stellen naar aanleiding daarvan voor, te besluiten overeen komstig de wens van de commissie. Met algem. st. wordt aldus besloten. Voorlopige vaststelling gem.-reke ning 1949. De heer Prinse brengt namens de commissie van onderzoek rapport uit en zegt dat de commissie gezien heeft dat met een geval grote ach terstand bestaat met de aflossing voor zijn woning, die volgens de bepalin gen van de Landarbeiderswet is gebouwd. De commissie meent, dat daaraan een eind dient te komen. Verder heeft de commissie in de re kening een bedrag gevonden van 125 gulden voor de grafdelver te Drongelen waarvoor deze niets doet. Zij meent dat dit bedrag dan beter ten goede kan komen aan de gem.- werkman, die het werk verricht. Ver dere op- of aanmerkingen heeft de commissie niet en derhalve stelt zij voor de rekening vast te stellen zoals ze verder is aangeboden. De Voorzitter merkt op, dat de kwestie van de genoemde aflos sing dé Volle aandacht van Burgem. en Weth. heeft, het college is het met de commissie eens dat het zo niet langer gaat. Wat de tweede opmerking van de commissie betreft betrekking hebbende op de grafdel ver te Drongelen, ook daarmede zijn B. en W. het met de commissie eens. De rekening wordt hierop vastge steld voor wat de gewone dienst be treft met een ontv. van f 530J379.49, een uilgaaf van f563.33123, nadelig saldo f32951.74. De kapitaaldiemst in ontvangst f808.354.93, uitg. f981.235.06 nadelig saldo f 172.880.13. De Voorzitter merkt op, dat de stand der rekening niet zo ongunstig is, als de cijfers zouden doen ver moeden. De tekening vangt nJL aan met een nadelig slot van de dienst 1948 groot f 20.000. Nog niet biiirueii- gekomén was een bedrag aan straat belasting groot f3800 en schoolgel den f 1700 en subslsidié voor krank zinnigen van f2600 totaal dus f28.100.' Bovendien is over 1949 wegens bij drage uit de ondernemingsbelasting een bedrag opgenomen van f 3400, terwijl deze in werkelijkheid f30.000 bedraagt. Voorlopige vaststelling gemeente begroting 1951. De heer Prinse brengt ook over deze begroting rapport uit en zegt, dat de commissie de subsidie voor de Stichting 1940'45, die uitgetrok ken is op het bedrag van f25. gaarne verhoogd zou zien op f 100. De subsidie voor de muziekvereni gingen zou de commissie op f 100 willen terugbrengen. Op de begro ting is een post van 540 gulden ge raamd voor de geneesheer, belast met de armenpractijk, de commissie zag gaarne, dat ook de diaconiepatienten uit dit bedrag geneeskundige hulp ontvingen. De Voorzitter zegt, dat wat de subsidie voor de muziekverenigingen betreft, B. en W. nog steeds van mening zijn, dat hun voorstel om deze subsidie afhankelijk te stellen van de afdeling, waarin de vereniging op een concours uitkomt, nog het juiste is, omdat daardoor een prikkel aanwezig is om zich te bekwamen. B.v, voor de 4e afd. f25.3e afdi f5Ö.2e afd. f75.eerste afd. en hoger f100, De heer Gouda is het daarmede eens, doch ^pu dan de voorwaarde eraan verbinden, dat een vereniging om de 2, desnoods 3 jaar aan een concours deeltneemt. De heer Prinse zou .ook' de ver plichting vooir het geven v,aii 1 of 2 concerten doen vervallen. De heer Donken zou iedere vereni ging een subsidié van 50 gulden wiL- len verlenen, zonder daaraan een voorwaarde te verhinden. De heer Gouda zou ook geen voor waarde stellen, hij is overtuigd dat als van gemeentewege een beroep op een muziekvereniging zou worden gedaan, deze ze dan ook wél zal ver lenen. Het voorsbei van B. en W. wordt hierop in stemming gebracht, tegen dit voorstel sbemden de heren v. Amdel, Prinse en Donken, voor de beide wethouders en die heer Gouda, dit voorstel komt dus in een volgen de vergadering opnieuw aan de orde De commissie zou, nu de jaarwed den voor de wethouders belangrijk zijn verhoogd, ook willen trachten het presentiegeld voor de raadsleden van f2.50 op f 4 gebracht te k'rijH gen. De Voorzitter zegt toe, dat B. en W. hiervoor stappen bij Ged, Staten zullen doen. Wat de Stichting 1940 '45 betreft, verklaart de Voorzitter, dat deze de volle sympathie van B. en W. heeft. Als bewijs van morele steun hebben B. en W. deze subslii- die op f25 bepaald. Een groter be drag acht het college niet verant woord, wijl deze subsidie moet wor den gegeven met rij lesgeld en de ge meente dan op de plaats van het rijk gaat staan. t Wethouder v. d. Beek is de stich ting zeer sympathiek gezind, doch hij vindt het verschrikkelijk, dat het rijk in deze tekort schiet. Deze moest begrijpen, dat zij, die hun leven voor onze vrijheid prijs gaven, recht heb ben., diat hun nabestaanden behoor lijk worden onderhouden. Hij vjndt hel meer dan erg, dat zij hierin te kort schiet en particulier initiatief verplicht is om bij té springen en die taak over te nemen. Het voorstel van de commissie om deze subsidie op 100 gulden te bren gen, wordt hierop met 4 tegen 2 stemmen aangenomen. Alleen de bei de wethouders stemden tegen dit voorstel. De begroting wordt hierop vast gesteld dis aangeboden, behoudens, de wijzigingen, tengevolge van de ge maakte opmerkingen. Rondvraag. De heer v. Andel wijst nogmaals op het gevaarlijke verkeer, hier na bij het gemeentehuis in de richting Drongelen. 1 De Voorzitter belooft, dat B. en W. nog eens zullen proberen om de knotwilligen die er lang staan, opge ruimd te krijgen, waardoor een rui mer uitzicht wordt verkregen. De heer Prinse zag gaarne wat meer zand gestrooid bij gladde we gen, zoals nu het geval is. Vooral de weg van Meeuwen naar B..-Broek is onbegaanbaar. De Voorzitter belooft hieraan aan dacht te zullen schenken. De heer Gouda vraagt of niet een bepaald persoon kan worden aange wezen ,die 's morgens voor er ver keer .over de wieg is gegaan, bjij sneeuwval de wegen schoon maakt met de sneeuwploeg. De Voorzitter belooft dit te zullen bezien, doch wijst voor dit geval en het strooien van zand op de g'rot- te uilgestek'theid van de gemeente. De Voorzitter spreekt hierop als volgt liet is waarschijnlijk de laatste raadsvergadering in 1950. Een jaar met al zijn lief en leed licht weer bijna achter ons. Op ver schillend terrein een jaar van bete kenis voor onze gemeente, Hoewel het niet in mijn bedoeling ligt een volledig verslag te geven van al het gebeuren in deze gemeente sedert 1 Januari j.l. wil ik toch trachten in enkele trekken de voornaamste ge beurtenissen aan te wijzen. Maar eerst past mij een woord van dank aan de wethouders en de leden van de raad voor de aangena me en krachtige wijze waarop zij mij ook Weer dit jaar in alle moei lijkheden terzijde hebben gestaan. Wij zijn het gelukkig niet altijd eens er is ve:schil van opvatting, maar nu wij weer aan het eind van een jaar staan mogen wij concluderen, dat er steeds begrip en eerbied voor eikaars opvatting is getoond en dat wij schouder aan schouder hebben ge staan om de belangen van Eethen BOEKHANDEL Firma L. J. VEERMAN en haar bevolking te dienen. Zeker was dit werk onvolkomen, maar er was immens de goede wil 0111 de vol komenheid zo goed mogelijk te bena deren. Meermalen moest om finan ciële redenen of toezicht vlan hoger hand, het in onze ogen en die van het publiek meer ge„weasle achterwe ge blijven om het mindere te be reiken. 1 Maar als i'k u allen dank, dan wil ik zeker niet vergeten de goede hulp van dè administratieve dienst der ge meente. Er was een tijdperk, dat wij tegelijk de hulp vain alle drie de vaste krachten moesten ontberen, twee werden door ziekte en een door het vervullen van militaire dienst ver hinderd him werk te doen. Ik mag deze heren gelukwensen met hun herstel en terugkeer in de burger maatschappij. Met waardering ge denk ik de hulp der andere krachten die hier werkzaam zijn of lijdelijk werkzaam waren. Door onze gemeente word L in v er band niet de vele blessuren die zij in de oorlog kreeg, druk gebruik gemaakta van de diensten van de C.T.D. te Alinkerjk. De goede ver houding met deze dienst bleef voort bestaan en het werk van haar direc teur, de heer v. Loenen en zijn staf wordt dooir ons allen gewaardeerd. Zowel voor Wederopbouwwerkzaam heden als voor gewone onderhouds werken of uitbreidingen is deze dienst onmisbaar. Onze gemeentearts dr. Aanen, ver blijft nog in Indië. Zijn werk wordt door zijn vervangers naar behoren verricht. Toch zien wij verlangend naar zijn terugkomst uit. Bij het openhaar onderwijs werd met personeelsgebrek gesukkeld. Ge lukkig is enige verbetering ingetre den doordat in Drongelen een vaste onderwijzeres benoemd kon worden Babiloniënbroek heeft nu nog een tijdelijke kracht, terwijl doör dierziek te der onderwijzeres te Eethen ook daar tijdelijk in de dienst moest wor den voorzien. Het schoolgebouw te Genderen kwam gereed en werd feestelijk in gebruik genomen op de dag, dat de ze school met de Bijbel haar 10Q- jarig bestaan vierde. De bevolking dezer school breidt zich voortdurend uit, zodat thans reeds een vijfde leer kracht werd aangevraagd. Zodra de ze is toegestaan zal dringend nodig een vijfde schoollokaal moeten wor den gebouwd. De restauratie der scholen te Ee then en Meeuwen kreeg in het af gelopen jaar haar beslag en zal nog verder worden aangevuld. De schoolmcubeleu in de verschil lende scholen wierden vernieuwd of gerestaureerd en ook het materiaal voor lichamelijke oefeningen. Een en ander bevind zich thans in uitste kende toestand. Te Genderen werd de kleuterschool geopend die door de gemeente wordt gesubsidieerd. Gebouw en meubilair voldoen lang niet aan de gestelde mi nimum eisen. Voor de bestaansmoge lijkheid dezer school zal hierin be langrijke verbetering móeten wor- dep. gebracht. De toestand der gemeentefinanciën is niet onbevredigend. Nog steeds* moét onze gemeente echter werken met een groot bedrag (een half mil- lioen) aan kasgéldlening. Wij konden een paar vaste leningen aangaan. Ge durende de laatste maanden wordt het steeds moeilijker geld te Lenen. De banken zijn niet genegen op de lage rentevoorwaarden, die de rege ring voorschrijft, in te gaan. Landbouw en veeteelt, de voor naamste bronnen van bestaan onzer inwoners gaven bevredigende resulta ten, hoewel de opbrengsten bedui dend bij die van het vorige jaar ach ter bleven. De zeldzaam grote hoe veel beid neerslag over een groot deel van het jaar heeft ongunstig gewerkt op de landbouwgewassen. De grasi- groei was beter dan normaal, maar veel hooi bedierf dooi' de regen. De handel gaf goede uitkomsten. De bevolking der gemeente is steeds,, zij het in langzaam tempo, stijgende. Enige weken geleden be reikten wij de 2800 (Inwoners. Op het ogenblik is dit aantal met enkele overschreden. Het geboortecijfer was goed en zal ongeveer 70 bedragen, het sterftecijfer was laag. 28 huwelij ken werden gesloten. Eenjge families en op zich zelf staande jongelui trachtten te emigre ren. Voor sommigen lukte dit, ande ren werden om verschillende rede nen teleurgesteld. Over het algemeen kwamen goede berichten uit hét Ver re Westen van hen die ons verlieten. Ongetwijfeld zullen meerderen gaan emigreren. De werkgelegenheid was niet on bevredigend. Een. zeef nióeilijk pro bleem ontstaat uit de steeds meer ingevoerde mechanisatie der land bouwbedrijven, gepaard met de be volkingsaanwas. Gelukkig bleek er gelegenheid sen was er lust bij vele vooral jonge arbeiders, oei te gaan werken bij de industrie in de Lang straat en Heusden. Waar Waalwijk een fabrieksterrein gaan inrichten in de polders tussen de Bergse Maas en het centrum van'dje plaats, is te ver wachten dat ook in de toekomst voor velen onzer mensen daar werkgele genheid zal blijven. De gezondheid onzer bevolking bleef in het algemeen goed. Bij het onderzoek dat dit jaar de ook voor onze gemeente aangestelde schoolarts naar de t.bc. besmetting der school jeugd deed, bleek dat het aantal reagerende kinderen boven het ge middelde ligt. Speciaal te Babiloniën broek was het aantal te hoog. Ge lukkig werd bij het borstonderzoek door doorlichting geconstateerd, dat geen der kinderen als patient behoef de te worden beschouwd. Toch zal een wakend oog worden gericht op het feit van dit te veel positieve. In het belang der volksgezondheid is het te wensen, dat in 1951 beter resultaat wordt bereikt op het stre ven van B. en W. onn de minder ge schikte noodwoningen door goéde permanente woningen te doen ver vangen. Bovendien is er nog steeds gebrek aan huisvesttingsgelegenheid en wij zien met verlangen uit naar het be richt der toewijzing door Geil. Staten van het aantal voor i9511953 te bouwen woningen. Wij zullen on getwijfeld naar een kleiner soort wo ningen moeien en op de bouwkosten zal belangrijk moeten worden be zuinigd. 1 1 Wij 'konden in 1956 slechts twee gewone woningen van gemeentewe,- ge bouwen en plaatsten die te Gen deren. De hérbouwplicbten van een dubbele woning en een hoofdonder wijzers woning werden eveneens be nut. Dit vijftal is thans vrijwel ge reed. Zo komen wij aan. een totaal woningbezit van 62 (waarvan 52 ge heel nieuw gebouwd na de bevrij ding). Daarnaast heeft de gemeente 77 nood'woningen. Terwijl van parti culieren en B.WjB. nog een dertigtal noodwoningen in gebruik zijn. Door woning,splitsing breidde de woning voorraad zich mét één en door zoge naamde eenvoudige woningsplitsing met 4 uit. Wij mochten de 500ste nieuwe wo,- ning, die na de bevrijding in hét Land van Heusden en Al ten a werd gebouwd, in onzte gemeente zien ver- rij zen. Onze giemeehfoe had daar een aandeel in van 86, door de G.TjD. werd hierbij echter niet de bóerderiji- bouw opgeteld. Was dié wel in aan merking genomen, dan zou het aan tal toen voor Eethen 106 hebben bedragen. t De nieuwbouw door particulieren, in deze gemeente was even minder druk dan het vorige jaar. De her houw der vier door brand vernielde woningen werd in het begin van het jaar voltooid. Momehteél zijn be halve dé 5 bijna afgewerkte gemeen te woningen nog 6 burgerwoningen en 3 boerderijen in. aanbouw. Het aan tal woningen dat reeds aanbesteed is of waarvan de plannen in ver ge vorderd stadium zijn bedraagt on geveer 8 burgerwoningen en 9 boer derijen. Bovendien wordt nog aan verschillende andere planden ge werkt. Van het aantal openbare gebou wen ten andere belangrijke werken, die wij in 1950 hoopten te verkrijh gen, zijn enkele nog niet 'tot uitvoe ring kunnen komen. Wel mochten wij <rte nieuwe toren met uurwerk en klók te Babiloniënbroek zien verrij zen en werd er een aanvang gemaakt met 'de bestrating van de weg te Drongelen, waardoor aan een haast onhoudbare toestand een einde ge maakt wordt. De herbouw der Ned llerv. Kerk te Eethen gaat regelmatig voort en aan de gebouwen van de Gerèf. Kerk te Genderen en de Geref Gemeente te Meeuwen kon worden. begonnen. De kerken de Ned. Herv, Gemeenten Genderen, Drongelen den aanbesteed én naar wij jiopei zal in 1951 ook daarmee en met die in Meeuwen kunnen worden aange vangen. 1 Van gemeentewege is aanbesteed de bouw van een bergplaats en rij wielbewaarplaats bij de school te Meeuwen en een kamer bij de school te Eethen. Beide werken zullen bij behoorlijke weersgesteldheid spoedig worden uitgevoerd. Bij de kom te Meeuwen werd in de nieuw ontworpen weg een flinke brug gebouwd. Van de door de Prov, Waterstaat beloofde .herbouw van een drietal bruggetjes in de Prov. weg is slechts één ml. aan de Peper bus, uitgevoerd. De beide anderen werden nood-hersteld en moeten blijkbaar op verbetering der Prov, fiinanciën wachten. Inmiddels blijft een ernstig gevaar vOor het verkeer bestaan door de wegvernauwing in de kom van Meeuwen. Een onzer ingezetenen moest hierdoor zijn le ven verliezen. Wij hopen te blijven aandringen op wegneming van dit obstakel. i De ombouw van luet electrisch nel aan de korenmolen kom in verban-' me.t de algemenè restauratie van 4,-. net worden, verkregen. De voorziening van waterleiding van Heesbeen ien Doeveren en Hill, de eleclrificatie van de Meeuwense dijk, Capelseveer e:n Kleiberg en an dere punten kon nog niet worden uitgevoerd. Van beide werken is ons een berekening binnen korte tijd toe gezegd. Wij hopen begin 1951 u voor stellen, die hierop betrekking heb ben, voor t e leggen. De begroting voor verharding van de Broeksestraat is in vergevorderde staat van voorbereiding. De DUW zal spoedig na Nieuw'r jaar, als de weersomstandigheden dit toelaten de terreinen achter de wo ningen achter de Broeksestraat afgra ven en het terrein naast het gemeen tehuis ophogen, en na dit werkje naar we hopen, kunnen beginnen met de dijkafgrhving té Drongelen. De C.T.D. hééft dit plan gereed, maar gerezen moeilijkheden hebben de uit voering vertraagd. Deze moeilijkhe den zijn thans gelukkig opgelost. De restanten der in de oorlog ver- mield© brandspuit zijn hersteld en tot een tweede motorspuit gevormd, deze is gestationeerd te Heesbeen. De mogelijkheid tot het bouwen van verenigingsgebouwen in verschil lende dorpen, al of niet gecombi neerd met andere doeleinden, wondt onder ogen gezien. De C.T.D. maakt voorlopige plannen hiervoor. Met de uitvoering der vastgestelde 4 wederopbouwplannen voor Gende ren, Meeuwen, Drongelen en Eethen hopen wij spoedig te kunnen aan vangen. Een nieuwe huisnummering op moderne leest geschoeid, zal moé ten worden ingevoerd, terwijl onze politieverordening is verouderd en geheel herzien moet worden. De ve le na-oorlog se werkzaamheden ver hinderden nog de voorbereiding. Mijne heren, ik noemde u enkele punten. De lijst was nog met vele aan te vullen, uit dit alles blijkt dat ook in hét komende jaar ons veel werk wacht. Ik wil eindigen met dank uit te spreken aan God, voor wat wij in 1950 voor onze gemeente hebben mo gen doen en de hoop, dat wij in 1951 onze taak in dit alles met Zijn hulp moge voortzetten en. dat wij in de zelfde goede verhouding met elkaar en met al onze medewerkers mogen blij ven werken. Ik spreek mijn beste wensen uit voor onze gemeente en voor u en uw gezinnen. Moge ons vaderland, moge deze arme wereld bewaard blijven voor een nieuwe wereldoorlog. Ik wens 11 met de uwen een gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar. De heer Gouda dankt de Voorzit ter namens de raad voor zijn uiteen zetting over de werkzaamheden door het gemeentebestuur in het afgelopen jaar verricht en wat dit in 1951 nog te doen staat. De raad is dankbaar, dat hij dit alles heeft kunnen doen, dank zij de goede verstandhouding die steeds bij het gemeentebestuur heeft bestaan, waardoor men opbou wend heeft kunnen werken. Inder daad is e,r nog veel dat achterwege gelaten moest worden, doch spr. hoopt dat de omstandigheden voor 1951 zo zullen zijn, dat dan de be zwaren die in het afgelopen jaar bestonden minder zullen zijn en dan weer veel verricht zal mógen wor den dat zal bijdragen tot opbloei van de gemeente. Het overschot van. werkkrachten noodzaakte velen bui ten de gemeente werkgelegenheid te zoeken. Spr. doet een beroep op B. en W. alles in het werk te stellen, desnoods door aanbieding van gratis terrein, om hier industrie gevestigd te 'krijgen en zodoende in de ge meente werkgelegenheid te scheppen. Hij hoopt dat stappen in deze rich ting in 1951 te doen, zullen mogen slagen. Hij dankt B. en W. voor het vele werk, dat zij in 1951 hebben verriicht en wil deze dank uitbrei den tot het gemeeribepersoneel en ambtenaren en eindigt met het uit spreken der hoop, dat God allen de kracht zal mogen schenken, in dé- zelfde geest te kunnen blijven voort gaan. Hierna wordt de vergadering ge sloten. Eberhard-Faber gummi - gefabriceerd volgens een geheelnieuwe formule- stuft vlugger, stuft schoner I Laat geen spoor na, tast het papier niet aan. Probeer het morgen op kantoor of tekenkamer. In elke goede kantoorboekhandel ver krijgbaar. Fabrieken te Brooklyn en Neumarkt. Imp. Weston N.v.. Beurs, Damrak, Amsterdam. TELEF. 19 - HEUSDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 8